Nyelv

DD 30-W

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Figyelmeztetés a veszélyes elektromos feszültségre
Image alternative Vigyázat: forró felület
Image alternative Fordulat percenként
Image alternative Névleges üresjárati fordulatszám
Image alternative Viseljen védőszemüveget
Image alternative Viseljen védősisakot
Image alternative Viseljen hallásvédőt
Image alternative Viseljen védőkesztyűt
Image alternative Viseljen munkavédelmi cipőt
Image alternative Zár szimbólum
Image alternative Szervizjelző
Image alternative Fúróteljesítmény-kijelző
Image alternative Vezeték nélküli adatátvitel

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Típus:
  DD 30-W
  Generáció:
  01
  Sorozatszám:

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást, illusztrált anyagot és műszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékeltek. Az alábbi biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a csatlakozókábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekert csatlakozókábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítókábelt használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesethez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
 • Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszámot hosszú ideje használja, és ezáltal jól ismeri. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki a kivehető akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A markolatot és fogófelületeket tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos üzemeltetését és ellenőrzését az előre nem látható helyzetekben.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Biztonsági előírások gyémántszerszámos magfúrógépekhez

 • A víz használatát szükségessé tevő fúrási munkák végrehajtásakor a vizet vezesse el a munkaterületről, vagy használjon folyadékgyűjtő berendezést. Így a munkaterület szárazon tartható, és az áramütés kockázata csökken.
 • Az elektromos kéziszerszámot a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a vágószerszám egy rejtett elektromos vezetéket vagy saját elektromos csatlakozókábelét sértheti meg. Ha a vágószerszám elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor az elektromos kéziszerszám fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez áramütéshez vezethet.
 • A gyémántfúráshoz használjon fülvédőt. A zaj halláskárosodáshoz vezethet.
 • Ha a betétszerszám elakad, az előtolást szüntesse be és kapcsolja ki a szerszámot. Ellenőrizze a szerszám elakadásának okát és szüntesse meg.
 • Ha újra el akarja indítani a munkadarabban elakadt gyémántszerszámos magfúrógépet, bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy szabadon forog-e a betétszerszám. Ha a betétszerszám akad, lehetséges, hogy nem forog, és ez a szerszám túlterheléséhez, vagy a gyémántszerszámos magfúrógép munkadarabról történő leoldódásához vezethet.
 • A fúróállvány munkadarabra történő dübeles és csavaros rögzítésénél győződjön meg arról, hogy az alkalmazott lehorgonyzás képes-e a gépet használat közben biztosan tartani. Ha a munkadarab nem állékony vagy porózus, a dübel kihúzódhat, és így a fúróállvány a munkadarabról leoldódhat.
 • Falak és mennyezet fúrása esetén gondoskodjon arról, hogy a másik oldalon a személyek és a munkaterület védve legyen. A fúrókorona a furaton áthatolhat, és a furatmag a másik oldalon kieshet.
 • Ezt a szerszámot ne használja fej feletti munkákhoz víz hozzávezetésével. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

Személyi biztonsági előírások
 • Kézzel vezetett üzemmódban a gépet mindig a markolatánál fogja meg, és mindig két kézzel tartsa.
 • A gép és a gyémánt fúrókorona nehéz. Becsípheti testrészeit. Viseljen védősisakot, védőkesztyűt és munkavédelmi cipőt.
 • A markolatokat tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • Tartson munkaszüneteket és végezzen lazító- és ujjgyakorlatokat, ujjainak jobb vérellátása érdekében.
 • Kerülje a forgó részekkel való érintkezést. A gépet csak a munkaterületen kapcsolja be. A forgó részek, különösen a forgó betétszerszámok érintése sérülést okozhat.
 • A munkavégzés során a hálózati kábelt, a hosszabbítókábelt és adott esetben az elszívótömlőt is mindig a gép mögött vezesse el. A munkavégzés közben ez csökkenti az elesés veszélyét kábel vagy tömlő miatt.
 • Akadályozza meg, hogy fúróiszap kerüljön a bőrére vagy a szemébe. Viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget.
 • A gyermekeket meg kell tanítani arra, hogy nem játszhatnak a géppel.
 • Gyenge személy ne használja a gépet betanítás nélkül. A gépet tartsa távol a gyermekektől.
 • A szerszám a használat és az élezés során felforrósodik. Égési és vágási sérülések keletkezhetnek. Viseljen védőkesztyűt, ha a szerszámmal dolgozik.
 • A munkaszünetek alatt biztonságosan helyezze el az állványra felszerelt gépet a padozaton, ill. a talajon.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a gépen.
Porok elleni védelemÓlomtartalmú festékek, néhány fafajta, ásvány és fém pora káros lehet az egészségre. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen ha fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt használják azokat. Az azbeszttartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg.
 • Lehetőleg használjon hatékony porelszívó egységet. Ehhez használjon megfelelő, a Hilti által ajánlott és az elektromos szerszámmal összehangolt, fához és/vagy ásványi porhoz alkalmas mobil porelszívót. Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. Javasoljuk, hogy munkavégzés közben viseljen P2 szűrőosztályú légzésvédő maszkot. Tartsa be a megmunkálandó anyagra vonatkozó érvényes nemzeti előírásokat.
Az elektromos szerszámok gondos kezelése és használata
 • Rögzítse a munkadarabot. A munkadarab rögzítésére használjon szorítókat vagy satut. Így biztosabban rögzíti a munkadarabot, mintha egy kézzel tartaná, ezenkívül mindkét kezét használhatja a gép kezelésére.
 • Ellenőrizze, hogy a szerszámok a géphez való befogórendszerrel rendelkeznek-e, és megfelelően bereteszeltek-e a tokmányba.
 • Áramkimaradás esetén kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot és húzza ki a hálózati csatlakozót, hogy az áram visszatérésekor megakadályozza a működés akaratlan beindulását.
 • A gépet csak szabadon hagyott szellőzőnyílásokkal üzemeltesse.
Elektromos biztonsági előírások
 • Ellenőrizze a munka megkezdése előtt a munkaterületet, pl. fémkeresővel, hogy nincsenek-e takart, fekvő elektromos vezetékek, gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek feszültség alá kerülhetnek, amikor például egy feszültség alatt lévő kábel véletlenül megsérül. Ez igen komoly veszélyt jelent az áramütés veszélye miatt.
 • Soha ne üzemeltesse a gépet a vele együtt szállított PRCD (PRCD nélküli gépek esetén a leválasztó transzformátor) nélkül. Minden használat előtt ellenőrizze a PRCD-t.
 • Rendszeresen ellenőrizze a gép csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott szakemberrel. Ha az elektromos kéziszerszám csatlakozóvezetéke sérült, akkor a Hilti ügyfélszolgálatánál kapható, speciálisan előkészített és engedélyezett csatlakozóvezetékkel kell kicserélni. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábelt, és cserélje ki, ha sérült. Ne érintse a csatlakozó- és a hosszabbítókábelt, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból. Sérült csatlakozóvezeték és hosszabbítókábel esetén fennáll az áramütés veszélye.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Ne használjon csatlakozóadaptert.
Munkahely
 • Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. A rosszul szellőztetett munkahelyek egészségre károsak lehetnek a porterhelés miatt.
 • Ne fúrjon egészségre veszélyes anyagokban (pl. azbesztben).
 • A fúrási munkákat engedélyeztesse az építésvezetővel. Az épületeken és más szerkezeteken végzett fúrások befolyásolhatják a statikát, különösen betonvas vagy tartóelem átvágása esetén.
 • A szabadban történő munkavégzés esetén ajánlott védőkesztyű és csúszásmentes lábbeli viselése.
 • A gép használata során viseljen megfelelő védőszemüveget, védősisakot, fülvédőt, védőkesztyűt és munkavédelmi cipőt. A közelben tartózkodó személyeknek is személyi védőfelszerelést kell viselni.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Tokmány
 2. DD-SH-30 oldalsó markolat
 3. Tokmány reteszelése
 4. Vízátfolyásjelző
 5. Vízszabályozó kar
 6. Kapcsolórögzítés fúróállványos üzemmódhoz
 7. Szelencés libella függőleges fúráshoz
 8. Be/ki kapcsoló
 9. Markolat
 10. Pálcás libella vízszintes fúráshoz
 11. Elektromos csatlakozókábel, beleértve a PRCD-t
 12. Vízcsatlakozás
 13. Szénkefetartó-fedél
 14. Elszívótömlő-tartó
 15. Mélységütköző kézzel vezetett fúráshoz
 16. Szervizjelző
 17. Fúróteljesítmény-kijelző

Hibaáram-védőkapcsoló (PRCD)

Image alternative
 1. PRCD a hálózati kábelen
 2. Kijelző a PRCD hibaáram-védőkapcsolón
 3. Reset gomb a PRCD hibaáram-védőkapcsolón
 4. TEST gomb a PRCD hibaáram-védőkapcsolón

Vízgyűjtőrendszer

Image alternative
 1. Tolattyú a vízgyűjtő rudazat hosszbeállításához
 2. Vízgyűjtő rudazat kireteszelése
 3. Vízgyűjtő rudazat

Tartozékok és kiegészítők

Image alternative
 1. Fúrópersely
 2. Vízgyűjtő gyűrű
 3. Vízgyűjtő tömlő
 4. Szóródásvédő

DD-ST 30 fúróállvány tartozék

Image alternative
 1. Ütközőcsavar
 2. Oszlop
 3. Szorítópofa
 4. Rögzítőcsavar
 5. Sasszeg
 6. Kézikerék
 7. Vezetőház
 8. Szánrögzítés
 9. Markolat
 10. Szorítókar
 11. Vákuumcsatlakozó
 12. Nyomásmérő
 13. Vákuumtömítés
 14. Adapterlap
 15. Vákuumos alaplap
 16. Szintezőcsavar
 17. Vákuum-szellőzőszelep

Rendeltetésszerű géphasználat

Az ismertetett termék egy elektromos működtetésű gyémántszerszámos magfúrórendszer. Rendeltetése kézzel és fúróállvánnyal vezetett vizes fúrás betonban és ásványi aljzatokban. A fúróállvány megfelelő horgonnyal (tartozék) vagy vákuumos alaplappal (tartozék) rögzíthető a munkadarabon.

 • A gépet csak az adattáblán megadott hálózati feszültséggel és frekvenciával üzemeltesse.
 • Az alkalmazástól és a fúrásiránytól függően (lásd táblázat) a gyémántszerszámos magfúró vízgyűjtőrendszerét a Hilti által ajánlott univerzális elszívóhoz kell csatlakoztatni és a felszereltséget megválasztani.
Image alternative

Az összes fúrási alkalmazás csak felszerelt vízgyűjtőrendszerrel, a fúrópersely és fúrókorona megfelelő kombinációjával, valamint helyes hosszbeállítással végezhető.

Image alternative

A felfelé fúrás csak vízelszívással és kiegészítő szóródásvédővel együtt megengedett.

Mivel állvánnyal vezetett fúrás esetén a szóródásvédő nem szerelhető fel, az állvánnyal vezetett fúrás felfelé nem megengedett.

Nem megengedett hibás használat

 • Ez a termék egészségre veszélyes anyagok megmunkálására nem alkalmas.
 • A géppel tilos olyan anyagokat fúrni, amelyek elektromosan vezető porokat keltenek (például magnézium).
 • Száraz fúrás nem megengedett.

Alkalmazásspecifikus felszereltségek

Szükséges felszereltség különböző alkalmazásoknál/fúrásirányoknál
Alkalmazás
Fúrásirány
Felszereltség
Kézzel vezetett
vízszintesen és lefelé
Elszívással / elszívás nélkül, szóródásvédő nélkül
Kézzel vezetett
felfelé
Elszívással és szóródásvédővel
Fúróállvánnyal vezetett, rögzítés vákuumos alaplappal
Lefelé
Elszívással / elszívás nélkül, szóródásvédő nélkül
Fúróállvánnyal vezetett, rögzítés vákuumos alaplappal
vízszintesen
Elszívással / elszívás nélkül, szóródásvédő nélkül, és a fúróállvány kiegészítő biztosításával
Fúróállvánnyal vezetett, rögzítés horgonnyal
lefelé és vízszintesen
Elszívással / elszívás nélkül, szóródásvédő nélkül

Szervizjelző

Jelzőlámpa / üzemállapot
Szervizállapot
Pirosan világít / a gép működik
A szénkefék erősen elkoptak. A lámpa felvillanásától számítva még néhány óráig lehet dolgozni, ezt követően a gép automatikusan kikapcsol. Cseréltesse ki idejében a szénkeféket, így a gép mindig üzemkész.
Pirosan világít / a gép nem működik
Cseréltesse ki a szénkeféket.
Pirosan villog
Átmeneti hiba, lásd „Segítség üzemzavarok esetén”

Fúróteljesítmény-kijelző

Jelzőlámpa
Rászorítóerő
Narancssárga
túl kicsi
Zöld
optimális
Piros
túl nagy

Fordulatszám-fokozatok

A gép két fordulatszám-fokozattal rendelkezik: egy alacsony fordulatszámú furatkezdő fokozattal, és egy maximális fordulatszámú fúrási fokozattal.
Ha félig nyomja be a be-/kikapcsoló gombot, csak a furatkezdő fokozat aktiválható. Ezen a fordulatszámon kell beállítani a vízátfolyást. A magas fordulatszámú fúrási fokozatot akkor éri el, ha a be-/kikapcsoló gomb teljesen be van nyomva.

Szállítási terjedelem

Gép oldalsó markolattal és tokmánnyal, használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Központban vagy az alábbi oldalon talál: www.hilti.group .

Szerszámok

Megnevezés
Rövidítés
Gyémánt fúrókorona
DD‑C
Magtörő szerszám
DD‑CB

Tartozékok és kiegészítők

Megnevezés
Rövidítés
Fúróállvány
DD‑ST 30
Fúrókoronák
DD-C, átmérő 8‒35 mm
Tartozékkészlet az állvány horgonnyal történő rögzítéséhez
DD M12 S
Mélységütköző a fúróállványhoz
DD-ST 30-ES
Szóródásvédő
DD-30-W-CV

Műszaki adatok

Gyémántszerszámos fúrógép

A gép névleges feszültségét, névleges áramfelvételét, frekvenciáját, valamint névleges teljesítményfelvételét az adott országra vonatkozó típustáblán találja.
Generátorral vagy transzformátorral való működtetés esetén annak leadott teljesítménye legyen legalább a duplája a gép típustábláján megadott névleges teljesítményfelvételi értékeknek. A transzformátor vagy a generátor üzemi feszültsége mindig essen a gép névleges feszültségfelvételi értékeinek +5%-os és -15%-os határa közé.
Az egyéb gépek be- vagy kikapcsolása feszültségesést és/vagy túlfeszültségcsúcsot okozhat, ami károsíthatja a gépet. Semmi esetre se üzemeltessen egyidejűleg más gépeket is a generátorról/transzformátorról.
A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
7,6 kg
Méretek (hossz x szélesség x magasság)
441 mm x 191 mm x 120 mm
Fúrókorona-átmérő
8 mm … 35 mm
Érintésvédelmi osztály
I
Névleges üresjárati fordulatszám
9 200 ford./perc

Névleges feszültség

A gép különböző névleges feszültségekkel kapható. Kérjük, gépének névleges feszültségét és névleges teljesítményfelvételét a típustáblán olvassa le.
Névleges feszültségek
Névleges feszültség
100 V
110 V
220 V
220–240 V
Hálózati frekvencia [Hz]
50/60
50/60
50/60
50/60
Névleges teljesítményfelvétel [W]
1450
1400
1400
1450

Zaj- és rezgésértékek

A szóban forgó utasításban megadott rezgésszintet az EN 60745 szabványban rögzített mérési eljárásnak megfelelően mértük meg, és felhasználható az elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Ugyancsak alkalmas a rezgésterhelés előzetes megbecsülésére.
A megadott rezgésszint az elektromos szerszám lényeges alkalmazásaira vonatkozik. Ha az elektromos szerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor a rezgésszint értéke ettől eltérhet. Ez jelentősen megnövelheti a rezgésterhelést a munkaidő teljes időtartama alatt.
A rezgésterhelés pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti a rezgésterhelést a munkaidő teljes időtartama alatt.
Annak érdekében, hogy megvédje a gép kezelőjét a rezgések okozta hatásoktól, hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket, mint például: az elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajkibocsátási értékek az EN 60745-2-1 szabvány szerint
Zajkibocsátás LpA
87 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság kPa
3 dB(A)
Hangteljesítményszint LWA
98 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság KWA
3 dB(A)
Rezgési összértékek az EN 60745-2-1 szabvány szerint
Rezgéskibocsátási érték kézzel vezetett fúráskor (DD-C-18/150 T4 fúrókorona) betonban, ah, DD
6,0 m/s²
Bizonytalanság betonban kézzel vezetett fúrás esetén K
1,5 m/s²
Rezgéskibocsátási érték kézzel vezetett fúráskor (DD-C-24/300 T4 fúrókorona) betonban, ah, DD
8,0 m/s²
Bizonytalanság betonban kézzel vezetett fúrás esetén K
1,5 m/s²
Rezgési összértékek az EN 62841-3-6 szabvány szerint
Rezgéskibocsátási érték fúróállvánnyal vezetett fúráskor (DD-C-18/150 T4 fúrókorona) betonban, ah, DD
5,0 m/s²
Bizonytalanság betonban fúróállvánnyal vezetett fúrás esetén K
1,5 m/s²
Rezgéskibocsátási érték fúróállvánnyal vezetett fúráskor (DD-C-24/300 T4 fúrókorona) betonban, ah, DD
6,5 m/s²
Bizonytalanság betonban fúróállvánnyal vezetett fúrás esetén K
1,5 m/s²

A munkahely előkészítése

A munkavégzés megkezdése előtt

 • Az előkészítés közben még ne csatlakoztassa a gépet a hálózathoz.
 • FIGYELMEZTETÉS
  Lehetséges épületkárok a fúrási munkák következtében! Az épületeken és más szerkezeteken végzett fúrások befolyásolhatják a statikát, különösen betonvas vagy tartóelem átvágása esetén.
 • A fúrási munkákat engedélyeztesse az építésvezetővel.
 • FIGYELMEZTETÉS
  Áramütés veszélye! Balesetveszély áram-, gáz- és vízvezetékek véletlen megfúrásával. Áramvezetékek megfúrásakor a fúrórendszer külső fém alkatrészei áramvezetővé válhatnak.
 • A fúrás megkezdése előtt vizsgálja át a munkaterületet, például fémdetektorral, áram-, gáz- és vízvezetékek tekintetében.
 • A betonvasak átvágása előtt szerezze be a felelős statikus mérnök engedélyét.
 • Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a típustáblán megadottal.
 • Helyváltoztatás előtt húzza ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból, pl. mielőtt a gépet a következő fúrás helyére viszi.
 • A hálózati kábelt és a tömlőket mindig úgy helyezze el, hogy azok ne érintkezzenek a forgó alkatrészekkel.
 • Ne függessze a gyémántszerszámos magfúrógépet és/vagy fúróállványt darura.
 • Vákuumszivattyú használata előtt ismerje meg a használati utasítás tartalmát, és tartsa be az utasításokat.
 • Biztosítsa, hogy a manométer mutatója a zöld tartományban legyen a fúrási üzemmód előtt és közben.
 • Ellenőrizze, hogy a vágógyűrű legalább 2 mm magas-e. Ellenkező esetben cserélje ki a fúrókoronát, különben a fúrókorona beszorulhat a furatba.
 • A sérülések elkerülése érdekében csak eredeti Hilti DD-C fúrókoronát és eredeti DD 30‑W tartozékot használjon.

Előkészület a kézzel vezetett fúráshoz

Oldalsó markolat pozicionálása

Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. A markolat elfordításával nyissa az oldalsó markolatot szorító bilincset.
 3. Rögzítse az oldalsó markolatot a kívánt pozícióban.
  Az oldalsó markolattal együtt felszerelhet egy mélységütközőt ().
 4. Rögzítse az oldalsó markolatot elfordulás-biztosan a fogantyú meghúzásával.

Mélységütköző felszerelése

Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. A markolat elfordításával nyissa az oldalsó markolatot szorító bilincset.
 3. Vezesse be elölről a mélységütközőt az erre a célra szolgáló nyílásba az oldalsó markolaton.
 4. Állítsa be a mélységütközőt a kívánt értékre.
 5. Rögzítse a mélységütközőt az oldalsó markolat meghúzásával.

Szóródásvédő felszerelése

FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Felfelé végzett, kézzel vezetett fúrás esetén az előírt óvintézkedések be nem tartásakor víz hatolhat a gépbe, és áramütés miatti veszélyeket okozhat.
 • Felfelé végzett, kézzel vezetett fúrás esetén mindig használjon nedves felszívású vízgyűjtőrendszert, valamint szóródásvédőt.
Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Tolja a szóródásvédőt előre a tokmány fölé a fúrógép hajtóműházán.

Vízgyűjtő rudazat felszerelése

Fúrás csak a következő feltételek mellett megengedett:
A géppel együtt szállított vízgyűjtő rudazat fel van szerelve, és a használt fúrókorona hosszára van beállítva.
A vízgyűjtő gyűrűbe egy fúrópersely van behelyezve, amely a fúrókorona átmérőjéhez illeszkedik.
Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Tolja a vízgyűjtő rudazatot a gép első oldalán erre a célra szolgáló nyílásokba, amíg hallhatóan bereteszel.
 3. A tolattyúval állítsa be a hossztartományt a használt fúrókoronához. 150 mm fúrókorona hosszig állítsa a tolattyút 150 pozícióba, 300 mm és 600 mm fúrókorona hosszhoz pedig 300 pozícióba.

Fúrópersely felszerelése, ill. cseréje

Image alternative
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Nem megfelelő fúrópersely használatakor fej feletti alkalmazások esetén víz hatolhat a gyémántszerszámos fúrógép belsejébe.
 • Mindig csak a fúrókorona átmérőjével azonos átmérőjű fúróperselyt használjon.
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Helyezze a fúróperselyt a vízgyűjtő gyűrű hornyába, és tolja lefelé a fúróperselyt, amíg az hallhatóan bereteszel.
 3. Az eltávolításhoz forgassa a fúróperselyt az óramutató járásával ellentétes irányban, és húzza ki felfelé a vízgyűjtő gyűrűből.

Fúrókorona felszerelése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély kirepülő tárgyak miatt! A töredezett, repedezett, valamint erősen kopott fúrókoronák következtében letört munkadarabrészek vagy letört fúrókorona-darabok repülhetnek ki, és súlyos sérüléseket okozhatnak a munkaterületen kívül is.
 • Minden használat előtt ellenőrizze a fúrókoronát töredezettség, repedések, kopás vagy erős elhasználódás tekintetében, ha szükséges, cserélje ki a fúrókoronát.
A gyémánt fúrókoronát cserélni kell, ha a vágóteljesítmény, ill. a fúrás előrehaladása észrevehetően csökken. Ez általánosságban akkor következik be, ha a gyémántszegmensek magassága 2 mm-nél kisebb.
A tokmány rendszeres beszórása Hilti spray-vel megkönnyíti a fúrókorona szerelését.
Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. A tokmány nyitásához húzza felfelé ütközésig a tokmány reteszelését.
  Ellenőrizze, hogy a fúrókorona befogószára és a tokmány tiszta és sérülésmentes-e.
 3. Billentse át a vízgyűjtő gyűrűt rögzítőtengelye körül ütközésig.
 4. Vezesse a fúrókoronát a vágógyűrűvel felülről a vízgyűjtő gyűrű fúróperselyébe.
 5. Vezesse be a fúrókorona befogószárát a hornyokhoz igazítva a tokmányba.
 6. Enyhe nyomást kifejtve fordítsa el a fúrókoronát az ütközésig.
 7. A fúrókorona rögzítéséhez zárja a tokmány reteszelését.

Elszívóberendezés csatlakoztatása

 1. Létesítsen biztonságos összeköttetést a fúrógép vízgyűjtő tömlője és az univerzális elszívó elszívótömlője között. Ehhez használjon tömlőadaptert.
 2. Kösse össze az univerzális elszívó elszívótömlőjét az univerzális elszívóval.
 3. Fej feletti furatoknál használja az oldalsó markolat tartóját a vízgyűjtő tömlő rögzítéséhez.

Előkészület a fúróállvánnyal vezetett fúráshoz

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély! A fúróállvány nem kielégítő rögzítés esetén elfordulhat vagy felbillenhet.
 • A gyémántszerszámos fúrókészülék használata előtt rögzítse a fúróállványt dübelekkel vagy vákuumos alaplappal a megmunkálandó aljzatra.
 • Csak az adott aljzathoz megfelelő dübelt használjon, és tartsa be a dübel gyártójának szerelési utasításait.
 • Csak akkor használjon vákuumos alaplapot, ha az adott aljzat alkalmas a fúróállvány vákuumos rögzítésére.
A fúróállvány és a gép vagy a vákuumos alaplappal, vagy pedig a DD M12 S tartozékkészlettel, tehát a HKD-D M12x50 horgonnyal, a DD-LR-CLS feszítőorsóval és a DD-LR-CLN anyával rögzíthető.
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye kilépő víz miatt! A fúróállvánnyal vezetett fúráskor nem szerelhető fel szóródásvédő. Ezért fúróállvánnyal vezetett, felfelé végzett fúrás közben a gép nincs védve behatoló víz ellen.
 • Soha ne fúrjon felfelé fúróállvánnyal vezetett üzemmódban!
Fúróállvánnyal vezetett fúrás csak oldalsó markolat és szóródásvédő nélkül lehetséges.

Vízgyűjtő rudazat felszerelése

Fúrás csak a következő feltételek mellett megengedett:
A géppel együtt szállított vízgyűjtő rudazat fel van szerelve, és a használt fúrókorona hosszára van beállítva.
A vízgyűjtő gyűrűbe egy fúrópersely van behelyezve, amely a fúrókorona átmérőjéhez illeszkedik.
Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Tolja a vízgyűjtő rudazatot a gép első oldalán erre a célra szolgáló nyílásokba, amíg hallhatóan bereteszel.
 3. A tolattyúval állítsa be a hossztartományt a használt fúrókoronához. 150 mm fúrókorona hosszig állítsa a tolattyút 150 pozícióba, 300 mm és 600 mm fúrókorona hosszhoz pedig 300 pozícióba.

Gép és fúróállvány rögzítése vákuum alkalmazásával

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély Veszély a leeső gyémánt fúrókorona miatt.
 • Vízszintes fúrás esetén a fúróállványt kiegészítőleg lánccal kell biztosítani.

Vákuumos alaplap pozicionálása

Image alternative
 1. Jelölje meg egy kereszttel a furat középpontját, amelynek vonalai hosszabbak legyenek, mint a vízgyűjtő gyűrű átmérője.
  A vízgyűjtő gyűrűnek négy kiálló jelölése van, amelyeket a keresztre állíthat be.
 2. Állítsa be a vákuumos alaplap 4 szintezőcsavarját úgy, hogy a vákuumos alaplap alsó oldalán körülbelül 5 mm-t álljanak ki.
 3. Pozicionálja a vákuumos alaplapot 21 cm távolságra a furat középpontjától.
 4. Kösse össze a vákuumos alaplap vákuumcsatlakozóját a vákuumszivattyúval.
 5. Kapcsolja be a vákuumszivattyút.
 6. Tartsa lenyomva a vákuum-szellőzőszelepet, miközben korrigálja a vákuumos alaplap pozícióját.

A fúróállvány rögzítése a vákuumos alaplapon

 1. Kapcsolja be a vákuumszivattyút.
 2. Rögzítse a fúróállványt a feszítőkarral a vákuumos alaplapon.
 3. Állítsa vízszintes síkba a fúróállványt a két szintezőcsavarral.

Gép rögzítése a fúróállványon

Vákuumos rögzítés esetén, a gép fúróállványon történő rögzítése előtt győződjön meg arról, hogy a fúróállvány biztonságosan van-e rögzítve.
Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Rögzítse a fúróállvány szánját maximális távolságban az aljzathoz képest.
  A szánnak legfelső pozícióban kell reteszelve lenni. A gép így felszerelhető a vízgyűjtő rudazattal anélkül, hogy a vízgyűjtő gyűrű érintené az aljzatot.
 3. Nyissa ki a szorítópofát a rögzítőcsavarral.
 4. Helyezze be a fúrógépet a szánba.
 5. Zárja a szorítópofát a rögzítőcsavarral.
 6. Győződjön meg arról, hogy a fúrógép megfelelően van rögzítve a fúróállványon.

A gép és a fúróállvány rögzítése horgonnyal

A fúróállvány horgonnyal való rögzítésének feltétele a DD M12 S tartozékkészlet használata, amely többek között a DD-LR-CLS feszítőorsót és a DD-LR-CLN anyát is tartalmazza.
 1. Jelölje meg egy kereszttel a furat középpontját, amelynek vonalai hosszabbak legyenek, mint a vízgyűjtő gyűrű átmérője.
  A vízgyűjtő gyűrűnek négy kiálló jelölése van, amelyeket a keresztre állíthat be.
 2. A fúróállvány-adapterlap rögzítéséhez helyezze el a Hilti HKD-D M12x50 horgonyt 12 cm távolságra a furatközéppont jelölésétől.
  A horgony elhelyezésekor vegye figyelembe a mellékelt alkalmazási útmutatókat!
 3. Rögzítse a gépet a fúróállványon.
 4. Csavarja vissza a két szintezőcsavart, hogy már ne álljanak ki.
 5. Helyezze a fúróállványt a felszerelt géppel együtt a feszítőorsóra, és átmenetileg rögzítse a fúróállványt az anyával (DD M12 S tartozékkészlet).
  Csak azután húzza meg erősen az orsót, ha a fúrókorona pontosan a furat középpontjára van beállítva ().
 6. Állítsa vízszintesre a fúróállványt a két szintezőcsavarral.

A kézi kerék felszerelése

A kézi kerék az állvány mindkét oldalán elhelyezhető.
Image alternative
 1. Dugja rá a kézi kereket a tengelyre.
 2. Vezesse a kihajtott sasszeget a furaton keresztül.
 3. Hajtsa be a sasszeget.

Fúrópersely felszerelése, ill. cseréje

Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Helyezze a fúróperselyt a vízgyűjtő gyűrű hornyába, és tolja lefelé a fúróperselyt, amíg az hallhatóan bereteszel.
 3. Az eltávolításhoz forgassa a fúróperselyt az óramutató járásával ellentétes irányban, és húzza ki felfelé a vízgyűjtő gyűrűből.

Fúrókorona felszerelése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély kirepülő tárgyak miatt! A töredezett, repedezett, valamint erősen kopott fúrókoronák következtében letört munkadarabrészek vagy letört fúrókorona-darabok repülhetnek ki, és súlyos sérüléseket okozhatnak a munkaterületen kívül is.
 • Minden használat előtt ellenőrizze a fúrókoronát töredezettség, repedések, kopás vagy erős elhasználódás tekintetében, ha szükséges, cserélje ki a fúrókoronát.
A gyémánt fúrókoronát cserélni kell, ha a vágóteljesítmény, ill. a fúrás előrehaladása észrevehetően csökken. Ez általánosságban akkor következik be, ha a gyémántszegmensek magassága 2 mm-nél kisebb.
A tokmány rendszeres beszórása Hilti spray-vel megkönnyíti a fúrókorona szerelését.
Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. A tokmány nyitásához húzza felfelé ütközésig a tokmány reteszelését.
  Ellenőrizze, hogy a fúrókorona befogószára és a tokmány tiszta és sérülésmentes-e.
 3. Billentse át a vízgyűjtő gyűrűt rögzítőtengelye körül ütközésig.
 4. Vezesse a fúrókoronát a vágógyűrűvel felülről a vízgyűjtő gyűrű fúróperselyébe.
 5. Vezesse be a fúrókorona befogószárát a hornyokhoz igazítva a tokmányba.
 6. Enyhe nyomást kifejtve fordítsa el a fúrókoronát az ütközésig.
 7. A fúrókorona rögzítéséhez zárja a tokmány reteszelését.

Elszívóberendezés csatlakoztatása

 1. Létesítsen biztonságos összeköttetést a fúrógép vízgyűjtő tömlője és az univerzális elszívó elszívótömlője között. Ehhez használjon tömlőadaptert.
 2. Kösse össze az univerzális elszívó elszívótömlőjét az univerzális elszívóval.
 3. Fej feletti furatoknál használja az oldalsó markolat tartóját a vízgyűjtő tömlő rögzítéséhez.

A fúrórendszert állítsa be a furat középpontjára

A fúrórendszer pozicionálása fúráshoz vákuumos alaplappal

Image alternative
 1. Győződjön meg arról, hogy a fúrórendszer biztonságosan rögzítve van (a manométer mutatója a zöld tartományban).
 2. A fúrórendszernek a furat középpontjára történő pontos pozicionálásához nyomja meg a vákuum-szellőzőszelepet, és korrigálja a fúróállvány pozícióját.
 3. Ha a fúrórendszer helyesen van pozicionálva, engedje el a vákuum-szellőzőszelepet, és nyomja a fúrórendszert az aljzat ellenében.
 4. Állítsa vízszintes síkba a vákuumos alaplapot a 4 szintezőcsavar segítségével.

A fúrórendszer pozicionálása fúráshoz horgonyrögzítés esetén

 1. A fúrórendszernek a furat középpontjára történő pontos pozicionálásához óvatosan lazítsa meg a feszítőorsót, amíg a fúróállvány elmozdítható, és ezután korrigálja a fúróállvány pozícióját.
 2. Állítsa vízszintes síkba a fúróállvány-adapterlapot a 2 szintezőcsavar segítségével.
 3. Ha a fúrórendszer helyesen van pozicionálva, húzza meg erősen a feszítőorsót.

Áram- és vízellátás csatlakoztatása

FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye kilépő víz miatt! A gép vízcsatlakozásánál hibásan vagy nem kifogástalanul rögzített O-gyűrű, a túl nagy víznyomás, a hibás tömlőösszekötések és a vízrendszer tömítetlenségei víz kilépését és áramütés veszélyét okozhatják.
 • Rendszeresen ellenőrizze a gép, a vízcsatlakozók, a tömlők és a tömlőösszekötések sérüléseit, és biztosítsa, hogy a maximálisan megengedett 6 bar víznyomást ne lépje túl a vezetékben.
A komponensek sérülésének elkerülése érdekében használjon friss vizet vagy szennyező részecskéktől mentes vizet.
A maximálisan megengedett vízhőmérséklet 40 °C (104 °F).
A Nagy-Britanniai verzióhoz a PRCD helyett leválasztó transzformátor alkalmazására kerül sor.
 1. Csatlakoztassa a vízellátó vezetéket megfelelő csatlakozóelemmel a fúrógép vízcsatlakozójához.
 2. Győződjön meg arról, hogy a vízellátó vezeték biztonságosan össze van kötve a fúrógép vízcsatlakozójával.
 3. Nyissa ki a vízellátást, és győződjön meg a fúrógép vízcsatlakozójának tömítettségéről.
 4. Dugja be a gép csatlakozódugóját egy védőföldeléssel rendelkező csatlakozóaljzatba.
 5. Nyomja meg az I , ill. Reset gombot a hibaáram-védőkapcsolón (PRCD).
  • A kijelzőnek világítania kell a hibaáram-védőkapcsolón (PRCD).
 6. Nyomja meg a 0 , ill. TEST gombot a hibaáram-védőkapcsolón (PRCD).
  A kijelzőnek el kell aludnia a hibaáram-védőkapcsolón (PRCD).
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély az elektromos áramütés miatt! Ha a hibaáram-védőkapcsoló kijelzője a 0 , ill. a TEST gomb megnyomásakor nem alszik ki, akkor nem működtethető tovább a gyémánt fúrókészülék!
 • Javíttassa meg a gyémánt fúrókészüléket a Hilti Szervizben.
 1. Ismét kapcsolja be a hibaáram-védőkapcsolót (PRCD) a teszt után úgy, hogy megnyomja a 0 , ill. TEST gombot.

Fúrás

FIGYELMEZTETÉS
Balesetveszély! Ha a forgó alkatrészek víz- vagy áramvezetékekkel érintkeznek, az súlyos baleseteket okozhat.
 • Biztosítsa, hogy a víz- és áramvezetékek ne érintkezzenek forgó alkatrészekkel.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély blokkoló szerszám esetén! A gép az alkalmazásának megfelelően magas forgatónyomatékkal rendelkezik. A szerszám hirtelen blokkolásakor a gép hirtelen és nagy erővel mozdulhat el.
 • Használja az oldalsó markolatot, és mindig két kézzel tartva dolgozzon a géppel. Mindig számoljon a szerszám hirtelen blokkolásával.
FIGYELMEZTETÉS
Balesetveszély! Falakon és födémeken átmenő furatok esetén a fúrt anyag vagy a fúrómag kieshet hátrafelé vagy lefelé.
 • Falakon és födémeken átmenő furatok esetén biztosítsa a területet hátulról, ill. alulról.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély ide-oda repülő szilánkok miatt! Fúrás közben veszélyes szilánkok keletkezhetnek. A szilánkok a szem és egyéb testrészek sérüléseit okozhatják.
 • Viseljen védőszemüveget, védőruhát és védősisakot.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély. A gép és a fúrási munka zajt kelt. A zajhatás halláskárosodáshoz vezethet.
 • Viseljen fülvédőt.

Kézzel vezetett fúrás

FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Felfelé végzett, kézzel vezetett fúrás esetén az előírt óvintézkedések be nem tartásakor víz hatolhat a gépbe, és áramütés miatti veszélyeket okozhat.
 • Felfelé végzett, kézzel vezetett fúrás esetén mindig használjon nedves felszívású vízgyűjtőrendszert, valamint szóródásvédőt.
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Nem megfelelő fúrópersely használatakor fej feletti alkalmazások esetén víz hatolhat a gyémántszerszámos fúrógép belsejébe.
 • Mindig csak a fúrókorona átmérőjével azonos átmérőjű fúróperselyt használjon.
 1. Dugja be a fúrógép hálózati csatlakozódugóját egy hálózati csatlakozóaljzatba, vagy elszívás alkalmazásakor az univerzális elszívó csatlakozóaljzatába (ha van csatlakozóaljzat az univerzális elszívón).
 2. Elszívás alkalmazásakor dugja be az univerzális elszívó hálózati csatlakozódugóját, és kapcsolja az elszívó kapcsolóját AUTO vagy ON , ill. I állásba.
 3. Kapcsolja be a hibaáram-védőkapcsolót (PRCD) (lásd ).
  Az univerzális elszívó AUTO üzemmódban automatikusan elindul késleltetéssel a fúrógép után. A fúrógép kikapcsolása után az univerzális elszívó is automatikusan kikapcsol AUTO üzemmódban késleltetéssel. ON , ill. I üzemmódban az elszívót kézzel kell be- és kikapcsolni.
 4. Jelölje meg egy kereszttel a furat középpontját, amelynek vonalai hosszabbak legyenek, mint a vízgyűjtő gyűrű átmérője.
  A vízgyűjtő gyűrűnek négy kiálló jelölése van, amelyeket a keresztre állíthat be.
Image alternative
 1. Tartsa lenyomva a fúrógép be-/kikapcsoló gombját, állítsa be a vízszabályozó kart a kívánt vízmennyiségre, majd ismét engedje el a be-/kikapcsolót.
  A vízellátás a fúrógép be-/kikapcsolásával együtt automatikusan be-, ill. kikapcsol. A vízmennyiség fúrás előtt a vízszabályozó kar elfordításával előzetesen beállítható, vagy a fúrás közben szabályozható (a vízmennyiség elzárt vízszabályozó kar esetén minimális: kb. 0,3 l/min).
 2. Óvatosan helyezze a vízgyűjtő gyűrűt a fúrási helyre anélkül, hogy a fúrókoronával érintené az aljzatot.
 3. Hozza a furatjelölés vonalait fedésbe a vízgyűjtő gyűrűn lévő négy jelöléssel.
 4. Győződjön meg arról, hogy a fúrókorona nem ér az aljzathoz, és a furatkezdő fokozathoz nyomja be félig a be-/kikapcsoló gombot.
 5. Ha felfelé fúr, várja meg, amíg a fúrókorona megtelik vízzel.
  • Ezáltal hűti a fúrókoronát, és védi a száraz fúrás miatti sérüléstől.
 6. Finoman nyomja a fúrókoronát az aljzattal szemben.
  • Bekapcsolás után (be-/kikapcsoló gomb félig benyomva) a fúrógép a lassú furatkezdő fokozatban fut, hogy a fúrási művelet elején megakadályozza a fúrókorona félrefutását.
 7. Mihelyt érzi, hogy a fúrókorona egyenletesen behúz az anyagba, teljesen nyomja le a be-/kikapcsoló gombot.
  • Mihelyt teljesen benyomja a be-/kikapcsoló gombot, a fúrókorona maximális fordulatszámmal foroghat.
  A rászorítóerőt úgy válassza meg, hogy a fúrógép a lehető legnagyobb fordulatszámon dolgozzon. Közben eléri az ideális fúróteljesítményt (a fúróteljesítmény-kijelző zölden világít). Nagyobb rászorítóerő nem okoz fúróteljesítmény-növekedést (a fúróteljesítmény-kijelző pirosan világít).
  Vezesse a fúrókoronát egyenesen a furatba. A fúrókorona lesarkítása a furatban csökkentheti a fúróteljesítményt.
  Ügyeljen arra, hogy a vízátfolyás kifogástalan legyen. Az ellenőrzéshez vegye figyelembe a vízátfolyásjelzőt.

Fúróállvánnyal vezetett fúrás

FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye kilépő víz miatt! A fúróállvánnyal vezetett fúráskor nem szerelhető fel szóródásvédő. Ezért fúróállvánnyal vezetett, felfelé végzett fúrás közben a gép nincs védve behatoló víz ellen.
 • Soha ne fúrjon felfelé fúróállvánnyal vezetett üzemmódban!
FIGYELMEZTETÉS
Balesetveszély! Falakon és födémeken átmenő furatok esetén a fúrt anyag vagy a fúrómag kieshet hátrafelé vagy lefelé.
 • Falakon és födémeken átmenő furatok esetén biztosítsa a területet hátulról, ill. alulról.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély Veszély a leeső gyémánt fúrókorona miatt.
 • Vízszintes fúrás esetén a fúróállványt kiegészítőleg lánccal kell biztosítani.
 1. Ha nedves porszívót használ, csatlakoztasson egy elszívóberendezést (), és vegye figyelembe az 1–3 lépéseket a kézzel vezetett fúrás szakaszban ().
 2. Dugja be a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatba, és kapcsolja be a hibaáram-védőkapcsolót (PRCD) (lásd az áram és víz csatlakoztatása szakaszt ).
 3. Nyissa ki a szánrögzítést.
 4. Vigye a szánt a kézi kerékkel lefelé, amíg a vízgyűjtő gyűrű enyhén az aljzaton áll.
 5. Tartsa lenyomva a gép be/ki kapcsolóját, állítsa be a vízszabályozó kart a kívánt vízmennyiségre, majd ismét engedje el a be/ki kapcsolót.
  A vízellátás a gép be/ki kapcsolásával együtt automatikusan be-, ill. kikapcsol. A vízmennyiség fúrás előtt a vízszabályozó kar elfordításával előzetesen beállítható, vagy a fúrás közben szabályozható (a vízmennyiség elzárt vízszabályozó kar esetén minimális: kb. 0,3 l/min).
 6. A kapcsolórögzítéssel kapcsolja be a gépet tartós üzemre azáltal, hogy megnyomja a be/ki kapcsolót, azután pedig a kapcsolórögzítés gombot.
 7. A kézi kerékkel forgassa a gyémánt fúrókoronát az aljzatig.
 8. A fúrás megkezdésekor csak enyhén nyomja rá, amíg a fúrókorona nem központosítja magát, és csak ezt követően növelje a rászorítóerőt.
 9. Mihelyt érzi, hogy a fúrókorona központosította magát és egyenletesen forog, növelje a rászorítóerőt az aljzattal szemben.
 10. A rászorítóerőt a fúróteljesítmény-kijelzőnek megfelelően szabályozza.
  A rászorítóerőt úgy válassza meg, hogy a gép a lehető legnagyobb fordulatszámon dolgozzon; közben eléri az ideális fúróteljesítményt (a fúróteljesítmény-kijelző zölden világít). Nagyobb rászorítóerő nem okoz fúróteljesítmény-növekedést (a fúróteljesítmény-kijelző pirosan világít).
  A fúrás közben ellenőrizze a vízátfolyást. Az ellenőrzéshez a vízátfolyásjelzőt használja.

Fúrások 600 mm-es fúrókoronával

 1. Először végezzen előfúrást 300 mm-es fúrókoronával.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély. 600 mm-es fúrókoronával, előfúrás nélkül végzett fúráskor a gép kikerülhet az irányítása alól, megrongálódhat, és sérüléseket okozhat.
 • Mindig végezzen előfúrást. Ügyeljen arra, hogy a fúrás folytatása előtt a 600 mm-es fúrókoronát a furatfenékig vezesse be az előfuratba.
 1. A fúrókorona cseréje után kikapcsolt gép mellett vezesse be a 600 mm-es fúrókoronát az előfúrt furat aljáig.
 2. Folytassa a fúrást.

A gép kikapcsolása

 1. A kívánt fúrásmélység elérése, ill. az átmenő furatok befejezése után kapcsolja ki a gépet. Ha kapcsolórögzítéssel dolgozik, nyomja meg a be/ki kapcsolót a rögzítés kioldásához.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély! Amennyiben a vízgyűjtő gyűrűt a fúrókorona forgása közben emelik le az aljzatról, a furatmag kirepülhet a fúrókoronából. Ez sérüléseket okozhat.
 • Csak akkor emelje le a vízgyűjtő gyűrűt az aljzatról, ha a fúrókorona áll.
 1. Húzza ki a fúrókoronát a furatból, miközben a gép kifut.
  • A gép be/ki kapcsolójának megnyomásával a vízellátás automatikusan kikapcsol.

A fúrókorona leszerelése és kiürítése

Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély szerszámcsere során! A szerszám a használat során felforrósodik. Éles élek lehetnek rajta.
 • Szerszámcsere során mindig viseljen védőkesztyűt.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély. A furatmagok vagy azok darabjai kieshetnek a fúrókoronából.
 • Ügyeljen arra, hogy a furatmagok kontrollálatlanul ne essenek ki a fúrókoronából. Távolítsa el a furatmag összes darabját a fúrókoronából.
 1. Nyissa ki a tokmányt. Ehhez húzza felfelé ütközésig a tokmány reteszelését.
  Tartsa meg a gépet a fúrókorona csúcsát kissé lefelé döntve, hogy a maradék víz kifolyhasson a fúrókoronából.
 2. Ütközésig fordítsa el a fúrókoronát.
 3. Húzza ki a fúrókoronát a tokmányból.
 4. Fordítsa ki a fúrókoronát a tokmány hosszabbítótengelyéről.
 5. Húzza ki a fúrókoronát a vízgyűjtő gyűrűből.
 6. Tartsa meg erősen a fúrókoronát, és rázza ki a furatmagot a befogószárral hátrafelé a fúrókoronából. Ha a furatmag darabjai a fúrókoronában maradnának, kopogtasson a fúrókoronával függőlegesen lefelé egy puha tárgyon (fa, műanyag), vagy használjon egy vékony rudat (pl. a mélységütközőt) a furatmag kinyomására.
 7. Zárja a tokmány reteszelését.

A furatmag eltávolítása a furatból

 1. Könnyed forgatás mellett dugja a magtörő szerszámot ütközésig a furatba.
  Győződjön meg arról, hogy a magtörő szerszám (opcionális tartozék) átmérője összhangban van a használt fúrókorona átmérőjével.
 2. Törje ki a furatmagot a magtörő szerszám enyhe oldalirányú megnyomásával.
 3. Húzza ki a letört magot a magtörő szerszám segítségével a furatból.
 4. Mérje meg a ténylegesen elért furatmélységet egy mérőrúddal.

Fúróiszap ártalmatlanítása

 1. Gyűjtse össze a fúróiszapot (pl. nedves porszívóval).
 2. Várja meg, amíg a fúróiszap leülepszik, és a szilárd iszapot egy építési törmeléket tároló hulladéklerakóban ártalmatlanítsa.
  A pelyhesítőszerek meggyorsíthatják az ülepítési folyamatot.
 3. Mielőtt a visszamaradó vizet (lúgos, pH-érték > 7) belevezetné a csatornahálózatba, semlegesítse savas semlegesítőszerrel vagy hígítsa fel sok vízzel.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ápolás
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
A szerszámok és a fém részek ápolása
 • Távolítsa el az erősen tapadó szennyeződéseket.
 • A szerszámok és a tokmány felületét védje korrózió ellen úgy, hogy alkalomszerűen letisztítja olajjal átitatott törlőkendővel.
 • A befogószárat mindig tartsa tisztán és finoman beolajozva.
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse az elektromos gépet. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Cserélhető hálózati kábellel szerelt kivitelek esetén a hálózati kábelt elektromos szakember cserélheti.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemeltetés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Központban és az alábbi címen: www.hilti.group

Cserélje ki a szénkeféket

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély az elektromos áramütés miatt! !
 • A készüléket csak felhatalmazott és kiképzett személy szervizelheti és javíthatja! Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell.
A szénkeféket ki kell cserélni, ha a villáskulcs szimbólumot ábrázoló jelzőlámpa világít.
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Nyissa ki a motor bal és jobb oldalán található szénkefetartó-fedelet.
 3. Figyelje meg, hogyan vannak beszerelve a szénkefék, és miként vannak lefektetve a huzalok. Vegye ki az elhasználódott szénkeféket a gyémántszerszámos magfúrógépből.
 4. Helyezze be az új szénkeféket pontosan úgy, ahogyan a régi szénkefék elhelyezkedtek.
  Behelyezéskor ügyeljen arra, hogy ne sértse meg a jelzőhuzal szigetelését.
 5. Csavarozza vissza a motor bal és jobb oldalán található szénkefetartó-fedelet.
 6. Hagyja a szénkeféket bejáratódni legalább 1 percen keresztül megszakítás nélkül üresjáratban.
  • A jelzőlámpa az új szénkefékkel való kb. 1 perces üzemidő után kialszik.

Vízkémlelőablak tisztítása

A kémlelőablak tisztítása közben ügyeljen munkahelye tisztaságára. A tisztítási munkák során ne kerüljön szennyezőanyag a vízátfolyásjelző belső oldalára.
 1. Csavarja ki a kémlelőablak mindkét csavarját TX 15 torx csavarhúzóval.
 2. Emelje le a kémlelőablakot felfelé.
 3. A tengellyel együtt vegye ki a vízmennyiségmérő járókerekét.
 4. Távolítsa el a szennyező anyagrészecskéket folyó vízzel.
 5. A felszerelés előtt ellenőrizze kémlelőablak tömítésének sérüléseit, és adott esetben cserélje ki a tömítést.
 6. Győződjön meg arról, hogy a tömítés pontosan a vezetőhoronyban van. Ellenkező esetben a tömítés a kémlelőablak felszerelésekor megsérülhet a műanyag alkatrészek között, és emiatt tömítetlenné válhat.
 7. Helyezze be ismét a vízmennyiségmérő járókerekét a tengellyel együtt.
 8. Nyomja a kémlelőablakot ismét a vezetőjébe.
 9. Helyezze be a kémlelőablakot rögzítő torx csavarokat, és ismét húzza meg erősen azokat.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

A gyémántszerszámos magfúrógép működőképes

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Image alternative
A szervizjelző világít.
A szénkefék megközelítőleg elérték kopási határértéküket. A gyémántszerszámos fúrógép automatikus lekapcsolásáig még néhány munkaóra van hátra.
 • A legközelebbi adandó alkalommal cseréltesse ki a szénkeféket.
A szénkeféket cserélték, és be kell járatódniuk.
 • Hagyja a szénkeféket bejáratódni legalább 1 percen keresztül megszakítás nélkül üresjáratban.
A gyémántszerszámos magfúrógép nem működik teljes teljesítménnyel.
Hálózati hiba – a villamos hálózat feszültsége túl kicsi.
 • Ellenőrizze, hogy más fogyasztók zavarják-e a villamos hálózatot vagy a generátort.
 • Ellenőrizze a használt hosszabbítókábel hosszát.
A gyémánt fúrókorona nem forog.
A gyémánt fúrókorona beszorult az aljzatba.
 • Vezesse egyenesen a gyémántszerszámos magfúrógépet.
 • Oldja ki a fúrókoronát villáskulccsal: A csatlakozódugót húzza ki az aljzatból. Egy megfelelő villáskulccsal fogja meg a gyémánt fúrókoronát a befogószár közelében, majd elforgatással oldja ki a gyémánt fúrókoronát.
Csökken a fúrási sebesség.
Elérte a maximális fúrásmélységet.
 • Távolítsa el a furatmagot, és használjon hosszabb fúrókoronát.
A furatmag beszorult a gyémánt fúrókoronába.
 • Távolítsa el a furatmagot.
A műszaki adatok nem megfelelők az aljzathoz.
 • Válasszon megfelelőbb műszaki adatokkal rendelkező gyémánt fúrókoronát.
Nagy acéltartalom (felismerhető a fémforgácsot tartalmazó átlátszó vízről).
 • Válasszon megfelelőbb műszaki adatokkal rendelkező gyémánt fúrókoronát.
A gyémánt fúrókorona meghibásodott.
 • Ellenőrizze a gyémánt fúrókoronát sérülés szempontjából, szükség esetén cserélje ki.
A gyémánt fúrókorona kifényesedett.
 • Élezze meg az élezőlapon a gyémánt fúrókoronát.
A vízmennyiség túl nagy.
 • Csökkentse a vízmennyiséget a vízszabályozóval.
A vízmennyiség túl kevés.
 • Ellenőrizze a gyémántszerszámos magfúrógép vízellátását, ill. növelje a vízmennyiséget a vízszabályozással.
 • Ellenőrizze a szűrőbetétet a vízcsatlakozásnál.
A befogószár beszennyeződött, vagy nincs jól reteszelve.
 • Tisztítsa meg a befogószárat és helyezze be helyesen a gyémánt fúrókoronát.
A gyémánt fúrókoronát nem lehet behelyezni a tokmányba.
A befogószár/tokmány elszennyeződött vagy sérült.
 • Tisztítsa meg a befogószárat, ill. a tokmányt, vagy cserélje ki azokat.
A tokmánykar nincs teljesen kinyitva.
 • Nyissa ki a kart ütközésig.
A gyémánt fúrókorona játéka túl nagy.
A befogószár meghibásodott.
 • Ellenőrizze a befogószárat, és szükség esetén cserélje ki.
A tokmány karja nincs bezárva.
 • Zárja be a tokmány karját.
Nem folyik át a víz.
A szűrő vagy a vízátfolyásjelző eltömődött.
 • Vegye ki a szűrőt vagy a vízátfolyásmérőt, és öblítse át.
Üzem közben víz lép ki a tokmányból.
A befogószár/tokmány elszennyeződött.
 • Tisztítsa meg a fúrószárat, ill. a tokmányt.
A tokmány tömítése meghibásodott.
 • Ellenőrizze a tömítést, szükség esetén cserélje ki.

A gyémántszerszámos magfúrógép nem működőképes

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Image alternative
A szervizjelzőn nem látható semmi.
A PRCD nincs bekapcsolva.
 • Ellenőrizze a PRCD működőképességét, és kapcsolja be.
Az áramellátás megszakadt.
 • Csatlakoztasson egy másik elektromos készüléket és ellenőrizze a működést.
 • Ellenőrizze a csatlakozásokat, a villamos tápkábelt, az áramvezetéket és a hálózati biztosítót.
Víz van a motorban.
 • Hagyja a gyémántszerszámos magfúrógépet meleg, száraz helyen teljesen kiszáradni.
Image alternative
A szervizjelző világít.
A szénkefék elkoptak.
Image alternative
A szervizjelző villog.
A motor túlmelegedett (pl. túl nagy falsúrlódás és/vagy túl nagy rászorítóerő miatt).
 • Várjon néhány percet, amíg a motor lehűl és járassa a gyémántszerszámos magfúrógépet üresjáratban a lehűlési folyamat felgyorsítása érdekében.
 • Kapcsolja ki, majd újra be a gyémántszerszámos fúrógépet.
 • Vezesse egyenesen a gyémántszerszámos magfúrógépet és/vagy csökkentse a rászorítóerőt.

Kínai RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r51318.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Fúróiszap-ártalmatlanítás

Környezetvédelmi szempontból a fúróiszap csatornába vagy vizekbe engedése megfelelő előkezelés nélkül problematikus.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative
Image alternative