Beszállítói Magatartás Kódex

 

Hilti működési kódex beszállítóknak

 

1. Előszó 

 

Integritás, bátorság, hogy a megszokástól eltérjünk, csapatmunka és a személyi, illetve vállalati növeke- dés iránti elkötelezettség; a Hilti vállalati kultúrájának alapjai.

A Hilti számára elválaszthatatlan a kapcsolat az üzleti siker és a saját dolgozói, üzleti partnerei, a társada-

lom és a környezet iránti vállalt felelősség között. Ezért a Hilti elvárja minden üzleti partnerétől, hogy a Hilti Működési Kódex szerint viselkedjen, és kiálljon ezekért az értékekért.

 

2. Elvárások 

 

A beszállítók számíthatnak rá, hogy a Hilti ragaszkodik az alapértékekhez és aktívan azok szerint él, amelye- ket a saját Működési Kódexében tűzött ki, kivétel nél- kül. A Működési kódex a www.hilti.group - on található.

A Hilti egyenlő mértékben elvárja, hogy a beszállítók ugyanúgy ragaszkodjanak minden alkalmazható nem- zeti és nemzetközi törvényhez és szabályozáshoz, mint a Beszállítói Működési Kódex minimum követel- ményeihez. Ez magába foglalja minden termékre, adatra, software-re és a beszállítók által nyújtott IT-re vonatkozó export- és újraexportálási korlátozásokat.

A Hilti nem fogja azonnal felbontani az üzleti kapcsola- tot a Működési Kódex egyszeri megszegéséért, felté- ve, ha van terv arra, hogy kifejezze a beszállító vágyát és akaratát, hogy javítson a helyzeten. Amennyiben nincs elegendő fejlesztés, a sorozatos szabályszegé- sek után a Hilti felbontja az üzleti kapcsolatot.

 

2.1 Anti-korrupciós kötelezettség 

 

A Hilti aláírta a Világ Gazdasági Fórum Partnerség a Korrupciós Kezdeményezések Ellen (Partnering Against Corruption Initiative - PACI) dokumentumát és az ENSZ Globális Egyezmény (Global Compact) kor- rupcióellenes alapelveit. A korrupció minden formája szigorúan tiltott.

Korrupciónak számít a juttatások felajánlása, adása és elfogadása, közvetve vagy közvetlenül, abból a szán- dékból vagy hatással, hogy befolyásoljunk egy üzletet vagy közhatóság döntési folyamatát.

 

Mit vár el a Hilti a beszállítóktól: 

 

• zéró tolerancia a korrupcióval szemben

• helyes magatartás versenyhelyzetben és üzleti viselkedésben

 

Mit nem tehetnek meg a beszállítók: 

 

• megvesztegetéseket adni vagy elfogadni

• nem megfelelő juttatást felajánlani, adni vagy el- fogadni

• pénzmosásban részt venni

 

2.2 Társadalmi felelősség


 

A Hilti aktívan részt vesz olyan nemzetközi erőfeszíté- sekben, amelynek célja az etnikai és társadalmi szín- vonal javítása az üzleti életben. Az ENSZ Globális Egyezmény (Global Compact) partnereként a Hilti el- várja a beszállítóktól, hogy ugyanúgy ragaszkodjanak a nemzetközi követelményekhez, beleértve az ENSZ

Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatát és a Nemzet- közi Munkaügyi Szervezet (ILO) egyezményét.

 

Mit vár el a Hilti a beszállítóktól: 

 

• hogy biztosítsa az egészséges és biztonságos munkakörülményeket

• hogy hatékonyan megelőzze és ellenőrizze a kockázatokat, és hogy biztosítsa a termékbizton- ságot

• hogy legalább a törvényileg megszabott minimál- bért fizesse és túlóradíjat biztosítson az ide vo- natkozó törvények és szabályok által meghatáro- zottak szerint

 

Mit nem tehetnek meg a beszállítók: 

 

• gyermek vagy kényszermunka alkalmazása (az ILO 138 és 182 valamint 29 és 105 egyezmények alapján)

• diszkriminálni etnikum, nemzetiség, nem, kulturá- lis háttér, faj, kor, rokkantság, vallási hovatarto- zás vagy szexuális beállítottság alapján

• nagymértékben és hosszú távon túllépni a ma- ximum törvényileg meghatározott munkaórákat (az ILO 1 és 30 Egyezmény alapján)

• akadályozni a dolgozóik jogát a gyülekezéshez, szervezkedéshez és a kollektív alkudozáshoz

• a mentális és/vagy fizikális fegyelmezés bármely formáját alkalmazni és rendszeres zaklatásban részt venni

 

2.3 Környezetvédelmi felelősség


 

Az ENSZ Klíma Gondozás Kezdeményezés (Caring for Climate Initiative) partnereként, a Hilti belefoglalta a környezet és a klíma védelmét mindennapi üzleti gyakorlatába.

 

Mit vár el a Hilti a beszállítóktól: 

 

• minimalizálja a hulladékot és levegő-, talaj- és vízszennyezést

• járuljon hozzá az újrahasznosításhoz és az anyagok, illetve termékek újra felhasználáshoz

• folyamatosan fejlessze az energiahatékonyságot a gyártói folyamatokban és az árucikkek kezelé- sében, illetve szállításában

• feleljen meg a Hilti Kémiai Jegyzékben (Hilti

Chemical Checklist) felállított követelményeknek

 

Mit nem tehetnek meg a beszállítók: 

 

• figyelmen kívül hagyni az alkalmazható nemzet- közi és nemzeti törvényeket és szabályozásokat

a veszélyes hulladék kezelésével, raktározásával és ártalmatlanításával kapcsolatban

 

3. Ellenőrzés

 

A Hilti fenntartja a jogot, hogy ellenőrizze a meg- levő és az új beszállítók Működési Kódex-hez va- ló alkalmazkodását.