Nyelv

SF 10W‑A22

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Névleges üresjárati fordulatszám
Image alternative Fordulatszám percenként
Image alternative Aktív nyomatékszabályzó (ATC)
Image alternative Egyenáram
Image alternative Li-ion akku
Image alternative A használt Hilti Li-ion akku típussorozata. Vegye figyelembe a Rendeltetésszerű használat fejezetben közölt adatokat.
Image alternative A készülék NFC technológiás, iOS és Android platformokkal kompatibilis adatátvitelhez használható.
Image alternative Az akkut soha ne használja ütőszerszámként.
Image alternative Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az akkut. Ne használjon olyan akkut, amelyet ütés ért vagy egyéb módon sérült.

Termékinformációk

A Hilti termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Fúrócsavarozó
  SF 10W‑A22
  Generáció
  02
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó gépalkatrészektől. A sérült vagy összetekert vezeték növeli az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítóvezeték használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetekhez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki az akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót . Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembe vételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
Akkumulátoros szerszám használata és kezelése
 • Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőberendezésben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőberendezésben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 • Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
 • Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 • Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Fúrógépekre vonatkozó biztonsági tudnivalók

 • Használja a géppel együtt szállított kiegészítő fogantyút. A gép feletti ellenőrzés elvesztése sérülést okozhat.
 • A gépet mindig a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket találhat el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.

Biztonsági tudnivalók csavarozókhoz

 • Munkavégzéskor tartsa a gépet a szigetelt fogantyúfelületnél fogva, ha a munkák során a csavar rejtett elektromos vezetékbe ütközhet. Ha a csavar elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek, és ez elektromos áramütéshez vezethet.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

Személyi biztonsági előírások
 • A gép átalakítása tilos.
 • A gépet mindig két kézzel fogja az erre szolgáló markolatoknál. A markolatot mindig kívül fogja meg. A markolatot tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. Fúrás és csavarozás során a gép kimozdulhat oldalirányba.
 • Kerülje a forgó részekkel való érintkezést. A gépet csak a munkaterületen kapcsolja be. A forgó részek, különösen a forgó betétszerszámok érintése sérülést okozhat.
 • Aktiválja a bekapcsolásgátlót (jobb/bal forgásirányváltó kapcsoló középállásban) a szerszám- és akkucsere során, valamint a gép tárolása alatt és szállításakor.
 • Viseljen védőkesztyűt. A fúrócsavarozó üzem közben felmelegedhet. A szerszámcsere során a betétszerszám megérintése vágási és égési sérüléseket okozhat.
 • A gép kezelőjének és a közvetlen közelében tartózkodóknak kötelező az üzemeltetés során védőszemüveg, védősisak, könnyű légzőmaszk, fülvédő és védőkesztyű használata.
 • Tartson munkaszüneteket, és végezzen lazító- és ujjgyakorlatokat ujjainak jobb vérellátása érdekében.
 • Ólomtartalmú festékek, néhány fafajta, beton / téglafalazat / kvarctartamú kövezet, valamint ásványok és fémek pora káros lehet az egészségre. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt. Az azbeszttartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg. Lehetőleg használjon porelszívó egységet. A magas fokú porelszívás elérése érdekében használjon megfelelő mobil portalanítót. Szükség esetén használjon az adott por fajtája elleni védelemhez megfelelő légzésvédő maszkot. Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. Tartsa be a megmunkálandó anyagra vonatkozó hatályos nemzeti előírásokat.
 • A munka megkezdése előtt tisztázza a munka során keletkező por veszélyességi besorolását. Használjon hivatalosan engedélyezett védelmi osztályú ipari porszívót, amely megfelel a helyi porvédelmi előírásoknak.
 • A felület megmunkálása közben szilánkok válhatnak le az anyagról. Viseljen védőszemüveget. A szilánkok szemsérülést okozhatnak.
 • Gyenge személy ne használja a gépet betanítás nélkül. A gépet tartsa távol a gyermekektől.
 • Tartsa be az Ön országában érvényes nemzeti munkavédelmi követelményeket.
Elektromos biztonsági előírások
 • Ellenőrizze a munka megkezdése előtt, pl. fémkeresővel, a munkaterületet, hogy nincsenek-e takart, fekvő elektromos vezetékek, gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek feszültség alá kerülhetnek, amikor például egy feszültség alatt lévő kábel véletlenül megsérül. Ez igen komoly veszélyt jelent az elektromos áramütés veszélye miatt.
Az elektromos szerszámok gondos kezelése és használata
 • Rögzítse a munkadarabot. A munkadarab rögzítésére használjon szorítókat vagy satut. Így biztosabban rögzíti a munkadarabot, mintha kézzel tartaná, ezenkívül mindkét kezét használhatja a gép kezelésére.
 • Ellenőrizze, hogy a szerszámok a géphez való befogórendszerrel rendelkeznek-e, és megfelelően bereteszeltek-e a tokmányba.
 • A nagy, nehéz betétszerszámokat csak az első fokozatban működtesse. Ellenkező esetben fennáll a veszélye, hogy a gép kikapcsoláskor megsérül, vagy kedvezőtlen feltételek esetén a fúrótokmány kioldódik.
Akkumulátoros gépek gondos használata és kezelése
 • Az akkut ne használja más, nem specifikált berendezés energiaforrásaként.
 • Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
 • Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől. Robbanásveszély.
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé hevíteni vagy elégetni. Ellenkező esetben tűz‑, robbanás‑ és sérülésveszély áll fenn.
 • Sérült (repedt, eltörött alkatrészeket tartalmazó, elhajlott, visszatolt és/vagy kihúzott érintkezős) akkumulátorokat tilos tölteni vagy tovább használni.
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa a gépet egy nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságba, ahol megfigyelhető, és hagyja lehűlni. Lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel, miután az akku lehűlt.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Oldalsó markolat
 2. Gyorsbefogó fúrótokmány
 3. Forgatónyomaték és a fúrás beállítógyűrűje
 4. Fokozatváltó kapcsoló
 5. Jobb/bal forgásirányváltó kapcsoló bekapcsolásgátlóval
 6. Indítókapcsoló (elektronikus fordulatszám-vezérléssel)
 7. Markolat
 8. Munkaterületet megvilágító lámpa
 9. Övkampó (opcionális)
 10. Li‑ion akku
 11. Akkukioldó gomb
 12. Töltésállapot-kijelző és hibajelző (Li-ion akku)

Rendeltetésszerű használat

A leírt termék egy kézi vezetésű, akkumulátoros fúrócsavarozó. Csavarok behajtására és kihajtására, valamint fúrásra alkalmas acélban, fában és műanyagban.

 • Ehhez a termékhez csak Hilti B 22 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használjon.

 • Ezekhez az akkukhoz csak a Hilti által jóváhagyott töltőkészülékeket használjon. További információkat a Hilti Store helyeken vagy a www.hilti.group weboldalon talál.

ATC

A termék elektronikus gyorslekapcsoló ATC (Active Torque Control) rendszerrel van felszerelve.
Ha a betétszerszám blokkol vagy elakad, akkor a gép hirtelen és kontrollálatlanul az ellenkező irányba fordul. Az ATC funkció felismeri a termék hirtelen fordulását, és azonnal leállítja azt.
A rendeltetésszerű működéshez a terméknek el kell tudnia fordulni.
Sikeres gyorslekapcsolást követően először kapcsolja ki a terméket, majd ismételten kapcsolja be.

A Li-ion akku kijelzője

A Li-ion akku töltési állapotát és a gépen jelentkező hibákat a Li-ion akku kijelzője jelzi ki. A Li-ion töltöttségének állapota a két akkumulátor-kireteszelő gomb egyikének megkoppintásakor megjelenik a kijelzőn.
Állapot
Jelentés
4 LED világít.
Töltöttségi állapot: 75% és 100% között
3 LED világít.
Töltöttségi állapot: 50% és 75% között
2 LED világít.
Töltöttségi állapot: 25% és 50% között
1 LED világít.
Töltöttségi állapot: 10% és 25% között
1 LED villog, a gép üzemkész.
Töltöttségi állapot: < 10%
1 LED villog, a gép nem üzemkész.
Az akku túlmelegedett vagy teljesen lemerült.
4 LED villog, a gép nem üzemkész.
A gép túlterhelt vagy túlhevült.
Működtetett indítókapcsoló esetén és az indítókapcsoló elengedése után 5 másodperccel a töltöttségi állapot kijelzése nem lehetséges.
Az akkumulátor töltöttségi állapotát kijelző LED-ek villogása esetén vegye figyelembe a Hibakeresés című fejezetben leírt tudnivalókat.

Szállítási terjedelem

Fúrócsavarozó, oldalsó markolat, használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group

Műszaki adatok

Fúrócsavarozó

Névleges feszültség
21,6 V
Az EPTA Procedure 01 szerinti tömeg B22⁄8.0 akkuval
3,3 kg
Fordulatszám
1. sebességfokozat
0 ford./perc … 310 ford./perc
2. sebességfokozat
0 ford./perc … 530 ford./perc
3. sebességfokozat
0 ford./perc … 1 210 ford./perc
4. sebességfokozat
0 ford./perc … 2 100 ford./perc
Forgatónyomaték-beállítás (15 fokozat)
2 Nm … 12 Nm
Fúró Ø (puhafa)
1,5 mm … 50 mm
Fúró Ø (keményfa)
1,5 mm … 20 mm
Fúró Ø (fém)
1,5 mm … 13 mm

Akku

Akku üzemi feszültsége
21,6 V
Környezeti hőmérséklet
−10 ℃ … 60 ℃
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 40 ℃
Akkuhőmérséklet a töltés kezdetekor
−10 ℃ … 45 ℃

A zajinformációk és rezgési értékek megállapítása az EN 60745 szerint történt

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére.
A megadott adatok az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: Elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajkibocsátási értékek

SF 10W-A22
Kibocsátási hangnyomásszint (LpA)
75 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
3 dB(A)
Hangteljesítmény (LWA)
86 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
3 dB(A)
Rezgési összértékek

SF 10W-A22
Rezgéskibocsátási érték - csavarozás (ah)
< 2,5 m/s²
Csavarok bizonytalansága (K)
1,5 m/s²
Fúrás fémben (ah,D)
< 2,5 m/s²
Bizonytalanság - fúrás fémben (K)
1,5 m/s²

A munkahely előkészítése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély szándékolatlan elindulás miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a vonatkozó termék ki van kapcsolva.
 • A gép beállítása vagy az alkatrészek cseréje előtt vegye ki az akkut.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Az akku behelyezése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély rövidzárlat vagy leeső akku miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az akkuhoz és a termék érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
 • Győződjön meg arról, hogy az akku mindig megfelelően rögzül.
 1. Az első üzembe helyezés előtt töltse fel teljesen az akkut.
 2. Helyezze az akkut a készüléktartóba, hogy az hallhatóan bereteszeljen.
 3. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.

Az akku eltávolítása

 1. Nyomja meg az akku kioldógombjait.
 2. Húzza ki az akkut a gépből.

Az akku töltése

 1. A töltés előtt olvassa el a töltőkészülék használati utasítását.
 2. Ügyeljen arra, hogy az akku és a töltőkészülék érintkezői tiszták és szárazak.
 3. Az akkut a megengedett töltőberendezésben töltse fel.

Övkampó felszerelése (opcionális)

Image alternative
Az övkampó segítségével az övre rögzítheti a megfelelő elektromos kéziszerszámot. Felszerelhető a jobb és a bal oldalon történő hordáshoz is.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély leeső elektromos kéziszerszámok miatt!
 • A munka megkezdése előtt ellenőrizze az övkampó biztos rögzítését.
 1. Szerelje fel az övkampót.
 2. Rögzítse az elektromos kéziszerszámot az övkampón.
 3. Ellenőrizze az övkampó és az elektromos kéziszerszám stabil rögzülését.

Oldalsó markolat felszerelése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély szándékolatlan elindulás miatt!
 • Ellenőrizze, hogy a jobb/bal forgásirányváltó kapcsoló középállásban (bekapcsolásgátló) áll-e, vagy az akku ki van-e véve a fúrócsavarozóból.
Image alternative
 • Szerelje fel az oldalsó markolatot.

Oldalsó markolat beállítása

Image alternative
 • Állítsa be az oldalsó markolatot a kívánt pozícióba.

Jobbra vagy balra forgás beállítása

A reteszelés megakadályozza a motor forgása közben történő átkapcsolást.
Középállásban az indítókapcsoló blokkolva van (bekapcsolás elleni reteszelés).
Image alternative
 • Állítsa be a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót a kívánt forgásirányra.

Munkavégzés

FIGYELEM
Sérülésveszély hibás kezelés miatt!
 • Üzem közben ne működtesse a forgásirány- és/vagy a funkcióválasztó kapcsolót.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

A betétszerszám behelyezése

 1. Állítsa a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót középállásba, vagy vegye ki a gépből az akkut.
 2. Ellenőrizze, hogy a betétszerszám befogószára tiszta-e. Ha nem így lenne, tisztítsa meg.
 3. Nyissa ki a gyorsbefogó fúrótokmányt.
 4. Vezesse be a betétszerszámot a gyorsbefogó fúrótokmányba, majd fordítsa el a gyorsbefogó fúrótokmányt addig, míg többszöri mechanikus kattanást nem hall.
 5. Ellenőrizze a betétszerszám biztonságos tartását.

Fokozat kiválasztása

Image alternative
 • A két fokozatválasztó kapcsoló segítségével válassza ki a kívánt fokozatot.

Bekapcsolás

 • Nyomja meg az indítókapcsolót.
  Attól függően, hogy mennyire nyomja be az indítókapcsolót, a fordulatszám fokozatmentesen állítható be a maximális értékig.

Fúrás

 1. Forgassa a forgatónyomaték-beállítógyűrűt és funkcióbeállító-gyűrűt a Image alternative szimbólumra.
 2. Állítsa a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót jobbra forgásra.

Csavarozás

 1. Állítsa be a forgatónyomaték- és funkcióbeállító-gyűrűt a szükséges nyomatékra.
 2. Állítsa be a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót a kívánt forgásirányra.

Kikapcsolás

 • Engedje el az indítókapcsolót.

Betétszerszám kivétele

 1. Állítsa a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót középállásba, vagy vegye ki a gépből az akkut.
 2. Nyissa ki a gyorsbefogó fúrótokmányt.
 3. Húzza ki a betétszerszámot a gyorsbefogó fúrótokmányból.

Ápolás, karbantartás, szállítás és tárolás

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély behelyezett akku esetén !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A gép ápolása
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
A Li‑ion akkuk ápolása
 • Az akkut tartsa száraz, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • Kerülje a nedvesség behatolását.
Karbantartás
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Akkumulátoros gépek szállítása és tárolása

Szállítás
  VIGYÁZAT
  Nem szándékos indítás szállításkor !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül szállítsa.
 • Vegye ki az akkukat.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve.
 • Hosszabb szállítást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.
Tárolás
  VIGYÁZAT
  Véletlen károsodás hibás vagy kifolyó akkuk miatt. !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
 • Lehetőleg hűvös, száraz helyen tárolja a gépet és az akkut.
 • Soha ne tárolja az akkut tűző napon, fűtőtesten vagy üveglap mögött.
 • A gépet és az akkut száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A gép nem működik.
Az akku nincs teljesen behelyezve.
 • Az akkut hallható dupla kattanással reteszelje be.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut és töltse fel az üres akkut.
A gép nem működik, és mind a LED villog.
A gépet rövid ideig túlterhelés éri.
 • Engedje el az indítókapcsolót, majd nyomja meg ismét.
A túlmelegedés elleni védelem jelzett.
 • Hagyja a gépet lehűlni. Tisztítsa ki a szellőzőnyílásokat.
A gép nem működik és egy LED villog.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut és töltse fel az üres akkut.
Az akku túl forró vagy túl hideg.
 • Hozza az akkut az ajánlott munkahőmérsékletre.
Be-/kikapcsoló gomb nem nyomható be, ill. blokkolva van.
A jobb/bal forgásirányváltó kapcsoló középállásban van.
 • Nyomja jobbra vagy balra a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót.
Az akku a megszokottnál gyorsabban merül le.
Nagyon alacsony környezeti hőmérséklet.
 • Hagyja az akkut lassan szobahőmérsékletre felmelegedni.
Az akku nem kattan be a hallható dupla kattanással.
Az akku patentfülei szennyezettek.
 • Tisztítsa meg a patentfüleket, majd pattintsa be az akkut. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel a Hilti Szervizt.
Erős hőfejlődés a gépben vagy az akkuban.
A gép túlterhelt (túllépték az alkalmazási korlátokat).
 • Minden munkavégzés előtt vegye figyelembe a termék teljesítményadatait. Lásd a műszaki adatokat.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti készülékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt készülékét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Az akku ártalmatlanításaAz akku szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a kilépő gázok és folyadékok miatt egészségkárosító hatás jöhet létre.
 • Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe.
 • Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative