Nyelv

SC 55W

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumok használhatók a terméken:
Image alternative Vezeték nélküli adatátvitel
Image alternative Névleges üresjárati fordulatszám
Image alternative II. érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés)
Image alternative Fűrészlap

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Körfűrész
  SC 55W
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást, illusztrált anyagot és műszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékeltek. Az alábbi biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a csatlakozókábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekert csatlakozókábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítókábelt használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesethez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
 • Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszámot hosszú ideje használja, és ezáltal jól ismeri. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki a kivehető akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A markolatot és fogófelületeket tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos üzemeltetését és ellenőrzését az előre nem látható helyzetekben.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Biztonsági tudnivalók minden fűrészhez

Fűrészelési eljárás
 • Image alternative VESZÉLY: A keze ne kerüljön a fűrész és a fűrészlap közelébe. A másik kezével fogja meg a kiegészítő fogantyút vagy a motorházat. Ha mindkét kezével a körfűrészt fogja, akkor a fűrészlap nem sértheti meg a kezeit.
 • Ne nyúljon a munkadarab alá. A munkadarab alatt a védőfedél nem véd a fűrészlaptól.
 • Igazítsa hozzá a vágásmélységet a munkadarab vastagságához. A munkadarab alatt kisebb rész maradjon, mint amennyi egy teljes fűrészfog magassága.
 • A fűrészelendő munkadarabot soha ne tartsa a kezében, illetve ne helyezze a lábára / térdére. Rögzítse a munkadarabot stabil tartóra. Fontos a munkadarab megfelelő rögzítése, ugyanis ezzel csökkenthető annak a veszélye, hogy a gép hozzáérjen a testéhez, a fűrészlap beszoruljon, vagy a kezelő elveszítse az uralmát a gép fölött.
 • Az elektromos szerszámot csak a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során fennáll a veszély, hogy a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket vagy a saját elektromos csatlakozókábelét találhatja el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülnek, ami elektromos áramütéshez vezet.
 • Hosszanti vágás során használjon mindig ütközőt vagy egyenes élvezetőt. Ez javítja a vágás pontosságát, és csökkenti a fűrészlap beragadásának lehetőségét.
 • Mindig megfelelő méretű és megfelelő (pl. csillag formájú vagy kör alakú) befogó furattal rendelkező fűrészlapot használjon. Azok a fűrészlapok, amelyek nem illeszkednek a fűrész részegységeihez, egyenetlenül futnak, és a gép fölötti uralom elvesztését okozzák.
 • Soha ne használjon sérült vagy rossz fűrészlap-alátétlemezt, illetve ‑csavart. A fűrészlap‑alátétlemezek és ‑csavarok kifejezetten ehhez a fűrészhez készültek az ideális teljesítmény és üzembiztonság elérése érdekében.
Visszacsapódás - okok és a megfelelő figyelmeztetések
 • A gép visszacsapódása egy beakadó, beszoruló vagy rosszul beállított fűrészlap következtében fellépő hirtelen reakció, aminek az a következménye, hogy az elszabadult fűrész megemelkedik, kiugrik a munkadarabból és a gépkezelő irányába csapódik;
 • ha a fűrészlap megakad vagy beszorul az automatikusan záródó fűrésznyílásban, akkor a lap blokkolódik, és a motorerő visszacsapja a fűrészt a gépkezelő irányába;
 • ha a fűrészlap elfordul a vágatban vagy rosszul van beállítva, akkor a fűrészlap hátsó szélén lévő fűrészfogak beakadnak a munkadarab felületébe, ezáltal a fűrészlap kiugrik a fűrésznyílásból és a fűrész visszacsapódik a gépkezelő irányába.
A visszacsapódás a fűrész helytelen vagy hibás használatának következménye. Megfelelő óvintézkedésekkel, amelyekről a későbbiekben olvashat, a gép visszacsapódása megakadályozható.
 • Két kézzel fogja a fűrészt, és tartsa a karját úgy, hogy ellen tudjon tartani a visszacsapódásból eredő erőknek. Mindig oldalra tartsa a fűrészlapot, soha ne hozza a fűrészlapot egy vonalba a testével. Visszacsapódás közben a körfűrész hátracsapódhat, azonban a gép kezelője uralhatja a visszacsapódásból eredő erőt, ha megtette az ehhez szükséges óvintézkedéseket.
 • Ha a fűrésztárcsa beszorul, vagy Ön megszakítja a munkát, akkor kapcsolja ki a gépet, és tartsa nyugodtan a munkadarabban addig, amíg a fűrésztárcsa leáll. Soha ne próbálja meg kivenni a fűrészt a munkadarabból, vagy hátrafelé húzni a fűrészt addig, míg a fűrészlap mozog, egyébként a gép visszacsapódhat. Állapítsa meg és szüntesse meg a fűrészlap beszorulásának okát.
 • Ha újra el akarja indítani a munkadarabba beszorult fűrészt, akkor központozza a fűrésznyílásban a fűrészlapot, és ellenőrizze, nem akadtak-e meg a fűrészfogak a munkadarabban. Ha a fűrészlap beszorult, akkor az újraindítás során kiugorhat a munkadarabból, vagy visszacsapódást okozhat.
 • A nagyobb lemezeket támassza alá, hogy csökkenthető legyen a beszorult fűrészlap visszacsapódásának kockázata. A nagyobb lemezek meghajolhatnak a saját súlyuk alatt. A lemezeket mindkét oldalon alá kell támasztani, mind a fűrésznyílás közelében, mind az élnél.
 • Soha ne használjon tompa vagy sérült fűrészlapot. Tompa vagy rosszul beállított fogazattal rendelkező fűrészlapok a szűkebb fűrészelési nyílás következtében nagyobb súrlódást hozhatnak létre és a fűrészlap beszorulását okozhatják, illetve visszacsapódhatnak.
 • A fűrészelés előtt húzza meg a vágásmélység- és a metszésszög-beállítást. Ha fűrészelés közben megváltoznak a beállítások, akkor a fűrészlap beszorulhat és visszacsapódhat.
 • Legyen különösen óvatos, ha meglévő falakon vagy egyéb más, be nem látható területen végez fűrészelést. Fűrészelés közben a bemerülő fűrészlap rejtett objektumokba akadhat és visszacsapódást okozhat.
Az alsó védőfedél működése
 • Minden használat előtt ellenőrizze, hogy kifogástalanul zárul-e az alsó védőfedél. Ne használja a fűrészt, ha az alsó védőfedél nem mozog szabadon és nem zárul be azonnal. Soha ne szorítsa be vagy kösse be az alsó védőfedelet, ha az nyitva van. Ha a fűrész véletlenül leesik a földre, akkor az alsó védőfedél elhajolhat. A visszahúzó karral nyissa ki a védőfedelet és győződjön meg róla, hogy a fedél szabadon mozog, és egyik metszőszögnél és vágási mélységnél sem ér hozzá sem a fűrészlaphoz, sem a többi részhez.
 • Ellenőrizze az alsó védőfedél rugóinak működését. Ha az alsó védőfedél és a rugók nem működnek kifogástalanul, akkor használat előtt végeztesse el a fűrész karbantartását. A sérült alkatrészek, ragacsos lerakódások vagy a felgyülemlett forgács akadályozzák a védőfedél működését.
 • Csak speciális vágások, pl. ún. „merülővágások és szögvágások” elvégzése esetén nyissa ki manuálisan az alsó védőfedelet. Nyissa ki az alsó védőfedelet a visszahúzó karral, és engedje el a kart, amint a fűrészlap bemerült a munkadarabba. Az alsó védőfedélnek minden fűrészelési mód közben automatikusan kell működnie.
 • Ne tegye le a fűrészt a munkapadra vagy a padlóra úgy, hogy az alsó védőfedél nem takarja a fűrészlapot. A védelem nélküli fűrészlap utánfutáskor a vágási iránnyal szemben mozgatja a gépet, és elfűrészeli, ami az útjába kerül. Vegye figyelembe a gép utánfutási idejét.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók körfűrészekhez

 • A kézi körfűrészt csak bekapcsolt állapotban vezesse a munkadarabhoz.
 • Felül és alul a vágás útjának akadálymentesnek kell lennie. A géppel ne fűrészeljen csavarokat, szögeket stb.
 • A kézi körfűrésszel soha ne dolgozzon fej fölött.
 • Soha ne fékezze le a fűrészlapot annak oldalirányú megnyomásával.
 • Kerülje a fűrészfogak csúcsainak túlhevülését.
 • Műanyag fűrészelésekor kerülni kell a műanyag megolvadását.
 • A vágandó aljzathoz mindig a hozzá tartozó fűrészlapot használja.
 • Kizárólag a Hilti által ajánlott fűrészlapokat használjon, amelyek megfelelnek az EN 847-1 szabvány előírásainak.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Egykaros párhuzamos ütköző
 2. Előbeállítás a vágószöghöz
 3. Orsórögzítő gomb
 4. Pótfogantyú
 5. Be-/kikapcsoló gomb
 6. Bekapcsolásgátló
 7. Markolat
 8. Elektromos csatlakozókábel
 9. Szorítókar a vágásmélység beállításához
 10. Imbuszkulcs
 11. Kis alaplemez
 12. LED világítás
 13. Elülső párhuzamos ütköző szorítókarja
 14. Szorítókar a vágószög beállításához
 15. Vágásmélység-skála
 16. Csatlakozócsonk (porszívó)
 17. Védőburkolat
 18. Lengő védőfedél kezelőkarja
 19. Hátsó párhuzamos ütköző szorítókarja (csak nagy alaplemez esetén)
 20. Lengő védőfedél
 21. Hajtóorsó
 22. Forgásirányt mutató nyíl
 23. Kétkaros párhuzamos ütköző
 24. Vágásjelölés 0°
 25. Vágásjelölés 45°
 26. Szögmutató skála
 27. Nagy alaplemez
 28. Szorítócsavar
 29. Szorítókarima
 30. Tokmánykarima
 31. Horonyjelölés 0° alaplemez
 32. Horonyjelölés 1–50° alaplemez

Vezetősín-adapter áttekintése

Image alternative
 1. Tartóborda hátul
 2. Tartóborda elöl
 3. Horonyjelölés 0°
 4. Horonyjelölés 1–50°

Rendeltetésszerű használat

Az itt ismertetett termék egy körfűrész. Fa vagy fához hasonló anyagok, műanyag, gipszkarton, gipszkartonlapok és többnemű kompozit anyagok vágási munkálataira használható max. 55 mm vágásmélységig, valamint gérvágáshoz 50°-ig.

Lehetséges hibás használat

Tilos olyan fűrészlapokat használni, amelyek nem felelnek meg a műszaki adatoknál megadottaknak, továbbá tilos darabolótárcsákat, csiszolótárcsákat, valamint erősen ötvözött gyorsacélból (HSS-acél) készült fűrészlapokat használni. A géppel tilos fémeket fűrészelni.

Szállítási terjedelem

Körfűrész, fűrészlap, imbuszkulcs, párhuzamos ütköző, használati utasítás.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group

Műszaki adatok

Műszaki adatok

A gép névleges feszültségét, névleges áramfelvételét, frekvenciáját, valamint névleges teljesítményfelvételét az adott országra vonatkozó típustáblán találja.
Generátorral vagy transzformátorral való működtetés esetén annak leadott teljesítménye legyen legalább a duplája a gép típustábláján megadott névleges teljesítményfelvételi értékeknek. A transzformátor vagy a generátor üzemi feszültsége mindig essen a gép névleges feszültségfelvételi értékeinek +5%-os és -15%-os határa közé.
Tömeg, kis alaplemez
4,5 kg
Tömeg, nagy alaplemez
4,7 kg
Fűrészlap átmérője
160 mm … 165 mm
A fűrészlapok alap lapvastagsága
1,1 mm … 1,5 mm
Fűrészlapbefogó furat
20 mm
0°-os vágásmélység
0 mm … 55 mm
45°-os vágásmélység
0 mm … 41 mm
50°-os vágásmélység
0 mm … 37 mm
Üresjárati fordulatszám
5 500 ford./perc

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 62841 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére.
A megadott adatok az elektromos szerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: Elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajértékek
Hangteljesítményszint (LWA)
101 dB(A)
Hangnyomásszint (LpA)
90 dB(A)
Bizonytalanság
3 dB(A)
Vibrációs értékek

230 V
110 V
Triaxiális rezgésgyorsulási érték fa fűrészelése esetén (ah)
1,77 m/s²
(5,81 ft/s²)
2,12 m/s²
(6,96 ft/s²)
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Üzemeltetés

Fűrészlap kiszerelése

FIGYELMEZTETÉS
Égési sérülés veszélye A forró szerszám, szorítókarima vagy szorítócsavar, valamint az éles fűrészlap okozta veszély.
 • Használjon védőkesztyűt, amikor a szerszámot cseréli.
Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Helyezze az imbuszkulcsot a fűrészlap rögzítőcsavarjához.
 3. Nyomja meg az orsórögzítő gombot, és tartsa lenyomva.
 4. Az imbuszkulcs segítségével fordítsa el a fűrészlap szorítócsavarját, míg az orsórögzítő gomb teljesen be nem reteszel.
 5. Oldja a szorítócsavart az imbuszkulccsal a forgásirányt jelző nyíllal egyező irányba forgatva.
 6. Vegye le a szorítócsavart és a külső szorítókarimát.
 7. Elfordítással nyissa ki a lengő védőfedelet és távolítsa el a fűrészlapot.
  Szükség esetén a tokmánykarima levehető a tisztításnál.

Fűrészlap beszerelése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély A nem megfelelő vagy rosszul behelyezett fűrészlapok a fűrész sérülését okozhatják.
 • Csak ehhez a fűrészhez alkalmas fűrészlapokat használjon. Ügyeljen a fűrészlap forgásirányára, amit a nyilak mutatnak.
 • Csak olyan fűrészlapot használjon, amelynek a megengedett fordulatszáma legalább akkora, mint a terméken megadott maximális fordulatszám.
Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Tisztítsa meg a tokmány­ és a szorítókarimát.
 3. Helyezze fel helyes irányban a külső tokmánykarimát.
 4. Nyissa ki a lengő védőfedelet.
 5. Helyezze be az új fűrészlapot.
 6. Helyezze fel helyes irányban a külső szorítókarimát.
 7. Helyezze be a szorítócsavart.
 8. Helyezze az imbuszkulcsot a fűrészlap szorítócsavarjához.
 9. Az óramutató járásával megegyező irányba forgatva rögzítse a szorítócsavarral a szorítókarimát. Egyik kezével tartsa benyomva az orsórögzítő gombot.
 10. Üzembe helyezés előtt ellenőrizze, hogy a fűrészlap megfelelően illeszkedik­e.

Vágásmélység beállítása

Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Lazítsa meg a vágásmélység-beállító szorítókarját.
 3. Emelje meg a körfűrészt ollószerű mozgással, és állítsa be a vágásmélységet.
  • A vágásmélység a vágásmélység-skálán látható.
  Tiszta vágási élhez a vágásmélység az anyagvastagság plusz 2 mm értéknek feleljen meg.
 4. Rögzítse a szorítókart a beállított vágásmélységnél.

Vágószög beállítása

Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Lazítsa meg a vágósszög­beállító szorítókarját.
 3. A kívánt vágásszögig fordítsa el a talplemezt.
  • A vágásszög a szögmutató skálán látható.
 4. Húzza meg a vágásszög­beállító szorítókarját.

Előrajzolat-mutató

A körfűrész elülső alaplemezénél az egyenes és a ferde vágásokhoz is egy előrajzolat­mutató található (0° és 45°). Ennek segítségével a kiválasztott vágási szögben végezhető el a precíz vágás. Az előrajzolat széle a fűrészlap belső oldalának felel meg. A fűrészlap elülső kivágásánál egy előrajzolat­mutató található.

Fűrészelés előrajzolat mentén

Biztosítsa a munkadarabot elcsúszás ellen.
Helyezze el úgy a munkadarabot, hogy a fűrészlap szabadon mozogjon a munkadarab alatt.
Győződjön meg arról, hogy a termék be-/kikapcsoló gombja a KI állásban van.
Helyezze a körfűrészt az alaplemezzel együtt úgy a munkadarabra, hogy a fűrészlap még ne érjen hozzá a munkadarabhoz.
Image alternative
 1. Kapcsolja be a körfűrészt.
 2. Megfelelő tempóban vezesse végig a körfűrészt a munkadarabon az előrajzolt minta mentén.

Fűrészelés párhuzamos ütközőkkel

Image alternative
Az egykarú párhuzamos ütköző pontos vágásokat tesz lehetővé a munkadarab élei mentén, ill. segítségével azonos méretű léceket lehet kivágni. A párhuzamos ütközőt az alaplemez mindkét oldalára fel lehet szerelni.
A kétkaros párhuzamos ütköző csak a nagy alaplemezzel alkalmazható.
A párhuzamos ütköző összeszerelésénél ügyeljen a megfelelő irány beállítására.

Fűrészelés vezetősínnel.

Ha fűrészelés közben vezetősínt használ, csökkenthető a visszacsapódás bekövetkezésének lehetősége.

Körfűrész behelyezése a vezetősín-adapterbe, ill. kivétele

Kis alaplemezzel rendelkező fűrészeknél használjon vezetősín-adaptert, amely illeszkedik a vezetősínhez.
Image alternative
 1. Távolítsa el az esetleg felszerelt párhuzamos ütközőt.
 2. Vezesse be az alaplemezt a vezetősín-adapter hátsó tartóbordájába.
 3. Helyezze be az alaplemezt elöl teljesen a vezetősín-adapterbe. Az alaplemeznek az elülső tartóbordába teljesen be kell reteszelnie.
 4. A gép kiemeléséhez húzza az elülső tartóbordát könnyedén előre, és vegye ki a körfűrészt a vezetősín-adapterből.

0°­os hosszanti vágások

Image alternative
 • Helyezze a fűrészt a „0°” horonyjelöléssel a vezetősín bordájára.

Max. 50°­os vágószöggel végzett hosszanti vágások

VIGYÁZAT
Sérülésveszély A fűrész nem megfelelő horonyba való behelyezése esetén ütközik a fűrészlap és a vezetősín.
 • A fűrészt a megfelelő horonyba helyezze.
Image alternative
 • Helyezze a fűrészt az „1–50°” horonyjelöléssel a vezetősín bordájára.

Fűrészelés vezetősínnel

Image alternative
 1. Két pillanatszorító segítségével rögzítse alulról a vezetősínt.
 2. Helyezze a körfűrészt a vezetősín felhelyezési területére. 20° és 50° közötti vágószöggel végzett hosszanti vágásoknál kézzel nyissa ki a védőburkolatot.
  A körfűrészt a munkadarab mögött kell a vezetősínre felhelyezni.
  Ügyeljen arra, hogy a fűrészlap ne érintkezzen a munkadarabbal.
 3. Kapcsolja be a körfűrészt.
 4. Tolja a körfűrész egyenletesen végig a munkadarabon.
  • A lengő védőfedél 20° alatti vágószögeknél az oldalsó kioldóperem érintésekor kinyílik.
  • A védőfedél újra bezáródik, amikor kihalad a vezetősín végén.

Fűrészelés forgácselszívóval és anélkül

A körfűrész 27 mm átmérőjű elszívótömlők csatlakoztatására alkalmas csatlakozócsonkokkal van felszerelve. A porelszívó tömlő körfűrészhez való csatlakoztatásához szükség lehet egy megfelelő adapterre.
Lehetőleg mindig fához, vagy fához és ásványi anyagokhoz alkalmas elszívómobilt használjon.
Ha forgácselszívás nélkül dolgozik, olyan irányba forgassa el a forgácskidobót, hogy az a forgácsot ne ön felé vezesse ki.
Használjon P2 szűrőosztályú légzőmaszkot, és gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről a porterhelés alacsonyan tartásához.

Ápolás és karbantartás

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ápolás
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

A gép ellenőrzése az ápolás és karbantartás után

Minden ápolási és karbantartási eljárás után ellenőrizze, hogy minden védőfelszerelés a helyén van­e, és maga a gép hibátlanul működik­e.
 • A lengő védőfedél ellenőrzéséhez nyissa ki azt teljesen a kezelőkar segítségével.
  • A kezelőkar elengedését követően a lengő védőfedélnek gyorsan és teljesen be kell záródnia.

Forgácscsatorna tisztítása

A tisztítás során szükség esetén távolítsa el a fűrészlapot.
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Szerelje ki a fűrészlapot.
 3. Tisztítsa meg a forgácscsatornát.
 4. Szerelje be a fűrészlapot.
 5. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek a gép működésére.

A védőberendezés tisztítása

 1. Szerelje ki a fűrészlapot.
 2. Tisztítsa meg óvatosan a védőberendezést egy száraz kefével.
 3. Távolítsa el a védőberendezés belsejéből a lerakódást és a forgácsot egy megfelelő szerszámmal.
 4. Szerelje be a fűrészlapot.

Hibakeresés

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A gép nem a teljes teljesítményen működik.
A hosszabbítóvezeték túl hosszú és / vagy túl kicsi a keresztmetszete.
 • Megengedett hosszúságú és / vagy elegendő keresztmetszetű hosszabbítókábelt használjon.
Az áramellátás feszültsége túl kicsi.
 • Csatlakoztassa a gépet egy másik áramellátásra.
A gép nem működik.
Az áramellátás megszakadt.
 • Csatlakoztasson egy másik elektromos gépet és ellenőrizze a működést.
A hálózati kábel vagy a csatlakozódugó meghibásodott.
 • Ellenőriztesse a hálózati kábelt és a csatlakozódugót villanyszerelővel, és szükség esetén cseréltesse ki a Hilti Szervizzel.
A be-/kikapcsoló gomb meghibásodott.
 • Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben.
A szén elkopott.
 • Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben.
Nincs vagy korlátozott az elszívóteljesítmény
A forgácscsatorna eldugult.
A lengő védőfedél nem záródik.
A védőberendezés eltömődött.
A gép erősebben vibrál, mint szokott.
A fűrészlap hibásan van beszerelve.
 • Szerelje ki a fűrészlapot és szerelje be helyesen.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r2937786.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative
Image alternative