Nyelv

TE 30
TE 30-AVR

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Fúrás ütés nélkül
Image alternative Ütvefúrás (kalapácsfúrás)
Image alternative Vésés
Image alternative Véső pozicionálása
Image alternative Jobbra/balra forgás
Image alternative II. érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés)
Image alternative Átmérő
Image alternative Névleges üresjárati fordulatszám
Image alternative Fordulat percenként

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Kombikalapács
  TE 30 / TE 30‑AVR
  Generáció
  02
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Image alternative
Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét, és gondoskodjon a megfelelő megvilágításról. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, miközben az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elveszítheti az uralmát a gép felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó gépalkatrészektől. A sérült vagy összetekert vezeték növeli az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítóvezeték használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az áramellátásra csatlakoztatja, felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetekhez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyességi szintjét.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • Húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból, mielőtt a gépen beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót . Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett szerelő javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Vésőkalapács kiegészítő biztonsági tudnivalók

Személyi biztonsági előírások
 • A terméket csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a készüléken.
 • Mennyezet, fal vagy padló vésésekor ügyeljen arra, hogy biztosan és szilárdan álljon. Egy hirtelen áttörés során könnyen elveszítheti egyensúlyát!
 • Áttörési munkáknál biztosítsa a munkavégzés helyszínével szemközti területet. A letöredező darabok ki- és/vagy leeshetnek, és személyi sérüléseket okozhatnak.
 • A gép használata során Ön és a gép közelében tartózkodó személyek mindig viseljenek megfelelő védőszemüveget, védősisakot, fülvédőt, védőkesztyűt és könnyű légzőmaszkot.
 • A szerszámcsere közben is viseljen védőkesztyűt. A betétszerszám érintése vágási és égési sérüléseket okozhat.
 • Viseljen védőszemüveget. A szilánkok a szem és egyéb testrészek sérüléseit okozhatják.
 • A munka megkezdése előtt tisztázza a munka során keletkező por veszélyességi besorolását. Használjon hivatalosan engedélyezett védelmi osztályú ipari porszívót, amely megfelel a helyi porvédelmi előírásoknak. Ólomtartalmú festékek, ásványok és a fém, néhány fafajta, beton / téglafalazat / kvarctartamú kövezet, valamint ásványok és fémek pora káros lehet az egészségre.
 • Gondoskodjon a munkaterület jó szellőzéséről és szükség esetén viseljen az adott porhoz megfelelő légzőmaszkot. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt. Az azbeszttartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg.
 • Tartson munkaszüneteket és végezzen gyakorlatokat ujjainak jobb vérellátása érdekében. Hosszabb idejű munkavégzés esetén a rezgések zavart okozhatnak az ujjak, a kéz és a csukló véredényeiben vagy idegrendszerében.
Elektromos biztonsági előírások
 • A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet, hogy nincsenek-e rejtett elektromos vezetékek, ill. gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek áramütést okozhatnak, ha munka közben véletlenül megsért egy elektromos vezetéket.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata
 • Lehelyezés előtt várja meg, hogy az elektromos kéziszerszám leálljon.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Tokmány
 2. Kioldógomb mélységütközővel
 3. Mélységütköző
 4. Funkcióválasztó kapcsoló
 5. Active Vibration Reduction (AVR)
 6. Indítókapcsoló
 7. Markolat
 8. Elektromos csatlakozókábel
 9. Jobb/bal forgásirányváltó
 10. Oldalsó markolat

Rendeltetésszerű géphasználat

Az ismertetett termék egy elektromos kombikalapács. Betonban, falazatban, fában és fémben történő fúrási munkákhoz tervezték.

Az AVR funkcióval rendelkező változat kiegészítőleg használható könnyű és közepes vésési munkákhoz falazatban, valamint utólagos megmunkáláshoz betonban.
 • Csak a típustáblán feltüntetett feszültségen és frekvencián szabad a gépet üzemeltetni.

Lehetséges hibás használat

 • Ez a termék egészségre káros anyagok megmunkálására nem alkalmas.
 • Ez a termék nedves környezetben végzett munkához nem alkalmas.

AVR opció

A termék felszerelhető Active Vibration Reduction (AVR) rendszerrel, amely jelentősen csökkenti a vibrációt.

Szállítási terjedelem

Fúrókalapács, oldalmarkolat, mélységütköző, használati utasítás.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti központban vagy az alábbi címen: www.hilti.com

Műszaki adatok

Kombikalapács

A gép névleges feszültségét, névleges áramfelvételét, frekvenciáját és/vagy névleges teljesítményfelvételét az adott országra vonatkozó típustáblán találja.
Generátorral vagy transzformátorral való működtetés esetén annak leadott teljesítménye legyen legalább a duplája a gép típustábláján megadott névleges teljesítményfelvételi értékeknek. A transzformátor vagy a generátor üzemi feszültsége mindig essen a gép névleges feszültségfelvételi értékeinek +5%-os és -15%-os határa közé.

TE 30
TE 30‌‑AVR
A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
4,1 kg
4,2 kg
Ø kalapácsfúrás esetén
6 mm … 28 mm
6 mm … 28 mm
Ø fa fúrása esetén
3 mm … 25 mm
3 mm … 25 mm

3 mm … 13 mm
3 mm … 13 mm

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 60745 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére. A megadott adatok az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: az elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajkibocsátási értékek

TE 30
TE 30‌‑AVR
Hangteljesítmény (L WA)
103 dB(A)
103 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hangnyomásszint (L pA)
92 dB(A)
92 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
Rezgési összértékek

TE 30
TE 30‌‑AVR
Rezgéskibocsátási érték – fúrás fémben
2,6 m/s²
4,4 m/s²
Bizonytalanság
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Kalapácsfúrás betonban (ah, HD)
16,8 m/s²
9,3 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
Vésés (ah, Cheq)
·/·
9,2 m/s²
Bizonytalanság (K)
·/·
1,5 m/s²

Üzemeltetés

A munkahely előkészítése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A termék véletlen elindítása.
 • A gép beállítása vagy az alkatrészek cseréje előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Oldalmarkolat felszerelése

Image alternative
 1. Lazítsa ki az oldalsó markolatot szorító bilincset a markolat elfordításával.
 2. Elölről tolja a bilincset a tokmányon át az erre a célra szolgáló megfelelő horonyba.
 3. Helyezze az oldalsó markolatot a kívánt állásba.
 4. Szorítsa meg az oldalsó markolatot szorító bilincset a markolat elfordításával.

Mélységütköző beállítása (opcionális)

Image alternative
 1. Nyomja meg az oldalsó markolaton a kioldógombot.
 2. Állítsa be a fúrásmélység-ütközőt a kívánt fúrásmélységre.
 3. Engedje el a kioldógombot.
 4. Ellenőrizze, hogy az oldalsó markolat megfelelően rögzítve van-e.

A tokmány leszerelése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A felszerelt, de nem használt mélységütköző a felhasználót hátráltatja.
 • Távolítsa el a termékről a mélységütközőt!
Tokmánycsere közben a funkcióválasztó kapcsolón válassza a „Vésés” Image alternative pozíciót.
Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból.
 2. Fogja át a tokmányt, és húzza felfelé a 3 reteszelőgyűrűt.
 3. Felfelé vegye le a tokmányt.

A tokmány felszerelése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A felszerelt, de nem használt mélységütköző a felhasználót hátráltatja.
 • Távolítsa el a termékről a mélységütközőt!
A tokmányon/szerszámcserénél ezt a szimbólumot válassza ki a funkcióválasztó kapcsolón: Image alternative.
Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból.
 2. Fogja át a tokmányt, és húzza felfelé a 3 reteszelőgyűrűt.
 3. Helyezze a tokmányt a tartóra.
 4. Fordítsa el a tokmányt, amíg az hallhatóan be nem kattan.

Szerszám behelyezése

Image alternative
 1. Enyhén zsírozza be a betétszerszám befogószárát.
  • Csak eredeti Hilti gépzsírt használjon. Nem megfelelő zsír használata a gép károsodásához vezethet.
 2. Helyezze a betétszerszámot a tokmányba, és enyhén rászorítva fordítsa el, amíg az hallhatóan be nem kattan a vezetőhornyokba.
 3. A szerszám meghúzásával ellenőrizze, hogy biztonságos-e a reteszelés.
  • A termék üzemkész.

Szerszám kivétele

Image alternative
VIGYÁZAT
Sérülésveszély a betétszerszám miatt! A betétszerszám forró és nagyon éles is lehet.
 • A betétszerszám cseréjekor viseljen védőkesztyűt.
 • Húzza vissza ütközésig a szerszám reteszelését, és vegye ki a betétszerszámot.

Munkavégzés

FIGYELMEZTETÉS
Sérült kábel miatt fellépő veszély! Ne érintse a vezetéket, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a gép csatlakozóvezetékét a dugaszolóaljzatból.
 • Rendszeresen ellenőrizze a gép csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott szakemberrel.
Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábelt, és cserélje ki, ha sérült.

Funkcióválasztó kapcsoló

Image alternative
 • Állítsa be a funkcióválasztó kapcsolót a mindenkori kívánt munkavégzési pozícióra.
  • A gép működése közben tilos használni a funkcióválasztó kapcsolót. Sérülésveszély!

Fúrás ütés nélkül

Image alternative
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő szimbólumra: Image alternative.

Ütvefúrás (kalapácsfúrás)

Image alternative
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő szimbólumra: Image alternative.

Véső pozicionálása (csak TE 30-AVR)

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A vésés iránya feletti ellenőrzés elvesztése.
 • A „véső pozicionálása” állásban ne dolgozzon a géppel. Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „vésés” állásba kattanásig.
Image alternative
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő szimbólumra: Image alternative.
  • A vésőt (30°-os lépésközökkel) 12 különböző helyzetbe lehet beállítani. Ezáltal a lapos-, ill. profilvésőkkel mindig optimális munkahelyzetben lehet dolgozni.

Vésés (csak TE 30-AVR)

Image alternative
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót a következő szimbólumra: Image alternative.

Jobbra/balra forgás

Image alternative
 • Állítsa be a jobb/bal forgásirányváltó kapcsolót a kívánt forgásirányra.
  • A gép működése közben tilos használni a váltókapcsolót. Sérülésveszély!

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ápolás
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Szállítás és tárolás

 • Az elektromos gépet ne szállítsa behelyezett szerszámmal.
 • Az elektromos gépet mindig kihúzott hálózati csatlakozóval tárolja.
 • A gépet száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb szállítást vagy raktározást követően ellenőrizze az elektromos gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Segítség zavarok esetén

A táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud elhárítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A gép nem indul el vagy működés közben kikapcsol.
A hálózati áramellátás megszakadt
 • Csatlakoztasson egy másik elektromos készüléket és ellenőrizze a működést.
A szénkefék elkoptak.
 • Ellenőriztesse elektromos szakemberrel a gépet és szükség esetén cserélje ki a szénkeféket.
Nincs ütés.
A gép túl hideg.
 • Állítsa a fúrókalapácsot a padlóra, és hagyja üresjáratban járni. Szükség esetén ismételje addig, amíg a kalapácsmű működni nem kezd.
Funkcióválasztó kapcsoló a „Fúrás ütés nélkül” Image alternative állásban.
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „Kalapácsfúrás” Image alternative állásba.
A rászorítóerő túl kicsi.
 • Nyomja erősebben, amíg a kalapácsmű működni nem kezd.
A kombikalapács nem teljes teljesítménnyel működik.
A hosszabbítókábel átmérője túl kicsi.
 • Használjon megfelelő keresztmetszetű hosszabbítókábelt.
Az indítókapcsoló nincs teljesen benyomva.
 • Ütközésig nyomja be az indítókapcsolót.
A gépet balra forgásra kapcsolták.
 • Kapcsolja a gépet jobbra forgásra.
A generátor túl kis feszültséget fejleszt.
 • Biztosítson megfelelő feszültségellátást.
A fúró nem forog.
A funkcióválasztó kapcsoló nem pattant be, vagy a „Vésés” Image alternative, vagy „Véső pozicionálása” Image alternative állásban van.
 • Állítsa a funkcióválasztó kapcsolót „Fúrás ütés nélkül” Image alternative vagy „Kalapácsfúrás” Image alternative állásba.
A fúró reteszelését nem lehet kioldani.
Nincs teljesen hátrahúzva a tokmány.
 • Húzza vissza ütközésig a szerszám reteszelését, és vegye ki a betétszerszámot.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

Image alternative
Image alternative
A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r6848760 (TE 30) és qr.hilti.com/r6848759 (TE 30-AVR).
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.