Nyelv

SCM 22-A

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok

A terméken a következő szimbólumokat használhatjuk:
Image alternative Névleges üresjárati fordulatszám
Image alternative Egyenáram
Image alternative Fordulatszám percenként
Image alternative Átmérő
Image alternative Fűrészlap
Image alternative Vezeték nélküli adatátvitel
Image alternative Li-ion akku
Image alternative A használt Hilti Li-ion akku típussorozata. Vegye figyelembe a Rendeltetésszerű használat fejezetben közölt adatokat.

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Típus:
  SCM 22‑A
  Generáció:
  01
  Sorozatszám:

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást, illusztrált anyagot és műszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékeltek. Az alábbi biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a csatlakozókábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekert csatlakozókábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítókábelt használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesethez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
 • Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszámot hosszú ideje használja, és ezáltal jól ismeri. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki a kivehető akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A markolatot és fogófelületeket tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos üzemeltetését és ellenőrzését az előre nem látható helyzetekben.
Akkumulátoros szerszám használata és kezelése
 • Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőberendezésben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőberendezésben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 • Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
 • Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 • Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
 • Ne használjon sérült vagy módosított akkut. A sérült vagy módosított akkuk előre nem látható módon viselkedhetnek és tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhatnak.
 • Az akkut ne tegye ki tűz és magas hőmérséklet hatásának. A tűz és a 130 °C (265 °F) feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
 • Kövesse a töltésre vonatkozó összes utasítást, és az akkut vagy akkus szerszámot soha ne töltse a használati utasításban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megengedett hőmérséklet-tartományon kívül történő töltés az akku meghibásodásához és tűzveszélyhez vezethet.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.
 • Soha ne javítsa a sérült akkut. Az akkuk javítását csak a gyártó által felhatalmazott ügyfélszolgálatok végezhetik.

Biztonsági tudnivalók minden fűrészhez

Fűrészelési eljárás
 • Image alternative VESZÉLY: A keze ne kerüljön a fűrész és a fűrészlap közelébe. A másik kezével fogja meg a kiegészítő fogantyút vagy a motorházat. Ha mindkét kezével a körfűrészt fogja, akkor a fűrészlap nem sértheti meg a kezeit.
 • Ne nyúljon a munkadarab alá. A munkadarab alatt a védőfedél nem véd a fűrészlaptól.
 • Igazítsa hozzá a vágásmélységet a munkadarab vastagságához. A munkadarab alatt kisebb rész maradjon, mint amennyi egy teljes fűrészfog magassága.
 • A fűrészelendő munkadarabot soha ne tartsa a kezében, illetve ne helyezze a lábára / térdére. Rögzítse a munkadarabot stabil tartóra. Fontos a munkadarab megfelelő rögzítése, ugyanis ezzel csökkenthető annak a veszélye, hogy a gép hozzáérjen a testéhez, a fűrészlap beszoruljon, vagy a kezelő elveszítse az uralmát a gép fölött.
 • A gépet mindig csak a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során fennáll a veszély, hogy a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket találhat el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülnek, ami elektromos áramütéshez vezet.
 • Hosszanti vágás során használjon mindig ütközőt vagy egyenes élvezetőt. Ez javítja a vágás pontosságát, és csökkenti a fűrészlap beragadásának lehetőségét.
 • Mindig megfelelő méretű és megfelelő (pl. csillag formájú vagy kör alakú) befogó furattal rendelkező fűrészlapot használjon. Azok a fűrészlapok, amelyek nem illeszkednek a fűrész részegységeihez, egyenetlenül futnak, és a gép fölötti uralom elvesztését okozzák.
 • Soha ne használjon sérült vagy rossz fűrészlap-alátétlemezt, illetve ‑csavart. A fűrészlap‑alátétlemezek és ‑csavarok kifejezetten ehhez a fűrészhez készültek az ideális teljesítmény és üzembiztonság elérése érdekében.
Visszacsapódás - okok és a megfelelő figyelmeztetések
 • A gép visszacsapódása egy beakadó, beszoruló vagy rosszul beállított fűrészlap következtében fellépő hirtelen reakció, aminek az a következménye, hogy az elszabadult fűrész megemelkedik, kiugrik a munkadarabból és a gépkezelő irányába csapódik;
 • ha a fűrészlap megakad vagy beszorul az automatikusan záródó fűrésznyílásban, akkor a lap blokkolódik, és a motorerő visszacsapja a fűrészt a gépkezelő irányába;
 • ha a fűrészlap elfordul a vágatban vagy rosszul van beállítva, akkor a fűrészlap hátsó szélén lévő fűrészfogak beakadnak a munkadarab felületébe, ezáltal a fűrészlap kiugrik a fűrésznyílásból és a fűrész visszacsapódik a gépkezelő irányába.
A visszacsapódás a fűrész helytelen vagy hibás használatának következménye. Megfelelő óvintézkedésekkel, amelyekről a későbbiekben olvashat, a gép visszacsapódása megakadályozható.
 • Két kézzel fogja a fűrészt, és tartsa a karját úgy, hogy ellen tudjon tartani a visszacsapódásból eredő erőknek. Mindig oldalra tartsa a fűrészlapot, soha ne hozza a fűrészlapot egy vonalba a testével. Visszacsapódás közben a körfűrész hátracsapódhat, azonban a gép kezelője uralhatja a visszacsapódásból eredő erőt, ha megtette az ehhez szükséges óvintézkedéseket.
 • Ha a fűrésztárcsa beszorul, vagy Ön megszakítja a munkát, akkor kapcsolja ki a gépet, és tartsa nyugodtan a munkadarabban addig, amíg a fűrésztárcsa leáll. Soha ne próbálja meg kivenni a fűrészt a munkadarabból, vagy hátrafelé húzni a fűrészt addig, míg a fűrészlap mozog, egyébként a gép visszacsapódhat. Állapítsa meg és szüntesse meg a fűrészlap beszorulásának okát.
 • Ha újra el akarja indítani a munkadarabba beszorult fűrészt, akkor központozza a fűrésznyílásban a fűrészlapot, és ellenőrizze, nem akadtak-e meg a fűrészfogak a munkadarabban. Ha a fűrészlap beszorult, akkor az újraindítás során kiugorhat a munkadarabból, vagy visszacsapódást okozhat.
 • A nagyobb lemezeket támassza alá, hogy csökkenthető legyen a beszorult fűrészlap visszacsapódásának kockázata. A nagyobb lemezek meghajolhatnak a saját súlyuk alatt. A lemezeket mindkét oldalon alá kell támasztani, mind a fűrésznyílás közelében, mind az élnél.
 • Soha ne használjon tompa vagy sérült fűrészlapot. Tompa vagy rosszul beállított fogazattal rendelkező fűrészlapok a szűkebb fűrészelési nyílás következtében nagyobb súrlódást hozhatnak létre és a fűrészlap beszorulását okozhatják, illetve visszacsapódhatnak.
 • A fűrészelés előtt húzza meg a vágásmélység- és a metszésszög-beállítást. Ha fűrészelés közben megváltoznak a beállítások, akkor a fűrészlap beszorulhat és visszacsapódhat.
 • Legyen különösen óvatos, ha meglévő falakon vagy egyéb más, be nem látható területen végez fűrészelést. Fűrészelés közben a bemerülő fűrészlap rejtett objektumokba akadhat és visszacsapódást okozhat.
Az alsó védőfedél működése
 • Minden használat előtt ellenőrizze, hogy kifogástalanul zárul-e az alsó védőfedél. Ne használja a fűrészt, ha az alsó védőfedél nem mozog szabadon és nem zárul be azonnal. Soha ne szorítsa be vagy kösse be az alsó védőfedelet, ha az nyitva van. Ha a fűrész véletlenül leesik a földre, akkor az alsó védőfedél elhajolhat. A visszahúzó karral nyissa ki a védőfedelet és győződjön meg róla, hogy a fedél szabadon mozog, és egyik metszőszögnél és vágási mélységnél sem ér hozzá sem a fűrészlaphoz, sem a többi részhez.
 • Ellenőrizze az alsó védőfedél rugóinak működését. Ha az alsó védőfedél és a rugók nem működnek kifogástalanul, akkor használat előtt végeztesse el a fűrész karbantartását. A sérült alkatrészek, ragacsos lerakódások vagy a felgyülemlett forgács akadályozzák a védőfedél működését.
 • Csak speciális vágások, pl. ún. „merülővágások és szögvágások” elvégzése esetén nyissa ki manuálisan az alsó védőfedelet. Nyissa ki az alsó védőfedelet a visszahúzó karral, és engedje el a kart, amint a fűrészlap bemerült a munkadarabba. Az alsó védőfedélnek minden fűrészelési mód közben automatikusan kell működnie.
 • Ne tegye le a fűrészt a munkapadra vagy a padlóra úgy, hogy az alsó védőfedél nem takarja a fűrészlapot. A védelem nélküli fűrészlap utánfutáskor a vágási iránnyal szemben mozgatja a gépet, és elfűrészeli, ami az útjába kerül. Vegye figyelembe a gép utánfutási idejét.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

Személyi biztonsági előírások
 • A gép átalakítása tilos.
 • Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodáshoz vezethet.
 • A gépet csak a hozzá tartozó védőberendezésekkel együtt használja.
 • Tartson munkaszüneteket és végezzen lazító- és ujjgyakorlatokat, ujjainak jobb vérellátása érdekében.
 • Gyenge személy ne használja a gépet betanítás nélkül.
 • A gépet tartsa távol a gyermekektől.
 • A terméket csak a munkaterületen kapcsolja be.
 • A gép szállítása vagy tárolása közben vegye ki a gépből az akkut.
 • Ne használja a terméket fej fölötti munkavégzésre.
 • Ne fékezze le a terméket a fűrészlap oldalirányú ellennyomásával.
 • A gép működése közben ne nyúljon a szorítókarimához és a szorítócsavarhoz.
 • Soha ne nyomja meg az orsórögzítés nyomógombját, ha a fűrészlap forog.
 • Ne irányítsa a gépet személyekre.
 • Igazítsa az előretoló erőt a fűrészlaphoz és a megmunkálandó anyaghoz úgy, hogy a fűrészlap ne blokkolódjon és adott esetben ne okozzon visszacsapódást.
 • A fémszilánkok élesek és sérüléseket okozhatnak Zárt ruházatot viseljen, hogy a fémszilánkok ne gyűlhessenek fel a kesztyűjében, cipőjében vagy más ruhadarabjában.
 • Ügyeljen a szétrepülő fémszilánkokra. A szilánkok forróak, és tüzet, illetve égési vagy vágási sérüléseket okozhatnak.
 • Kerülje a fűrészfogak csúcsainak túlhevülését.
 • Tartsa be az Ön országában érvényes nemzeti munkavédelmi követelményeket.
 • A sérülés veszélyének csökkentése érdekében csak eredeti Hilti tartozékokat és szerszámokat használjon.
 • Ólomtartalmú festékek, ásványok és a fém, néhány fafajta, beton / téglafalazat / kvarctartamú kövezet, valamint ásványok és fémek pora káros lehet az egészségre. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen ha fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt használják azokat. Az azbeszttartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg. Lehetőleg használjon porelszívó egységet. A magas fokú porelszívás elérése érdekében használjon megfelelő mobil portalanítót. Szükség esetén használjon az adott por fajtája elleni védelemhez megfelelő légzésvédő maszkot. Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. Tartsa be a megmunkálandó anyagra vonatkozó hatályos nemzeti előírásokat.
Elektromos biztonsági előírások
 • Ellenőrizze a munka megkezdése előtt, pl. fémkeresővel, a munkaterületet, hogy nincsenek-e takart, fekvő elektromos vezetékek, gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek feszültség alá kerülhetnek, amikor például egy feszültség alatt lévő kábel véletlenül megsérül. Ez igen komoly veszélyt jelent az áramütés veszélye miatt.
Akkumulátoros gépek gondos használata és kezelése
 • Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
 • Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől. Robbanásveszély.
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C (176 °F) fölé hevíteni vagy elégetni. Ellenkező esetben tűz‑, robbanás‑ és sérülésveszély áll fenn.
 • Sérült (repedt, eltörött alkatrészeket tartalmazó, elhajlott, visszatolt és/vagy kihúzott érintkezős) akkumulátorokat tilos tölteni vagy tovább használni.
 • Az akkut ne használja más, nem specifikált berendezés energiaforrásaként.
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott.Állítsa a gépet egy nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságba, ahol megfigyelhető, és hagyja lehűlni. Lépjen kapcsolatba a Hilti szervizzel, miután az akku lehűlt.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók körfűrészekhez

 • A kézi körfűrészt csak bekapcsolt állapotban vezesse a munkadarabhoz.
 • Felül és alul a vágás útjának akadálymentesnek kell lennie. A géppel ne fűrészeljen csavarokat, szögeket stb.
 • A kézi körfűrésszel soha ne dolgozzon fej fölött.
 • Soha ne fékezze le a fűrészlapot annak oldalirányú megnyomásával.
 • Kerülje a fűrészfogak csúcsainak túlhevülését.
 • A vágandó aljzathoz mindig a hozzá tartozó fűrészlapot használja.

Akkumulátoros készülékek gondos használata és kezelése

 • Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
 • Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől.
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa a terméket egy nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságba, ahol megfigyelhető, és hagyja lehűlni. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Pótfogantyú
 2. Bekapcsolásgátló
 3. Be-/kikapcsoló gomb
 4. Markolat
 5. A töltési állapot és a hibák kijelzője
 6. Kioldógomb a töltésállapot-kijelzőt aktiváló kiegészítő funkcióval
 7. Forgácstartó
 8. Lengő védőfedél kezelőkarja
 9. Hajtóorsó
 10. Alaplemez
 11. Lengő védőfedél
 12. Párhuzamos ütköző
 13. Fűrészlap pozíció ellenőrzése
 14. LED/kémlelőablak
 15. Védőburkolat
 16. Orsórögzítő gomb
 17. Előrajzolat-mutató/Vágás vonalának ellenőrzése
 18. Szorító párhuzamos ütközőhöz
 19. Akku
 20. Szorítókar a vágásmélység beállításához
 21. Imbuszkulcs
 22. Tokmánykarima
 23. Szorítókarima
 24. Szorítócsavar
 25. Forgásirányt mutató nyíl

Rendeltetésszerű használat

Az ismertetett termék egy akkus körfűrész. A fűrész fém vagy fémhez hasonló nyersanyagok vágási munkálataira használható.

Tilos olyan fűrészlapokat használni, amelyek nem felelnek meg a megadott jellemzőknek (pl. átmérő, fordulatszám, vastagság), továbbá tilos daraboló- és csiszolótárcsákat, valamint erősen ötvözött gyorsacélból (HSS-acél) készült fűrészlapokat használni. Tilos fa vagy fához hasonló anyagok, műanyagok, gipszkarton, gipszkarton lapok és rétegelt anyagok fűrészelésére használni.
 • Ehhez a termékhez csak a Hilti B 22 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használja.

 • Ehhez az akkuhoz kizárólag a C4/36 sorozatba tartozó Hilti töltőkészüléket használjon.

A Li-ion akku kijelzője

A Li-ion akku töltési állapotát és a gépen jelentkező hibákat a Li-ion akku kijelzője jelzi ki. A Li-ion töltöttségének állapota a két akkumulátor-kireteszelő gomb egyikének megkoppintásakor megjelenik a kijelzőn.
Állapot
Jelentés
4 LED világít.
Töltöttségi állapot: 75% és 100% között
3 LED világít.
Töltöttségi állapot: 50% és 75% között
2 LED világít.
Töltöttségi állapot: 25% és 50% között
1 LED világít.
Töltöttségi állapot: 10% és 25% között
1 LED villog, a gép üzemkész.
Töltöttségi állapot: < 10%
1 LED villog, a gép nem üzemkész.
Az akku túlmelegedett vagy teljesen lemerült.
4 LED villog, a gép nem üzemkész.
A gép túlterhelt vagy túlhevült.
Működtetett indítókapcsoló esetén és az indítókapcsoló elengedése után 5 másodperccel a töltöttségi állapot kijelzése nem lehetséges.
Az akkumulátor töltési állapotát kijelző LED-ek villogása esetén vegye figyelembe a Hibakeresés című fejezetben leírt tudnivalókat.

Párhuzamos ütköző

Az egykarú párhuzamos ütköző pontos vágásokat tesz lehetővé a munkadarab élei mentén, ill. segítségével azonos méretű léceket lehet kivágni.
A párhuzamos ütközőt az alaplemez mindkét oldalára fel lehet szerelni.

Szállítási terjedelem

Körfűrész, fűrészlap, imbuszkulcs, párhuzamos ütköző, használati utasítás.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Tartozékok és kiegészítők

Szorítókarima, tokmánykarima, szorítócsavar.

Műszaki adatok

Körfűrész


SCM 22-A
Névleges feszültség
21,6 V
A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
4,1 kg
Fűrészlap átmérője
160 mm … 165 mm
Alaplemez vastagsága
1,2 mm
Vágásszélesség
1,6 mm
Fűrészlap‑befogófurat
20 mm
Névleges üresjárati fordulatszám
3 500 ford./perc
Maximális vágásmélység
57 mm
Üzemi hőmérséklet
−10 ℃ … 50 ℃
Tárolási hőmérséklet
−30 ℃ … 70 ℃

Akku

Akku üzemi feszültsége
21,6 V
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 40 ℃
Akkuhőmérséklet a töltés kezdetekor
−10 ℃ … 45 ℃

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 62841 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére.
A megadott adatok az elektromos szerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: Elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajkibocsátási értékek

SCM 22-A
Hangteljesítményszint (LWA)
104 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
3 dB(A)
Hangnyomásszint (LpA)
93 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
3 dB(A)
Rezgési összértékek

SCM 22-A
Rezgési kibocsátási érték fém fűrészelése során (Ah, M)
0,82 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²

Üzemeltetés

A munkahely előkészítése

Az akku töltése

 1. A töltés előtt olvassa el a töltőkészülék használati utasítását.
 2. Ügyeljen arra, hogy az akku és a töltőkészülék érintkezői tiszták és szárazak.
 3. Az akkut a megengedett töltőberendezésben töltse fel.

Az akku behelyezése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély rövidzárlat vagy leeső akku miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az akkuhoz és a termék érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
 • Győződjön meg arról, hogy az akku mindig megfelelően rögzül.
 1. Az első üzembe helyezés előtt töltse fel teljesen az akkut.
 2. Helyezze az akkut a készüléktartóba, hogy az hallhatóan bereteszeljen.
 3. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.

Az akku eltávolítása

 1. Nyomja meg az akku kioldógombját.
 2. Húzza ki az akkut a készüléktartóból.

Fűrészlap leszerelése

FIGYELMEZTETÉS
Égési sérülés veszélye A forró szerszám, szorítókarima vagy szorítócsavar, valamint az éles fűrészlap okozta veszély.
 • Használjon védőkesztyűt, amikor a szerszámot cseréli.
Image alternative
 1. Vegye ki az akkut.
 2. Helyezze az imbuszkulcsot a fűrészlap szorítócsavarjához.
 3. Nyomja meg az orsórögzítő gombot és tartsa lenyomva.
 4. Az imbuszkulcs segítségével fordítsa el a fűrészlap szorítócsavarját, míg az orsórögzítő gomb teljesen be nem reteszel.
 5. Oldja a szorítócsavart az imbuszkulccsal a forgásirányt jelző nyíllal egyező irányba forgatva.
 6. Vegye le a szorítócsavart és a külső szorítókarimát.
 7. Elfordítással nyissa ki a lengő védőfedelet és távolítsa el a fűrészlapot.
  Szükség esetén a tokmánykarima levehető a tisztításnál.

A vágólap felszerelése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A nem megfelelő vagy rosszul behelyezett fűrészlapok a fűrész sérülését okozhatják.
 • Csak ehhez a fűrészhez alkalmas fűrészlapokat használjon. Ügyeljen a fűrészlap forgásirányára, amit a nyilak mutatnak.
 • Csak olyan fűrészlapot használjon, amelynek a megengedett fordulatszáma legalább akkora, mint a terméken megadott maximális fordulatszám.
Győződjön meg arról, hogy a felfogandó fűrészlap megfelel­e a műszaki követelményeknek és hogy elég éles­e. A kifogástalan vágás előfeltétele az éles fűrészlap.
Image alternative
 1. Tisztítsa meg a tokmány­ és a szorítókarimát.
 2. Helyezze fel helyes irányban a tokmánykarimát a hajtóorsóra.
 3. Nyissa ki a lengő védőfedelet.
 4. Helyezze be az új fűrészlapot.
  Ügyeljen a fűrészlapon és a gépen látható forgásirányt jelző nyílra. Ezeknek egyezniük kell.
 5. Helyezze fel helyes irányban a külső szorítókarimát.
 6. Helyezze be a szorítócsavart.
 7. Helyezze az imbuszkulcsot a fűrészlap szorítócsavarjához.
 8. Nyomja be az orsórögzítő gombot.
 9. Rögzítse a szorítókarimát a szorítócsavarral, miközben az imbuszkulcsot a forgásirányt jelző nyilakkal ellentétes irányba forgatja.
  • Az orsórögzítő gomb kattanással rögzül.
 10. Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a fűrészlap megfelelően illeszkedik­e.

Vágásmélység beállítása

Image alternative
 1. Lazítsa meg a vágásmélység-beállító szorítókarját.
 2. Emelje meg a terméket, és a szorítókar meghúzásával állítsa be a vágásmélységet.

A forgácstartó ürítése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély Forró és éles forgácsok jelentette veszély.
 • A forgácstartó ürítésekor használjon védőkesztyűt.
Image alternative
 1. Vegye ki az akkut.
 2. Hátrafelé húzza le a forgácstartót.
 3. Pattintsa szét a forgácstartó két felét és ürítse ki.
 4. Kattanásig tolja a forgácstartót a védőburkolatra.

Munka

Bekapcsolás

 • A bekapcsolásgátló megnyomásával és a be-/kikapcsoló gomb nyomva tartása mellett kapcsolja be a terméket.

Kikapcsolás

 • Tartsa meg a gépet a be-/kikapcsoló gomb eleresztésével.

Fűrészelés előrajzolt minta mentén

Biztosítsa a munkadarabot elcsúszás ellen.
Helyezze el úgy a munkadarabot, hogy a fűrészlap szabadon mozogjon a munkadarab alatt.
Győződjön meg arról, hogy a termék be-/kikapcsoló gombja a KI állásban van.
Helyezze a terméket az alaplemezzel együtt úgy a munkadarabra, hogy a fűrészlap még ne érjen hozzá a munkadarabhoz.
Image alternative
 1. Helyezze be az akkut.
 2. A bekapcsolásgátló megnyomásával és a be-/kikapcsoló gomb nyomva tartása mellett kapcsolja be a terméket.
 3. Megfelelő tempóban vezesse át a terméket a munkadarabon az előrajzolt minta mentén.

Munkalépések eltömődött forgácscsatorna esetén

 1. Vegye ki az akkut.
 2. Vegye ki a forgácstartót.
 3. Tisztítsa meg a forgácscsatornát.
 4. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek a termék működésére.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély behelyezett akku esetén !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A gép ápolása
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
A Li‑ion akkuk ápolása
 • Az akkut tartsa száraz, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • Kerülje a nedvesség behatolását.
Karbantartás
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

A porvédő sapka tisztítása

 • Száraz, tiszta törlőkendő segítségével rendszeresen tisztítsa meg a tokmányon található porvédő sapkát.
 • Óvatosan törölje tisztára a porvédő gyűrűt, majd kenje be egy kevés Hilti zsírral.
 • Feltétlenül cserélje ki a porvédő sapkát, ha a gyűrű sérült.

A gép ellenőrzése az ápolás és karbantartás után

Minden ápolási és karbantartási eljárás után ellenőrizze, hogy minden védőfelszerelés a helyén van­e, és maga a gép hibátlanul működik­e.
 • A lengő védőfedelének ellenőrzéséhez nyissa ki azt teljesen a kezelőkar segítségével.
  • A kezelőkar elengedését követően a lengő védőfedélnek gyorsan és teljesen be kell záródnia.

Akkumulátoros gépek szállítása és tárolása

Szállítás
  VIGYÁZAT
  Nem szándékos indítás szállításkor !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül szállítsa.
 • Vegye ki az akkukat.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve.
 • Hosszabb szállítást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.
Tárolás
  VIGYÁZAT
  Véletlen károsodás hibás vagy kifolyó akkuk miatt. !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
 • Lehetőleg hűvös, száraz helyen tárolja a gépet és az akkut.
 • Soha ne tárolja az akkut tűző napon, fűtőtesten vagy üveglap mögött.
 • A gépet és az akkut száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Segítség zavarok esetén

 • Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

A körfűrész nem működőképes

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A LED-ek nem jeleznek semmit.
Az akku nincs teljesen behelyezve.
Lemerült az akkumulátor.
1 LED villog.
Lemerült az akkumulátor.
Az akku túl forró vagy túl hideg.
 • Hozza az akkut a megfelelő környezeti hőmérsékletre.
4 LED villog.
A körfűrész rövid időre túlterhelődött.
 • Engedje el az indítókapcsolót, majd nyomja meg ismét.
Túlmelegedés elleni védelem.
 • Hagyja lehűlni a körfűrészt, és tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.

A körfűrész működőképes

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Be-/kikapcsoló gomb nem nyomható be, ill. blokkolva van.
Nincs hiba (biztonsági funkció).
 • Nyomja meg a bekapcsolásgátlót.
A fordulatszám hirtelen erősen leesik.
Fűrészlap beszorult.
 • A fűrészlapot ne döntse meg oldalra.
A forgácsok nem forgácstartóba kerülnek, hanem az alaplemezre esnek.
A forgácstartó megtelt.
A forgácscsatorna eldugult.
A fűrészlap leáll.
Az előtolóerő túl nagy.
 • Csökkentse az előtolóerőt, és kapcsolja be újra a terméket.
Az akku a megszokottnál gyorsabban merül le.
Nagyon alacsony környezeti hőmérséklet.
 • Hagyja az akkut lassan szobahőmérsékletre felmelegedni.
Az akku nem rögzül hallható „dupla kattanással”.
Az akkumulátor patentfülei szennyezettek.
 • Tisztítsa meg a reteszeket, és helyezze be újra az akkut.
Erős hőfejlődés a körfűrészen vagy az akkumulátoron.
Elektromos hiba
 • Azonnal kapcsolja ki a körfűrészt. Vegye ki és vizsgálja meg az akkut. Hagyja lehűlni. Lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
A termék túlterhelt (túllépték az alkalmazási korlátokat).
 • Minden munkavégzés előtt vegye figyelembe a termék teljesítményadatait. Lásd a műszaki adatokat.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti készülékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt készülékét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Az akku ártalmatlanításaAz akku szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a kilépő gázok és folyadékok miatt egészségkárosító hatás jöhet létre.
 • Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe.
 • Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r4891.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative
Image alternative