Nyelv

C 7

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Csak belső térben történő használatra
Image alternative Kettős szigetelés

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Töltőkészülék
  C 7
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó gépalkatrészektől. A sérült vagy összetekert kábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Csak száraz helyiségekben használja a készüléket. Ha víz hatol be az elektromos készülékbe, az növeli az áramütés kockázatát.

Töltőkészülékek gondos kezelése és használata

 • A töltőkészülékkel a sérülések elkerülése érdekében csak a megengedett Hilti Li-ion akkukat töltse.
 • A töltőkészülék helyének száraznak, tisztának és hűvösnek, de fagymentesnek kell lennie.
 • A töltési folyamat alatt a töltőkészüléknek képesnek kell lennie hő leadására, ezért a szellőzőnyílásoknak szabadnak kell lenniük. Ennek érdekében vegye ki a töltőkészüléket a szerszámkofferből. Ne töltse az akkukat zárt tartályban.
 • Gondosan ápolja a készüléket. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek a készülék működésére. Használat előtt javíttassa meg a készülék megrongálódott alkatrészeit.
 • A töltőkészüléket és a hozzá tartozó akkukat csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelően használja. A töltőkészülék eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőkészülékben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőkészülékben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 • Tartsa távol a használaton kívüli akkut vagy a töltőkészüléket irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más, kis méretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az akku vagy a töltőkészülék érintkezőit. Az akkuk vagy a töltőkészülék érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 • Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost. A kilépő folyadék bőrirritációt és égési sérüléseket okozhat.
 • Gondoskodjon arról, hogy az akku ne sérüljön meg mechanikusan.
 • Sérült (repedt, eltörött alkatrészeket tartalmazó, elhajlott, visszatolt és/vagy kihúzott érintkezős) akkumulátorokat tilos tölteni vagy tovább használni.

Akkumulátoros készülékek gondos használata és kezelése

 • Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
 • Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől.
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa a terméket egy nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságba, ahol megfigyelhető, és hagyja lehűlni. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

Személyi biztonság
 • Győződjön meg arról, hogy a töltőkészülék biztonságosan áll. Egy leeső akkumulátor vagy töltőkészülék a felhasználó és egyéb személyek sérülését okozhatja.
 • Ne érintse meg az érintkezőket.
 • Élettartamuk végén az akkukat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően, biztonságosan ártalmatlanítani kell.
 • Ezt a készüléket 8 év alatti gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékelésbeli vagy mentális képességekkel bíró, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha felügyelet alatt állnak, vagy ha megismerkedtek a készülék biztonságos használatával, és megértették az abból következő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A készülék tisztítását és felhasználó általi karbantartását nem hajthatják végre gyermekek felügyelet nélkül.
 • Ne viseljen ékszereket, pl. gyűrűt vagy láncot. Az ékszerek rövidzárlatot és égési sérüléseket okozhatnak.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót .
 • Ha a munka során megsérül a hálózati csatlakozókábel és/vagy a hosszabbítókábel, akkor tilos megfogni azt! Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból. A sérült csatlakozóvezeték és a sérült hosszabbítókábel áramütésveszélyt jelent.
 • Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha az vizes vagy piszkos. A készülék felületére tapadó por, mindenekelőtt az elektromosan vezető anyagok pora, illetve a nedvesség kedvezőtlen körülmények között áramütéshez vezethet.
 • A szennyezett gépet vezetőképes anyagokkal történt gyakori munkavégzés esetén rendszeres időközönként ellenőriztetni kell a Hilti Szervizzel.
Szerviz
 • A készüléket csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy a termék biztonságos maradjon.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. töltőkészülék
 2. Kábel
 3. Elemház
 4. Üzemállapot-jelző
 5. Akkutöltöttség-kijelző
 6. B 7 típusú akku

LED-kijelzőegységek a töltőkészüléken

Üzemállapot-jelző (1)
Image alternative
A LED zölden világít
A töltőkészülék üzemkész állapotban van.
A LED pirosan villog
Az akku túl hideg (<0 °C) vagy túl meleg (>50 °C), és nem töltődik.
A töltőkészülék automatikusan töltési üzemmódra vált, amint eléri a megfelelő hőmérsékletet.
A LED pirosan világít
A LED nem világít
Nincs áramellátás, vagy meghibásodott a töltőkészülék.
Húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból, majd végül ismét dugja be a dugót az aljzatba.
Ha még mindig nem világít a LED lámpa, forduljon a Hilti Szervizhez.
Töltésállapot-kijelző (2)
Image alternative
A LED zölden villog
Az akku töltődik.
A LED zölden világít
Az akku teljesen fel van töltve.
A LED nem világít
Az akku nincs megfelelően behelyezve vagy meghibásodott.
Vegye ki az akkut, majd ismét helyezze be az akkutartó rekeszbe.
Ha még mindig nem világít a LED lámpa, forduljon a Hilti Szervizhez.

Rendeltetésszerű használat

A leírt termék egy B 7 típusú Hilti Li-ion akkuhoz használható töltőkészülék. 220 és 240 V közötti váltóáramú villamos hálózati csatlakozóaljzatokba csatlakoztatható.

A termékhez engedélyezett akkuk listáját a műszaki adatoknál találja.

Szállítási terjedelem

Töltőkészülék, használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyeken vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group .

Műszaki adatok

Terméktulajdonságok

Hűtés
Konvekciós hűtés
Hálózati feszültség
220 V … 240 V
Hálózati frekvencia
50 Hz … 60 Hz
Akku
Li‑ion
Kimeneti feszültség
7,2 V
Kimeneti teljesítmény
12,6 W
Elektromos csatlakozókábel hossza
≈ 2 m
Tömeg
0,775 kg
Méretek (hossz x szélesség x magasság)
152 mm x 102 mm x 58 mm
Vezérlés
Elektromos töltésellenőrzés és -vezérlés mikrokontrollerrel
Érintésvédelmi osztály
Érintésvédelmi osztály II (kettős szigetelés)

Hőmérsékletadatok

Akkuhőmérséklet a töltés kezdetekor
−10 ℃ … 45 ℃
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 40 ℃
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃

Akku töltési ideje

Feszültség
Akkutípus
Töltési idő
7,2 V
B 7/1.5 Li‑Ion
≈ 45 min
7,2 V
B 7/2.0 Li‑Ion
≈ 60 min

Üzemeltetés

A töltőkészülék bekapcsolása

 • Dugja be a készülék csatlakozódugóját az aljzatba.
  • A töltőkészülék 1. LED-je zölden világít.

Az akku töltése

 1. Ügyeljen arra, hogy az akku és a töltőkészülék érintkezői tiszták és szárazak.
  • Az ehhez a termékhez engedélyezett akkuk listáját a dokumentáció végén találja.
 2. Tolja be az akkumulátort a töltőkészülék csatlakozójába. Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor és csatlakozó kódolása egyezzen.
  • Miután behelyezte az akkumulátort a töltőkészülékbe, a töltési folyamat automatikusan elindul. Az akku töltésállapot-kijelzője a töltési folyamat alatt ki van kapcsolva.
  Az akku nem károsodik, ha hosszabb ideig a töltőkészülékben marad.
  Biztonsági okokból azonban ajánlatos a töltési folyamat befejezését követően az akkut kivenni a töltőkészülékből.

Az akku behelyezése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély rövidzárlat vagy leeső akku miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az akkuhoz és a termék érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
 • Győződjön meg arról, hogy az akku mindig megfelelően rögzül.
 1. Az első üzembe helyezés előtt töltse fel teljesen az akkut.
 2. Helyezze az akkut a készüléktartóba, hogy az hallhatóan bereteszeljen.
 3. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.

Az akku eltávolítása

 1. Nyomja meg az akku kioldógombját.
 2. Húzza ki az akkut a készüléktartóból.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ápolás
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Ártalmatlanítás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély. Szakszerűtlen ártalmatlanítás miatti veszély.
 • A felszerelések szakszerűtlen ártalmatlanítása a következő következményekkel járhat: A műanyag alkatrészek elégetésekor mérgező gázok szabadulnak fel, amelyek betegségekhez vezethetnek. Ha az akkumulátorok megsérülnek vagy erősen felmelegednek, akkor felrobbanhatnak, és közben mérgezést, égési sérülést, marást vagy környezetszennyezést okozhatnak. A könnyelmű hulladékkezeléssel lehetővé teszi jogosulatlan személyek számára a felszerelés szakszerűtlen használatát. Ezáltal Ön vagy egy harmadik személy súlyosan megsérülhet, valamint környezetszennyezés következhet be.
 • A hibás akkukat haladéktalanul ártalmatlanítsa. Ezek az akkuk gyerekektől elzárva tartandók. Ne szedje szét az akkut és ne égesse el azt.
 • Ártalmatlanítsa az akkukat az adott országban érvényes előírások szerint, vagy adja vissza a kiszolgált akkukat a Hilti vállalatnak.
A Image alternative Hilti készülékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt készülékét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
A használt elektromos és elektronikai készülékekről szóló európai uniós irányelv és annak a nemzeti jogba történt átültetése szerint az elhasznált elektromos és elektronikus készülékeket külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.
Image alternative
 • Az elektromos és elektronikus készülékeket ne dobja a háztartási szemétbe!

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linkeken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/2076993.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative
Image alternative
Image alternative