Nyelv

DCH 300
DCH 300–X

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékinformációk

A Hilti termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Gyémánt darabológép
  DCH 300 | DCH 300–X
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó gépalkatrészektől. A sérült vagy összetekert vezeték növeli az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítóvezeték használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetekhez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki az akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót . Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembe vételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett szerelő javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Biztonsági tudnivalók darabológépekhez

 • A védőburkolatot biztonságosan kell felszerelni az elektromos kéziszerszámra, és úgy kell beállítani, hogy a lehető legnagyobb fokú biztonságot érje el, vagyis a csiszolótest lehető legkisebb része mutasson szabadon a kezelőszemély irányába. A gép kezelője és a közelben lévő személyek tartózkodjanak a forgó csiszolókorong forgási síkján kívül. A védőburkolat óvja a kezelőszemélyt a letöredező daraboktól és a csiszolótesttel való véletlenszerű érintkezéstől.
 • Elektromos kéziszerszámához kizárólag fémes kötésű megerősített vagy gyémántbetétes vágótárcsát használjon. Az, hogy a tartozékot rögzíteni tudja az elektromos kéziszerszámon, még nem garantálja a biztonságos használatot.
 • A betétszerszám megengedett fordulatszámának legalább olyan magasnak kell lennie, mint az elektromos kéziszerszámon feltüntetett legnagyobb fordulatszámnak. A megengedettnél gyorsabb forgás következtében a tartozék eltörhet és lerepülhet.
 • A csiszolótesteket csak az ajánlott alkalmazási lehetőségekre szabad használni. Például: Soha ne csiszoljon a darabolótárcsa oldalfelületével. A darabolótárcsát a tárcsa élével történő anyaglehordásra tervezték. Ha ezt a csiszolótestet oldalirányú erőhatások érik, akkor azok széttörhetik a tárcsát.
 • A kiválasztott csiszolótárcsához mindig sérülésmentes, megfelelő méretű és alakú szorítókarimát használjon. A megfelelő karima megtámasztja a csiszolótárcsát és ezáltal csökkenti a tárcsatörés veszélyét.
 • Ne használja nagyobb elektromos kéziszerszámok elkopott csiszolótárcsáit. A nagyobb elektromos kéziszerszámokhoz használt csiszolótárcsákat nem a kisebb elektromos kéziszerszámok magasabb fordulatszámára tervezték, ezért eltörhetnek.
 • A betétszerszám külső átmérőjének és vastagságának meg kell felelnie az elektromos kéziszerszám megadott méretének. A hibásan méretezett betétszerszámokat nem lehet megfelelően védeni vagy kontrollálni.
 • A csiszolókorongnak és a karimának pontosan az elektromos szerszám csiszolótengelyére kell illeszkednie. Azok a betétszerszámok, amelyek nem pontosan illeszkednek az elektromos kéziszerszám csiszolótengelyére, egyenetlenül forognak, erősen rezegnek, aminek következtében elvesztheti a gép fölötti ellenőrzést.
 • Ne használjon sérült csiszolókorongokat. Minden használat előtt ellenőrizze a csiszolókorongokat szilánkok lepattanása, repedések tekintetében. Ha az elektromos kéziszerszám vagy a csiszolókorong leesik, ellenőrizze, nem sérült-e meg, vagy használjon sértetlen csiszolókorongot. Miután ellenőrizte és behelyezte a csiszolókorongot, ügyeljen arra, hogy Ön és az Ön közelében lévő személyek a forgó csiszolókorong síkján kívül tartózkodjanak, majd működtesse a gépet egy percig a legnagyobb fordulatszámon. A sérült csiszolókorongok többnyire eltörnek ezalatt a tesztidőszak alatt.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést. Az alkalmazásnak megfelelően használjon arcvédőt, szemvédőt vagy védőszemüveget. Ha célszerű, akkor viseljen porvédő maszkot, hallásvédő felszerelést, védőkesztyűt vagy speciális kötényt, ami távol tartja az apró csiszolási- és anyagrészecskéket. Óvja a szemét az egyes alkalmazások során keletkező kirepülő idegen testektől. A por- vagy a légzőmaszk szűri az alkalmazás során keletkező port. Ha hosszú ideig van kitéve erős zajnak, halláskárosodást szenvedhet.
 • Ügyeljen arra, hogy a többi személy biztonságos távolságra tartózkodjon az Ön munkaterületétől. Mindenkinek, aki belép a munkaterületre, egyéni védőfelszerelést kell viselnie. A munkadarabról letört részek vagy a betétszerszám eltört darabjai szétrepülhetnek, és sérüléseket okozhatnak a közvetlen munkaterületen kívül is.
 • A gépet a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket vagy a saját elektromos csatlakozókábelét találhatja el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fém részei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.
 • Tartsa távol az elektromos csatlakozókábelt a forgó betétszerszámoktól. Ha elveszti a gép fölötti uralmat, akkor a gép átvághatja vagy elkaphatja az elektromos csatlakozókábelt, és a keze vagy a karja a forgó betétszerszámhoz érhet.
 • Soha ne tegye le az elektromos kéziszerszámot addig, míg a betétszerszám nem áll le teljesen. A forgó betétszerszám hozzáérhet a felülethez, melyre helyezte, minek következtében elvesztheti az elektromos kéziszerszám fölötti uralmat.
 • Szállítás, mozgatás közben ne működtesse az elektromos kéziszerszámot. A forgó betétszerszám elkaphatja a ruházatát, ha véletlenül hozzáér ahhoz, és a betétszerszám belefúródhat a testébe.
 • Tisztítsa rendszeresen az elektromos kéziszerszám szellőzőnyílásait. A motor kompresszora port szív be a gépházba, a vastagon felgyülemlett fémpor elektromos veszélyt okozhat.
 • Ne használja az elektromos kéziszerszámot gyúlékony anyagok közelében. A gépből kiugró szikra meggyújthatja ezeket az anyagokat.
 • Ne használjon olyan betétszerszámokat, amelyekhez folyékony hűtőanyag szükséges. Víz vagy egyéb folyékony hűtőanyag használata elektromos áramütést okozhat.
Visszacsapódás és a megfelelő figyelmeztetések A gép visszacsapódása egy csiszolókorong beakadása vagy blokkolása következtében fellépő hirtelen reakció. A beakadás vagy blokkolás a forgó betétszerszám hirtelen leállását okozza. Ezáltal a kontrollálatlan elektromos szerszám a blokkolásban lévő betétszerszám forgásirányával szemben gyorsul.
Ha pl. egy csiszolótárcsa megakad vagy blokkolódik a munkadarabban, akkor a munkadarabba belemerülő csiszolótárcsa széle beakadhat, ennek következtében a csiszolótárcsa kitörhet vagy visszacsapódást okozhat. Ekkor a csiszolótárcsa a gépet kezelő személy felé vagy tőle távolodó irányba mozoghat, aszerint, hogy a blokkolásban található tárcsa milyen irányban forog. Közben a csiszolótárcsa eltörhet.
A visszacsapódás az elektromos kéziszerszám helytelen vagy hibás használatának következménye. Megfelelő óvintézkedésekkel, amelyekről a későbbiekben olvashat, a gép visszacsapódása megakadályozható.
 • Tartsa biztosan az elektromos kéziszerszámot, és vegyen fel a testével és karjaival olyan pozíciót, amelyben fel tudja fogni a gép visszacsapódásából adódó erőket. Ha van a gépen kiegészítő markolat, akkor azt használja mindig, így a lehető legnagyobb kontrollt tudja kifejteni a visszacsapódásából származó erőkre és a gép gyorsjárata során jelentkező reakciónyomatékra. A gépet kezelő személy a megfelelő óvintézkedések megtétele által uralhatja a visszacsapódásból és a reakciónyomatékból származó erőket.
 • Soha ne közelítse a kezét a forgó betétszerszámhoz. Visszacsapódás során a betétszerszám áthaladhat a keze fölött.
 • Ne tartózkodjon a forgó darabolótárcsa előtti és mögötti tartományban. A visszacsapódás következtében az elektromos kéziszerszám a blokkolásban lévő csiszolótárcsa mozgásával ellentétes irányba halad.
 • Különösen óvatosan dolgozzon sarkok, éles peremek stb. közelében. Akadályozza meg, hogy a betétszerszám visszapattanjon a munkadarabról, vagy hogy beszoruljon abba. A sarkoknál, az éles peremeknél vagy visszapattanáskor a forgó betétszerszám hajlamos a beszorulásra. Ez a gép fölötti uralom elvesztését vagy a gép visszacsapódását okozza.
 • Ne használjon lánc- vagy fogazott fűrészlapot, valamint 10 mm-nél szélesebb bemetszésekkel rendelkező szegmentált gyémánttárcsát. Az ilyen betétszerszám gyakran visszacsapódást okoz, vagy az elektromos kéziszerszám fölötti uralom elvesztéséhez vezet.
 • Kerülje el a darabolótárcsa blokkolását vagy a túl nagy rászorítóerőt. Ne végezzen túlságosan mély vágásokat. A darabolótárcsa túlterhelése növeli az igénybevételt, valamint a tárcsák hajlamosságát a megakadásra vagy a blokkolásra. Ezáltal megnő a visszacsapódás vagy a csiszolótest törésének lehetősége.
 • Ha a darabolótárcsa beszorul vagy Ön megszakítja a munkát, kapcsolja ki a gépet, és tartsa nyugodtan addig, míg a tárcsa leáll. Soha ne próbálja meg a még forgó darabolótárcsát kihúzni a vágatból, egyébként a gép visszacsapódhat. Állapítsa meg és szüntesse meg a beszorulás okát.
 • Ne kapcsolja be újra az elektromos kéziszerszámot addig, amíg az a munkadarabban van. Mielőtt nagy odafigyeléssel folytatná a vágást, működtesse a darabolótárcsát addig, amíg az eléri a teljes fordulatszámot. Ellenkező esetben a tárcsa megakadhat, kiugorhat a munkadarabból, vagy a gép visszacsapódását okozhatja.
 • A beragadt darabolótárcsa a gép visszacsapódását okozhatja. Ennek elkerülése érdekében támassza ki a lemezeket vagy a nagyobb munkadarabokat. A nagyobb munkadarabok behajolhatnak saját súlyuk alatt. A munkadarabot a tárcsa mindkét oldalán alá kell támasztani, mind a daraboláshoz közeli, mind az él felőli oldalon.
 • Legyen különösen óvatos, ha meglévő falakon vagy egyéb más, be nem látható tartományban végez ún. „táskavágásokat“. A bemerülő darabolótárcsa a gép visszacsapódását okozhatja gáz- vagy vízvezetéken, elektromos vezetéken, illetve más objektumon végzett vágás közben.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

Személyi biztonsági előírások
 • A munkák során a gép hálózati kábelét és a hosszabbítókábelt a gép hátsó részének irányába vezesse el. Ez csökkenti az elesés veszélyét.
 • Áttörési munkáknál biztosítsa a munkavégzés helyszínével szemközti területet. A letöredező darabok ki­ és/vagy leeshetnek, és megsebesíthetnek másokat.
 • A terméket csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a gépen.
 • Viseljen védőkesztyűt, főként akkor, ha kicseréli a tárcsát, átállítja a védőburkolatot és felszereli a mélységütközőt.
 • Lehetőség szerint használjon porelszívót és megfelelő mobil portalanítót. Ólomtartalmú festékek, ásványok és a fém, néhány fafajta, beton / téglafalazat / kvarctartalmú kövezet, valamint ásványok és fémek pora káros lehet az egészségre.
 • A munka megkezdése előtt tisztázza a munka során keletkező por veszélyességi besorolását. Használjon hivatalosan engedélyezett védelmi osztályú ipari porszívót, amely megfelel a helyi porvédelmi előírásoknak.
 • Gondoskodjon a munkaterület jó szellőzéséről és szükség esetén viseljen az adott porhoz megfelelő légzőmaszkot. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen ha fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt használják azokat. Az azbeszttartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg.
 • Viseljen könnyű pormaszkot, ha a gépet porelszívás nélkül használja száraz daraboláshoz. Zárja le az elszívócsonk feletti fedelet.
 • Kerülje a forgó részekkel való érintkezést – sérülésveszély! A gépet csak a munkaterületen kapcsolja be.
 • Tartson munkaszüneteket, és végezzen lazító- és ujjgyakorlatokat ujjainak jobb vérellátása érdekében. Hosszabb ideig tartó munkavégzés esetén a rezgések zavart okozhatnak az ujjak, a kéz és a csukló véredényeiben vagy idegrendszerében.
Elektromos biztonsági előírások
 • Ellenőrizze a munka megkezdése előtt, pl. fémkeresővel, a munkaterületet, hogy nincsenek-e takart, fekvő elektromos vezetékek, gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek feszültség alá kerülhetnek, amikor például egy feszültség alatt lévő kábel véletlenül megsérül.
 • Ne érintse a vezetéket, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a gép csatlakozóvezetékét a dugaszolóaljzatból.
 • Rendszeresen ellenőrizze a gép csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott szakemberrel.
 • Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábelt, és cserélje ki, ha sérült.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Gondoskodjon arról, hogy a használat során keletkező szikrák ne okozhassanak veszélyt. Ehhez állítsa be helyesen a védőburkolatot.
 • Gondoskodjon arról, hogy a darabolótárcsa mindig megfelelően legyen felszerelve és rögzítve használat előtt. A szerszámot biztonságos helyzetben járassa 30 mp-ig üresjáratban. A gépet azonnal kapcsolja ki, ha jelentős mértékű kilengés lép fel, vagy egyéb hiányosságok állapíthatók meg. Ha ez az állapot fellép, ellenőrizze a teljes rendszert, hogy a hiba okát megtalálja.
 • A gépet ne használja, ha az keményen vagy lökésszerűen indul be. Lehetséges, hogy az elektronika meghibásodott. Ha szükséges, javíttassa meg a gépet a Hilti Szervizben.
 • Fém aljzat darabolásakor zárja le az elszívócsonk feletti fedelet.
Az épületeken és más szerkezeteken ejtett bevágások befolyásolhatják a statikát, különösen betonvas vagy tartóelem átvágása esetén.
 • A munka megkezdése előtt kérdezze meg a felelős statikust, építészt vagy a felelős építésvezetőt.
 • A gép figyelmes vezetése és egyenes vágások révén kerülje el a szerszám leéleződését. Ívek vágása tilos.
 • Vezesse a gépet egyenletesen, és ne gyakoroljon oldalirányú nyomást a darabolótárcsára. A gépet mindig derékszögben helyezze rá a munkadarabra. Darabolás közben sem oldalirányú nyomással, sem a darabolótárcsa meghajlításával ne módosítsa a darabolás irányát. A darabolótárcsa megsérülhet és eltörhet.
 • Soha ne használja a gépet védőburkolat nélkül.

Leírás

Termékáttekintés

DCH 300
Image alternative
 1. Vágásjelző
 2. Porelszívó cső, fedél
 3. Védőburkolat
 4. Hátsó markolat
 5. Bekapcsolásgátló
 6. Be-/kikapcsoló gomb
 7. Szervizkijelző
 8. Gyémánt darabolótárcsa
 9. Elülső markolat
 10. Vezetőgörgő
 11. Orsórögzítő gomb
 12. Védőburkolat szorítócsavarja
 13. SW 24 / SW 10 feszítőkulcs
 14. SW 6 imbuszkulcs

Termékáttekintés

DCH 300–X
Image alternative
 1. Vágásjelző
 2. Porelszívó cső, fedél
 3. Védőburkolat
 4. Vízszabályozó szelep
 5. Vízcsatlakozás
 6. Hátsó markolat
 7. Bekapcsolásgátló
 8. Be-/kikapcsoló gomb
 9. Szervizkijelző
 10. Hibaáram-védőkapcsoló (FI-relé) (PRCD)
 11. Gyémánt darabolótárcsa
 12. Elülső markolat
 13. Vezetőgörgő
 14. Orsórögzítő gomb
 15. Védőburkolat szorítócsavarja
 16. Mélységütköző
 17. Vágásmélység-beállító tolóka
 18. SW 24 / SW 10 feszítőkulcs
 19. SW 6 imbuszkulcs

Rendeltetésszerű géphasználat

DCH 300

A leírt termék egy elektromos meghajtású gyémánt darabológép ásványi aljzatok gyémánt darabolótárcsával történő száraz darabolásához.

DCH 300–X

A leírt termék egy elektromos meghajtású gyémánt darabológép ásványi aljzatok gyémánt darabolótárcsával történő darabolásához víz felhasználásával és anélkül.

Ásványi aljzatok száraz darabolásához porelszívást kell alkalmazni a hozzá tartozó szűrővel.

Az elektrosztatikus hatások elkerülése érdekében antisztatikus elszívótömlővel rendelkező porszívót kell használni.
A termék opcionálisan használható fémes felületek darabolására műgyanta kötőanyagú, szálerősítéses darabolótárcsával, víz használata nélkül. Ehhez különleges tartozék szükséges (karimakészlet, 80 mm átmérővel, amely szorító és cserekarimából áll).
A terméket kizárólag tolva (szembefutás) szabad üzemeltetni.
Csak a típustáblán feltüntetett feszültségen és frekvencián szabad a terméket üzemeltetni.

Lehetséges hibás használat

A termék üzemeltetése robbanásveszélyes környezetben tilos.
Tilos a terméket nagyolásra és csiszolásra használni.
Tilos a terméket egészségre veszélyes és gyúlékony anyagok (pl. azbeszt, magnézium, fa) megmunkálására használni.
DCH 300
Tilos a terméket vizes darabolásra használni.

Indításiáram­korlátozás

A gép bekapcsolási árama a névleges áram többszöröse. Az elektromos indításiáram­korlátozóval a bekapcsolási áram annyira van lekorlátozva, hogy a hálózati biztosíték ne oldjon ki. Ezzel elkerülhető a gép lökésszerű elindulása.

Újraindítás­gátló

A gyémánt darabológép egy esetleges áramkimaradás után nem indul el automatikusan. A be-/kikapcsoló gombot először ki kell oldani, majd kb. 1 másodperc elteltével újra meg kell nyomni.

Elektronikus túlterhelés elleni védelem

A gyémánt darabológép elektronikus túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik, amely felügyeli az áramfelvételt.
Ha a motor áramfelvétele, pl. túlzott rászorítóerő miatt túl nagy, akkor az elektronikus túlterhelés elleni védelem lekapcsolja a hajtást.
A gép újbóli bekapcsolásához el kell engedni, majd újra működtetni kell a be-/kikapcsoló gombot.
Törekedni kell a folyamatos, megszakításoktól mentes munkavégzésre. A rászorítóerő csökkentésével a lekapcsolás elkerülhető.

Szervizkijelző

A gyémánt darabolótárcsa világító jelzéssel ellátott szervizkijelzővel van felszerelve.
Állapot
Jelentés
A szervizkijelző pirosan világít.
 • A gép elérte azt az üzemidőt, amikor szervizelést igényel. A lámpa felvillanásától számítva még néhány óráig lehet dolgozni a gyémánt darabolótárcsával, ezt követően működésbe lép az automatikus kikapcsolás.
 • A terméket időben vigye el a Hilti Szervizbe, hogy az mindig üzemkész legyen.
A szervizkijelző pirosan villog.
A termék átmenetileg hibás. Vegye figyelembe a Hibakeresés fejezetben foglaltakat.

Mélységütköző

A DCH 300 gyémánt darabológép esetén a mélységütközőt a csomag nem tartalmazza, de utólag felszerelhető (tartozék).
A vágásmélységet mutató skála segítségével a mélységütközőn beállítható a kívánt maximális vágásmélység. Ezenkívül a porelszívást is javítja a mélységütköző.

Szállítási terjedelem

Gyémánt darabológép védőburkolattal, mélységütköző (csak DCH 300‑X), Ø 41 mm szorítókarima, M14 szorítóanya, 24/10-es kulcsnyílású feszítőkulcs, 6-os imbuszkulcs, használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyeken vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Műszaki adatok

A gép adatai

A gép névleges feszültségét, névleges áramfelvételét, frekvenciáját, valamint névleges teljesítményfelvételét az adott országra vonatkozó típustáblán találja.
Generátorral vagy transzformátorral való működtetés esetén annak leadott teljesítménye legyen legalább a duplája a gép típustábláján megadott névleges teljesítményfelvételi értékeknek. A transzformátor vagy a generátor üzemi feszültsége mindig essen a gép névleges feszültségfelvételi értékeinek +5%-os és -15%-os határa közé.

DCH 300
DCH 300–X
A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
9,4 kg
9,4 kg
Orsó menetmérete
M16 × 1,5
M16 × 1,5
Darabolótárcsa befogója
22,2 mm
22,2 mm
Darabolótárcsa átmérője
305 mm
305 mm
Darabolótárcsa vastagsága
≤ 3,5 mm
≤ 3,5 mm
Névleges fordulatszám
4 900 ford./perc
4 900 ford./perc
Szorítóanya meghúzási nyomatéka (darabolótárcsa rögzítése)
40 Nm … 50 Nm
40 Nm … 50 Nm

A zajinformációk és rezgési értékek megállapítása az EN 60745 szabvány szerint történt

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására.
A megadott adatok az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: Elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajkibocsátási értékek
Hangteljesítmény (LWA)
117 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
3 dB(A)
Kibocsátási hangnyomásszint (LpA)
106 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
3 dB(A)
Rezgési összértékek
Kibocsátott rezgési érték (ah)
5,1 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²

A megfelelő darabolótárcsa kiválasztása

 • Csak olyan darabolótárcsát használjon, amely megfelel az adott alkalmazás specifikációihoz.
  Darabolótárcsák specifikációja
  Felhasználási terület
  Darabolótárcsák specifikációja
  Ásványi aljzatok darabolása
  Az EN 13236 szerinti gyémánt darabolótárcsák
  Fém aljzatok megmunkálása
  Az EN 12413 szerinti műgyanta kötőanyagú, szálerősítéses darabolótárcsák (nem hajlított forma, 41-es típus) 1)
 • Tartsa be a darabolótárcsa gyártójának szerelési utasításait is.

A megfelelő gyémánt darabolótárcsák geometriája

Image alternative
A gyémánt darabolótárcsáknak a következő geometriai előírásoknak kell megfelelniük.
Műszaki adatok
A szegmensek közötti réstávolság (G)
≤ 10 mm
Vágási szög
negatív

Üzemeltetés

Általános információk

Generátor vagy transzformátor használata

A gép üzemeltethető generátorról vagy az üzemeltető által biztosított transzformátorról, ha a következő feltételek teljesülnek:
 • A leadott teljesítmény (W-ban) legalább kétszerese a gép teljesítményének (lásd a típustáblán)
 • Az üzemi feszültség mindenkor a gép névleges feszültségének +5%-os, ill. –15%-os határán belül marad
 • A frekvencia 50–60 Hz (soha nem haladja meg a 65 Hz-et)
 • Automatikus feszültségszabályozót kell alkalmazni indítási erősítéssel.
FIGYELEM
Sérülésveszély A generátorra/transzformátorra csatlakoztatott egyéb gépek be­ vagy kikapcsolása feszültségesést és/vagy túlfeszültségcsúcsot okozhat, ami károsíthatja a darabológépet.
 • Semmi esetre se üzemeltessen egyidejűleg más gépeket is a generátorról/transzformátorról, vagy olyan generátort/transzformátort használjon, amit darabológép és elszívóegység üzemeltetésére terveztek.

Hosszabbítókábel használata

FIGYELMEZTETÉS
Sérült kábel miatt fellépő veszély! Ne érintse a vezetéket, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a gép csatlakozóvezetékét a dugaszolóaljzatból.
 • Rendszeresen ellenőrizze a gép csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott szakemberrel.
 • Csak az adott felhasználási területre engedélyezett, megfelelő vezeték-keresztmetszetű hosszabbítókábelt használjon. Ellenkező esetben a gép teljesítménye csökkenhet és a hosszabbítókábel túlhevülhet.
 • Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábel épségét.
 • A sérült hosszabbítókábelt cserélje ki.
 • Ha hosszabbítókábelt használ, annak szabványosnak kell lennie.
Ajánlott minimális keresztmetszet és maximális kábelhossz 120 V hálózati feszültség esetén
Kábel
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Vezeték­keresztmetszet
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Vezeték­keresztmetszet
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Kábelhossz
25 m
30 m
50 m
100 m
Kábelhossz
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

A hibaáram-védőkapcsoló (PRCD) ellenőrzése

DCH 300–X
 1. Dugja be a darabológép csatlakozódugóját egy védőföldeléssel rendelkező csatlakozóaljzatba.
 2. Nyomja meg a hibaáram-védőkapcsoló ON gombját.
  • A kijelző aktiválódik.
 3. Nyomja meg a hibaáram-védőkapcsoló TEST gombját.
  • A kijelző kialszik.
  • A kijelző nem alszik ki.
   • Ne használja tovább a gépet. Javíttassa meg a gépet képzett szakemberrel és eredeti pótalkatrészek felhasználásával.

Gyémánt darabolótárcsa felszerelése

Image alternative
 1. M16 × 1,5 szorítóanya
 2. Ø 60 mm szorítókarima
 3. Gyémánt darabolótárcsa
 4. Ø 60 mm váltókarima
 5. Orsó
 1. Tartsa be a megfelelő darabolótárcsák kiválasztására vonatkozó utasításokat, valamint a gyémánt darabolótárcsák geometriájára vonatkozó előírásokat.
 2. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 3. Tisztítsa meg a szorítókarimát és a feszítőanyát.
 4. Helyezze fel helyes oldalával a Ø 60 mm váltókarimát úgy az orsóra, hogy az ne fordulhasson el.
  A Ø 60 mm váltókarima 22,2 mm belső átmérőjű darabolótárcsához vagy 25,4 mm belső átmérőjű darabolótárcsához használható. Ellenőrizze, hogy a váltókarima melyik oldala illik a darabolótárcsa belső átmérőjéhez. A váltókarimának központosítania kell a darabolótárcsát.
 5. Helyezze fel a gyémánt darabolótárcsát a váltókarimára.
 6. Helyezze fel a Ø 60 mm szorítókarimát és a feszítőanyát.
 7. Nyomja meg az orsórögzítő gombot és tartsa lenyomva.
 8. Húzza meg a feszítőkulccsal a feszítőanyát, végül engedje fel az orsórögzítő gombot.
 9. Győződjön meg arról, hogy az orsórögzítő gomb ismét kireteszelt, és az orsó ismét forgatható.

Műgyanta kötőanyagú, szálerősítéses darabolótárcsa felszerelése

Image alternative
 1. M16 × 1,5 szorítóanya
 2. Ø 80 mm szorítókarima
 3. Műgyanta kötőanyagú, szálerősítéses darabolótárcsa
 4. Ø 80 mm váltókarima
 5. Orsó
 1. Tartsa be a megfelelő darabolótárcsák kiválasztására vonatkozó utasításokat.
 2. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 3. Tisztítsa meg a szorítókarimát és a feszítőanyát.
 4. Helyezze fel helyes oldalával a Ø 80 mm váltókarimát úgy az orsóra, hogy az ne fordulhasson el.
  A Ø 80 mm váltókarima 22,2 mm belső átmérőjű darabolótárcsához vagy 25,4 mm belső átmérőjű darabolótárcsához használható. Ellenőrizze, hogy a váltókarima melyik oldala illik a darabolótárcsa belső átmérőjéhez. A váltókarimának központosítania kell a darabolótárcsát.
 5. Helyezze fel a gyémánt darabolótárcsát a váltókarimára.
 6. Helyezze fel a Ø 80 mm szorítókarimát és a feszítőanyát.
 7. Nyomja meg az orsórögzítő gombot és tartsa lenyomva.
 8. Húzza meg a feszítőkulccsal a feszítőanyát, végül engedje fel az orsórögzítő gombot.
 9. Győződjön meg arról, hogy az orsórögzítő gomb ismét kireteszelt, és az orsó ismét forgatható.

Darabolótárcsa leszerelése

 1. Ellenőrizze, hogy a hálózati csatlakozó ki van-e húzva a dugaszolóaljzatból.
 2. Ha az alábbi feltétel teljesül, akkor ezt a műveletet is végezze el:
  Feltételek : A mélységütköző (tartozék) fel van szerelve.
VIGYÁZAT
Törés- és sérülésveszély. Ha az orsórögzítő gombot megnyomja, miközben az orsó forog, a betétszerszám leoldódhat.
 • Az orsórögzítő gombot csak álló orsó esetén nyomja meg.
 1. Nyomja meg az orsórögzítő gombot és tartsa lenyomva.
 2. Lazítsa meg a szorítóanyát a szorítókulccsal.
 3. Egymás után vegye le a szorítóanyát, a szorítókarimát, a darabolótárcsát, majd a váltókarimát az orsóról.

Mélységütköző (opcionális) felszerelése

Image alternative
 1. Horog
 2. Legyező
 3. Vágásmélység-beállító tolóka
 4. Vágásmélység-skála
 5. Pecek
FIGYELEM
Sérülésveszély. A szétszóródó szikráktól a mélységütköző (tartozék) sérül.
 • Ne szerelje fel a mélységütközőt, ha fémet munkál meg a géppel.
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Akassza a kampót a vezetőgörgők tengelyébe.
 3. Fordítsa be a legyezőt a védőburkolatba, míg a pecek hallhatóan be nem reteszel.

Mélységütköző leszerelése

 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Nyomja meg a reteszelőgombot, és hajtsa ki a legyezőt a védőburkolatból.

Vágásmélység beállítása a mélységütközőn

Feltételek : A mélységütköző (tartozék) fel van szerelve.
 1. Nyomja meg a vágásmélység-beállító tolókát és tolja el a vágásmélység-beállító tolókát, míg a jelölés a kívánt vágásmélységre mutat.
 2. Engedje el a vágásmélység-beállító tolókát.

Védőburkolat beállítása

Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Az imbuszkulccsal lazítsa meg a szorítócsavart.
 3. Fordítsa a védőburkolatot a kívánt pozícióba.
 4. Az imbuszkulccsal húzza meg a szorítócsavart.

Vízellátás csatlakoztatása

DCH 300–X
 1. Csatlakoztasson egy víztőmlőt egy vízvezetékre.
  A vízvezeték víznyomása max. 3 bar lehet.
 2. A vízszabályozó szelepen állítsa be a darabológép vízellátását.
 3. Csatlakoztassa a tömlőt a vízcsatlakozóhoz (Gardena rendszer).
  Rendszeresen ellenőrizze a tömlők sértetlenségét és győződjön meg arról, hogy a vízvezetékben maximálisan megengedett 3 bar nyomás ne legyen túllépve.

A vízmennyiség beállítása

DCH 300–X
 • Addig fordítsa el a vízszabályozó szelepet, amíg a kívánt vízmennyiség beállítása meg nem történt.

Vízellátás leválasztása

DCH 300–X
 1. Zárja el a darabológéphez vezető vízellátást.
 2. Lazítsa meg a vízcsatlakozó összekötőelemét (Gardena rendszer) a darabológép vízcsatlakozóján.

A darabológép bekapcsolása

 1. Helyezze be a gép csatlakozódugóját az aljzatba.
 2. DCH 300‑X esetén: Nyomja meg a hibaáram-védőkapcsoló ON gombját.
 3. A gépet mindig két kézzel tartsa az elülső és hátsó markolatnál.
 4. Nyomja meg a bekapcsolásgátlót.
  • A be-/kikapcsológomb kireteszel.
 5. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
  • A darabolótárcsa forgása elindul.
 6. Engedje el a bekapcsolásgátlót, és a hüvelykujjával fogja át újra a hátsó markolatot.

Biztonságos munkavégzés a darabológéppel

Feltételek : Ásványi aljzatok megmunkálása
Image alternative
Ha a szerszám a jelölt területen kap bele az anyagba, akkor fennáll a visszacsapódás veszélye.
 • Kerülje el, hogy a szerszám a jelölt területen kapjon bele az aljzatba.
 • Helyezze a gépet mindig a görgőkkel előre az aljzatra / munkadarabra a vágás megkezdése előtt.
 • A vágás megkezdése előtt a gépet járassa teljes fordulatszámra.
 • Nyomja a gépet és közben vezesse be lassan a darabolótárcsát az anyagba.
 • Mérsékelt, a megmunkálandó anyagnak megfelelő előtolással dolgozzon.
  A darabolás előrehaladásának csökkenése a gyémántszegmensek életlenné válásának a jele lehet. Abrazív anyagba ( Hilti köszörűlap vagy abrazív meszes homokkő) történő vágással megélezheti a szegmenseket.
 • Vezesse a gépet egyenletesen, és ne gyakoroljon oldalirányú nyomást a darabolótárcsára.
Különösen kemény, ásványianyag-tartalmú felületek, pl. nagy kavicstartalmú beton megmunkálásakor a gyémánt darabolótárcsa túlhevülhet és ezáltal károsodhat. A gyémánt darabolótárcsát körbefutó szikrakoszorú egyértelműen ennek a jele.
 • Ebben az esetben szakítsa meg a darabolást, és hagyja a gyémánt darabolótárcsát terhelés nélkül tovább forogni.
Megfelelő porelszívóval lehetséges a kevés porral járó munkavégzés. A porelszívó használata elősegíti többek között a szegmensek hűtését, és ezzel csökkenti azok kopását.
 • Porelszívó használata esetén antisztatikus szívótömlőt alkalmazzon az elektrosztatikus hatás elkerülése érdekében.

A darabológép kikapcsolása

 • Engedje el a be-/kikapcsoló gombot.
  • A motor lekapcsol, a darabolótárcsa kifut.
  • A bekapcsolásgátló ismét aktiválva van.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ápolás
 • A termék, különösen a markolat, legyen mindig száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes.
 • Ne használjon szilikontartalmú ápolószereket.
 • A szellőzőnyílásokat szabadon kell hagyni, nem tömődhetnek el! Száraz kefét használjon a szellőzőnyílások gondos tisztításához. Ne használjon permetezőkészüléket, gőzborotvát, folyó vizet a tisztításhoz! Ez károsan befolyásolhatja a gép elektromos biztonságát.
 • Idegen tárgyakkal ne nyúljon a termék belső részeihez, és ezt ne is engedje meg senkinek.
 • Rendszeres időközönként tisztítsa meg enyhén benedvesített törlőronggyal a gép külső felületét.
Rendkívüli alkalmazási körülmény esetén a fémfelület megmunkálása során vezetőképes por rakódhat le a gépház belsejében. Ez hátrányosan befolyásolhatja a gép szigetelését.
 • Ilyen esetekben lehetőleg rögzített elszívóberendezést használjon, és gyakran tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.
DCH 300
 • Ilyen esetekben kapcsoljon elé hibaáram-védőkapcsolót (RCD).
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeres időközönként ellenőrizze a gép és a tartozék külső részeit, hogy nem sérültek­e meg, és hogy minden kezelőszerv hibátlanul működik­e.
 • Ne használja a gépet, ha sérült része(i) van(nak), vagy ha bármelyik kezelőszerv hibásan működik. Ha szükséges, javíttassa meg a gépet a Hilti Szervizben.

Szállítás és tárolás

  FIGYELMEZTETÉS
  Tűzveszély. A forró géprészek a környezetben található anyagot meggyújthatják.
 • A terméket elcsomagolás vagy járműbe történő elrakás előtt teljesen hagyja lehűlni.
 • VIGYÁZAT
  Sérülésveszély. Ha a darabolótárcsa szállításkor fel van szerelve, megsérülhet.
 • Darabolótárcsa nélkül szállítsa a gyémánt darabológépet.
 • Szerelje le a darabolótárcsát.
 • A darabolótárcsákat a gyártó ajánlásainak megfelelően tárolja.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A gép nem indul el, ill. magától lekapcsol.
A hálózati áramellátás megszakadt.
 • Ellenőrizze a hálózati áramellátást egy másik elektromos géppel.
A PRCD hibaáram-védőkapcsoló a gépbe hatolt víz miatt kioldott.
Hibás a hálózati kábel vagy a csatlakozódugó.
 • Ellenőriztesse elektromos szakemberrel az elektromos csatlakozókábelt és a dugót, szükség esetén cseréltesse ki azokat.
A be-/kikapcsoló gomb meghibásodott.
 • Ha szükséges, javíttassa meg a gépet a Hilti Szervizben.
A gép túlterhelt (a túlterhelésvédelem aktív / túllépték az alkalmazási korlátokat).
 • Engedje el a be-/kikapcsoló gombot, majd nyomja meg ismét.
 • Válasszon az alkalmazáshoz megfelelő gépet.
A túlhevülés elleni védelem aktív.
 • Hagyja lehűlni a gépet, és tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.
Áramkimaradás után az újraindítás­gátló aktív.
 • Kapcsolja ki, majd újra be a gépet.
A szervizkijelző villog.
A gép nem indul el.
A termék átmenetileg hibás.
 • A hiba meghatározott időtartamig áll fenn, lásd: A gép nem indul .
A szervizkijelző világít.
A gép nem indul el.
A szén elkopott.
 • Ellenőriztesse elektromos szakemberrel a szénkeféket, és szükség esetén cseréltesse ki azokat.
A gép nem a teljes teljesítményen működik.
Túl kicsi a hosszabbítókábel keresztmetszete.
 • Használjon megfelelő keresztmetszetű hosszabbítókábelt.

Ártalmatlanítás

Image alternative A Hilti termékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
A használt elektromos és elektronikai gépekről szóló európai uniós irányelv és annak a nemzeti jogba történt átültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.
Image alternative
 • Az elektromos szerszámokat ne dobja a háztartási szemétbe!
VágóiszapKörnyezetvédelmi szempontból problémát jelent, ha vágáskor keletkező iszapot megfelelő előkezelés nélkül engedik bele a csatornahálózatba vagy a vizekbe.
 • Érdeklődje meg a helyi hatóságoknál az érvényben lévő előírásokat.
A következő előkezelést javasoljuk:
 • Gyűjtse össze a vágáskor keletkező iszapot (például nedves porelszívóval).
 • Válassza el a finom részecskéket a vágáskor keletkező iszapban a víztől az iszap ülepítésével vagy pelyhesítőszer hozzáadásával.
 • A vágáskor keletkező iszap szilárdanyag-tartalmát építési hulladéklerakó helyen kell elhelyezni.
 • A vágáskor keletkező iszapból fennmaradó vizet (lúgos, pH érték > 7) a csatornába történő leengedés előtt semlegesítse sok víz vagy savas semlegesítőszer hozzáadásával.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative