Nyelv

SB 4-A22

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok

A terméken a következő szimbólumokat használhatjuk:
Image alternative Egyenáram
Image alternative A készülék NFC technológiás, iOS és Android platformokkal kompatibilis adatátvitelhez használható.
Image alternative Li-ion akku
Image alternative A használt Hilti Li-ion akku típussorozata. Vegye figyelembe a Rendeltetésszerű használat fejezetben közölt adatokat.
Image alternative Az akkut soha ne használja ütőszerszámként.
Image alternative Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az akkut. Ne használjon olyan akkut, amelyet ütés ért vagy egyéb módon sérült.

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Szalagfűrész
  SB 4-A22
  Generáció:
  01
  Sorozatszám:

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást, illusztrált anyagot és műszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékeltek. Az alábbi biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a csatlakozókábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekert csatlakozókábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítókábelt használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesethez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
 • Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszámot hosszú ideje használja, és ezáltal jól ismeri. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki a kivehető akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A markolatot és fogófelületeket tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos üzemeltetését és ellenőrzését az előre nem látható helyzetekben.
Akkumulátoros szerszám használata és kezelése
 • Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőberendezésben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőberendezésben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 • Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
 • Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 • Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
 • Ne használjon sérült vagy módosított akkut. A sérült vagy módosított akkuk előre nem látható módon viselkedhetnek és tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhatnak.
 • Az akkut ne tegye ki tűz és magas hőmérséklet hatásának. A tűz és a 130 °C (265 °F) feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
 • Kövesse a töltésre vonatkozó összes utasítást, és az akkut vagy akkus szerszámot soha ne töltse a használati utasításban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megengedett hőmérséklet-tartományon kívül történő töltés az akku meghibásodásához és tűzveszélyhez vezethet.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.
 • Soha ne javítsa a sérült akkut. Az akkuk javítását csak a gyártó által felhatalmazott ügyfélszolgálatok végezhetik.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók fűrészekhez

Személyi biztonsági előírások
 • A keze ne kerüljön a fűrész és a fűrészlap közelébe. A másik kezével fogja meg a kiegészítő fogantyút vagy a motorházat. Ha mindkét kezével fogja a fűrészt, akkor a fűrész nem sértheti meg a kezeit.
 • A terméket csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a gépen.
 • Kerülje a forgó részekkel való érintkezést – sérülésveszély!
 • A szerszámcsere közben is viseljen védőkesztyűt. A betétszerszám érintése vágási és égési sérüléseket okozhat.
 • A munka megkezdése előtt tisztázza a munka során keletkező por veszélyességi besorolását. Használjon hivatalosan engedélyezett védelmi osztályú ipari porszívót, amely megfelel a helyi porvédelmi előírásoknak. Ólomtartalmú festékek, ásványok és a fém, néhány fafajta, beton / téglafalazat / kvarctartalmú kövezet, valamint ásványok és fémek pora káros lehet az egészségre.
 • Gondoskodjon a munkaterület jó szellőzéséről és szükség esetén viseljen az adott porhoz megfelelő légzőmaszkot. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Az azbeszttartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg.
 • A fűrészelés előtt húzza meg a vágásmélység- és a metszésszög-beállítást. Ha fűrészelés közben megváltoznak a beállítások, akkor a fűrészlap beszorulhat és visszacsapódhat.
 • Igazítsa hozzá a vágásmélységet a munkadarab vastagságához. A munkadarab alatt kisebb rész maradjon, mint amennyi egy teljes fűrészfog magassága.
 • Hosszanti vágás során használjon mindig ütközőt vagy egyenes élvezetőt. Ez javítja a vágás pontosságát, és csökkenti a fűrészlap beragadásának lehetőségét.
 • Ne nyúljon a munkadarab alá. A munkadarab alatt a védőfedél nem véd a fűrésztől.
 • A fűrészelendő munkadarabot soha ne tartsa a kezében, illetve ne helyezze a lábára / térdére. Rögzítse a munkadarabot stabil tartóra.
 • Mindig két kézzel fogja a gépet az erre szolgáló markolatoknál, és tartsa a karját úgy, hogy ellen tudjon tartani a visszacsapódásból eredő erőknek.
 • A markolatot tartsa mindig szárazon és tisztán.
 • Mindig oldalra tartsa a fűrészlapot, soha ne hozza a fűrészlapot egy vonalba a testével. Visszacsapódás esetén a fűrész hátracsapódhat!
 • Ha a fűrészlap beszorul, vagy Ön megszakítja a munkát, akkor kapcsolja ki a gépet, és tartsa nyugodtan a munkadarabban addig, amíg a fűrésztárcsa leáll. Soha ne próbálja meg kivenni a fűrészt a munkadarabból, vagy hátrafelé húzni a fűrészt addig, míg a fűrészlap mozog, egyébként a gép visszacsapódhat.
 • Ha újra meg akarja indítani a munkadarabba beszorult fűrészt, akkor központozza a fűrésznyílásban a fűrészlapot és ellenőrizze, nem akadtak-e meg a fűrészfogak a munkadarabban.
 • Legyen különösen óvatos, ha meglévő falakon vagy egyéb más, be nem látható területen végez fűrészelést. Fűrészelés közben a bemerülő fűrészlap rejtett objektumokba akadhat és visszacsapódást okozhat.
Elektromos biztonsági előírások
 • A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet, hogy nincsenek-e rejtett elektromos vezetékek, ill. gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek áramütést okozhatnak, ha munka közben véletlenül megsért egy elektromos vezetéket.
 • A gépet mindig a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket találhat el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez áramütéshez vezethet.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata
 • Mindig megadott méretű és megfelelő befogó furattal rendelkező fűrészlapot használjon.
 • Soha ne használjon tompa vagy sérült fűrészlapot. Ez megnövekedett súrlódást, a fűrészlap beszorulását vagy visszacsapódását okozhatja.
 • Soha ne használjon sérült vagy rossz fűrészlap-alátétlemezt, illetve ‑csavart.
 • A fűrészlapok kezelésével és tárolásával kapcsolatosan vegye figyelembe a gyártó utasításait.

Biztonsági tudnivalók a szalagfűrészekhez

 • A gépet mindig a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket találhat el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.

Akkumulátoros készülékek gondos használata és kezelése

 • Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
 • Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől.
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa a terméket egy nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságba, ahol megfigyelhető, és hagyja lehűlni. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Akku
 2. Indítókapcsoló bekapcsolásgátlója
 3. Indítókapcsoló
 4. Markolat (szigetelt fogantyúfelület)
 5. Szalagvezető
 6. Szalagfűrészlap
 7. Forgásirányjelző nyíl a házon
 8. Feszítőkar szalagfűrészlaphoz
 9. Oldalsó markolat (szigetelt fogantyúfelület)
 10. Akkukioldó gomb
 11. Akkutöltöttség-kijelző
 12. Görgő szalagfűrészlaphoz
 13. Szalagfűrész-vezető
 14. Tömítőgyűrű

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Szalagfűrész-burkolat
 1. Szalagfűrész-burkolat rögzítőcsavarjai

Rendeltetésszerű használat

Az itt ismertetett termék egy akkus szalagfűrész. Fém anyagok és műanyagok darabolására alkalmas.

A terméket kétkezes kezelésre tervezték.
 • Ehhez a termékhez csak Hilti B 22 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használjon.

 • Ezekhez az akkukhoz csak a Hilti által jóváhagyott töltőkészülékeket használjon. További információkat a Hilti Store helyeken vagy a www.hilti.group weboldalon talál.

Lehetséges hibás használat

 • Ne vágjon téglát, betont, gázbetont, terméskövet és csempét.
 • Ne használja a terméket folyadékot tartalmazó vezetékek levágására.
 • Ne vágjon a géppel ismeretlen felületbe.

A Li-ion akku töltöttségi állapotának kijelzője

A Li-ion akku töltöttségi állapotát és a gépen jelentkező hibákat a Li-ion akku kijelzője jelzi ki. A Li-ion akkuk töltöttségi állapotának megjelenítéséhez meg kell nyomni a két akkukioldó gomb egyikét.
Állapot
Jelentés
4 LED világít.
Töltöttségi állapot: 75% és 100% között
3 LED világít.
Töltöttségi állapot: 50% és 75% között
2 LED világít.
Töltöttségi állapot: 25% és 50% között
1 LED világít.
Töltöttségi állapot: 10% és 25% között
1 LED villog.
Töltöttségi állapot: < 10%
1 LED villog, a gép nem üzemkész.
Az akku túlmelegedett vagy teljesen lemerült.
4 LED villog, a készülék nem üzemkész.
A gép túlterhelt vagy túlhevült.
Működtetett indítókapcsoló esetén és az indítókapcsoló elengedése után 5 másodperccel a töltöttségi állapot kijelzése nem lehetséges. Az akkumulátor töltési állapotát kijelző LED-ek villogása esetén vegye figyelembe a Hibakeresés című fejezetben leírt tudnivalókat.

Szállítási terjedelem

Szalagfűrész használati utasítása.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a www.hilti.group weboldalon talál.

Műszaki adatok

Szalagfűrész


SB 4-A22
Névleges feszültség
21,6 V
Környezeti hőmérséklet
−17 ℃ … 60 ℃
Az EPTA Procedure 01 szerinti tömeg B22⁄8.0 akkuval
4,3 kg
Üresjárati fordulatszám
167 m/min
max. vágásmélység
63,5 mm
Szalagfűrészlap (Hosszúság x szélesség x vastagság)
733 mm x 12,7 mm x 0,5 mm vagy 733 mm x 12,4 mm x 0,35 mm
Üzemi hőmérséklet
−10 ℃ … 50 ℃
Tárolási hőmérséklet (akku nélkül)
−30 ℃ … 70 ℃

Akku

Akku üzemi feszültsége
21,6 V
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 40 ℃
Akkuhőmérséklet a töltés kezdetekor
−10 ℃ … 45 ℃

A zajinformációk és rezgési értékek megállapítása az EN 60745 szerint történt

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére. A megadott adatok az elektromos szerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: az elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajkibocsátási értékek

SB 4-A22
Hangteljesítményszint (LWA)
84 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
3 dB(A)
Hangnyomásszint (LpA)
73 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
3 dB(A)
Rezgési összértékek

SB 4-A22
Rezgéskibocsátási érték fémben vágáskor (ah,CM)
1,5 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²
Rezgéskibocsátási érték faanyagban vágáskor (ah,CW)
1,3 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²

Üzemeltetés

Az akku töltése

 1. A töltés előtt olvassa el a töltőkészülék használati utasítását.
 2. Ügyeljen arra, hogy az akku és a töltőkészülék érintkezői tiszták és szárazak.
 3. Az akkut a megengedett töltőberendezésben töltse fel.

Az akku behelyezése

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos veszély Rövidzárlat miatti veszély.
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az akku és a fűrész érintkezői idegen tárgytól mentesek.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély Veszély leeső akku miatt.
 • A leeső akku veszélyeztetheti Önt vagy másokat. Ellenőrizze az akku megfelelő illeszkedését a szalagfűrészben.
Image alternative
 • Tolja be hátrafelé a termékbe az akkut, amíg az ütközőnél egy jól hallható dupla kattanással nem reteszelődik.

Az akku eltávolítása

Image alternative
 1. Nyomja meg és tartsa nyomva a két kireteszelő gombot.
 2. Húzza ki előrefelé a termékből az akkut.

Biztonságos viselkedés

VIGYÁZAT
Sérülésveszély szándékolatlan elindulás miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a vonatkozó termék ki van kapcsolva.
 • A gép beállítása vagy az alkatrészek cseréje előtt vegye ki az akkut.
  Image alternative
 • Nyomja meg és tartsa nyomva a két kireteszelő gombot.
 • Húzza ki az akkut előrefelé a termékből.

Szalagfűrészlap behelyezése/cseréje

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély A nem megfelelő vagy hibásan behelyezett szalagfűrészlapok a fűrész sérülését okozhatják.
 • Csak olyan szalagfűrészlapokat használjon, amelyek alkalmasak ehhez a fűrészhez.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a szalagfűrészlap megérintése miatt.
 • A szalagfűrészlap felszerelése közben viseljen védőkesztyűt.
Image alternative
 1. Lazítsa meg a szalagfűrészlap burkolatának 2 csavarját, majd vegye le azokat.
 2. Csavarja ki az oldalsó markolatot az óramutató járásával ellentétes irányban a szalagfűrész házából.
 3. Fordítsa el a kart forgásirányban 180°-kal ütközésig.
  A kar működtetéséhez az oldalsó markolatot le kell szerelni.
 4. Vezesse be egymás után a szalagfűrészlapokat a lapvezetőkbe. A fűrészlap hátoldalának érintenie kell a lapvezető alsó részében található csapágyat.
 5. Vezesse el a két görgő körül a szalagfűrész lapot.
 6. Fordítsa el a kart forgásirányban 180°-kal ütközésig.
 7. Ellenőrizze, hogy a szalagfűrészlap megfelelően van-e elvezetve a görgők körül.
 8. Helyezze vissza a szalagfűrészlap burkolatát.
  • Ügyeljen a burkolat megfelelő illeszkedésére.
 9. Csavarja be az oldalsó markolatot az óramutató járásával megegyező irányban a szalagfűrész házába.
 10. Ellenőrizze a szalagfűrészlap előírt helyzetét, ehhez többször kapcsolja be és ki a szalagfűrészt.

Oldalmarkolat felszerelése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély A szalagfűrész feletti ellenőrzés elvesztése.
 • A terméket csak az oldalsó markolattal használja. Csavarja be az oldalsó markolatot a ház megfelelő menetes furatába.
Image alternative
 • Szerelje fel az oldalmarkolatot.

Tömítőgyűrű cseréje

Image alternative
 1. Vegye ki az akkut.
 2. Lazítsa meg a szalagfűrész burkolatának 2 csavarját, majd vegye le azokat.
 3. Csavarja ki az oldalsó markolatot az óramutató járásával ellentétes irányban a szalagfűrész házából.
 4. Fordítsa el a kart forgásirányban 180°-kal ütközésig.
  A kar működtetéséhez az oldalsó markolatot le kell szerelni.
 5. Távolítsa el a szalagfűrészlapot.
 6. Ellenőrizze a vezetőhornyokat, nem szennyeződtek-e el, és ha szükséges, tisztítsa meg azokat.
 7. Távolítsa el a tömítőgyűrűt.
 8. Fogja be az új tömítőgyűrűt a szalagfűrészlap görgőjéhez.
 9. Tolja be teljesen a tömítőgyűrűt a vezetőhornyokba.
  • A tömítőgyűrű lezárása vezetőhornyokkal történik.
  • A tömítőgyűrű lezárása nem vezetőhornyokkal történik.
   • Állítsa be a tömítőgyűrűt.
 10. Vezesse be egymás után a szalagfűrészlapokat a lapvezetőkbe. A fűrészlap hátoldalának érintenie kell a lapvezető alsó részében található csapágyat.
 11. Vezesse el a két görgő körül a szalagfűrész lapot.
 12. Fordítsa el a kart forgásirányban 180°-kal ütközésig.
 13. Ellenőrizze, hogy a szalagfűrészlap megfelelően van-e elvezetve a görgők körül.
 14. Helyezze vissza a szalagfűrészlap burkolatát.
  • Ügyeljen a burkolat megfelelő illeszkedésére.
 15. Csavarja be az oldalsó markolatot az óramutató járásával megegyező irányban a szalagfűrész házába.
 16. Ellenőrizze a szalagfűrészlap előírt helyzetét, ehhez többször kapcsolja be és ki a szalagfűrészt.

Bekapcsolás

 1. Nyomja meg a bekapcsolásgátlót.
 2. Nyomja be az indítókapcsolót.
  Biztonsági okokból az indítókapcsoló nem reteszelhető, hanem üzemeltetés közben folyamatosan nyomva kell tartani.

Kikapcsolás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a túlfutó fűrész miatt.
 • A terméket csak akkor emelje le a munkadarabról, ha az teljesen leállt.
 • Lehelyezés előtt várja meg, hogy a termék teljesen leálljon.
 • Engedje el az indítókapcsolót.

Munkadarab beigazítása

Image alternative
 • Állítsa be egymáshoz a munkadarabot és a szalagfűrészt.
  A hibás beállítás növeli a visszacsapás veszélyét.

Ápolás, karbantartás, szállítás és tárolás

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély behelyezett akku esetén !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A gép ápolása
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
A Li‑ion akkuk ápolása
 • Az akkut tartsa száraz, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • Kerülje a nedvesség behatolását.
Karbantartás
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Akkumulátoros gépek szállítása és tárolása

Szállítás
  VIGYÁZAT
  Nem szándékos indítás szállításkor !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül szállítsa.
 • Vegye ki az akkukat.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve.
 • Hosszabb szállítást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.
Tárolás
  VIGYÁZAT
  Véletlen károsodás hibás vagy kifolyó akkuk miatt. !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
 • Lehetőleg hűvös, száraz helyen tárolja a gépet és az akkut.
 • Soha ne tárolja az akkut tűző napon, fűtőtesten vagy üveglap mögött.
 • A gépet és az akkut száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

A szalagfűrész nem működőképes

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A LED-ek nem jeleznek semmit.
Az akku nincs teljesen betolva.
 • Tolja be az akkut, míg az dupla kattanással nem rögzül.
Az akku lemerült.
 • Töltse fel az akkut.
Nem nyomták meg a bekapcsolásgátlót.
 • Nyomja meg a bekapcsolásgátlót.
1 LED villog.
Lemerült az akkumulátor.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
Az akku túl forró vagy túl hideg.
 • Hozza az akkut az ajánlott munkahőmérsékletre.
4 LED villog.
A szalagfűrész rövid ideig túlterhelt.
 • Engedje el az indítókapcsolót, majd nyomja meg ismét.
A szalagfűrész túl meleg.
 • Várja meg, míg a szalagfűrész lehűl.
A készülék blokkolva
 • Ellenőrizze, hogy megfelelően szerelték-e be a fűrészlapot, ill. hogy nem sérült-e.

A szalagfűrész működőképes

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A gép nem a teljes teljesítményen működik.
Az indítókapcsoló nincs teljesen benyomva.
 • Teljesen nyomja be az indítókapcsolót.
Lemerült az akkumulátor.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti készülékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt készülékét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Az akku ártalmatlanításaAz akku szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a kilépő gázok és folyadékok miatt egészségkárosító hatás jöhet létre.
 • Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe.
 • Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r5962279.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative
Image alternative