Nyelv

DSH 600
DSH 600-X

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Forgásirányt jelző nyíl a védőburkolaton
Image alternative Motorleállítás pozíció
Image alternative Motor jár pozíció
Image alternative Indítószivattyú
Image alternative Üresjárati fúvóka beállítócsavarja
Image alternative Teljesgáz-fúvóka beállítócsavarja
Image alternative Üresjárat beállítócsavarja
Image alternative Üzemanyag-keverék
Image alternative Üzemanyagtartály-nyitás forgásiránya
Image alternative Szívató (nem -X esetén)
Image alternative Viseljen fülvédőt, védőszemüveget, védőmaszkot és védősisakot
Image alternative Viseljen védőkesztyűt
Image alternative Viseljen munkavédelmi cipőt
Image alternative Vezeték nélküli adatátvitel

Matricák a gépen

Figyelmeztető jelzések
Image alternative Figyelmeztetés szétszóródó szikrák okozta égésveszélyre
Image alternative Figyelmeztetés visszacsapódás veszélyére
Image alternative Figyelmeztetés mérgező gázok és füstgáz belélegzésének veszélyére
Image alternative Orsó maximális fordulatszáma
Image alternative Vigyázat: forró felület
Tiltó szimbólum
Image alternative Ne használjon fogazott darabolótárcsát
Image alternative Ne használjon sérült darabolótárcsát
Image alternative Dohányzás és nyílt láng használata tilos

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Daraboló
  DSH 600 | DSH 600-X
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Személyi biztonsági előírások

 • Használja a megfelelő gépet. Ne használja a gépet olyan célra, melyre az nem alkalmas; kizárólag rendeltetésszerűen és műszakilag kifogástalan állapotban használja a gépet.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a gépen.
 • A terméket csak olyan személyek használhatják, akik ismerik azt, tájékoztatást kaptak a használatát illetően és tisztában vannak a használatból esetlegesen következő veszélyekkel. Gyermekek nem használhatják a terméket.
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon a géppel. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy ha orvosságokat vett be, ne használja a terméket. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a termék használata során komoly sérülésekhez vezethet.
 • A gép kezelőjének és a közvetlen közelében tartózkodóknak kötelező az üzemeltetés során védőszemüveg, védősisak, könnyű légzőmaszk, fülvédő, munkavédelmi cipő és védőkesztyű használata.
 • A gépet mindig két kézzel fogja az erre szolgáló markolatoknál. A markolatokat tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • Soha ne használja a gépet védőburkolat nélkül. Állítsa be helyesen a védőburkolatot. Rögzítse a védőburkolatot biztonságosan a gépre, és állítsa be a maximális védelemre úgy, hogy a darabolótárcsa legkisebb része mutathasson védelem nélkül a gép kezelője felé. Gondoskodjon arról, hogy a használat során keletkező szikrák ne okozhassanak veszélyt. A védőburkolat védi a gép kezelőjét a darabolótárcsáról letöredező részektől, valamint kontrollálatlanul repkedő szikráktól, és a darabolótárcsa véletlen megérintésétől.
 • Kerülje a forgó részekkel való érintkezést – sérülésveszély!
 • Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és feltétlenül tartsa meg az egyensúlyát. Így a termék felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni. Kerülje el a normálistól eltérő testtartást.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha a gázmarkolatot teljes fordulatszámon engedi el, a fékezés miatt a gép enyhén előrebukik. Erre készüljön fel, és a gépet tartsa mindkét kézzel szorosan az erre a célra szolgáló markolatoknál fogva.
 • Ha termék vagy a darabolótárcsa leesik, ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg a termék vagy a darabolótárcsa. Szükség esetén cserélje ki a darabolótárcsát.
 • Kapcsolja ki a terméket, mielőtt a védőburkolatot elállítja, vagy a darabolótárcsát cseréli.
 • A szerszámcsere közben is viseljen védőkesztyűt. A darabolótárcsa megérintése vágási és égési sérüléseket okozhat.
 • Viseljen védőszemüveget. A szilánkok a szem és egyéb testrészek sérüléseit okozhatják.
 • Az ásványi anyagokon és aszfalton végzett vágási munkák során a lehető legkisebb mennyiségű por keletkezése érdekében dolgozzon nedves vágási eljárással.
 • A nedves vágási eljárás során keletkező iszappal történő bőrkontaktus kerülendő.
 • Ólomtartalmú festékek, néhány fafajta, ásvány és fém pora káros lehet az egészségre. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Annak érdekében, hogy a vágási munkák során a lehető legkisebb mennyiségű por képződjön, javasoljuk, hogy nedves vágási eljárással dolgozzon. Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. Javasoljuk, hogy munkavégzés közben viseljen P2 szűrőosztályú légzésvédő maszkot. Tartsa be a megmunkálandó anyagra vonatkozó érvényes nemzeti előírásokat.
 • Azbeszttartalmú anyagok darabolása tilos.
 • Tartson munkaszüneteket, és végezzen lazító- és ujjgyakorlatokat ujjainak jobb vérellátása érdekében. Hosszabb ideig tartó munkavégzés esetén a rezgések zavart okozhatnak az ujjak, a kéz és a csukló véredényeiben vagy idegrendszerében.
 • A munka megkezdése előtt tájékozódjon a felelős statikusnál, építésznél vagy a felelős építésvezetőnél. A főfalakon és más szerkezeteken ejtett bevágások befolyásolhatják a statikát, különösen betonvas vagy tartóelem átvágása esetén.
 • Áttörési munkáknál biztosítsa a munkavégzés helyszínével szemközti területet. A letöredező darabok ki­ és/vagy leeshetnek, és megsebesíthetnek másokat.
 • A terméket soha ne hagyja felügyelet nélkül működni. Kapcsolja ki a motort és várjon, míg a darabolótárcsa teljesen le nem áll, mielőtt a terméket a talajra leállítja vagy szállítja.
 • Ha a terméket külső vízszivattyú nélkül üzemelteti, a szivattyúfedélnek mindenképpen felszerelve kell lennie.
 • Használat után kapcsolja ki a terméket.
 • Gondosan ápolja a terméket. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek a termék működésére. Használat előtt javíttassa meg a termék megrongálódott alkatrészeit.
 • A sérülés veszélyének csökkentése érdekében csak eredeti Hilti tartozékokat és szerszámokat használjon.
 • A terméket csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy a termék biztonságos maradjon.
 • Tartsa be az Ön országában érvényes nemzeti munkavédelmi követelményeket.

Elektromos biztonsági előírások

 • A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet, hogy nincsenek-e rejtett elektromos vezetékek, ill. gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek áramütést okozhatnak, ha munka közben véletlenül megsért egy elektromos vezetéket.

Biztonság a munkahelyen

 • Biztosítsa a munkahely jó megvilágítását.
 • A géppel ne dolgozzon zárt helyiségben. A szénmonoxid, valamint a füstgázban lévő, nem elégett szénhidrogén és benzol fulladást okozhat.
 • Tartson rendet a munkaterületen. A munkaterületről el kell távolítani azokat a tárgyakat, amelyek sérülést okozhatnak. A munkaterületen uralkodó rendetlenség balesetet okozhat.
 • A füstgázban lévő, illetve a darabolás során keletkező forró szikrák tüzet és/vagy robbanást okozhatnak. Győződjön meg arról, hogy a keletkező szikrák nem gyújthatnak meg éghető anyagokat (benzint, száraz füvet stb.) vagy robbanékony anyagokat (gázt stb.).
 • A vízszivattyú felszerelése előtt ellenőrizze, hogy a megengedett 6 bar nyomást nem lépi túl a vízvezetékben a víz nyomása.

Folyadékok (benzin és olaj) és gőzök

 • Üzemanyaggal történő feltöltés előtt várja meg, míg a termék lehűl.
 • Üzemanyag betöltése közben a dohányzás tilos.
 • Ne a munkaterületen töltse fel üzemanyaggal a terméket. Az üzemanyagtartály feltöltése során ügyeljen arra, hogy ne loccsanjon ki üzemanyag. Használjon megfelelő tölcsért.
 • Kerülje a benzingőz vagy a füstgáz belélegzését. Ügyeljen a megfelelő szellőztetésre.
 • Tisztítási munkákhoz ne használjon benzint vagy más gyúlékony folyadékot.

Darabolási munkák darabolótárcsával

 • Csak olyan darabolótárcsát használjon, amelynek a megengedett fordulatszáma legalább olyan magas, mint az orsó legmagasabb fordulatszáma.
 • Ügyeljen arra, hogy a darabolótárcsa külső átmérője és vastagsága a termékhez megfelelő legyen.
 • Soha ne használjon sérült, nem kerek vagy vibráló darabolótárcsát.
 • Ne használjon sérült gyémánt darabolótárcsát (ilyen lehet pl. repedés a fűrészlapon, kitört vagy kicsorbult szegmensek, sérült befogófurat, elhajlott vagy vetemedett fűrészlap, túlhevülés okozta elszíneződés, a gyémántréteg alatt elkopott fűrészlap, gyémántszegmensek oldalt kiálló részek nélkül stb.).
 • Ne használjon fogazott darabolószerszámot.
 • A darabolótárcsa felszerelése során mindig ügyeljen arra, hogy a darabolótárcsa előírt forgásiránya megegyezzen az orsó forgásirányával.
 • A csiszolókorongnak, a karimának vagy a többi tartozéknak pontosan kell illeszkednie a termék orsójára. Azok a darabolótárcsák, amelyek nem pontosan illeszkednek a termék orsójára, egyenetlenül forognak, erősen rezegnek, aminek következtében elvesztheti a gép fölötti uralmát.
 • Mindig sérülésmentes, a használt darabolótárcsához illeszkedő, megfelelő átmérőjű szorítókarimát használjon. Az illeszkedő szorítókarima alátámasztja a darabolótárcsát, és ezzel csökkenti a darabolótárcsa törésének valószínűségét.
 • Vezesse a terméket egyenletesen, és ne gyakoroljon oldalirányú nyomást a darabolótárcsára. A darabolótárcsát mindig derékszögben helyezze rá a munkadarabra. Darabolás közben sem oldalirányú nyomással, sem a darabolótárcsa meghajlításával ne módosítsa a darabolás irányát.
 • A darabolótárcsa cseréjekor viseljen védőkesztyűt, mert a darabolótárcsa használat közben felforrósodik.
 • A nedves vágási eljáráshoz használt abrazív darabolótárcsákat még az adott napon fel kell használni, mivel a tárcsát hosszabb ideig érő nedvesség és folyadék hatására a darabolótárcsa veszít szilárdságából.
 • Műgyanta kötőanyagú darabolótárcsák használatánál mindig vegye figyelembe a lejárati dátumot, és azon túl ne használja fel a darabolótárcsát.

Szállítás és tárolás

 • Szállításához kapcsolja ki a terméket.
 • Használat után vegye le a termékről a darabolótárcsát. Ha a terméket felszerelt darabolótárcsával szállítja, a darabolótárcsa megsérülhet.
 • A darabolótárcsát óvatosan kezelje, és a gyártó utasításai szerint tárolja.
 • A terméket mindig függőleges helyzetben, és ne oldalra fektetve tárolja és szállítsa.
 • A terméket tilos daruval szállítani.
 • Tárolja biztonságosan a használaton kívüli terméket. A használaton kívüli terméket száraz, magas, elzárt helyen kell tárolni, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.
 • A termék leállítása esetén mindig ügyeljen a termék stabil helyzetére.
 • Használat után először hagyja lehűlni a terméket, mielőtt becsomagolná vagy letakarná.
 • A benzint és az olajat jól szellőző helyiségben és az előírásoknak megfelelő üzemanyagtartályokban tárolja.

Leírás

Termékáttekintés

Benzines darabológép

Image alternative
 1. Védőburkolat
 2. Vízellátás
 3. Vízcsatlakozás
 4. Elülső markolat
 5. Gázkar
 6. Hátsó markolat
 7. Behúzószerkezet
 8. Üzemanyagtartály-sapka
 9. Indítószivattyú
 10. Tartály-szintjelző
 11. Szívatókar (DSH 600)
 12. Lépőlemez
 13. Füstgázkimenet szikrafogóval
 14. Darabolótárcsa
 15. Szorítócsavar
 16. Szorítókarima
 17. Típustábla
 18. Biztonsági gázmarkolat (DSH 600)
 19. Biztonsági gázmarkolat beépített fékműködtetéssel (DSH 600-X)
 20. Indító/leállító kapcsoló beépített félgáz-arretálással
 21. Vízcsap
 22. Gyertyapipa
 23. Vízfúvóka-tisztítócsavar
 24. Fogantyú a védőburkolat-állításhoz
 25. Vízterelő ív beépített vízfúvókákkal
 26. Reteszelőfurat a darabolótárcsa-váltóhoz
 27. Vágókar
 28. Szivattyúfedél
 29. Légszűrőfedél

Rendeltetésszerű géphasználat

A leírt termék motorhajtású darabológép aszfalt, valamint ásványi és fém építőanyagok száraz és nedves vágásához gyémánt, illetve abrazív darabolótárcsával.

A daraboló égés-, ill. robbanásveszélyes környezetben nem használható.

Lehetséges hibás használat

 • A benzines darabológépet lapátolásra használni tilos.

Felhasználási utasítások

 • A vágási munkák során a lehető legkisebb mennyiségű por keletkezése érdekében dolgozzon nedves vágási eljárással. Az önfelszívó vízszivattyúval (tartozék) a vízhálózattól függetlenül dolgozhat, ha pl. közvetlenül egy tartályból szívja fel a vizet.
 • A darabolandó munkadarabot ne egyetlen munkamenetben vágja át, hanem mozgassa a darabolót többször oda-vissza, a kívánt vágásmélységet fokozatosan érje el.
 • Szárazvágásnál, a gyémánt darabolótárcsa sérülésének megelőzése érdekében 30–60 másodpercenként, járó motor mellett kb. 10 másodpercre vegye ki a darabolótárcsát a vágatból.
 • Élezze meg az életlen gyémánt darabolótárcsát (nem áll ki gyémánt a kötésből) úgy, hogy erősen abrazív anyagban, pl. homokkőben vagy hasonlóban végez vele vágást.

Darabolótárcsák specifikációja

A termékhez az EN 13236 szerinti gyémánt darabolótárcsákat kell használni. Fémes anyagok megmunkálására a termék műgyanta kötőanyagú, szálerősítéses, az EN 12413 szabványnak (egyenes, nem hajlított forma, 41-es típus) megfelelő darabolótárcsákkal is használható.
Tartsa be a darabolótárcsa gyártójának alkalmazási és szerelési utasításait is.

Szállítási terjedelem

Benzines darabológép, DSH 600/DSH 600-X szerszámkészlet, DSH 600/DSH 600-X kopóalkatrész-készlet, használati utasítás
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Központban vagy a www.hilti.com oldalon talál

Fűrészlapfék

DSH 600-X
A termék integrált fűrészlapfékkel van felszerelve a kezelő biztonságának növelése érdekében.
A biztonsági gázmarkolat elengedését követően a fűrészlapot legfeljebb 10 másodperc elteltével álló helyzetbe fékezi.
Ha a gázmarkolatot teljes fordulatszámon engedi el, a fékezés miatt a gép enyhén előrebukik. Ezért a gépet mindig két kézzel fogja az erre szolgáló markolatoknál.

Fogyóanyagok és kopóalkatrészek

 • Légszűrő
 • Bowdenhuzal (5 darab)
 • Indító
 • Benzinszűrő
 • Gyújtógyertya
 • Szerszámkészlet
 • Hengerkészlet
 • Rögzítőcsavar, komplett.
 • Karima abrazív darabolótárcsákhoz (beépített 20 mm/1" méretű központosító gyűrűvel)
 • Karima gyémánt darabolótárcsákhoz (beépített 20 mm/1" méretű központosító gyűrűvel)

Műszaki adatok

Benzines darabológép


DSH 600
DSH 600-X
Lökettérfogat
63,3 cm³
63,3 cm³
Tömeg a gyémánt darabolótárcsa karimájával, darabolótárcsa nélkül, üres tartállyal
9,75 kg
9,85 kg
Névleges teljesítmény 8500 ford./percnél az ISO 7293 szerint
3,2 kW
3,2 kW
Orsó maximális fordulatszáma
5 500 ford./perc
5 500 ford./perc
Darabolótárcsa maximális fordulatszáma
5 500 ford./perc
5 500 ford./perc
Maximális vágásmélység
120 mm
120 mm
Karburátor
Walbro; Modell: WT-1207
Walbro; Modell: WT-1203

További műszaki adatok

Motortípus
Kétütemű motor / egyhengeres / léghűtéses
Maximális motorfordulatszám
9350 ± 200 ford./perc
Üresjárati fordulatszám
2900 ± 200 ford./perc
Gyújtás (típus)
Elektronikus
Elektródahézag
0,5 mm
Gyújtógyertya
NGK, típus: CMR7A-5
Meghúzási nyomaték a gyújtógyertya rögzítéséhez
12 Nm
Üzemanyag-keverék
API-TC olaj 2% (1:50)
Tartálytérfogat
0,87 ℓ
Darabolótárcsa rögzítőfurat / központozó persely központozó karima átmérője
20 mm
Darabolótárcsa rögzítőfurat / központozó persely központozó karima átmérője
25,4 mm
Image alternative Karima minimális külső átmérője gyémánt darabolótárcsák esetében (csak acélmagos tárcsáknál; A karima jelölése "FOR DIAMOND ABRASIVE STEEL CORE WHEELS ONLY".)
60 mm
Image alternative Karima minimális külső átmérője abrazív darabolótárcsák esetében (kompozit tárcsák)
78 mm
Tárcsa maximális külső átmérője
300 mm
Tárcsa maximális külső átmérője
12 in
Maximális névleges tárcsavastagság (csak acélmagos tárcsáknál)
4,5 mm
Maximális névleges tárcsavastagság (kompozit tárcsáknál)
4,0 mm
Meghúzási nyomaték a darabolótárcsa rögzítéséhez
25 Nm

A zajinformációk és rezgési értékek megállapítása az ISO 19432 szabvány szerint történt

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak benzines darabológépek egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére.
A megadott adatok a gép fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha a gépet más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: gépek és betétszerszámok karbantartása, a gépet kezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajkibocsátási értékek

DSH 600
DSH 600-X
Hangnyomásszint (Lpa,eq)
102 dB(A)
102 dB(A)
Bizonytalanság
3,0 dB(A)
3,0 dB(A)
Mért hangnyomásszint (Lwa)
113 dB(A)
113 dB(A)
Bizonytalanság
2,2 dB(A)
2,2 dB(A)
Garantált hangnyomásszint (Lwa)
115 dB(A)
115 dB(A)
Rezgési összértékekA zajkibocsátás, valamint a rezgésérték az 1/7 üresjárat és a 6/7 teljesterhelés figyelembevételével kerültek megadásra.

DSH 600
DSH 600-X
Rezgésérték, markolatnál elöl (ahv,eq)
≤ 2,5 m/s²
≤ 2,5 m/s²
Bizonytalanság
1,3 m/s²
1,3 m/s²
Rezgésérték, markolatnál hátul (ahv,eq)
≤ 2,5 m/s²
≤ 2,5 m/s²
Bizonytalanság
1,3 m/s²
1,3 m/s²

Üzembe helyezés

Üzemanyag

A kétütemű motor benzin-olaj üzemanyag-keverékkel működik. Az üzemanyag-keverék minősége döntő hatással van a motor működésére és élettartamára.
VESZÉLY
Gyulladás- és robbanásveszély. A benzingőz könnyen meggyulladhat.
 • Üzemanyag betöltése közben a dohányzás tilos.
 • A gépet ne a munkaterületen töltse fel üzemanyaggal (távolodjon el legalább 3 m távolságra a munkaterülettől).
 • Ne töltsön üzemanyagot a tartályba, ha a motor jár. Várjon, míg lehűl a motor.
 • Ügyeljen arra, hogy nyílt láng vagy szikra a benzingőzöket ne gyújthassa meg.
 • Ügyeljen arra, hogy ne loccsanjon ki üzemanyag. Ha ez mégis megtörténik, azonnal tisztítsa meg az érintett területeket.
 • Ellenőrizze az üzemanyagtartály tömítettségét.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély A benzingőz belélegzése és a benzin érintése egészségre veszélyes.
 • Ügyeljen rá, hogy ne kerüljön benzin a bőrére. Viseljen védőkesztyűt.
 • Ha ruházatát az üzemanyag beszennyezte, azonnal cserélje le a ruházatot.
 • Gondoskodjon a munkaterület megfelelő szellőzéséről, hogy elkerülhesse a benzingőz belélegzését.
 • Az előírásoknak megfelelő üzemanyagtartályt használjon.

Kétütemű olaj használata

 • Léghűtéses motorokhoz készült minőségi kétütemű olajat használjon, amely legalább az API TC előírásoknak megfelel.

Benzin

 • Minimum 89 ROZ oktánszámú normál vagy szuperbenzint használjon.
  A használt üzemanyag alkoholtartalma (pl. etanol, metanol, egyéb) nem haladhatja meg a 10%-ot, különben a motor várható élettartama jelentősen lecsökkenhet.

Üzemanyag keverése

Ha az üzemanyagot rossz keverékaránnyal vagy nem megfelelő olajjal használja, az a motor meghibásodását okozza.
1:50 keverési arányt alkalmazzon. Ez azt jelenti, hogy 1 rész API-TC előírásnak megfelelő minőségi kétütemű olajat és 50 rész benzint keverjen be (pl. 100 ml olajat és 5 liter benzint egy kannában).
 1. Először a szükséges kétütemű motorolaj mennyiséget töltse be az üzemanyagtartályba.
 2. A benzint ezt követően töltse be az üzemanyagtartályba.
 3. Zárja be az üzemanyagtartályt.
 4. Az üzemanyagtartály rázásával keverje össze az üzemanyagot.
  Ha a használt kétütemű olaj vagy benzin minősége ismeretlen, akkor növelje a keverési arányt 1:25-re.

Üzemanyag betöltése/feltöltése

 1. Az üzemanyagtartály rázásával keverje össze az üzemanyagot (kétütemű motorolaj/ benzinkeverék).
 2. Állítsa stabil, függőleges helyzetbe a terméket.
 3. Nyissa ki az üzemanyagtartályt a fedél balra történő elforgatásával, majd leemelésével.
 4. Lassan töltse be az üzemanyagot a tartályba egy tölcsér segítségével.
 5. Zárja be az üzemanyagtartályt a fedél felhelyezésével, majd jobbra történő elforgatásával.
 6. Zárja be az üzemanyagtartályt.

Szerelési és beállítási munkálatok

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély A forgó darabolótárcsa érintése sérülést okozhat. A forró géprészek és a forró darabolótárcsa égési sérülést okozhat.
 • Ügyeljen arra, hogy a terméken végzett szerelés és átépítés előtt a motor ki legyen kapcsolva, a darabolótárcsa teljesen álljon le és a termék hűljön le.
 • Viseljen védőkesztyűt.

Darabolótárcsa felszerelése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülés és károsodás veszélye. A nem a géphez való darabolótárcsa és rögzítőanyag az üzem során tönkremehet, illetve a termék feletti uralom elvesztéséhez vezethet.
 • Ügyeljen arra, hogy a darabolótárcsa megengedett fordulatszáma legalább akkora legyen, mint a terméken megadott maximális fordulatszám. A darabolótárcsának, karimának és csavaroknak a termékhez valónak kell lennie.
 • Csak 20 mm vagy 25,4 mm (1") átmérőjű befogófurattal rendelkező darabolótárcsákat használjon.
 • Az abrazív darabolótárcsa biztos rögzítéséhez kizárólag a 78 mm (3") átmérőjű nagy karimát használja.
VIGYÁZAT
Sérülés és károsodás veszélye. A sérült darabolótárcsa eltörhet.
 • Ha a darabolótárcsát ütés éri, ellenőrizze a darabolótárcsa sérülésmentességét, szükség esetén cserélje ki.
 • Soha ne használjon sérült, nem kerek vagy vibráló darabolótárcsát.
 • Ne használjon olyan műgyanta kötőanyagú, szálerősítéses darabolótárcsát, amelynek lejárt a használati ideje, vagy vízben kilágyult.
Image alternative
 1. Helyezze be a rögzítőcsapot a hajtásszíj burkolatának furatába és fordítsa el annyira a darabolótárcsát, hogy a rögzítőcsap bepattanjon.
 2. Lazítsa meg a rögzítőcsavart a kulccsal balra forgatva, majd vegye le a rögzítőcsavart a tárcsával.
 3. Vegye ki a rögzítőcsapot.
 4. Vegye le a szorítókarimát és a darabolótárcsát.
 5. Ellenőrizze, hogy megegyezik-e a felszerelendő tárcsa befogófurata és a központosító persely csatlakozója.
  A központosító persely egyik oldalán egy 20 mm átmérőjű csatlakozóval, az ellentétes oldalon egy 25,4 mm (1") átmérőjű csatlakozóval van ellátva.
 6. Tisztítsa meg a termék, valamint a darabolótárcsa központosító és befogó felületeit.
 1. Válasszon egyet a következő alternatív lehetőségekből.
  Image alternative
  • Az abrazív darabolótárcsa biztos rögzítéséhez kizárólag a nagy karimát használja.
  Image alternative
  • A teljes vágási mélységnél, gyémánt darabolótárcsa esetében, a kis karimát használja.
 2. Helyezze a darabolótárcsát a központosító gyűrűvel a hajtótengelyre, ügyelve a helyes forgásirányra.
  • A darabolótárcsán látható forgásirányjelző nyíl iránya megegyezik a terméken jelölt forgásiránnyal.
 3. Helyezze fel a befogókarimát és a tárcsát a hajtótengelyre, majd az óramutató járásával megegyező irányban húzza meg rögzítőcsavart.
 4. Helyezze be a rögzítőcsapot a hajtásszíj burkolatának rögzítőfuratába és fordítsa el annyira a darabolótárcsát, hogy a rögzítőcsap bepattanjon.
 5. Húzza meg a rögzítőcsavart (meghúzási nyomaték: 25 Nm).
 6. Vegye ki a rögzítőcsapot.
  Új darabolótárcsa felszerelését követően a terméket terhelés nélkül, teljes fordulatszámon járassa kb. 1 percig.

Védőburkolat beállítása

VESZÉLY
Sérülésveszély A repkedő anyagdarabok és szikrák személyi sérülést okozhatnak.
 • A védőburkolatot úgy állítsa be, hogy a lemunkált anyagdarabok és szikrák röppályája a kezelőtől és a terméktől elfelé mutasson.
 • Fogja meg a védőburkolatot az erre a célra szolgáló markolatnál, majd fordítsa el a kívánt pozícióba.

Vízszivattyú (tartozék) felszerelése

Image alternative
 1. Lazítsa meg a szivattyú burkolat három rögzítőcsavarját, vegye le, és tegye el biztos helyre a szivattyú burkolatát.
  Ha a terméket vízszivattyú nélkül működteti, a szivattyú burkolatának felszerelve kell lennie.
 2. Helyezze fel a vízszivattyút, és a darabolótárcsa lassú forgatásával igazítsa egymáshoz a vízszivattyú és a tengelykapcsoló-harang fogazását, míg azok egymásba nem kapaszkodnak.
  • A pozíció kódolva van, helytelen felszerelés nem lehetséges.
 3. Helyezze be a három rögzítőcsavart, és húzza meg azokat (meghúzási nyomaték: 8 Nm).
 4. Kösse össze a szivattyú tömlőjét a darabológép csatlakozójával.
 5. Vegye le a vízcsatlakozó tömlőről a porvédő sapkát.
 6. Csatlakoztassa a vízszivattyút a vízvezetékre, vagy függessze a szívótömlőt pl. víztartályba.
  A vízvezeték víznyomása max. 6 bar lehet.
  Ha a vízszivattyú nincs csatlakoztatva vízcsatlakozóhoz, akkor a porvédő sapkát a vízcsatlakozó tömlő végére kell szerelni.

Vízszivattyú (tartozék) leszerelése

 1. Válassza le a vízellátást a vízszivattyúról.
 2. Helyezze a porvédő sapkát a vízcsatlakozó tömlő végére.
 3. Válassza szét a szivattyú és a termék közötti összeköttetést.
 4. Lazítsa meg a rögzítőcsavarokat a szivattyún, és szerelje le a szivattyút.
 5. Helyezze a szivattyú burkolatát a termékre, helyezze be a három rögzítőcsavart, és húzza meg őket (meghúzási nyomaték: 4 Nm).

Kerékkészlet (tartozék) felszerelése

Image alternative
 1. Lazítsa meg a két alsó rögzítőcsavart a védőlemezen.
 2. Rögzítse az alaplemezt a két csavarral.
 3. Az alaplemez mindkét oldalán rögzítse a kerekeket és alátéteket a csavarokkal.

Üzemeltetés

A motor indítása

VESZÉLY
Fulladásveszély. A szénmonoxid, valamint a füstgázban lévő, nem elégett szénhidrogén és benzol fulladást okozhat.
 • Ne dolgozzon zárt térben, árokban, mélyedésben, ügyeljen a megfelelő szellőztetésre.
FIGYELMEZTETÉS
Égési sérülés veszélye. A kipufogó a motor üzeme közben nagyon felforrósodik. A motor kikapcsolása után is hosszú ideig forró marad.
 • Viseljen védőkesztyűt és kerülje a kipufogó érintését.
 • A forró terméket ne helyezze éghető anyagra.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély A sérült kipufogó miatt a hangerő a megengedett határérték fölé emelkedik, és halláskárosodást okoz.
 • Soha ne használja a terméket, ha a kipufogó sérült és/vagy átszerelték, vagy hiányzik.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély az ujjak becsípődése miatt, vagy égési sérülés veszélye, ha fel van szerelve a vízszivattyú. A szivattyúház érintése égési sérülést okozhat.
 • Az elülső markolatot csak a bal felső oldalán fogja meg.
 1. Ha az alábbi felszereltség létezik, akkor ezt a műveletet is végezze el:
  DSH 600
  Image alternative
  • Nyomja meg a biztonsági gázmarkolatot, és tartsa nyomva.
  • Nyomja meg a gázkart, és tartsa nyomva.
  • Tolja az indító/leállító kapcsolót „Start” állásba.
  • Vegye el a kezét a biztonsági gázmarkolatról és a gázkarról.
   • Aktiválódik a félgáz állás.
  • Működtesse kétszer-háromszor az indítószivattyút, míg a szivattyúfej teljesen meg nem telik üzemanyaggal.
  • Ha az alábbi feltétel teljesül, akkor ezt a műveletet is végezze el:
   Feltételek : A motor hideg.
   • Húzza fel a szívatókart.
    • Ezzel a szívatót aktiválta.
  • Ellenőrizze, hogy a darabolótárcsa szabadon mozog-e.
  • Bal lábát helyezze a lépőlemezre.
  • Jobb kézzel húzza meg óvatosan a behúzószerkezetet, míg ellenállást nem érzékel.
  • Húzza meg erőteljesen a behúzószerkezetet.
  • Miután meghallotta az első gyújtást (2–5 berántás után), tolja le a szívatókart vissza az alapállásba.
  • Erőteljesen húzza meg a behúzószerkezetet, és ismételje ezt az eljárást, míg a motor be nem indul.
   Ha túl sokszor kísérli meg elindítani a motort bekapcsolt szívatóval, akkor a motor megtelik üzemanyaggal.
  • Ha a motor elindult, röviden nyomja meg a gázkart.
   • A félgáz arretálása megszűnik, a motor alapjáraton működik.
 2. Ha az alábbi felszereltség létezik, akkor ezt a műveletet is végezze el:
  DSH 600-X
  Image alternative
  • Nyomja meg a biztonsági gázmarkolatot, és tartsa nyomva.
  • Nyomja meg a gázkart, és tartsa nyomva.
  • Tolja az indító/leállító kapcsolót „Start” állásba.
  • Vegye el a kezét a biztonsági gázmarkolatról és a gázkarról.
   • Aktiválódik a félgáz állás.
  • Csak hidegindítás esetén működtesse kétszer-háromszor az indítószivattyút, míg a szivattyúfej teljesen meg nem telik üzemanyaggal.
  • Ellenőrizze, hogy a darabolótárcsa szabadon mozog-e.
  • Bal lábát helyezze a lépőlemezre.
  • Jobb kézzel húzza meg óvatosan a behúzószerkezetet, míg ellenállást nem érzékel.
  • Húzza meg erőteljesen a behúzószerkezetet.
  • Ismételje ezt az eljárást, míg a motor be nem indul.
  • Ha a motor elindult, röviden nyomja meg a gázkart.
   • A félgáz arretálása megszűnik, a motor alapjáraton működik.

Ellenőrzések a motor beindulása után

 1. Ellenőrizze, hogy üresjáratban leáll-e a darabolótárcsa, illetve rövid teljes gázadás után a darabolótárcsa üresjáratban újra teljesen leáll-e.
  • Ha a darabolótárcsa üresjáratban forog, csökkentse az üresjárati fordulatszámot. Ha ez nem lehetséges, akkor vigye el a terméket a Hilti Szervizbe.
 2. Ellenőrizze az indító/leállító kapcsoló kifogástalan működését. Tolja az indító/leállító gombot „Stop” állásba.
 3. Ha az alábbi felszereltség létezik, akkor ezt a műveletet is végezze el:
  DSH 600
  • Ha a motor nem áll le, akkor tolja fel a szívató húzókarját. Ha ez sem segít, akkor húzza le a gyertyapipát, és vigye el a terméket a Hilti Szervizbe.
 4. Ha az alábbi felszereltség létezik, akkor ezt a műveletet is végezze el:
  DSH 600-X
  • Ha a motor nem áll le, nyomja meg a szivattyúfejet (indítószivattyú). Ha ez sem segít, akkor húzza le a gyertyapipát, és vigye el a terméket a Hilti Szervizbe.

Motor leállítása

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély A forgó darabolótárcsa eltörhet és/vagy az anyagot kontrollálatlanul szétszórhatja.
 • Hagyja a darabolótárcsát leállni, mielőtt a darabológépet leteszi.
 1. Engedje el a gázkart.
 2. Tolja az indító/leállító kapcsolót „Stop” állásba.
  • A motor leáll.

Vágási technika

Image alternative FIGYELMEZTETÉS!
A termékkel történő optimális munkavégzés érdekében kövesse az alábbi biztonsági utasításokat:
 • A terméket mindig két kézzel fogja az erre szolgáló markolatoknál. A markolatokat tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • A munka megkezdése előtt, akadályoztatás esetén pedig haladéktalanul ellenőrizni kell, hogy nem sérült-e a darabolótárcsa és a védőburkolat.
 • Győződjön meg arról, hogy a munkaterületen, és főként a vágásirány útjában nem tartózkodik személy. Tartsa távol az idegeneket a munkaterülettől kb. 15 méterre.
 • Vezesse a terméket egyenletesen, és ne gyakoroljon oldalirányú nyomást a darabolótárcsára.
 • Kerülje a veszélyes üzemeltetési pozíciókat.
 • A darabolótárcsát mindig derékszögben helyezze rá a munkadarabra. Darabolás közben sem oldalirányú nyomással, sem a darabolótárcsa meghajlításával ne módosítsa a darabolás irányát.
 • Rögzítse a munkadarabot. A munkadarab rögzítésére használjon szorítókat vagy satut. Így biztosabban rögzíti a munkadarabot, mintha kézzel tartaná, ezenkívül mindkét kezét használhatja a termék kezelésére.
 • A kerek munkadarabokat úgy rögzítse, hogy ne fordulhassanak el.
 • Mindig csak egymást követően darabolja a munkadarabokat, de pedig egyszerre.
 • Rögzítse úgy a munkadarabot és a levágott részt, hogy felügyelet alatt tarthassa a mozgásukat.
 • Mindig teljesgáz állásban vágja keresztül a munkadarabot.
Kerülje a darabolótárcsa megszorulását
FIGYELMEZTETÉS
Zúzódás és sérülés veszélye. A darabolótárcsa vágórésbe történő beszorulása a darabolótárcsa felemelkedését, előrehúzását vagy visszacsapását okozhatja.
 • Előzze meg, hogy a darabolótárcsa a vágás során megszoruljon.
Image alternative
  A darabolótárcsa megszorulásának lehetséges okai:
 • Túl nagy a vágásmélység.
 • A vágás rése bezáródik (pl. csövek vagy lemezek vágásakor).
 • A darabolótárcsa megdől.
 • Nem megfelelő darabolótárcsát használ (a darabolótárcsa elakad).
 • A darabolótárcsát túl gyorsan vezetik a meglévő vágási résbe.
A munkapozíciótól függően a megszorulás különböző veszélyes helyzetekhez vezethet.
Image alternative
 • Vízszintes vágásnál (pl. a padlón) előre húzhat a gép. A daraboló hirtelen előre húz, melynek során a gép kifordulhat a kezelő kezéből.
 • Függőleges vágásnál (pl. falon) felfelé mozdulhat el a gép. A daraboló hirtelen felfelé húz, melynek során a gép kifordulhat a kezelő kezéből.
 • Ha a darabolótárcsa nem megengedett helyen merül a munkadarabba, akkor visszacsaphat.
Így kerülheti el a darabolótárcsa elakadása miatt veszélyes helyzeteket:
 • A vastag munkadarabokat lehetőleg több vágással vágja. Kerülje a túl mély vágásokat.
 • A lapokat vagy nagyobb munkadarabokat úgy támassza alá, hogy vágás közben és a vágást követően a vágási rés nyitott legyen.
 • A darabolótárcsát mindig felülről helyezze a munkadarabra.
 • A darabolótárcsa csak a forgási középpont alatti helyzetben érhet a munkadarabhoz.
 • Különösen elővigyázatosan járjon el, ha a darabolótárcsát egy már meglévő vágásba helyezi be.
 • Ügyeljen arra, hogy a darabolótárcsát ne hajlítsa meg.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély A forgó darabolótárcsa és a forró géprészek megérintése vágási és égési sérüléseket okozhat.
 • Minden karbantartási, javítási, tisztítási és ápolási munkához kapcsolja ki a motort, és hagyja lehűlni a terméket.

Karbantartási táblázat

1 - Munka megkezdése előtt | 2 - Félévente | 3 - Szükség esetén

1
2
3
Ellenőrizze a gép kifogástalan állapotát, teljességét és esetleges szivárgását, szükség esetén javítsa meg.
X


Ellenőrizze a szennyezettséget, szükség esetén tisztítsa meg.
X


Ellenőrizze a gép kezelőelemeinek szabályszerű működését, szükség esetén javítsa meg.
X


Ellenőrizze a darabolótárcsa kifogástalan állapotát, szükség esetén cserélje ki.
X


Húzza után a kívülről hozzáférhető anyákat és csavarokat.
X
X
X
Ellenőrizze az üzemanyagszűrő szennyeződésmentességét, szükség esetén cserélje ki.

X
X
Cserélje ki a légszűrőt, ha a gép nem indul el, vagy ha a motorteljesítmény érezhetően csökken.


X
Tisztítsa meg vagy cserélje ki a gyújtógyertyákat, ha a gép nem indul el, vagy nehezen indul el.


X
Szabályozza be az üresjárati fordulatszámot, ha üresjáratban a darabolótárcsa nem áll le.


X
Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben, ha a szíj a darabolótárcsa terhelésekor megcsúszik.


X

Légszűrő tisztítása és cseréje

FIGYELEM
Sérülésveszély. A behatoló por a terméket tönkreteszi.
 • Soha ne dolgozzon sérült légszűrővel vagy légszűrő nélkül.
 • A légszűrő cseréje során a terméknek álló helyzetben kell lennie, ne fektesse az oldalára. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön por a légszűrő alatt található szűrőrostára.
Cserélje ki a légszűrőt, ha a motorteljesítmény érezhetően csökken vagy romlik az indítási viselkedés.
Image alternative
 1. Lazítsa meg a légszűrőfedél rögzítőcsavarjait, majd vegye le a fedelet.
 2. Tisztítsa meg alaposan a légszűrőt és a szűrőkamrát a rátapadt portól (használjon porszívót).
 3. Lazítsa meg a négy szűrőtartó rögzítőcsavart, és vegye ki a légszűrőt.
 4. Helyezze be az új légszűrőt és rögzítse a szűrőtartóval.
 5. Helyezze fel a légszűrőfedelet és húzza meg a rögzítőcsavarokat.

Eltört behúzózsinór kicserélése

Image alternative
VIGYÁZAT
Sérülésveszély. A túl rövid behúzózsinór a ház sérülését okozhatja.
 • A szakadt behúzózsinórt ne használja tovább, hanem cserélje ki.
 1. Lazítsa meg a négy rögzítőcsavart és vegye le az önindító részegységet.
 2. Lazítsa meg a burkolat két rögzítőcsavarját, majd vegye le a burkolatot.
 3. Távolítsa el a visszamaradt zsinórdarabokat a csévélő orsóról, valamint az indítómarkolatról.
 4. Az új behúzózsinór egyik végére kössön egy szoros csomót, és a zsinór szabad végét vezesse be felülről az orsóba.
 5. A zsinór szabad végét vezesse át alulról az önindító ház furatán, valamint alulról az indítómarkolaton, majd a zsinór végére ugyancsak kössön egy szoros csomót.
 6. Az ábrán látható módon húzza ki a behúzózsinórt az önindító házából és vezesse keresztül a csévélő orsó nyílásán.
 7. Tartsa a behúzózsinórt szorosan a csévélő orsó nyílásához és fordítsa el jobbra (az óramutató járásával megegyező irányba) ütközésig a csévélő orsót.
 8. Fordítsa vissza a csévélő orsót a felerősítési ponttól legalább ½, maximum 1 ½ fordulattal, míg az orsó nyílása fedésbe nem kerül az önindító ház átvezetésével.
 9. Tartsa szorosan a csévélő orsót, és húzza ki a zsinórt a házból az indítómarkolat irányába.
 10. Tartsa megfeszítve a zsinórt és eressze el a csévélő orsót, hogy a behúzózsinór automatikusan felcsévélődhessen.
 11. Húzza ki ütközésig a behúzózsinórt és ellenőrizze, hogy a csévélő orsó ebben az állásban legalább ½ fordulattal elfordítható jobbra (az óramutató járásával megegyező irányban). Ha ez nem lehetséges, akkor lazítsa meg a rugót egy, az óramutató járásával ellentétes (bal) irányú fordulattal.
 12. Szerelje fel a burkolatot, majd rögzítse a két rögzítőcsavarral.
 13. Helyezze fel az önindító részegységet, és nyomja óvatosan lefelé. A behúzózsinór meghúzásával elérhető, hogy a tengelykapcsoló bepattanjon és az önindító részegység teljesen illeszkedjen.
 14. Rögzítse a négy rögzítőcsavarral az önindító részegységet.

Üzemanyagszűrő cseréje

A termék üzemanyagtartályának feltöltése közben ügyeljen arra, hogy ne kerüljön szennyeződés az üzemanyagtartályba.
Image alternative
 1. Nyissa ki az üzemanyagtartályt.
 2. Húzza ki az üzemanyagszűrőt az üzemanyagtartályból.
 3. Ellenőrizze az üzemanyagszűrőt.
  • Ha az üzemanyagszűrő erősen szennyezett, akkor cserélje ki.
 4. Tolja vissza a tömlőn a bilincset, és vegye ki a szennyezett üzemanyagszűrőt.
 5. Helyezzen be új üzemanyagszűrőt és rögzítse a bilinccsel a tömlőre.
 6. Tolja vissza az üzemanyagszűrőt az üzemanyagtartályba.
 7. Zárja be az üzemanyagtartályt.

Gyújtógyertya megtisztítása, elektródahézag beállítása vagy a gyújtógyertya cseréje

VIGYÁZAT
Sérülésveszély Közvetlenül a termék üzemeltetése után a gyújtógyertya és a motor részei forrók lehetnek.
 • Viseljen védőkesztyűt és hagyja a terméket lehűlni.
Image alternative
 1. Kissé elfordítva húzza le a gyertyapipát.
 2. A gyertyakulccsal csavarja ki a gyújtógyertyát a hengerből.
 3. Szükség esetén puha drótkefével tisztítsa meg az elektródát.
 4. Ellenőrizze az elektródahézagot, ha szükséges, hézagmérővel állítsa be az előírt 0,5 mm távolságot.
 5. Dugja be a gyújtógyertyát a gyertyapipába és tartsa a gyújtógyertya menetes részét a hengerhez.
 6. Tolja az indító/leállító kapcsolót „Start” állásba.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély Az elektródák érintésekor áramütés veszélye áll fenn.
 • Ne érjen a gyújtógyertya elektródáihoz.
 1. Húzza meg a behúzószerkezetet.
  • Jól látható gyújtási szikrát kell érzékelni.
 2. A gyertyakulccsal csavarja be a gyújtógyertyát a hengerbe (meghúzási nyomaték: 12 Nm).
 3. Dugja rá a gyertyapipát a gyújtógyertyára.

Porlasztó beállítása

Kiszállítás előtt a termék porlasztóját optimális működés szerint beállították és plombálták (H és L fúvóka). Ennél a porlasztónál a gép kezelője beállíthatja az üresjárati fordulatszámot (T fúvóka). Minden más beállítást a Hilti Szervizzel kell elvégeztetni.
A porlasztó beállításának szakszerűtlen manipulációja a motor károsodásához vezethet.
 • Tisztítsa meg a légszűrőt.
 • Helyezze a terméket üzemi hőmérsékletű helyre.
 • Image alternative
 • Használjon lapos fejű csavarhúzót (lapszélesség 4 mm/ ⁵/₃₂ "), és fordítsa el a beállítócsavart a megengedett beállítási tartományban.
 • Állítsa be az üresjárati fúvókát (T) úgy, hogy alapjáratban a termék nyugodtan járjon és a darabolótárcsa biztosan álljon.

A vízfúvóka tisztítása

Image alternative
 1. Lazítsa meg a tisztítócsavart a vízterelő íven.
 2. Tisztítsa meg a vízfúvókát egy drótdarab segítségével.
 3. Szerelje fel a tisztítócsavart.

A termék ápolása

A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Központban és az alábbi címen: www.hilti.com
 • A termék, különösen a markolat, legyen mindig száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes.
 • Ne használjon szilikontartalmú ápolószereket.
 • Rendszeres időközönként tisztítsa meg enyhén benedvesített törlőkendővel vagy száraz kefével a gép külső felületét. Ne használjon permetezőkészüléket, gőzborotvát, folyó vizet a tisztításhoz!
 • Idegen tárgyakkal ne nyúljon a termék belső részeihez, és ezt ne is engedje meg senkinek.

Karbantartás

 1. Rendszeres időközönként ellenőrizze a termék és a tartozék külső részeit, hogy nem sérültek­e meg, és hogy minden kezelőszerv hibátlanul működik­e.
 2. Ne üzemeltesse a terméket, ha sérült része(i) van(nak), vagy ha bármelyik kezelőegység hibásan működik. Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben.

A gép ellenőrzése az ápolás és karbantartás után

 • Minden ápolási és karbantartási eljárás után ellenőrizze, hogy minden védőfelszerelés a helyén van­e, és maga a gép hibátlanul működik­e.

Szállítás és tárolás

Termék szállítása járműben

VESZÉLY
Gyulladás- és robbanásveszély. Ha a termék szállítás közben feldől, az üzemanyagtartályból kifolyhat üzemanyag.
 • Ürítse ki teljesen a termék üzemanyagtartályát, mielőtt becsomagolja és csomagküldő szolgálattal elküldi.
 • A terméket lehetőleg az eredeti csomagolásban szállítsa.
FIGYELMEZTETÉS
Tűzveszély. A forró géprészek a környezetben található anyagot meggyújthatják.
 • A terméket elcsomagolás vagy járműbe történő elrakás előtt teljesen hagyja lehűlni.
 1. Szerelje le a darabolótárcsát.
 2. Biztosítsa a terméket felborulás, sérülés és üzemanyag-kifolyás ellen.

Az üzemanyag-keverék tárolása

VIGYÁZAT
Sérülésveszély Mivel az üzemanyagtartályban nyomás épülhet fel, fennáll a veszély, hogy nyitásakor az üzemanyag kifröccsen.
 • Ezért óvatosan nyissa ki az üzemanyagtartály zárját.
 • Az üzemanyagot jól szellőző, száraz helyiségben tárolja.
 1. Csak annyi üzemanyag-keveréket keverjen be, amennyi néhány nap alatt felhasználható.
 2. Rendszeresen tisztítsa meg az üzemanyagtartályt.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Vágás közben a darabolótárcsa lassul vagy teljesen leáll.
Túl nagy rászorítóerő (a darabolótárcsa megszorul a vágatban).
 • Csökkentse a rászorítóerőt és vezesse egyenesen a terméket.
A darabolótárcsa nincs szabályszerűen felszerelve és meghúzva.
 • Ellenőrizze a felszerelés módját és a meghúzási nyomatékot.
Hibás a forgásirány beállítása.
A vágókar elülső része nincs rögzítve.
 • Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben.
Nagy rezgés, a vágási vonal elcsúszik.
A darabolótárcsa nincs szabályszerűen felszerelve és meghúzva.
 • Ellenőrizze a felszerelés módját és a meghúzási nyomatékot.
A darabolótárcsa sérült (nem megfelelő specifikáció, repedések, hiányzó szegmensek vannak a tárcsán, a tárcsa elhajlott, túlmelegedett, deformálódott stb.).
 • Cserélje ki a darabolótárcsát.
A központosító persely felszerelése hibás.
 • Ellenőrizze, hogy megegyezik-e a felszerelendő tárcsa befogófurata és a központosító persely csatlakozója.
A gyémánt darabolótárcsa megemelkedik és helyenként megszorul.
Nem megfelelő gyémánt darabolótárcsa
 • Hilti darabolótárcsát használjon.
A karima nem megfelelő a gyémánt darabolótárcsa számára
 • Versenytársak darabolótárcsáinál az abrazív darabolótárcsákhoz való karimát használja.
A darabológép nem, vagy csak nehezen indul be.
Üres az üzemanyagtartály (nincs üzemanyag a porlasztóban).
A légszűrő elszennyeződött.
 • Cserélje ki a légszűrőt.
DSH 600
A motor megtelt üzemanyaggal (a gyújtógyertya nedves).
 • Szárítsa ki a gyújtógyertyát és a hengerkamrát (szerelje ki a gyújtógyertyát).
 • Zárja el a szívatót a karral, és ismételje az indítási eljárást többször.
DSH 600-X
A motor megtelt üzemanyaggal (a gyújtógyertya nedves).
 • Szárítsa ki a gyújtógyertyát és a hengerkamrát (szerelje ki a gyújtógyertyát).
Hibás üzemanyag-keverék.
 • Ürítse és öblítse ki a tartályt és az üzemanyag-vezetéket.
 • Töltse fel az üzemanyagtartályt a megfelelő üzemanyaggal.
Levegő került az üzemanyag-vezetékbe (nincs üzemanyag a porlasztóban).
 • Az üzemanyag-szivattyú többszöri működtetésével légtelenítse az üzemanyag-vezetéket.
Az üzemanyagszűrő elszennyeződött (nincs vagy túl kevés az üzemanyag a porlasztóban).
 • Tisztítsa meg az üzemanyagtartályt és cserélje ki az üzemanyagszűrőt.
A kiszerelt gyújtógyertyán nem látható gyújtási szikra, vagy túl gyenge.
 • Tisztítsa le a gyújtógyertyáról a revét.
 • Ellenőrizze az elektródák hézagát, majd állítsa be.
 • Cserélje ki a gyújtógyertyát.
 • Ellenőrizze a gyújtótekercset, kábelt, csatlakozódugókat és kapcsolókat, szükség esetén cserélje ki a hibás alkatrészt.
Túl alacsony kompresszió.
 • Ellenőrizze a motor kompresszióját, szükség esetén cserélje ki a kopott alkatrészeket (dugattyúgyűrű, dugattyú, munkahenger stb.).
Túl alacsony környezeti hőmérséklet.
 • Lassan melegítse fel szobahőmérsékletre a darabológépet, majd ismételje meg az indítási eljárást.
A szikrarostély, ill. a füstgázkimenet elszennyeződött.
 • Tisztítsa meg a szikrarostélyt vagy a füstgázkimenetet.
Kicsi a motor-/vágási teljesítmény
A légszűrő elszennyeződött.
 • Cserélje ki a légszűrőt.
A kiszerelt gyújtógyertyán nem látható gyújtási szikra, vagy túl gyenge.
 • Tisztítsa le a gyújtógyertyáról a revét.
 • Ellenőrizze az elektródák hézagát, majd állítsa be.
 • Cserélje ki a gyújtógyertyát.
 • Ellenőrizze a gyújtótekercset, kábelt, csatlakozódugókat és kapcsolókat, szükség esetén cserélje ki a hibás alkatrészt.
Hibás üzemanyag-keverék.
 • Ürítse és öblítse ki a tartályt és az üzemanyag-vezetéket.
 • Töltse fel az üzemanyagtartályt a megfelelő üzemanyaggal.
A darabolótárcsa specifikációja nem felel meg a vágandó anyaghoz.
 • Cserélje ki a darabolótárcsát, vagy kérjen tanácsot a Hilti Szerviztől.
A hajtószíj vagy a darabolótárcsa átcsúszik.
 • Ellenőrizze, hogy nem szorul-e a tárcsa.
 • Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben.
Túl alacsony kompresszió.
 • Ellenőrizze a motor kompresszióját, szükség esetén cserélje ki a kopott alkatrészeket (dugattyúgyűrű, dugattyú, munkahenger stb.).
Munkavégzés tszf. 1500 m magasság fölött.
 • A Hilti Szervizzel állíttassa be a porlasztót.
A keverékbeállítás nem optimális (üzemanyag/levegőkeverék).
 • A Hilti Szervizzel állíttassa be a porlasztót.
Üresjáratban a darabolótárcsa nem áll le.
Túl magas az üresjárati fordulatszám.
 • Ellenőrizze az üresjárati fordulatszámot, és szükség esetén állítsa be.
A félgáz állás rögzítve van.
 • Oldja ki a félgáz állást.
A centrifugális tengelykapcsoló meghibásodott.
 • Cserélje ki a centrifugális tengelykapcsolót.
Darabolótárcsa nem forog.
Túl alacsony a hajtószíj feszessége, vagy a szíj elszakadt.
 • Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben.
Önindító részegység nem működik.
A tengelykapcsoló körmei nem fognak be.
 • Tisztítsa meg a tengelykapcsoló körmeit, hogy újra mozoghassanak.
DSH 600-X
A fűrészlap a biztonsági gázmarkolat elengedését követően 15 másodpercnél hosszabban forog.
Elkopott a fékszalag.
 • Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben.
A fékbowden nehezen jár.
 • Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben.

Ártalmatlanítás

Image alternative A Hilti termékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt készülékét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
FúróiszapKörnyezetvédelmi szempontból a fúróiszap csatornába vagy vizekbe engedése megfelelő előkezelés nélkül problematikus.
 • Érdeklődje meg a helyi hatóságoknál az érvényben lévő előírásokat.
A következő előkezelést javasoljuk:
 • Gyűjtse össze a fúróiszapot (például nedves porelszívóval).
 • Várja meg, míg a fúróiszap leülepszik, és az iszap szilárd részét egy építési törmeléket tároló hulladéklerakóban ártalmatlanítsa (pelyhesítőszerek meggyorsíthatják az ülepítési folyamatot).
 • Mielőtt a megmaradt vizet (lúgos, Ph érték > 7) belevezetné a csatornahálózatba, semlegesítse savas semlegesítőszerrel vagy hígítsa fel sok vízzel.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative