Nyelv

SF BT 22‑A

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A terméken a következő szimbólumokat használhatjuk:
Image alternative A készülék NFC technológiás, iOS és Android platformokkal kompatibilis adatátvitelhez használható.
Image alternative A használt Hilti Li-ion akku típussorozata. Vegye figyelembe a Rendeltetésszerű használat fejezetben közölt adatokat.
Image alternative Li-ion akku
Image alternative Az akkut soha ne használja ütőszerszámként.
Image alternative Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az akkut. Ne használjon olyan akkut, amelyet ütés ért vagy egyéb módon sérült.

Szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos információk
Image alternative Névleges üresjárati fordulatszám
Image alternative Fordulatszám percenként
Image alternative Egyenáram
Image alternative Átmérő

Ábrák

A jelen utasítás ábrái az alapvető megértést szolgálják, és a napi alkalmazásuk ettől eltérő lehet:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak.
Image alternative Az ábrákon található számozás a munkalépések sorrendjét követi, és eltérhet a szövegben található számozástól.
Image alternative Az áttekintő ábrákon pozíciószámokat használunk. A termék áttekintését szolgáló szakaszban a jelmagyarázat számai ezekre a pozíciószámokra utalnak.

Termékinformációk

A Hilti termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
 • Az elnevezést és a sorozatszámot a típustábláról másolja be a következő táblázatba.
 • Mindig ezt az információt adja meg, ha a termékkel kapcsolatban képviseletünket vagy a szervizt felkeresi:
  Termékadatok
Termékadatok
Fúrógép
SF BT 22‑A
Generáció:
01
Sorozatszám:

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó gépalkatrészektől. A sérült vagy összetekert vezeték növeli az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítóvezeték használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetekhez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki az akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót . Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembe vételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
Akkumulátoros szerszám használata és kezelése
 • Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőberendezésben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőberendezésben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 • Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
 • Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 • Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Fúrógépekre vonatkozó biztonsági tudnivalók

 • Használja a géppel együtt szállított kiegészítő fogantyút. A gép feletti ellenőrzés elvesztése sérülést okozhat.
 • A gépet mindig a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket találhat el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

Személyi biztonsági előírások
 • A gépet csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a gépen.
 • Mindig fogja szorosan a gépet az erre a célra szolgáló fogantyúnál. A fogantyút mindig tartsa szárazon és tisztán.
 • Kerülje a forgó részekkel való érintkezést - sérülésveszély.
 • A gép használata során mindig viseljen megfelelő védőszemüveget, védősisakot, fülvédőt, védőkesztyűt és könnyű légzőmaszkot.
 • A szerszámcsere közben is viseljen védőkesztyűt. A betétszerszám megérintése vágási és égési sérüléseket okozhat.
 • Viseljen védőszemüveget. A szilánkok a szem és egyéb testrészek sérüléseit okozhatják.
 • Tartson munkaszüneteket és végezzen gyakorlatokat ujjainak jobb vérellátása érdekében. Hosszabb idejű munkavégzés esetén a rezgések zavart okozhatnak az ujjak, a kéz és a csukló véredényeiben vagy idegrendszerében.
 • Lehetőség szerint használjon porelszívót és megfelelő mobil légtisztítót. Ólomtartalmú festékek, ásványok és a fém, néhány fafajta, beton / téglafalazat / kvarctartamú kövezet, valamint ásványok és fémek pora káros lehet az egészségre.
 • A gépet tartsa távol a gyermekektől. Gyenge személy ne használja a gépet betanítás nélkül.
 • Tartsa be az Ön országában érvényes nemzeti munkavédelmi követelményeket.
Akkumulátoros gépek gondos használata és kezelése
 • Az akkut ne használja más, nem specifikált berendezés energiaforrásaként.
 • Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
 • Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől.
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé hevíteni vagy elégetni.
 • A sérült akkukat tilos tölteni és újra használni.
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa a gépet egy nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságba, ahol megfigyelhető, és hagyja lehűlni. Lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel, miután az akku lehűlt.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Gyorsbefogó fúrótokmány
 2. Levegőbeszívás a motor hűtéséhez
 3. Fogantyú
 4. Bekapcsolásgátló gomb
 5. Indítókapcsoló (elektronikus fordulatszám-vezérléssel)
 6. Övkampó
 7. Akku
 8. Levegőkilépő nyílás
 9. Akkukioldó gomb
 10. Akkukijelző

Rendeltetésszerű használat

Az itt ismertetett termék egy kézzel vezetett akkus fúrógép, amely zsákfuratok Hilti TX‑BT… sorozatú lépcsőzetes fúrókkal acélban végzett fúrására szolgál a Hilti X‑BT menetes csapszegek behelyezésének előkészítésére.

 • Ehhez a termékhez csak Hilti B 22 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használjon.

 • Ezekhez az akkukhoz csak a Hilti által jóváhagyott töltőkészülékeket használjon. További információkat a Hilti Store helyeken vagy a www.hilti.group weboldalon talál.

Bekapcsolásgátló

Image alternative
A gép bekapcsolásgátló kapcsolóval van felszerelve, amellyel blokkolható a indítókapcsoló a fúrógép nem szándékos bekapcsolásának megakadályozása érdekében.
  Kapcsolóállások
 • Ha a bekapcsolásgátló kapcsoló a fúrógép hosszirányában áll, akkor blokkolva van az indítókapcsoló (a bekapcsolásgátló aktiválva van).
 • Ha a bekapcsolásgátló kapcsoló a fúrógép munkairányába nézve balra áll, akkor működtethető az indítókapcsoló (a bekapcsolásgátló nem aktív).

Túlterhelés és túlhevülés elleni védelem

A gép elektronikus túlterhelés és túlhevülés elleni védelemmel rendelkezik. Túlterhelés vagy túlhevülés esetén a gép automatikusan lekapcsol. Ha elengedi, majd újra lenyomja az indítókapcsolót, az bekapcsolási késleltetést (a gép lehűlési fázisa) okozhat.
A automatikus kikapcsolást az akkukijelző mind a 4 LED-jének villogása jelzi.

A Li-ion akku kijelzője

A Li-ion akku töltési állapotát és a gépen jelentkező hibákat a Li-ion akku kijelzője jelzi ki. A Li-ion töltöttségének állapota a két akkumulátor-kireteszelő gomb egyikének megkoppintásakor megjelenik a kijelzőn.
Állapot
Jelentés
4 LED világít.
Töltöttségi állapot: 75% és 100% között
3 LED világít.
Töltöttségi állapot: 50% és 75% között
2 LED világít.
Töltöttségi állapot: 25% és 50% között
1 LED világít.
Töltöttségi állapot: 10% és 25% között
1 LED villog, a gép üzemkész.
Töltöttségi állapot: < 10%
1 LED villog, a gép nem üzemkész.
Az akku túlmelegedett vagy teljesen lemerült.
4 LED villog, a gép nem üzemkész.
A gép túlterhelt vagy túlhevült.
Működtetett indítókapcsoló esetén és az indítókapcsoló elengedése után 5 másodperccel a töltöttségi állapot kijelzése nem lehetséges.
Az akkumulátor töltési állapotát kijelző LED-ek villogása esetén vegye figyelembe a Hibakeresés című fejezetben leírt tudnivalókat.

Szállítási terjedelem

Fúrógép, üzemeltetési utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group

Műszaki adatok

fúrógép

Névleges feszültség
21,6 V
Az EPTA Procedure 01 szerinti tömeg B22⁄8.0 akkuval
2,6 kg
Forgatónyomaték
≤ 9 Nm
Gyorsbefogó fúrótokmány befogási tartománya
1 mm … 10 mm

A zajinformációk és rezgési értékek megállapítása az EN 60745 szerint történt

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére.
A megadott adatok az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: Elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Az EN 60745 szabvány szerint meghatározott zajkibocsátási érték

SF BT 22‑A
Kibocsátási hangnyomásszint (LpA)
71 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
3 dB(A)
Hangteljesítmény (LWA)
82 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
3 dB(A)
Rezgési összértékek (három irány vektoriális összege) az EN 60745 szabvány szerint

SF BT 22‑A
Rezgéskibocsátási érték – fúrás fémben (ah,D)
3,5 m/s²
Bizonytalanság – fúrás fémben (K)
1,5 m/s²

Üzemeltetés

Az akku behelyezése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély. A fúrógép elindulhat.
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg a fúrógép kikapcsolt állapotáról és arról, hogy a bekapcsolásgátló bekapcsolt állapotban van-e.
VIGYÁZAT
Elektromos veszély. A beszennyeződött érintkezők rövidzárlatot okozhatnak.
 • Az akku fúrógépbe történő behelyezése előtt bizonyosodjon meg arról, hogy az akkuhoz és a fúrógép érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély. Ha az akkumulátor nincs megfelelően behelyezve, leeshet.
 • Ellenőrizze az akkumulátor biztos elhelyezkedését a fúrógépben, nehogy leeshessen, és önt vagy más személyeket veszélyeztessen.
Image alternative
 • Tolja be hátulról az akkut a fúrógépbe, míg az hallhatóan nem rögzül az ütközőnél.

Az akku kivétele

Image alternative
 • Vegye ki az akkut.

Övkampó felszerelése (opcionális)

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély Veszély a leeső gép miatt.
 • A leeső gép veszélyeztetheti Önt vagy másokat. A munka megkezdése előtt ellenőrizze az övkampó biztos rögzítését.
Az övkampóval az övre rögzítheti a fúrógépet úgy, hogy az támaszkodik a testhez. Az övkampó felszerelhető a jobb és a bal oldalon történő hordáshoz is.
Image alternative
 • Szerelje fel az övkampót a fúrógép megfelelő oldalára.

Betétszerszám fel- vagy leszerelése

Image alternative
VIGYÁZAT
Sérülésveszély. A fúrógép elindulhat.
 • Győződjön meg arról, hogy a bekapcsolásgátlót aktiválták, ill. hogy az akkut kivették a fúrógépből.
 1. Nyissa ki a gyorsbefogó fúrótokmányt.
 2. Tiszta befogószárral helyezze be a betétszerszámot a gyorsbefogó fúrótokmányba, ill. húzza ki a betétszerszámot a gyorsbefogó fúrótokmányból.
 3. Húzza meg újra a gyorsbefogó fúrótokmányt.

Bekapcsolás

 • Nyomja meg az indítókapcsolót.
  Attól függően, hogy mennyire nyomja be az indítókapcsolót, a fordulatszám fokozatmentesen állítható be a maximális értékig.

Kikapcsolás

 • Engedje el az indítókapcsolót.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áram miatti veszély. Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti központban és az alábbi címen: www.hilti.com
 • A készülék, különösen a markolat, mindig száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes legyen.
 • Ne használjon olyan tisztítószereket, fényezőket stb., melyek szilikont tartalmaznak.
 • A szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni, nem tömődhetnek el, és mindig tisztán kell tartani őket! Száraz kefét használjon a szellőzőnyílások gondos kitisztításához. Idegen tárgyakkal ne nyúljon a gép belső részeihez, és ezt ne is engedje meg senkinek.
 • Rendszeres időközönként tisztítsa meg enyhén benedvesített törlőronggyal a gép külső felületét. Ne használjon permetezőkészüléket, gőzborotvát, folyó vizet a tisztításhoz! Ez károsan befolyásolhatja a gép elektromos biztonságát.

Szállítás és tárolás

FIGYELMEZTETÉS
Tűzveszély. Rövidzárlat miatti veszély.
 • Soha ne tárolja vagy szállítsa a Li-ion akkukat védelem nélkül, ömlesztve.
 • Szállításhoz és tároláshoz vegye ki az akkut a fúrógépből.
 • Az akku közúti, vasúti, tengeri vagy légi szállítással történő küldésekor tartsa be a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szállítási előírásokat.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Az akku nem kattan be a hallható dupla kattanással.
Az akku patentfülei szennyezettek.
 • Tisztítsa meg a patentfüleket, majd pattintsa be az akkut. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Hilti Szervizt.
Az indítókapcsoló nem nyomható be, ill. blokkolva van.
A bekapcsolásgátló aktiválva van.
 • Fordítsa oldalra a bekapcsolásgátló kapcsolót (a gép munkairányába nézve balra).
A gép nem működik.
Az akku nincs teljesen betolva.
 • Az akkut hallható kattanással reteszelje be.
A gép nem működik, egy LED villog.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut és töltse fel az üres akkut.
A gép lekapcsol működés közben, az akkukijelzőn mind a 4 LED villog.
A túlterhelés elleni védelem jelzett.
 • Engedje el az indítókapcsolót, majd nyomja meg ismét.
A túlmelegedés elleni védelem jelzett.
 • Hagyja a gépet lehűlni. Tisztítsa ki a szellőzőnyílásokat.
Az akku a megszokottnál gyorsabban merül le.
Nagyon alacsony környezeti hőmérséklet.
 • Hagyja az akkut lassan szobahőmérsékletre felmelegedni.
Erős hőfejlődés a készülékben vagy az akkuban.
A gép túlterhelt (túllépték az alkalmazási korlátokat).
 • Minden munkavégzés előtt vegye figyelembe a termék teljesítményadatait. Lásd a műszaki adatokat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.

EK-megfelelőségi nyilatkozat

Gyártó
Hilti Aktiengesellschaft
Feldkircherstrasse 100
9494 Schaan
Liechtenstein
Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel a következő irányelveknek és szabványoknak.
Megnevezés
Fúrógép
Típusmegjelölés
SF BT 22‑A
Generáció
01
Konstrukciós év
2015
Alkalmazott irányelvek:
 • 2006/42/EK
 • 2004/108/EK
 • 2014/30/EU
 • 2006/66/EK
 • 2011/65/EU
Alkalmazott szabványok:
 • EN 60745‑1, EN 60745‑2-1
 • EN ISO 12100
Műszaki dokumentáció:
 • Elektromos kéziszerszámok engedélyezése
  Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH
  Hiltistraße 6
  86916 Kaufering
  Németország
Schaan, 2015. 10.
Image alternativeNorbert Wohlwend
(Head of BA Qualitiy and Process Management / Business Unit Direct Fastening)
Image alternativeLars Taenzer
(Head of BU Direct Fastening)