Kosárhoz adva
Kosárhoz adva
Tovább a Kosárhoz

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. Hatályosság
Ez az ÁSZF a Hilti (Hungária) Szolgáltató Kft. (1037 Budapest, Bécsi út 271. ) termékeinek
a) eladása esetére vagy
b) javítására történt átvételekor megkötendő eseti szerződésekre nézve érvényes, melytől a Hilti alkalmazottai és szaktanácsadói nem jogosultak eltérni. Jelen ÁSZF visszavonásáig érvényes. Az ÁSZF a www.hilti.hu weboldalon, a Hilti Hungária Kft. Hivatalos katalógusában, továbbá a Hilti Centerekben kifüggesztve találhatóak meg. A számla és szállítólevél aláírásával, a számlaösszeg megfizetésével, illetve a termék egyszeri átvételével az Ügyfél az ÁSZF ismeretének tényét igazolja, azt elfogadja.

2. Rendelés, átvétel, kapcsolattartás
a) Az Ügyfél a rendeléseit leadhatja személyesen bármely Hilti Centerben vagy egyéb módon megjelölt szaktanácsadónál, továbbá az ingyenesen hívható 06–80/44-58-44 zöldszámon.
b) A Hilti kifejezett írásos felhívás hiányában rendelésre jogosultnak tekinti az Ügyfél alkalmazásában álló személyeket, továbbá minden olyan harmadik személyt, aki korábban az Ügyfél érdekében vagy a rendelés vagy az áru átvétele során közreműködött, mely ellen az Ügyfél kifejezetten nem tiltakozott.
c) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az áru átvételére jogosult személyre a b) pontban meghatározottak irányadóak, a Hilti vagy az érdekében szállítási tevékenységet ellátó személy, az átvételre jelentkező személy azonosítására, továbbá rendelés vagy külön írásos meghatalmazás szerinti valós jogosultságának vizsgálatára nem köteles. A Hilti vagy az érdekében szállítási tevékenységet ellátó személy az áru átadását az annak átvételére jogosult személy hiányában vagy visszaélésgyanús körülmények felmerülése esetén megtagadja.

3. Eseti szerződéskötés
a) A Hiltivel megkötött eseti adásvételi szerződés akkor jön létre, ha az Ügyfél az áru ellenértékét kifizette, az árut átvette, illetve az áru átvételét megfelelő formában aláírásával igazolta. Az eladott áru vételárának teljes megfizetéséig a Hilti a tulajdonjogát fenntartja. Amennyiben az Ügyfél a vételárral 60 napos, vagy azt meghaladó késedelembe esik, úgy a Hilti jogosult a szerződéstől elállni, az árut visszakövetelni, továbbá ezenfelül, a felmerült összes kárát, felmerült költségét érvényesíteni. Elállás esetén a Hilti jogosult a számlaösszeg fele mértékű nem teljesítésű kötbérigény érvényesítésére.
b) A javításra vonatkozó eseti szerződés akkor jön létre, amikor a Hilti Ügyfélszolgálata a gépet javításra felvette.
c) A Hilti által tett ajánlat, a közléstől számított 15 napig hatályos.

4. Árak és fizetési feltételek
a) A Hilti az eladási árakat jogszabályi megkötés nélkül, szabadon határozza meg, melyek a mindenkori árjegyzékben megtekinthetők, ahol az árak áfa nélkül értendők. A Hilti fenntartja a jogot, hogy az erre felhatalmazott alkalmazottai az árlista szerinti árakból engedményt adjanak.
b) A Hilti az eladásokat általában készpénzfizetés ellenében végzi. Tartós, megbízható kapcsolat esetén a fizetés átutalással is teljesíthető. Átutalásos vásárlás esetén az Ügyfél köteles a hitelkeret részére történő biztosításának mindenkori feltételeinek eleget tenni, megrendelését a szükséges adatok megadásával alakszerűen megtenni. Az adatok megadásával az Ügyfél azok értékesítéssel, követelésérvényesítéssel kapcsolatos kezeléséhez és adatfeldolgozó, vagy követeléskezelő harmadik fél részére továbbításához hozzájárul. Az Ügyfél és a képviseletében eljáró személy a vásárolt áru értékének határidőben történő megfizetési képességét, az Ügyfél pénzügyi teljesítőképességét aláírásával szavatolja, melyért az aláíró személyes garanciát vállal. Az áru szállítólevélen történő átvétele – amennyiben az a számla kiállítását megelőzi – úgy az adásvételi szerződés létrejöttét és annak minden elemében történt megállapodást tanúsítja.
c) Az átutalási határidő a számla kiállítási dátumától számított 14 nap. Fizetési késedelem esetén a Hilti egységesen a késedelembe esés napjától a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű késedelmi kamatot és behajtási átalányt számít fel. A vételár részletekben történő megfizetése esetén – külön megállapodás hiányában – a költség, kamat, tőke sorrendben kerül kiegyenlítésre. Az Ügyfél a vételárral szemben beszámítási kifogással nem élhet, azt visszatartani nem jogosult.
d) A javításra átvett gép javítási költségének kifizetésére a Hilti értelemszerűen az előző szabályokat alkalmazza.

5. Teljesítési határidők, szállítás, átadás-átvétel
a) Az áru átadására vagy a gép kijavítására vonatkozó egyedi teljesítési időpont-megállapodás esetén a Hilti jogosult – az Ügyfél előzetes értesítése mellett – legfeljebb 5 napos előteljesítésre. Amennyiben a Hilti a teljesítési határidőt tartani nem tudja, és erről az Ügyfelet előzetesen értesíti, úgy a Hilti a késedelemből eredő károk és költségek megtérítésére nem köteles.
b) A Hilti a szállítási szolgáltatását két munkanapon belül történő kiszállítással nettó 1990 Ft/küldemény, egy munkanapon belül történő kiszállítással nettó 3990 Ft/küldemény fuvarköltség megtérítése fejében végzi.
A Hilti Online felületén leadott rendelések kiszállítása az alábbi díjszabás szerint történik:
- Nettó 50.000 Ft fölött ingyenes
- Nettó 50.000 Ft alatt díjköteles, két munkanapon belül történő kiszállítással nettó 990 Ft, egy munkanapon belül történő kiszállítással 1.990 Ft.
Az alábbi szolgálatások fixárasok azaz a rendelési öszeghatártól függetlenül kiszámlázásra kerülnek:

Előre megadott napon történő kiszállítás (Fixed date) 4.990 Ft.

Délelőtti kiszállítás 12 óráig 6.990 Ft.

c) A szállítási határidő raktáron lévő termékeknél két munkanap, amennyiben a rendelés teljesítésére elegendő raktárkészlettel rendelkezünk. A fenti határidő a termékek és szolgáltatások katalógusban *- gal megjelölt speciális szállítású termékekre nem vonatkoznak, azok szállítását a Hilti egyedi vállalási határidővel végzi.
d) A Hilti által a szállításra megjelölt határidők tájékoztató jellegűek, az azokban bekövetkező esetleges csúszásokért a Hiltit felelősség nem terheli, az Ügyfél kártalanítására vagy bármely jogcímen támasztott kártérítés megfizetésére nem kötelezhető.

6. Szavatosság, jótállás
A Hilti szavatolja a gépek vagy termékek prospektusban meghatározott minőségét, rendeltetésszerű használat esetén. A Hilti által vállalt jótállás (garancia) a „Termékek és szolgáltatások“ katalógusban megjelöltek, valamint garancialevél alapján, a gépek esetében 1 vagy 2 év. A Hilti mentesül a jótállási vagy szavatossági kötelezettsége alól a gépek vagy termékek rendeltetésellenes használata, nem szakszerű kivitelezés, szándékos vagy súlyos gondatlan rongálása, nem szakszerviz keretében történő javítása, megbontása vagy idegen beavatkozás esetén, valamint a használati és kezelési útmutatóban vagy szabványban írtak be nem tartása, nem a Hilti által biztosított alkatrészek, tartozékok, kiegészítők vagy kenőanyagok használata okán. Az Ügyfelet a jótállási és szavatossági jog a gépek átvételétől illeti, de annak gyakorlására kizárólag a gépek vételárának teljes megfizetését, azaz a tulajdonjog megszerzését követően jogosult. Az Ügyfél elfogadja a Hilti szakszerviz által a gép állapotáról kiállított hivatalos munkalapot, mely vitatása esetén annak terhei és költségei az Ügyfelet terhelik. Amennyiben a Hiltit jótállási kötelezettség nem terheli, úgy jogosult a javítási költségeinek előzetes megtérítését követelni, valamint a fennálló vételártartozás és/vagy költségeinek megtérítéséig a gépet visszatartani. Jótállás keretében végzett javítás esetén a szállítási költséget a Hilti viseli. Az Ügyfél jogvesztés terhe mellett köteles a jótállási vagy szavatossági igényét a meghibásodás észlelésétől számított 5 munkanapon belül írásban, az okok és körülmények konkrét előadásával, a Ptk. 6:127. § és 6:173. §. szakaszok szerinti tartalommal megjelölni. A Hilti a jótállási és szavatossági kötelezettségének teljesítésén túlmenően, a hibás teljesítésből eredő károk, költségek tekintetében a felelősségét az érintett gép vagy termék nettó értékéig korlátozza.

7. Javítás
a) A napi tárolási díj azonos a gép javításkori értékének (maradványérték) 1/90-ed részével, melyet a Hilti állapít meg a gép szervizelése során feltárt állapota és futásteljesítménye alapján. A szerviz- és tárolási díj erejéig a Hiltinek a gépen kézizálog joga keletkezik. Az Ügyfél felhatalmazza a Hiltit, hogy a zálogtárgyból 90 napos fizetési késedelem esetén végrehajtáson kívüli értékesítéssel kielégítést keressen, mely során az Ügyfél elfogadja a Hiltinek a szervizelés során feltárt gépállapot és futásteljesítménye alapján végzett javításkori érték-(maradványérték-)számítását.
b) Amennyiben az Ügyfél a Hilti birtokában lévő gépét többszöri írásos felszólításra sem viszi el, továbbá annak visszaszerzése érdekében nem intézkedik, úgy a készre jelentés napjától számított 90. nap elteltével úgy kell tekinteni, hogy az Ügyfél a gép tulajdonjogával a Ptk. 5:4. § (1) és 5:30. § (1) szakasza alapján felhagyott.
c) Amennyiben az Ügyfél kifejezetten jóváhagyás iránti igényt nem támasztott, úgy a Hilti automatikusan, további tájékoztatás, vagy egyéb nyilatkozat nélkül jogosult a gép javítására. Az Ügyfél kifejezett kérésére a Hilti javítási ajánlatot készít, melyről az Ügyfelet telefonon értesíti. Amennyiben az Ügyfél a javítási ajánlat összegét nem fogadja el, úgy köteles az értesítéstől számított 15 napon belül írásban – min. fax, e-mail útján – azt visszautasítani vagy módosítását kérni. A határidő eredménytelen eltelte esetén, vagy amennyiben az Ügyfél a javítási árajánlatot nem fogadja el, úgy a Hilti törli a javítást és a gépet szétszerelt állapotban szállítja vissza az Ügyfél részére.

d) A Hilti jogosult a gép 197/2014. (VIII. 1.) Kormány rendelet szerinti gyűjtésével, ártalmatlanításával és egyéb jogszabályi kötelezettség teljesítésével felmerült igazolt költségeit az Ügyfél részére továbbhárítani.

8. Visszavétel
A Hilti legfeljebb a számla keltétől számított 10 napon belül vesz vissza terméket egy írott ügyfélreklamáció kíséretében, amennyiben azt a Hiltitől vásárolták, az rendelkezik az eredeti számlával, továbbá a termék nem volt használva, sérülésmentes, illetve eredeti és bontatlan csomagolású. A visszavétel során a Hilti a termék vételárát készpénzben vagy átutalással nem téríti vissza, az Ügyfél a visszavett termék számlába állított értékét más Hilti termék vételárába beszámíthatja, azt levásárolhatja. A visszavételi jog gyakorlása a Hilti egyedi döntése, azt az Ügyféllel fennálló bármely jogviszonyban elkövetett szerződésszegés – például nem fizetés – esetén megtagadhatja.
A visszavételi lehetőség az alábbi termékekre nem vehető igénybe:

  • vegyi anyagok, habok és más, szavatossági idővel bíró termékek,
  • a katalógusban *-gal jelölt egyedi szállítású termékek,
  • termékváltással érintett kifutó termékek.

Vitás ügyek rendezése
A jelen ÁSZF-ben és az eseti szerződésben meghatározottakon felül a polgári törvénykönyv, valamint a 151/2003 (IX. 22.) Kormány rendelet és a 19/2014 (IV. 29.) NGM rendelet szabályai az irányadók. Békés úton nem rendezhető vita esetére kikötjük a Hilti székhelye szerinti bíróságok kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2017. február 23.
Hilti (Hungária) Szolgáltató Kft

Lépj velünk kapcsolatba!
Lépj velünk kapcsolatba!