Általános Szerződési Feltételek

1. Hatályosság

Ez az ÁSZF a Hilti (Hungária) Szolgáltató Kft. (1033 Budapest, Ángel Sanz Briz út 13.) termékeinek

a) eladása esetére vagy

b) javítására történt átvételekor megkötendő eseti szerződésekre nézve érvényes, melytől a Hilti alkalmazottai és szaktanácsadói nem jogosultak eltérni. Jelen ÁSZF visszavonásáig érvényes. Az ÁSZF a www.hilti.hu weboldalon, továbbá a Hilti Centerekben kifüggesztve találhatóak meg. A számla és szállítólevél aláírásával, a számlaösszeg megfizetésével, illetve a termék egyszeri átvételével az Ügyfél az ÁSZF ismeretének tényét igazolja, azt elfogadja.

2. Rendelés, átvétel, kapcsolattartás

a) Az Ügyfél a rendeléseit leadhatja személyesen bármely Hilti Centerben vagy egyéb módon megjelölt szaktanácsadónál, a www.hilti.hu weboldalon, az egyéni regisztrációjával belépve, továbbá az ingyenesen hívható 06–80/44-58-44 zöldszámon.

b) A Hilti kifejezett írásos felhívás hiányában rendelésre jogosultnak tekinti az Ügyfél alkalmazásában álló személyeket, továbbá minden olyan harmadik személyt, aki korábban az Ügyfél érdekében vagy a rendelés vagy az áru átvétele során közreműködött, mely ellen az Ügyfél kifejezetten nem tiltakozott.

c) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az áru átvételére jogosult személyre a b) pontban meghatározottak irányadóak, a Hilti vagy az érdekében szállítási tevékenységet ellátó személy, az átvételre jelentkező személy azonosítására, továbbá rendelés vagy külön írásos meghatalmazás szerinti valós jogosultságának vizsgálatára nem köteles. A Hilti vagy az érdekében szállítási tevékenységet ellátó személy az áru átadását az annak átvételére jogosult személy hiányában vagy visszaélésgyanús körülmények felmerülése esetén megtagadja.

3. Eseti szerződéskötés

a) A Hiltivel megkötött eseti adásvételi szerződés akkor jön létre, ha az Ügyfél az áru ellenértékét kifizette, az árut átvette, illetve az áru átvételét megfelelő formában aláírásával igazolta. Az eladott áru vételárának teljes megfizetéséig a Hilti a tulajdonjogát fenntartja. Amennyiben az Ügyfél a vételárral 60 napos, vagy azt meghaladó késedelembe esik, úgy a Hilti jogosult a szerződéstől elállni, az árut visszakövetelni, továbbá ezenfelül, a felmerült összes kárát, felmerült költségét érvényesíteni. Elállás esetén a Hilti jogosult a számlaösszeg fele mértékű nem teljesítésű kötbérigény érvényesítésére.

b) A javításra vonatkozó eseti szerződés akkor jön létre, amikor a Hilti Ügyfélszolgálata a gépet javításra felvette.

c) A Hilti által tett ajánlat, a közléstől számított 30 naptári napig hatályos.

4. Árak és fizetési feltételek

a) A Hilti az eladási árakat jogszabályi megkötés nélkül, szabadon határozza meg, melyek a mindenkori árjegyzékben megtekinthetők, ahol az árak áfa nélkül értendők. A Hilti fenntartja a jogot, hogy az erre felhatalmazott alkalmazottai az árlista szerinti árakból engedményt adjanak.

b) A Hilti az eladásokat általában készpénzfizetés ellenében végzi. Tartós, megbízható kapcsolat esetén a fizetés átutalással is teljesíthető. Átutalásos vásárlás esetén az Ügyfél köteles a hitelkeret részére történő biztosításának mindenkori feltételeinek eleget tenni, megrendelését a szükséges adatok megadásával alakszerűen megtenni. Az adatok megadásával az Ügyfél azok értékesítéssel, követelésérvényesítéssel kapcsolatos kezeléséhez és adatfeldolgozó, vagy követeléskezelő harmadik fél részére továbbításához hozzájárul. Az Ügyfél és a képviseletében eljáró személy a vásárolt áru értékének határidőben történő megfizetési képességét, az Ügyfél pénzügyi teljesítőképességét aláírásával szavatolja, melyért az aláíró személyes garanciát vállal. Az áru szállítólevélen történő átvétele – amennyiben az a számla kiállítását megelőzi – úgy az adásvételi szerződés létrejöttét és annak minden elemében történt megállapodást tanúsítja.

c) Az átutalási határidő általánosan a számla kiállítási dátumától számított 15 nap. Fizetési késedelem esetén a Hilti egységesen a késedelembe esés napjától a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatot és behajtási átalányt számíthat fel. A vételár részletekben történő megfizetése esetén – külön megállapodás hiányában – a költség, kamat, tőke sorrendben kerül kiegyenlítésre. Az Ügyfél a vételárral szemben beszámítási kifogással nem élhet, azt visszatartani nem jogosult.

d) A javításra átvett gép javítási költségének kifizetésére a Hilti értelemszerűen az előző szabályokat alkalmazza.

5. Teljesítési határidők, szállítás, átadás-átvétel

a) Az áru átadására vagy a gép kijavítására vonatkozó egyedi teljesítési időpont-megállapodás esetén a Hilti jogosult – az Ügyfél előzetes értesítése mellett – legfeljebb 5 napos előteljesítésre. Amennyiben a Hilti a teljesítési határidőt tartani nem tudja, és erről az Ügyfelet előzetesen értesíti, úgy a Hilti a késedelemből eredő károk és költségek megtérítésére nem köteles.

További információt itt találnak: https://www.hilti.hu/content/hilti/EE/HU/hu/services/logistic-services/delivery-services1.html#nav/close

b) A Hilti a szállítási szolgáltatását két munkanapon belül történő kiszállítással nettó 1990 Ft/rendelés, egy munkanapon belül történő kiszállítással nettó 3990 Ft/rendelés fuvarköltség megtérítése fejében végzi.

A Hilti Online felületén leadott rendelések kiszállítása az alábbi díjszabás szerint történik:

- Nettó 50.000 Ft fölött ingyenes

- Nettó 50.000 Ft alatt díjköteles, két munkanapon belül történő kiszállítással nettó 990 Ft/rendelés, egy munkanapon belül történő kiszállítással nettó 1.990 Ft/rendelés.

Az alábbi szolgálatások fix árasok azaz a rendelési összeg határtól függetlenül kiszámlázásra kerülnek, megrendelésük kizárólag az Ügyfélszolgálaton keresztül történhet:

Előre megadott napon történő kiszállítás (Fixed date): nettó 4.990 Ft/rendelés (Csak az Ügyfélszolgálaton keresztül rendelhető!)

Express délelőtti kiszállítás 12 óráig: nettó 6.990 Ft/rendelés (Csak az Ügyfélszolgálaton keresztül rendelhető!)

Szálanyagok (3 és 6 m menetes rúd vagy szerelősín) szállítása:

- Hilti Online felületen leadott rendelés esetén:

• nettó 50.000 Ft fölött ingyenes

• nettó 50.000 Ft alatt díj köteles:

o két munkanapon belül történő kiszállítással nettó 990 Ft/rendelés

o egy munkanapon belül történő kiszállítással nettó 1.990 Ft/rendelés

c) A szállítási határidő raktáron lévő termékeknél két munkanap, amennyiben a rendelés teljesítésére elegendő raktárkészlettel rendelkezünk. A Logisztikai szolgáltatások 2018 katalógusban (https://www.hilti.hu/content/dam/documents/pdf/ee/hu/Logisztikai%20szolgáltatások%20katalógus%2050.pdf) részletes információk találhatók. A szállítási határidők a fent említettektől eltérhetnek, ha a raktár helyszíne eltér a Hilti Hungária ügyfeleit kiszolgáló Központi raktártól. (Bécs)

d) A Hilti által a szállításra megjelölt határidők tájékoztató jellegűek, az azokban bekövetkező esetleges csúszásokért a Hiltit felelősség nem terheli, az Ügyfél kártalanítására vagy bármely jogcímen támasztott kártérítés megfizetésére nem kötelezhető.

6. Szavatosság, jótállás

A Hilti szavatolja a gépek vagy termékek Online katalógusban (www.hilti.hu) meghatározott minőségét, rendeltetésszerű használat esetén. A Hilti által vállalt jótállás (garancia) a Online katalógusban (www.hilti.hu) a termék oldalon megjelenő „SZOLGÁLTATÁSOK” részben megjelöltek, valamint garancialevél (Hilti szállítólevél és/vagy Hilti számla) alapján, a gépek esetében 1 vagy 2 év. Hilti mentesül a jótállási vagy szavatossági kötelezettsége alól a gépek vagy termékek rendeltetésellenes használata, nem szakszerű kivitelezés, szándékos vagy súlyos gondatlan rongálása, nem szakszerviz keretében történő javítása, megbontása vagy idegen beavatkozás esetén, valamint a használati és kezelési útmutatóban vagy szabványban írtak be nem tartása, nem a Hilti által biztosított alkatrészek, tartozékok, kiegészítők vagy kenőanyagok használata okán. Az Ügyfelet a jótállási és szavatossági jog a gépek átvételétől illeti, de annak gyakorlására kizárólag a gépek vételárának teljes megfizetését, azaz a tulajdonjog megszerzését követően jogosult. Az Ügyfél elfogadja a Hilti szakszerviz által a gép állapotáról kiállított hivatalos munkalapot, mely vitatása esetén annak terhei és költségei az Ügyfelet terhelik. Amennyiben a Hiltit jótállási kötelezettség nem terheli, úgy jogosult a javítási költségeinek előzetes megtérítését követelni, valamint a fennálló vételártartozás és/vagy költségeinek megtérítéséig a gépet visszatartani. Jótállás keretében végzett javítás esetén a szállítási költséget a Hilti viseli. Az Ügyfél jogvesztés terhe mellett köteles a jótállási vagy szavatossági igényét a meghibásodás észlelésétől számított 5 munkanapon belül írásban, az okok és körülmények konkrét előadásával, a Ptk. 6:127. § és 6:173. §. szakaszok szerinti tartalommal megjelölni. A Hilti a jótállási és szavatossági kötelezettségének teljesítésén túlmenően, a hibás teljesítésből eredő károk, költségek tekintetében a felelősségét az érintett gép vagy termék nettó értékéig korlátozza.

7. Javítás

a) Amennyiben az Ügyfél a Hilti birtokában lévő gépét többszöri írásos felszólításra sem viszi el, továbbá annak visszaszerzése érdekében nem intézkedik, úgy a készre jelentés napjától számított 90. nap elteltével úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél a gép tulajdonjogával a Ptk. 5:4. § (1) és 5:30. § (1) szakasza alapján felhagyott.

b) Amennyiben az Ügyfél kifejezetten jóváhagyás iránti igényt nem támasztott, úgy a Hilti automatikusan, további tájékoztatás, vagy egyéb nyilatkozat nélkül jogosult a gép javítására. Az Ügyfél kifejezett kérésére a Hilti javítási ajánlatot készít, melyről az Ügyfelet telefonon értesíti. Amennyiben az Ügyfél a javítási ajánlat összegét nem fogadja el, úgy köteles az értesítéstől számított 7 munkanapon belül írásban – min. fax, e-mail útján – azt visszautasítani vagy módosítását kérni. A határidő eredménytelen eltelte esetén, vagy amennyiben az Ügyfél a javítási árajánlatot nem fogadja el, úgy a Hilti törli a javítást és a gépet szétszerelt állapotban szállítja vissza az Ügyfél részére.

c) A Hilti jogosult a gép 197/2014. (VIII. 1.) Kormány rendelet szerinti gyűjtésével, ártalmatlanításával és egyéb jogszabályi kötelezettség teljesítésével felmerült igazolt költségeit az Ügyfél részére tovább hárítani.

8. Visszavétel

A Hilti kizárólag a hatályos jogszabályok szerinti esetekben és időtartamon belül vesz vissza terméket egy írott ügyfélreklamáció, vagy arra vonatkozó írásos igény kíséretében, amennyiben azt a Hiltitől vásárolták, az rendelkezik az eredeti számlával, továbbá a termék nem volt használva, sérülésmentes, illetve eredeti és bontatlan csomagolású. Minden más esetben a visszavételi jog gyakorlása a Hilti egyedi döntése.

A visszavételi lehetőség az alábbi termékekre nem vehető igénybe:

• vegyi anyagok, habok és más, szavatossági idővel bíró termékek,

• az Online katalógusban jelölt egyedi szállítású termékek,

• termékváltással érintett kifutó termékek.

9. Vitás ügyek rendezése

A jelen ÁSZF-ben és az eseti szerződésben meghatározottakon felül a polgári törvénykönyv, valamint a 151/2003 (IX. 22.) Kormány rendelet és a 19/2014 (IV. 29.) NGM rendelet szabályai az irányadók. Békés úton nem rendezhető vita esetére kikötjük a Hilti székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2021. január Hilti (Hungária) Szolgáltató Kft