Nyelv

DD AF-CA

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Szimbólumok a terméken

Állapotjelző

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Szervizkijelző

Termékhez kötődő szimbólumok

A terméken a következő szimbólumokat használhatjuk:
Image alternative Váltóáram
Image alternative Névleges üresjárati fordulatszám
Image alternative Átmérő
Image alternative Fordulat percenként
Image alternative Vezeték nélküli adatátvitel

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Fúróelőtoló egység
  DD AF-CA
  Generáció:
  01
  Sorozatszám:

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást, illusztrált anyagot és műszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékeltek. Az alábbi biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a csatlakozókábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekert csatlakozókábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítókábelt használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesethez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
 • Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszámot hosszú ideje használja, és ezáltal jól ismeri. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki a kivehető akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A markolatot és fogófelületeket tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos üzemeltetését és ellenőrzését az előre nem látható helyzetekben.

Biztonsági előírások gyémántszerszámos magfúrógépekhez

 • A víz használatát szükségessé tevő fúrási munkák végrehajtásakor a vizet vezesse el a munkaterületről, vagy használjon folyadékgyűjtő berendezést. Így a munkaterület szárazon tartható, és az áramütés kockázata csökken.
 • Az elektromos kéziszerszámot a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a vágószerszám egy rejtett elektromos vezetéket vagy saját elektromos csatlakozókábelét sértheti meg. Ha a vágószerszám elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor az elektromos kéziszerszám fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez áramütéshez vezethet.
 • A gyémántfúráshoz használjon fülvédőt. A zaj halláskárosodáshoz vezethet.
 • Ha a betétszerszám elakad, az előtolást szüntesse be és kapcsolja ki a szerszámot. Ellenőrizze a szerszám elakadásának okát és szüntesse meg.
 • Ha újra el akarja indítani a munkadarabban elakadt gyémántszerszámos magfúrógépet, bekapcsolás előtt ellenőrizze, hogy szabadon forog-e a betétszerszám. Ha a betétszerszám akad, lehetséges, hogy nem forog, és ez a szerszám túlterheléséhez, vagy a gyémántszerszámos magfúrógép munkadarabról történő leoldódásához vezethet.
 • A fúróállvány munkadarabra történő dübeles és csavaros rögzítésénél győződjön meg arról, hogy az alkalmazott lehorgonyzás képes-e a gépet használat közben biztosan tartani. Ha a munkadarab nem állékony vagy porózus, a dübel kihúzódhat, és így a fúróállvány a munkadarabról leoldódhat.
 • Falak és mennyezet fúrása esetén gondoskodjon arról, hogy a másik oldalon a személyek és a munkaterület védve legyen. A fúrókorona a furaton áthatolhat, és a furatmag a másik oldalon kieshet.
 • Ezt a szerszámot ne használja fej feletti munkákhoz víz hozzávezetésével. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

Személyi biztonsági előírások
 • A készülék átalakítása tilos.
 • Gyenge személy ne használja a készüléket betanítás nélkül.
 • A készüléket tartsa távol a gyermekektől.
 • Kerülje a forgó részekkel való érintkezést. A készüléket csak a munkaterületen kapcsolja be. A forgó részek, különösen a forgó szerszámok érintése sérülést okozhat.
 • Ügyeljen arra, hogy a fúróiszap ne kerüljön a bőrére.
 • Ólomtartalmú festékek, ásványok és a fém, néhány fafajta, beton / téglafalazat / kvarctartalmú kövezet, valamint ásványok és fémek pora káros lehet az egészségre. Ezen porok belélegzése vagy érintése a készülék kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen ha fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt használják azokat. Az azbeszttartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg. Alkalmazzon lehetőleg hatékony porelszívást. Ehhez használjon megfelelő, a Hilti által ajánlott és az elektromos szerszámmal összehangolt, fához és/vagy ásványi porhoz alkalmas mobil porelszívót. Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. Szükség esetén használjon az adott por fajtája elleni védelemhez megfelelő légzésvédő maszkot. Tartsa be a megmunkálandó anyagra vonatkozó érvényes nemzeti előírásokat.
 • A gyémánt fúrókészülék és a gyémánt fúrókorona nehéz. Becsípheti testrészeit. A készülék kezelőjének és mindazoknak a személyeknek, akik a közelében tartózkodnak, a készülék használata közben megfelelő védőszemüveget, védősisakot, fülvédőt, védőkesztyűt és munkavédelmi lábbelit kell viselniük.
Az elektromos szerszámok gondos kezelése és használata
 • Győződjön meg arról, hogy a készülék megfelelően van rögzítve a fúróállványon.
 • Ügyeljen arra, hogy a fúróállványra mindig legyen felszerelve a végütköző, különben nem teljesül a biztonsági szempontból fontos végütköző funkció.
 • Ellenőrizze, hogy a szerszámok a készülékhez való befogórendszerrel rendelkeznek-e, és megfelelően bereteszeltek-e a tokmányba.
Elektromos biztonsági előírások
 • Kerülje a több csatlakozóaljzattal rendelkező hosszabbítókábel használatát, és több készülék egyidejű üzemeltetését.
 • A készüléket csak védővezetékkel ellátott, megfelelően méretezett hálózaton szabad üzemeltetni.
 • Ellenőrizze a munka megkezdése előtt, pl. fémkeresővel, a munkaterületet, hogy nincsenek-e takart, fekvő elektromos vezetékek, gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek feszültség alá kerülhetnek, amikor például egy feszültség alatt lévő kábel véletlenül megsérül. Ez igen komoly veszélyt jelent az áramütés veszélye miatt.
 • Ügyeljen arra, hogy a szánelőtolás közben az elektromos csatlakozókábel ne sérülhessen meg.
 • Soha ne üzemeltesse a készüléket a vele együtt szállított PRCD (PRCD nélküli készülékek esetén a leválasztó transzformátor) nélkül. Minden használat előtt ellenőrizze a PRCD-t.
 • Rendszeresen ellenőrizze a készülék csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott szakemberrel. Ha az elektromos kéziszerszám csatlakozóvezetéke sérült, akkor a Hilti ügyfélszolgálatánál kapható, speciálisan előkészített és engedélyezett csatlakozóvezetékkel kell kicserélni. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábelt, és cserélje ki, ha sérült. Ne érintse a csatlakozó- és a hosszabbítókábelt, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból. Sérült csatlakozóvezeték és hosszabbítókábel esetén fennáll az áramütés veszélye.
 • Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha az vizes vagy piszkos. A készülék felületére tapadó por, mindenekelőtt az elektromosan vezető anyagok pora, illetve a nedvesség kedvezőtlen körülmények között áramütéshez vezethet. Ezért a szennyezett készüléket, különösen ha gyakran munkál meg elektromosan vezető anyagot, rendszeres időközönként vizsgáltassa meg a Hilti Szervizzel.
Munkahely
 • A fúrási munkákat engedélyeztesse az építésvezetővel. Az épületeken és más szerkezeteken végzett fúrások befolyásolhatják a statikát, különösen betonvas vagy tartóelem átvágása esetén.
 • Ha a fúróállvány nincs megfelelően rögzítve, mindig járassa a fúróállványra szerelt készüléket egészen le az alsó pozícióba a ledőlés elkerülése érdekében.
 • A csatlakozó- és hosszabbítókábelt, a szívó- és vákuumtömlőt tartsa távol a forgó részektől.
 • Vizes fúrás esetén a felfelé irányuló munkákhoz kötelezően előírt a száraz-nedves porszívóval összekapcsolt vízgyűjtő rendszer használata.
 • Felfelé irányuló munkákhoz tilos a vákuumos rögzítés kiegészítő rögzítés nélküli használata.
 • Vízszintes fúrás és vákuumos rögzítés esetén (tartozék) a fúróállványt tilos kiegészítő rögzítés nélkül használni.

Leírás

A készülék részei és a kezelőszervek

Image alternative
 1. Vízszabályozó a gyémánt fúrókészüléken
 2. Tömlőcsatlakozás a gyémánt fúrókészülékhez
 3. Csatlakozó a vízvezetékhez
 4. Fúróelőtoló egység
 5. Kezelőmező és kijelzőmező
 6. Fúróállvány
 7. Dugós csatlakozó az áramellátáshoz és a kommunikációhoz
 8. Gyémánt fúrókészülék

Kezelőmező és kijelzőmező

Image alternative
 1. Vészleállító kapcsoló
 2. Szervizkijelző
 3. Gomb és LED: manuális üzemmód
 4. Gomb és LED: CUT ASSIST üzemmód
 5. LED-es pozicionálógombok

Rendeltetésszerű használat

A DD AF-CA fúróelőtoló egység a Hilti által ajánlott gyémánt fúrókészülékkel és fúróállvánnyal együtt egy automatikus gyémántszerszámos magfúrórendszert alkot, amely ásványi anyagokban vizes fúrások kivitelezésére alkalmas.

 • Működés közben a DD AF-CA legyen mindig felszerelve a fúróállványra.

 • A fúróállványt mindig rögzíteni kell a dübeles szárral és a megfelelő dübellel.

 • Üzemeltetéshez a DD AF-CA egységet hűtővízrendszerre kell csatlakoztatni, amelynek minimálisan meg kell felelnie a műszaki adatokban megadott értékeknek.

Tartsa be az alkalmazott tartozékok biztonsági és kezelési utasításait is.
A termék, a tartozékok és a szerszámok veszélyt jelenthetnek, ha nem kiképzett személy dolgozik velük, ha ezeket szakszerűtlenül kezelik, vagy ha nem az előírásoknak megfelelően használják őket.

A jelen használati utasításon kívül mindig figyelembe kell venni a gyémántszerszámos magfúrórendszer többi komponensének használati utasítását is.

Szállítási terjedelem

DD AF-CA fúróelőtoló egység, rögzítőcsavar, használati utasítás
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group .

Kezelőmező és kijelzőmező

Vészleállító kapcsoló
Image alternative
Vészleállító kioldása
Nyomja meg a vészleállító kapcsolót a fúrási művelet azonnali leállításához.
A gyémántszerszámos magfúrórendszer továbbra is feszültség alatt áll, de csak a vészleállítás feloldása után használható újra.
A vészleállítás feloldása
A vészleállítás feloldásához fordítsa el és húzza meg a vészleállító kapcsolót, majd ezt követően nyomja meg a gyémánt fúrókészülék be-/kikapcsoló gombját.
Szervizkijelző
Image alternative
A szerviz LED pirosan villog
Elhárítható hiba, pl. túlmelegedés. Lásd a Hibaelhárítás c. fejezetet.
A szerviz LED pirosan világít
Válassza le a rendszert a villamos hálózatról, majd csatlakoztassa újra. Lásd a Hibaelhárítás c. fejezetet.
Üzemmódkijelzés
Image alternative
Manuális üzemmód gomb
Manuális üzemmód LED-je világít
A kézikerekes manuális vezérlés aktív.
Manuális üzemmód nem világít
CUT ASSIST aktív.
A Image alternative gomb újbóli megnyomásával aktiválható a manuális üzemmód.
Kézi üzemmódban a víz átfolyása engedélyezve van. A bevezetett víz a fúrókoronánál folyik ki.
A Image alternative gomb megnyomásával kikapcsolható a manuális üzemmód.
Teljesítménykijelző CUT ASSIST
Image alternative
CUT ASSIST / teljesítményfokozás gomb
A manuális üzemből történő átkapcsoláskor a CUT ASSIST teljes teljesítménnyel aktív. A víz átfolyását a CUT ASSIST csak a fúrás megkezdéskor engedélyezi, a fúrás végén pedig leállítja.
A Image alternative gomb újbóli megnyomásával ciklikusan átválthat a teljesítményfokozatok között.
A Image alternative gomb megnyomásával deaktiválódik a CUT ASSIST.
3 LED világít
Teljes teljesítmény (alapbeállítás a bekapcsolás után).
2 LED világít
Közepes teljesítmény (kb. 85%).
1 LED világít
Gyenge teljesítmény (kb.65%).
Kijelző szán pozicionálásához
Image alternative
Gomb szán pozicionálásához
A két gomb csak CUT ASSIST módban áll rendelkezésre és kizárólag a szán pozicionálására szolgálnak, pl. a fúrókorona felszerelésekor. CUT ASSIST üzemmódban a kézikereket el kell távolítani.
A LED világít
CUT ASSIST aktív, a szán a nyíl gombokkal pozicionálható.
A LED nem világít
CUT ASSIST kikapcsolva, a szánt a kézikerékkel kell pozicionálni, vagy a fúrási folyamat automatikus és folyamatos.

Műszaki adatok

Terméktulajdonságok

Eredeti tömeg
4,5 kg
Méretek (H × Szé × Ma)
361 mm x 193 mm x 133 mm
Kimeneti feszültség (DC)
5 V
Kimeneti áramerősség
50 mA
Forgási sebesség
0 ford./perc … 75 ford./perc
Max. megengedett nyomás a vízvezetékben
≤ 6 bar
Minimális víz térfogatáram
≥ 0,5 ℓ/min
Max. vízhőmérséklet
≤ 30 ℃
Érintésvédelmi osztály
I érintésvédelmi osztály (védőföldelt)
Érintésvédelmi osztály (por, víz)
IP 55

Névleges feszültség

Névleges feszültség
110 V
220 V … 240 V
380 V … 415 V
Névleges frekvencia
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
Névleges áramfelvétel
0,6 A
0,4 A
0,25 A

Üzembe helyezés és a munka előkészítése

Fúróelőtoló egység felszerelése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély Veszély a gyémántszerszámos magfúrógép véletlen beindulása miatt.
 • A gyémántszerszámos magfúrógépet felszerelési munkálatok alatt ne csatlakoztassa a dugaszolóaljzatba.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély! A fúróállvány nem kielégítő rögzítés esetén elfordulhat vagy felbillenhet.
 • A gyémántszerszámos fúrókészülék használata előtt rögzítse a fúróállványt dübelekkel vagy vákuumos alaplappal a megmunkálandó aljzatra.
 • Csak az adott aljzathoz megfelelő dübelt használjon, és tartsa be a dübel gyártójának szerelési utasításait.
 • Csak akkor használjon vákuumos alaplapot, ha az adott aljzat alkalmas a fúróállvány vákuumos rögzítésére.
A bemeneti feszültségnek meg kell egyeznie a gyémánt fúrókészülék típustábláján feltüntetett adatokkal. Egy 110 V-os fúróelőtoló egységet csak egy 110 V-os gyémánt fúrókészülékre csatlakoztasson.
A fúróelőtoló egységet csak a Hilti által ajánlott gyémánt fúrókészülékre szabad csatlakoztatni.
Image alternative
 1. Ellenőrizze, hogy a szán alkalmas-e fúróelőtoló egységre történő felszerelésre.
 2. A szánreteszeléssel reteszelje a szánt.
 3. Helyezze a fúróelőtoló egységet a szánra.
  Győződjön meg arról, hogy a fúróelőtoló egység egyenletesen fekszik fel a szánra. Szükség esetén igazítsa be a szán helyzetét, míg a fúróelőtoló egység felfekvése nem megfelelő.
 4. Dugja a rögzítőcsavart a szánon át fúróelőtoló egységbe.
 5. Kézzel húzza meg a rögzítőcsavart.
 6. Távolítsa el a kézikereket.
 7. Csatlakoztassa a víztömlőt a gyémánt fúrókészülékre.
 8. A vízhozzávezetést kösse össze a fúróelőtoló egységgel.
 9. Ellenőrizze a fúróelőtoló egység és a szán közötti mechanikus összeköttetést.

Elektromos kapcsolat létrehozása

 1. Távolítsa el a védőborításokat a csatlakozóaljzatról és a csatlakozókábelről.
  A szennyeződés elleni védelem érdekében csúsztassa egymásba a védőborításokat.
 2. Csatlakoztassa a csatlakozókábelt a csatlakozóaljzatra.

Vízhűtés biztosítása

A fúróelőtoló egység és a gyémánt fúrókészülék vízhűtéses szerszámok.
Kezelés során biztosítsa, hogy a fúróelőtoló egység hűtőkörének vízcsatlakozójához megfelelően csatlakozzon egy víztömlő. Ez érvényes a száraz fúrásra is.
Ellenőrizze, hogy a minimális víz térfogatáram, valamint a víz hőmérséklete minimálisan megfelel-e a típustáblán megadott műszaki adatoknak.

Üzemeltetés

Magfúrás végrehajtása

VESZÉLY
Sérülésveszély a veszélyzóna figyelmen kívül hagyása esetén! Bekapcsolást követően a fúróelőtoló egység mindig Cut Assist üzemmódban van és a fúrási művelet automatikusan elindul, amint megnyomják a gyémánt fúrókészülék bekapcsoló gombját. A fúrókorona automatikusan a fúrandó felülethez jár.
 • Győződjön meg arról, hogy senki nem tartózkodik a veszélyzónában!
 • Tartsa szabadon a fúrókorona és a fúrandó objektum közötti területet!
FONTOS! Ha a fúróelőtoló egység nincs összekapcsolva a gyémánt fúrókészülékkel, akkor a vészleállítás nem működik!
FONTOS! Más készülékek bekapcsolása és kikapcsolása feszültségeséscsúcsokat és/vagy túlfeszültségcsúcsot okozhat, ami károsíthatja a készüléket. A generátorról vagy a transzformátorról soha ne üzemeltessen egyidejűleg más készülékeket is!

CUT ASSIST működési elve

CUT ASSIST módban a fúrási művelet a fúrókorona fúrandó objektum felületéig történő előtolásával kezdődik. A fúrókorona eközben nem forog. Amint a fúrókorona hozzáér a felülethez, a fúrókorona kissé visszahúzódik.
A fúrókorona lassan, az indulási sebességgel forogni kezd. A rendszer engedélyezi a víz átfolyását, és kis fordulatszámon fúrni kezd, míg a kezdeti fúrásmélységet el nem éri. A kezdeti fúrásmélység elérésekor a rendszer optimális teljesítménnyel és fordulatszámon működik tovább.
Ha a fúrókorona vasalatot talál el, akkor aktiválódik az Iron Boost funkció, így a teljesítmény a vasalat áttöréséhez igazodik. Lehet, hogy a fúróelőtoló egység nem ismeri fel a gyenge vasalatokat, így az Iron Boost funkció nem aktiválódik.
Zsákfuratok készítésénél a fúróelőtoló egység leáll, amint a szán a mélységütközőt eléri.
Mélységütköző használata nélküli átfúrásnál a fúrókorona kb. 3 cm-rel túlhalad az átfúrás helyén.
A fúrási művelet végén a fúrókorona annyira visszahúzódik, hogy még éppen a furatban marad és a víz folyása leáll.

Fúrás CUT ASSIST használatával

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély! A forgó kézikerék sérüléseket okozhat.
 • Távolítsa el a kézikereket a szánról, mielőtt megkezdi a fúrást a CUT ASSIST egységgel.
Ha CUT ASSIST módban a gyémánt fúrókészüléken megnyomja az Iron Boost gombot, akkor az automatikus teljesítménybeállítás kikapcsol vasalat eltalálásakor. Ennek eredményeképpen a fúrási művelet végéig a teljesítményt vasalat eltalálásakor a kezelőnek magának kell szabályoznia.
 1. Aktiválja vízfolyást a manuális üzemmód gomb megnyomásával.
  • A fúrókoronán kilép a víz.
 2. Aktiválja a CUT ASSIST módot.
 3. Szükség esetén állítsa be a teljesítményt a CUT ASSIST gomb használatával.
 4. Indítsa el a fúrási műveletet a gyémánt fúrókészülék használati utasításában leírtak szerint.

Fúrás manuális üzemmódban

 1. Nyomja meg a manuális üzemmód gombot.
  • Aktiválódik a vízfolyás, és a hűtővíz kilép a fúrókoronán.
 2. Végezze el a fúrást a gyémánt fúrókészülék használati utasításában leírtak szerint.

Tárolás munkálatok szünetében alacsony hőmérséklet esetén

4 °C (39 °F) alatti hőmérséklet esetén a vízkörben található vizet az egy órás leállást meghaladó munkaszünetek vagy tárolás előtt sűrített levegővel ki kell fúvatni a rendszerből.
A vízkör leürítéséhez a gyémánt fúrókészüléket feszültség alá kell helyezni és össze kell kapcsolni a fúróelőtoló egységgel.
 1. Válassza le a vízellátást a fúróelőtoló egységről.
 2. Nyissa ki a gyémánt fúrókészülék vízszabályozóját.
 3. Állítsa a 3-utas útváltó szelepet vizes fúrásra .
 4. Nyomja meg a manuális üzemmód gombot.
 5. Fúvassa ki a vizet a vízkörből sűrített levegővel (max. 3 bar).

Fúróelőtoló egység leszerelése

A fúróelőtoló egység a gyémánt fúrókészüléktől függetlenül leszerelhető.
Image alternative
 1. Húzza ki a fúróelőtoló egység csatlakozókábelét a gyémánt fúrókészülék csatlakozóaljzatából.
 2. Szerelje fel a védőborításokat a csatlakozókábelre és a csatlakozóaljzatra.
 3. Válassza le a vízvezetéket a gyémánt fúrókészülékről.
 4. A szánreteszeléssel reteszelje a szánt.
 5. Biztosítsa véletlen leesés ellen a fúróelőtoló egységet, majd oldja a rögzítőcsavart.
 6. Távolítsa el a fúróelőtoló egységet.

Ápolás, szállítás és tárolás

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ápolás
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Szállítás és tárolás

Szállítás
 • Ezt a terméket ne szállítsa behelyezett termékkel.
 • Ügyeljen a szállítás közbeni stabil rögzítésre.
 • Minden szállítást követően rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
Tárolás
 • A terméket mindig kihúzott hálózati csatlakozóval tárolja.
 • Ezt a terméket száraz helyen, valamint illetéktelen személyek és gyerekek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

A DD-AF CA nem működőképes

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Image alternative
A szervizjelző villog.
Megnyomták a vészkikapcsoló gombot.
 • Reteszelje ki a vészkikapcsoló gombot, és működtesse a gyémánt fúrókészülék kikapcsológombját.
Túlmelegedés.
 • Hagyja a gépet lehűlni.
Kommunikációs hiba.
 • Ellenőrizze a csatlakozókábelt. Húzza ki a gyémánt fúrókészülék hálózati csatlakozóját a csatlakozóaljzatból, majd dugja be újra. Kapcsolja ki, majd újra be a gyémánt fúrókészüléket.
Image alternative
A szervizjelző világít.
Kritikus hiba.
 • Húzza ki a gyémánt fúrókészülék hálózati csatlakozóját a csatlakozóaljzatból, majd dugja be újra.
 • Ha a szervizjelző LED-je továbbra is világít, lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.

A DD-AF CA működőképes

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A fúróelőtoló egység LED-jei nem világítanak, ha bekapcsolja a gyémánt fúrókészülék PRCD-jét.
A csatlakozódugó meghibásodott vagy elszennyeződött.
 • Húzza ki a gyémánt fúrókészülék csatlakozódugóját az aljzatból.
 • Ellenőrizze a fúróelőtoló egység és a gyémánt fúrókészülék közötti dugós csatlakozást.
A kábel nem csatlakoztatható a gyémánt fúrókészülékhez.
A csatlakozódugó szennyezett.
 • Húzza ki a gyémánt fúrókészülék csatlakozódugóját az aljzatból.
 • Tisztítsa meg a csatlakozódugót.
 • A dugós csatlakozás helyreállítását erőszak alkalmazása nélkül kísérelje meg.
A fúróelőtoló egységet nem lehet felszerelni.
A rögzítőcsavar menetes perselye el van dugulva.
 • Tisztítsa meg a menetes perselyt.
A kézikerék nem forgatható.
A szánrögzítés le van zárva.
 • Nyissa ki a szánrögzítést.
A szán blokkolva van.
 • Állítsa helyre a szán szabad mozgását.
Túl kicsi a vízátfolyás mennyisége.
A gyémánt fúrókészülék vízszelepe meghibásodott vagy eltömődött.
 • Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakozik-e a vízellátás.
 • Ellenőrizze, hogy a szelep eltömődött vagy meghibásodott-e.
A fúróelőtoló egység motorja működik, a szán nem mozog.
A fúróelőtoló egység hibásan van felszerelve.
 • Ellenőrizze a fúróelőtoló egység és a szán közötti mechanikus összeköttetést.
A Cut Assist üzemmód nem kapcsolható be.
A gyémánt fúrókészülék csatlakozódugója meghibásodott.
 • Ellenőrizze a csatlakozódugót.
Megnyomták a vészkikapcsoló gombot.
 • Reteszelje ki a vészkikapcsoló gombot, és működtesse a gyémánt fúrókészülék kikapcsológombját.
A fúrási művelet lelassul, vagy leáll.
A gyémánt fúrókorona meghibásodott (kifényesedett, a szegmensek letörtek).
 • Élezze meg a gyémánt fúrókoronát, vagy cseréje ki.
Csatlakozódugó vagy kábel meghibásodott.
 • Ellenőrizze a fúróelőtoló egység és a gyémánt fúrókészülék közötti mechanikus összeköttetést.
A gyémánt fúrókorona elakadt.
 • Válassza le gyémánt fúrókészüléket a feszültségellátásról.
 • Oldja ki a gyémánt fúrókoronát.
Hűtés nem elegendő.
 • Ellenőrizze a hűtőkör vízellátását.
Leállás a fúrás céljának elérése előtt puhább anyagba, pl. üreges téglába, talajba vagy terméskőbe történő átmenet miatt.
 • Indítsa újra a fúrási műveletet.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linkeken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r5063.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative
Image alternative