Nyelv

TE 60-AVR
TE 60-ATC/AVR

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Fúrás ütés nélkül
Image alternative Ütvefúrás (kalapácsfúrás)
Image alternative Vésés
Image alternative Véső pozicionálása
Image alternative Jobbra/balra forgás
Image alternative II. érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés)
Image alternative Védőföldelés (csak a TE 60-AVR esetén)
Image alternative Átmérő
Image alternative Névleges üresjárati fordulatszám
Image alternative Fordulat percenként

Termékinformációk

A Hilti termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
Termékadatok
Kombikalapács
TE 60-ATC/AVR
Generáció
04
Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Image alternative
Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét, és gondoskodjon a megfelelő megvilágításról. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, miközben az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elveszítheti az uralmát a gép felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó gépalkatrészektől. A sérült vagy összetekert vezeték növeli az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítóvezeték használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az áramellátásra csatlakoztatja, felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetekhez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyességi szintjét.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • Húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból, mielőtt a gépen beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót . Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett szerelő javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Biztonsági tudnivalók kalapácsokhoz

 • Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodáshoz vezethet.
 • Használja a géppel együtt szállított kiegészítő fogantyút. A gép feletti ellenőrzés elvesztése sérülést okozhat.
 • A gépet a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket vagy a saját elektromos csatlakozókábelét találhatja el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók fúrókalapácshoz

Személyi biztonsági előírások
 • A terméket és tartozékok csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a terméken vagy a tartozékokon.
 • Használja a termékkel együtt szállított kiegészítő fogantyúkat. A gép feletti ellenőrzés elvesztése sérülést okozhat.
 • Áttörési munkáknál biztosítsa a munkavégzés helyszínével szemközti területet. A letöredező darabok ki- és/vagy leeshetnek, és személyi sérüléseket okozhatnak.
 • A terméket mindig két kézzel fogja az erre szolgáló markolatoknál. A markolatot tartsa mindig szárazon és tisztán.
 • A terméket mindig a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket találhat el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fém részei feszültség alá kerülhetnek és ez áramütéshez vezethet.
 • Kerülje a forgó részekkel való érintkezést – sérülésveszély!
 • A termék használata közben viseljen védőszemüveget, védősisakot, hallásvédőt és egy megfelelő légzőmaszkot.
 • A szerszámcsere során viseljen védőkesztyűt. A betétszerszám megérintése vágási és égési sérüléseket okozhat.
 • Viseljen védőszemüveget. A szilánkok a szem és egyéb testrészek sérüléseit okozhatják.
 • A csiszolás, smirglizés, vágás és fúrás során keletkező por ártalmas vegyi anyagokat tartalmazhat. Néhány példa: ólom vagy ólombázisú festékek; tégla, beton és egyéb falazati termékek, terméskő és egyéb szilikáttartalmú termékek; Bizonyos fafajták, például tölgy, bükk és vegyszerrel kezelt fa; Azbeszt vagy azbeszttartalmú anyagok. Határozza meg a gépkezelő és a környezetében tartózkodó személyek kitettségét azon anyagok veszélyességi osztálya révén, amelyeken munkát végeznek. Tegye meg a szükséges óvintézkedéseket az expozíció biztonságos szinten tartása érdekében, például: porgyűjtő rendszer használata vagy megfelelő légzésvédő viselése. A kitettség a következő általános intézkedésekkel csökkenthető:
 • Munkavégzés jól szellőző területen
 • Porral való hosszabb érintkezés elkerülése,
 • Vezesse el a port a testtől és a fejtől,
 • Viseljen védőruhát és a szennyeződésnek kitett területeket tisztítsa meg vízzel és szappannal.
 • Tartson gyakran szünetet és végezzen gyakorlatokat ujjainak jobb vérellátása érdekében. Hosszabb idejű munkavégzés esetén az erős rezgések zavart okozhatnak az ujjak, a kéz és a csukló véredényeiben vagy idegrendszerében.
Elektromos biztonsági előírások
 • A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet, hogy nincsenek-e rejtett elektromos vezetékek, ill. gáz- és vízcsövek. A termék külső részén található fém alkatrészek áramütést vagy robbanást okozhatnak, ha a termék használata közben megsért egy elektromos vezetéket, illetve gáz- vagy vízcsövet.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata
 • Azonnal kapcsolja ki a terméket, ha a betétszerszám blokkolt. A termék oldalra kitérhet.
 • Lehelyezés előtt várjon, míg a termék leáll.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Tokmány
 2. Mélységütköző
 3. Funkcióválasztó kapcsoló
 4. Indítókapcsoló
 5. Elektromos csatlakozókábel
 6. Oldalsó markolat
 7. Rögzítőgomb folyamatos üzemeltetéshez
 8. Szervizkijelző
 9. „Fél teljesítmény” kijelző
 10. „Fél teljesítmény” nyomógomb

Dugaszolható kábeles kivitel

Image alternative
 1. Reteszelőgomb
 2. Csatlakozó az elektromos gépen
 3. Hálózati kábel kódolt, bontható csatlakozódugóval

Rendeltetésszerű géphasználat

Az ismertetett termék egy elektromos kombikalapács pneumatikus ütőművel. Betonban, falazatban, fában és fémben történő fúrási munkákhoz tervezték. A termék kiegészítőleg használható könnyű és közepes vésési munkákhoz falazatban, valamint utólagos megmunkáláshoz betonban.

 • Csak a típustáblán feltüntetett feszültségen és frekvencián szabad a gépet üzemeltetni.

Lehetséges hibás használat

 • Ez a termék egészségre veszélyes anyagok megmunkálására nem alkalmas.
 • Ez a termék nedves környezetben végzett munkához nem alkalmas.

Horgonycsap

A termék alkalmas horgonycsapok beütésére. Kizárólag alkalmas beütőszerszámot használjon!
Erről részletes információkat a Hilti központban kaphat.

ATC

A termék elektronikus gyorslekapcsoló ATC (Active Torque Control) rendszerrel van felszerelve.
Ha a betétszerszám blokkol vagy elakad, akkor a gép hirtelen és kontrollálatlanul az ellenkező irányba fordul. Az ATC funkció felismeri a termék hirtelen fordulását, és azonnal leállítja azt.
A rendeltetésszerű működéshez a terméknek el kell tudnia fordulni.
Sikeres gyorslekapcsolást követően először kapcsolja ki a terméket, majd ismételten kapcsolja be.

Active Vibration Reduction

A termék fel van szerelve Active Vibration Reduction (AVR) rendszerrel, amely jelentősen csökkenti a vibrációt.

Gyorsbefogó tokmány (tartozék)

A gyorsbefogó tokmány lehetővé teszi a gyors szerszámcserét kiegészítő szerszám használata nélkül. Hengeres szárú vagy hatszögű szerszámokhoz alkalmas, melyek „Ütés nélkül Image alternative” üzemmódban működtethetők.

Szervizkijelző

A termék világító jelzéssel ellátott szervizkijelzővel van felszerelve.

A szervizkijelző állapota

Állapot
Jelentés
A szervizjelző világít.
A gép elérte azt az üzemidőt, amikor szervizelést igényel.
A szervizjelző villog.
Javíttassa meg a kombikalapácsot a Hilti Szervizben.

Szállítási terjedelem

Kombinált kalapács, oldalsó markolat, használati utasítás.

Tartozékok és pótalkatrészek

Image alternative
Szerezzen több információt a termékéhez jóváhagyott rendszertartozékokról a QR-kódon keresztül vagy online: www.hilti.group .

Műszaki adatok

Kombikalapács

Generátorral vagy transzformátorral való működtetés esetén annak leadott teljesítménye legyen legalább a duplája a gép típustábláján megadott névleges teljesítményfelvételi értékeknek. A transzformátor vagy a generátor üzemi feszültsége mindig essen a gép névleges feszültségfelvételi értékeinek +5%-os és -15%-os határa közé.
Az adatok 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Eltérő feszültség és az egy adott országra jellemző kivitel esetén ezek az adatok eltérhetnek. A gép névleges feszültségét és frekvenciáját, valamint névleges teljesítményfelvételét, ill. a névleges áramfelvételét a típustáblán találja.

TE 60‌‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Névleges teljesítményfelvétel
1 350 W
1 350 W
Névleges áramfelvétel
7,2 A
7,2 A
A 01/2003 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
6,8 kg
7,8 kg
Egy ütés energiája a 05 EPTA-eljárás szerint
7,8 J
7,8 J
Ø kalapácsfúrás esetén
12 mm … 55 mm
12 mm … 55 mm
Ø faláttörő fúró
40 mm … 80 mm
40 mm … 80 mm
Ø fúrószárkorona
45 mm … 100 mm
45 mm … 100 mm
Ø PCM gyémánt fúrókorona
·/·
42 mm … 102 mm
Ø fém fúrása esetén
10 mm … 20 mm
10 mm … 20 mm
Ø fafúró
10 mm … 32 mm
10 mm … 32 mm
Tokmány
TE‑Y
TE‑Y

A zajinformációk és rezgési értékek megállapítása az EN 60745 szerint történt

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére. A megadott adatok az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: az elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Az EN 60745 szerinti zajkibocsátási értékek

TE 60‌‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Hangteljesítményszint (LWA)
107 dB(A)
111 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hangnyomásszint (LpA)
96 dB(A)
100 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Az EN 60745 szerinti rezgési összértékek

TE 60‌‑AVR
TE 60-ATC/AVR
Vésés (ah,Cheq)
9,0 m/s²
6,0 m/s²
Kalapácsfúrás betonban (ah, HD)
9,6 m/s²
6,4 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Üzemeltetés

A munkahely előkészítése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A termék véletlen elindítása.
 • A gép beállítása vagy az alkatrészek cseréje előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Oldalmarkolat felszerelése

Image alternative
 1. Lazítsa ki az oldalmarkolatot szorító bilincset a markolat elfordításával.
 2. Elölről tolja a bilincset a tokmányon át az erre a célra szolgáló megfelelő horonyba.
 3. Helyezze az oldalmarkolatot a kívánt állásba.
 4. Szorítsa meg az oldalmarkolatot szorító bilincset a markolat elfordításával.

Mélységütköző (opcionális) felszerelése

Image alternative
 1. Lazítsa ki az oldalmarkolatot szorító bilincset a markolat elfordításával.
 2. Tolja a mélységütközőt elölről az erre a célra szolgáló 2 vezetőfuratba.
 3. Szorítsa meg az oldalmarkolatot szorító bilincset a markolat elfordításával.

Teljesítmény beállítása (opcionális)

TE 60-ATC/AVR
A hálózati csatlakozódugó bedugását követően a termék mindig a teljes teljesítményre van beállítva.
Image alternative
 1. Nyomja meg a „fél teljesítmény” gombot. A termék fél fúrásteljesítményre kapcsol.
  • Világít a „fél teljesítmény” kijelző.
 2. Nyomja meg ismét a „fél teljesítmény” gombot. A termék teljes fúrásteljesítményre kapcsol.
  • Kialszik a „fél teljesítmény” kijelző.

A betétszerszám behelyezése

Image alternative
 1. Enyhén zsírozza be a betétszerszám befogószárát.
  • Csak eredeti Hilti gépzsírt használjon. Nem megfelelő zsír használata a termék károsodásához vezethet.
 2. Helyezze be a betétszerszámot ütközésig a tokmányba és pattintsa be.
 3. A szerszám meghúzásával ellenőrizze, hogy biztonságos-e a reteszelés.
  • A termék üzemkész.

Betétszerszám kivétele

VIGYÁZAT
Sérülésveszély a betétszerszám miatt! A betétszerszám forró és nagyon éles is lehet.
 • A betétszerszám cseréjekor viseljen védőkesztyűt.
Image alternative
 • Húzza vissza ütközésig a szerszám reteszelését, és vegye ki a betétszerszámot.

Munkavégzés

VIGYÁZAT
Sérülésveszély A termék fölötti irányítás elvesztése.
 • Győződjön meg arról, hogy az oldalsó markolat megfelelően van felszerelve és előírásszerűen van rögzítve. Ügyeljen arra, hogy a szorítópánt a termék megfelelő vezetővájatában feküdjön.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Ütvefúrás (kalapácsfúrás)

Image alternative
 1. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő szimbólumra: Image alternative.
 2. Állítsa be a kívánt teljesítményt.
 3. Helyezze a fúrót a felületre.
 4. Nyomja be az indítókapcsolót.
  • A termék elindul.

Fúrás ütés nélkül

Az ütés nélküli fúráshoz speciális befogószárú betétszerszámokra van szükség. A Hilti szerszámprogramjában ezek a szerszámok rendelkezésre állnak. A gyorsbefogó tokmánnyal alternatív módon például hengeres szárú fafúró vagy acélfúró fogható be, melyeket ütés nélkül lehet fúrni.
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő szimbólumra: Image alternative.

Véső pozicionálása

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A vésés iránya feletti ellenőrzés elvesztése.
 • A „véső pozicionálása” állásban ne dolgozzon a géppel. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „vésés” állásba kattanásig.
A vésőt (15°-os lépésközökkel) 24 különböző helyzetbe lehet beállítani. Ezáltal a lapos-, ill. profilvésőkkel mindig optimális munkahelyzetben lehet dolgozni.
Image alternative
 1. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő szimbólumra: Image alternative.
 2. Forgassa el a vésőt a kívánt pozícióba.
 3. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő szimbólumra: Image alternative, amíg be nem pattan.
  • A termék üzemkész.

Vésés

Image alternative
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő szimbólumra: Image alternative.

Folyamatos üzem be-/kikapcsolása

Véső üzemmódban, bekapcsolt állapotban az indítókapcsoló reteszelhető.
Image alternative
 1. A folyamatos üzemhez a rögzítőgombot tolja előre.
 2. Teljesen nyomja be az indítókapcsolót.
  • A termék ekkor folyamatos üzemben működik.
 3. A folyamatos üzemhez a rögzítőgombot tolja hátra.
  • A termék kikapcsol.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ápolás
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse az elektromos gépet. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Központban és az alábbi címen: www.hilti.com

Dugaszolható hálózati kábel csatlakoztatása

VIGYÁZAT
Sérülésveszély beszennyeződött érintkezők esetén a kúszóáramok miatt.
 • A bontható elektromos csatlakozót csak tiszta, száraz és feszültségmentes állapotban csatlakoztassa az elektromos gépre.
 1. Vezesse be ütközésig a kódolt, bontható elektromos csatlakozót a termékbe, míg az hallhatóan bereteszel.
 2. Helyezze be a gép csatlakozódugóját az aljzatba.

Dugaszolható hálózati kábel leválasztása az elektromos gépről

 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Nyomja meg a reteszelőgombot, majd húzza ki a kódolt, bontható elektromos csatlakozót.
 3. Húzza ki a tápkábelt a gépből.

Szállítás és tárolás

 • Az elektromos gépet ne szállítsa behelyezett szerszámmal.
 • Az elektromos gépet mindig kihúzott hálózati csatlakozóval tárolja.
 • A gépet száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb szállítást vagy raktározást követően ellenőrizze az elektromos gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Nincs ütés.
A termék túl hideg.
 • Állítsa a kombikalapácsot a padlóra, és hagyja üresjáratban járni. Szükség esetén ismételje addig, amíg a kalapácsmű működni nem kezd.
A termék nem teljes teljesítménnyel működik.
A hosszabbítókábel túl hosszú vagy keresztmetszete túl kicsi.
 • Megengedett hosszúságú és/vagy elegendő keresztmetszetű hosszabbítókábelt használjon.
Az indítókapcsoló nincs teljesen benyomva.
 • Ütközésig nyomja be az indítókapcsolót.
Az áramellátás feszültsége túl kicsi.
 • Csatlakoztassa a kombikalapácsot egy másik áramellátásra.
A „fél teljesítmény” gomb be van kapcsolva
 • Nyomja meg a „fél teljesítmény” gombot.
A fúró nem forog.
A funkcióválasztó kapcsoló nem pattant be, vagy a „Vésés” Image alternative, ill. a „Véső pozicionálása” Image alternative állásban van.
 • A gép nyugalmi helyzetében állítsa a funkcióválasztó kapcsolót az „ütvefúrás” Image alternative állásba.
A fúró reteszelését nem lehet kioldani.
Nincs teljesen hátrahúzva a tokmány.
 • Húzza vissza ütközésig a szerszám reteszelését, és vegye ki a betétszerszámot.
Az oldalmarkolat nem megfelelően van felszerelve.
 • Oldja le az oldalmarkolatot és szerelje fel helyesen, úgy, hogy a szorítópánt és az oldalmarkolat bepattanjon a mélyedésbe.
A termék nem indul.
A hálózati áramellátás megszakadt.
 • Csatlakoztasson egy másik elektromos gépet és ellenőrizze a működést.
Áramkimaradás után az elektronikus indításgátló aktív.
 • Kapcsolja ki, majd újra be a terméket.
Hibás a hálózati kábel vagy a csatlakozódugó.
 • Ellenőriztesse az elektromos tápkábelt és a csatlakozódugót villanyszerelővel, cseréltesse ki, ha szükséges.
A dugaszolható hálózati kábel nincs megfelelően bedugva.
 • Csatlakoztassa a dugaszolható hálózati kábelt megfelelően az elektromos gépbe.
Energiatakarékos készenléti üzemmóddal rendelkező generátor.
 • Terhelje a generátort egy második fogyasztóval (pl. építési munkaterület lámpájával). Kapcsolja ki, majd újra be a terméket.
A szervizjelző világít.
A szén elkopott.
 • Ellenőriztesse elektromos szakemberrel a terméket, és szükség esetén cserélje ki a szénkeféket.
A szervizjelző villog.
A termék sérült vagy elérte a következő szervizelési időpontot.
 • Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • A jótállás feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon a helyi Hilti partneréhez.