Nyelv

PD-C
PD-CS

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő jelzőszavakat alkalmazzuk szimbólummal együtt:
Image alternative VESZÉLY! Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy közvetlenül fenyegető veszélyre, amely súlyos személyi sérülést vagy halált okoz.
Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
Image alternative VIGYÁZAT! Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak.
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától.
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak.
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Lézerinformáció a terméken

Lézerinformáció
Image alternative Lézersugárzás. Ne nézzen a sugárba. 2. lézerosztály

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Termékinformációk

A Hilti termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a készüléket csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
Termékadatok
Típus:
PD-C | PD-CS
Generáció:
1.
Sorozatszám:

Biztonság

Alapvető biztonsági szempontok

VIGYÁZAT
Áramütés és égés lehetséges veszélye! Az akku kiszerelésére tett próbálkozásnál elektromos áram jelenléte miatt veszélyek állnak fenn, pl. rövidzárlat, égés és káros anyagok kilépése.
 • Ne próbálja meg kinyitni a terméket. Az akkut csak a Hilti Szervizzel cseréltesse ki.
VIGYÁZAT
Áramütés és égés lehetséges veszélye! Ha folyadék, pl. eső, harmat stb. hatol a készülékbe, akkor elektromos áram jelenléte miatt veszély, pl. rövidzárlat, égés és robbanás veszélye áll fenn.
 • A készüléket tartsa mindig tisztán és szárazon.
 • Tartsa a zárókupakot zárva, hogy ne juthasson nedvesség a készülék belsejébe.
VIGYÁZAT
Lehetséges veszély rövidzárlat, túlterhelés és tűz következményei miatt! Lehetséges veszély hősugárzás, olvadt részek kidobása és vegyi folyamatok miatt rövidzárlat, túlterhelés vagy az ezáltal okozott tűz következményeként.
 • Ne hevítse túl a terméket, és ne tegye ki tűz hatásának. A készülékben lévő akku felrobbanhat, vagy vegyi anyagok szabadulhatnak fel.
 • Csak az engedélyezett USB tápegységet használja szabvány mikro USB kábellel.
 • Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Érintkezés esetén vízzel öblítse le. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
FIGYELMEZTETÉS
Veszély a nagyfrekvenciás vagy alacsony frekvenciás elektromágneses sugárzás miatt! Az elektromágneses besugárzás önálló bekapcsolódást indíthat el. A sugárzás kibocsátása más készülékeket megzavarhat.
 • Ne használja a készüléket szívritmus-szabályozót viselő személyek közelében.
 • Ne használja a készüléket orvostechnikai eszközök közelében.
 • A készüléket előzetes engedély nélkül nem szabad alkalmazni katonai berendezések, repülőterek, valamint rádiócsillagászati berendezések közelében.
VIGYÁZAT
Látható és láthatatlan sugárzás és lézersugárzás miatt fellépő veszély! A szem károsodása a lézersugárba nézés miatt.
 • Biztosítsa a mérési területet. Ügyeljen arra, hogy a termék felállításakor a lézersugár ne irányuljon más személyek vagy saját maga felé.
 • Ne nézzen közvetlenül a fényforrásba. Közvetlen szemkontaktus esetén hunyja be a szemét, és mozdítsa el a fejét a sugárból.
 • A gyermekeket tartsa távol a lézerkészülékektől.
VIGYÁZAT
Veszély a lézer nem szándékos bekapcsolása miatt! Egy mérőgomb véletlen megnyomása vagy szoftverhiba miatt a lézersugár bekapcsolhat.
 • Kerülje a lézer véletlen bekapcsolását.
 • A termék kezelése során vegye figyelembe, hogy a lézert esetleg véletlenül bekapcsolták. Mielőtt a sugár vonalába nézne, ellenőrizze, hogy a lézer ki van kapcsolva, vagy a terméket kapcsolja ki teljesen.
FIGYELMEZTETÉS
Robbanásveszély! Veszély éghető folyadékok, gázok és porok esetén.
 • Ügyeljen a környezeti feltételekre! Ne használja a terméket tűz- vagy robbanásveszélyes helyen.
FIGYELEM
Lehetséges hibás mérések Hibás lehet a mérés, ha az üzemi hőmérsékletet nem tartja be, a környezetben megnövekedik a részecskekoncentráció, beszennyeződik az optika, nem megfelelő aljzaton történik a mérés, valamint hibás alkalmazások esetén.
 • Bekapcsolás után és munka közben mindig ügyeljen az érintőképernyőn megjelenő információkra és figyelmeztetésekre.
 • Mielőtt mérésre használná a terméket, ellenőrizze annak pontosságát.
 • Amikor alacsony hőmérsékletű helyről egy magasabb hőmérsékletű helyre viszi a terméket – vagy fordítva –, akkor bekapcsolás előtt hagyja a terméket a környezet hőmérsékletéhez igazodni.
FIGYELEM
Lehetséges károk hibás beállítások miatt. A hibás beállítások, pl. eltérő hosszúságú mérőhosszabbító használata, hibás eredményekhez és következményes károkhoz vezethetnek.
 • Mindig ügyeljen az érintőképernyőn megjelenő információkra és figyelmeztetésekre.
 • Ellenőrizze, hogy a méréseket helyes beállításokkal végzi-e.
Az egyes fejezetek biztonsági tudnivalói mellett nagyon fontos, hogy a következő tanácsokat is betartsa. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
 • Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon a készülékkel. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy ha orvosságokat vett be, ne használja a terméket. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a termék használata során komoly sérülésekhez vezethet.
 • Ne hatástalanítsa a biztonsági berendezéseket, és ne távolítsa el a tájékoztató és figyelmeztető feliratokat.
 • A termék szakszerűtlen felcsavarozása esetén a 2. lézerosztályt meghaladó lézersugárzás léphet ki. A terméket csak Hilti Szervizben javíttassa.
 • A terméket tilos átalakítani vagy módosítani.
 • Minden üzembe helyezés előtt ellenőrizze a termék helyes működését.
 • A rossz visszaverő képességű alapfelületeken magas visszaverődésű környezetben végzett mérések rossz mérési értékeket eredményezhetnek.
 • Az üvegtáblán vagy más tárgyon keresztül végzett mérés meghamisíthatja a mérés eredményét.
 • A hirtelen megváltozó mérési feltételek, melyeket például a területen átfutó személyek okozhatnak, meghamisíthatják a mérési eredményeket.
 • Ne irányítsa a terméket a nap vagy egyéb erős fényforrás felé.
 • A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
 • A sérülés veszélyének csökkentése érdekében csak eredeti Hilti tartozékokat és kiegészítő készülékeket használjon.
 • Tartsa be a használatra, ápolásra és karbantartásra vonatkozó tanácsainkat.
 • Ne használja a terméket megfelelő utasítások és a jelen dokumentáció elolvasása nélkül.
 • A mérési elvből kifolyólag bizonyos környezeti feltételek ronthatják a mérési eredményeket. Ide tartoznak pl. az erős mágneses vagy elektromágneses mezőt gerjesztő készülékek, a nem megfelelő aljzatokon végzett mérések és a nem megfelelő reflektorok használata.
 • Habosított műanyagokon, pl. Styropor, Styrodor, Hungarocell, havon vagy erősen tükröző felületeken végzett mérések téves mérési eredményre vezethetnek.

A munkahelyen történő szakszerű felállítás

 • A létrán végzett munkáknál kerülje az abnormális testtartást. Mindig biztonságos, stabil helyzetben dolgozzon, és ügyeljen az egyensúlyára.
 • Biztosítsa a mérés helyét, és a termék használata során ügyeljen arra, hogy a sugarat ne irányítsa más személyekre vagy önmagára.
 • Csak a meghatározott alkalmazási korlátokon belül használja a terméket. A lézersugarat ne irányítsa tükörre, krómacélra, polírozott kőre stb.
 • A pontatlan mérések elkerülése végett mindig tartsa tisztán a lézer kilépőnyílását.
 • Tartsa be az Ön országában érvényben lévő balesetvédelmi előírásokat.

Elektromágneses összeférhetőség

Jóllehet a készülék eleget tesz a vonatkozó irányelvek szigorú követelményeinek, a Hilti nem zárhatja ki teljesen, hogy a lézeres távolságmérő készülék erős sugárzás zavaró hatására tévesen működjön. Ebben az esetben vagy más bizonytalanság esetén ellenőrző méréseket kell végezni. A Hilti ugyancsak nem tudja kizárni annak lehetőségét, hogy a készülék más készülékeknél (pl. repülőgépek navigációs berendezéseinél) zavart okozzon. A lézeres távolságmérő készülék megfelel az A osztály követelményeinek; A lakásban bekövetkező zavar nem zárható ki.

Biztonságos munkavégzés lézeres készülékekkel

 • A 2. lézerosztályba tartozó készülékeket csak képzett személyek üzemeltethetik.
 • A lézersugarak útja nem lehet szemmagasságban.
 • A szükséges elővigyázatossági intézkedések megtételével biztosítsa, hogy a lézersugár ne essen véletlenül olyan felületre, amely tükörként viselkedik, és visszaveri a lézersugarat.
 • A szükséges intézkedések megtételével biztosítsa, hogy senki ne nézhessen közvetlenül a lézersugárba.
 • Ügyeljen arra, hogy a lézersugár ne hagyja el a megjelölt és ellenőrzött területet.
 • Ha nem használja, kapcsolja ki a lézert.
 • A készülék beállításaiban aktiválja a készülék zárolását, így akadályozza meg, hogy illetéktelen személyek, és főleg gyerekek a lézersugarat aktiválhassák.
 • A használton kívüli lézerkészüléket olyan helyen tárolja, ahol illetéktelenek nem férhetnek hozzá.

Általános biztonsági utasítások

 • Használat előtt ellenőrizze a terméket, hogy esetleg nem sérült-e. Az esetleges sérüléseket a Hilti Szervizben javíttassa meg.
 • Saját biztonsága érdekében használat előtt ellenőrizze a termék előbeállításait, valamint azokat a beállításokat, amelyeket saját maga végzett el.
 • A terméket járművezetés vagy gépkezelés közben ne használja.
 • Ha a terméket leejtették vagy más mechanikai behatásnak tették ki, akkor a pontosságát ellenőrizni kell.
 • Jóllehet a terméket építkezéseken folyó erőteljes igénybevételre tervezték, más mérőműszerekhez hasonlóan gondosan kell bánni vele.
 • A termék ugyan nedvesség behatolása ellen védett, de mindig törölje szárazra, mielőtt a szállítótáskába teszi.
 • A használaton kívüli gépet olyan helyen tárolja, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják a terméket, akik nem ismerik, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. A készülék veszélyes, ha gyakorlattal nem rendelkező személy használja.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Be-/kikapcsoló gomb
 2. Mérőgombok
 3. Érintőkijelző
 4. Mikro USB aljzat, B típus
 5. Zárófedél
 6. Lézerkilépés
 7. Kameraobjektív
 8. Üveg fedőlap
 9. Menet a hosszabbítás számára
 10. Dokumentációs kamera (PD-CS)

A készülék rendeltetésszerű használata

Az ismertetett termék egy lézeres távolságmérő készülék. Távolságok mérésére tervezték. A mért távolságok sokféle funkcióval használhatók számításokhoz, pl. felületek, térfogatok, minimális/maximális távolságok, Pitagorasz számítások, kitűzések stb. számításához.

Szállítási terjedelem

Lézeres távolságmérő készülék, csuklószíj, készüléktáska, rövid mérőcsúcs, tápegység mikro USB kábellel.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyeken vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group .

Műszaki adatok

Távolságmérés

Pontosság távolság- és dőlésmérésnél Az erős behatások, pl. erős hőmérséklet-ingadozás, nedvesség, ütődés, leesés stb. a pontosságot befolyásolhatják. Ha másképpen nincs megadva, a készüléket szabványos környezeti feltételek (MIL-STD-810G) mellett szintezték és kalibrálták. Távolságméréseknél alapvetően 0,02 mm távolságtól függő kiegészítő hibával kell számolni. A dőlésmérésekhez a referencia a készülék hátoldala.

PD-C
PD-CS
Üzemmódok
 • Egyedi mérés
 • Tartomány mérése
 • Egyedi mérés
 • Tartomány mérése
Pontosság távolság mérésekor (2σ, standard eltérés)
±1,0 mm
±1,0 mm
Pontosság dőlésszög mérésekor (2σ, standard eltérés)
±0,3°
±0,3°
Sugárdivergencia
0,20 mrad … 0,45 mrad
0,20 mrad … 0,45 mrad
Mérési tartomány (iránybeállító céllemezzel)
0 m … 200 m
(0 ft … 656 ft)
0 m … 200 m
(0 ft … 656 ft)
Minimális távolság célzáshoz lézerponttal és szálkereszttel zoom nélkül
> 2 m
(> 6 ft ‑ 10 in)
> 2 m
(> 6 ft ‑ 10 in)
Minimális távolság célzáshoz lézerponttal és szálkereszttel maximális zoom esetén
> 5 m
(> 16 ft)
> 5 m
(> 16 ft)

Érintőkijelző

Kijelzők
Távolságok, üzemállapot és az akkumulátor töltöttségi szintjének folyamatos kijelzése
Érintőképernyő-átló
10,16 cm
(4,00 in)

Áramellátás

Li‑ion akku
beépített
Névleges feszültség
3,7 V
Kapacitás
3 220 mAh
Készenléti idő
> 200 h
Időtartam az automatikus nyugalmi állapot aktiválásáig
20 min
Üzemidő normál feltételek között, aktív kijelzővel
≈ 10 h
Töltési idő (a töltőkészülék és a töltőkábel függvényében)
≈ 3 h
Töltőkészülék bemeneti feszültsége (bemenet)
100 V … 240 V
Töltőkészülék bemeneti frekvenciája
50 Hz … 60 Hz
Töltőkészülék névleges áramerőssége
0,5 A
Töltőkészülék kimeneti feszültsége
5 V
Töltési áram
10 mA … 2 100 mA
Töltőkábel-csatlakozó szabványa
Mikro USB

Lézer


PD-C
PD-CS
Lézerosztály
Látható, 2. lézerosztály, IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA)
Látható, 2. lézerosztály, IEC/EN 60825-1:2007; Class 2 CFR 21 § 1040 (FDA)
Hullámhossz
635 nm
635 nm
Kimeneti teljesítmény
< 1 mW
< 1 mW
Az energiatakarékos mód aktiválásáig eltelő idő
20 s
20 s

További terméktulajdonságok


PD-C
PD-CS
A belső flash memória tárolókapacitása mérési eredmények számára
≈ 3 000
A megadott érték célfotóval végzett közvetlen mérések tipikus eredményein alapul. A tényleges maximum az eredmény típusától és a fotó felbontásától függ.
≈ 7 000
A megadott érték célfotóval végzett közvetlen mérések tipikus eredményein alapul. A tényleges maximum az eredmény típusától és a fotó felbontásától függ.
A célzókamera maximális felbontása [Megapixel]
5,0
5,0
Dokumentációs kamera [Megapixel]
5,0
5,0
Bluetooth verzió
2.1 + EDR (3 Mbit/s)
2.1 + EDR (3 Mbit/s)
WiFi
·/·
Teljesíti az alábbi szabvány követelményeit: IEEE 802.11 b/g/n, támogatott csatornák: 1 - 11
Adóteljesítmény Bluetooth
12,3 dBm
15,39 dBm
Wi-Fi adóteljesítmény
·/·
18,47 dBm
Frekvencia
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
2 400 MHz … 2 483,5 MHz
Tömeg
260 g
(9,2 oz)
260 g
(9,2 oz)
Méretek
154 mm × 75 mm × 24 mm
(6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)
154 mm × 75 mm × 24 mm
(6,1 in × 3,0 in × 0,9 in)
Védettség
IP54
IP54
Üzemi hőmérséklet
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
Tárolási hőmérséklet
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)
−15 ℃ … 50 ℃
(5 ℉ … 122 ℉)

Előkészítés

A beépített akkumulátor feltöltése

 • A beépített akkut teljesen töltse fel a készülék első használata előtt.

Bekapcsolás

 1. Nyomja meg röviden a be-/kikapcsoló gombot.
  • Fél perc elteltével a termék üzemkész. A lezárt kijelző látható.
 2. A feloldáshoz a lakat ikont húzza ki ujjával a kijelző jobb szélén át.
  • Az aktív projekt mérési eredményei jelennek meg, és a(z) Image alternative segítségével funkciókat választhat.

A termék rendszeres frissítése

A szoftvert rendszeresen frissíteni kell. Töltse le a PD-C Updater Utility for PC segédprogramot, valamint a legfrissebb kézikönyvet a használati utasítással és szoftverrel.
A PD-C Updater Utility for PC közvetlen hivatkozása: https://www.hilti.group/updatePDC
A szoftver használatához minimális követelmények teljesülése szükséges. Bővebben lásd: www.hilti.group

Kikapcsolás

 1. Nyomja meg hosszan a be-/kikapcsoló gombot.
 2. A menüben válassza ki az ‘Kikapcsolás’ lehetőséget.
 3. Nyugtázza a(z) ‘OK’ gombbal.
  • A készülék kettőt rezeg, majd kikapcsol.

Ápolás és karbantartás

Tisztítás

Készüléke az építési területen történő használatra készült. A por és fröccsenő víz elleni védettség megfelel az IP54 védettségnek.
A kamera objektívjének és a lézer kilépőablakának üvegburkolata beszennyeződhet, ez befolyásolhatja a mérési eredmények megbízhatóságát és a mérési célképek tisztaságát.
 • A beszennyeződött készüléket tisztítsa meg puha, vízzel enyhén megnedvesített törlőkendővel.
 • Különösen ügyeljen a kameraobjektív és a lézerkilépő-ablak üvegburkolatának tisztaságára.
 • A kameraobjektív és a lézerkilépő-ablak üvegburkolatának tisztításához kapcsolja ki a készüléket és tisztítsa meg az üvegfelületet a sarkokban is, óvatosan és alaposan.

Érintőkijelző

A készülék ellenálló érintőképernyővel rendelkezik, amely munkakesztyűvel történő rendszeres használathoz készült. Az érintőképernyőre védőtartozék felhelyezése nem szükséges. Használható ugyan ilyen tartozék, de tesztelve nincs, és az érintőképernyő reakcióját befolyásolhatja.
 • Az érintőképernyőt tiszta, nem karcoló kendővel törölje tisztára, hogy az érintésre jól reagáljon.
 • A készüléket ne használja, ha az érintőképernyő eltört, hanem forduljon a Hilti Szervizhez.

A dőlésérzékelő beszintezése

Szintezési intervallumok

A lehető legpontosabb dőlésmérés eléréséhez rendszeresen szintezni kell a dőlésérzékelőt. A szintezés akkor is szükséges, ha a terméket hőmérséklet-változás vagy ütés éri.

A dőlésérzékelő beszintezése

 1. A(z) ‘Funkciók’ menüben válassza ki a(z) ‘Beállítások’ és ‘A dőlésérzékelő beszintezése’ opciót.
 2. Helyezze a készüléket kijelzővel felfelé egy sík felületre.
 3. Nyomja meg a mérés gombot.
 4. Forgassa a készüléket az ellenkező irányba anélkül, hogy az aljzatról felemelné.
 5. Nyomja meg a mérés gombot.
  • A dőlésérzékelő ezzel be van szintezve.

Szállítás és tárolás

Szállítás

 • Szállításkor és mozgatáskor a PD-C / PD-CS védelmére használja a Hilti által mellékelt készüléktáskát.

Raktározás

 • Ne tárolja a készüléket nedves állapotban. Szárítsa meg, mielőtt elcsomagolja és tárolja.
 • A felszerelés tárolásához vegye figyelembe a műszaki adatoknál megadott hőmérsékleti határértékeket.
 • Hosszabb szállítás vagy hosszabb raktározás utáni használat előtt a felszerelésével hajtson végre ellenőrző mérést.

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r4890614.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.

FCC-Tudnivalók (csak az USA esetén) / IC-Tudnivalók (csak Kanada esetén)

Ez a készülék a tesztek során betartotta a 15. fejezetben, a B osztályú digitális készülékekre megadott FCC-rendelkezések határértékeit. Ezek a határértékek a lakóterületen történő alkalmazáskor elegendő védelmet nyújtanak a zavaró sugárzással szemben. Az ilyen jellegű készülékek nagyfrekvenciát hoznak létre és használnak, és azt ki is sugározhatják. Ezért, ha nem az útmutatásnak megfelelően alkalmazzák és üzemeltetik őket, zavarhatják a rádióvételt.
Azonban nem garantálható, hogy bizonyos alkalmazásoknál mégsem lépnek fel zavarok. Amennyiben ez a készülék zavarja a rádió- vagy televízióvételt, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználó a zavart a következő intézkedésekkel köteles elhárítani:
 • Állítsa be újra, vagy helyezze át a vevőantennát.
 • Növelje meg a távolságot a készülék és a vevő között.
 • Csatlakoztassa a készüléket olyan áramkörre, ami a vevőétől független.
 • Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy egy tapasztalt rádió- és televíziótechnikustól.
Azok a módosítások, melyeket a Hilti nem engedélyez kifejezetten, korlátozhatják a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.
Ez a folyamat megfelel az FCC‑rendelkezés 15. paragrafusának és az ISED RSS-210 részének.
Az üzembe helyezésre a következő két feltétel vonatkozik:
 • Ez a készülék nem hozhat létre káros sugárzást.
 • A készüléknek el kell viselnie minden sugárzást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt műveleteket okoznak.

A megnevezett vizsgálóállomás jelzőszáma

PD-C
American Certification Body (ACB)
Image alternative 1588
PD-CS
AT4 wireless, S.A.U.
Image alternative 1909
Image alternative
Image alternative
Image alternative