Nyelv

TE 2000-AVR

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative II. érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés)
Image alternative Szervizkijelző

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Vésőkalapács
  TE 2000‌‑AVR
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét, és gondoskodjon a megfelelő megvilágításról. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, miközben az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elveszítheti az uralmát a gép felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó gépalkatrészektől. A sérült vagy összetekert vezeték növeli az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítóvezeték használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az áramellátásra csatlakoztatja, felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetekhez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyességi szintjét.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • Húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból, mielőtt a gépen beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót . Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett szerelő javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Biztonsági tudnivalók kalapácsokhoz

 • Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodáshoz vezethet.
 • Használja a géppel együtt szállított kiegészítő fogantyút. A gép feletti ellenőrzés elvesztése sérülést okozhat.
 • A gépet a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket vagy a saját elektromos csatlakozókábelét találhatja el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.

Vésőkalapács kiegészítő biztonsági tudnivalók

Személyi biztonsági előírások
 • A terméket csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a készüléken.
 • Mennyezet, fal vagy padló vésésekor ügyeljen arra, hogy biztosan és szilárdan álljon. Egy hirtelen áttörés során könnyen elveszítheti egyensúlyát!
 • Áttörési munkáknál biztosítsa a munkavégzés helyszínével szemközti területet. A letöredező darabok ki- és/vagy leeshetnek, és személyi sérüléseket okozhatnak.
 • A gép használata során Ön és a gép közelében tartózkodó személyek mindig viseljenek megfelelő védőszemüveget, védősisakot, fülvédőt, védőkesztyűt és könnyű légzőmaszkot.
 • A szerszámcsere közben is viseljen védőkesztyűt. A betétszerszám érintése vágási és égési sérüléseket okozhat.
 • Viseljen védőszemüveget. A szilánkok a szem és egyéb testrészek sérüléseit okozhatják.
 • A munka megkezdése előtt tisztázza a munka során keletkező por veszélyességi besorolását. Használjon hivatalosan engedélyezett védelmi osztályú ipari porszívót, amely megfelel a helyi porvédelmi előírásoknak. Ólomtartalmú festékek, ásványok és a fém, néhány fafajta, beton / téglafalazat / kvarctartamú kövezet, valamint ásványok és fémek pora káros lehet az egészségre.
 • Gondoskodjon a munkaterület jó szellőzéséről és szükség esetén viseljen az adott porhoz megfelelő légzőmaszkot. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt. Az azbeszttartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg.
 • Tartson munkaszüneteket és végezzen gyakorlatokat ujjainak jobb vérellátása érdekében. Hosszabb idejű munkavégzés esetén a rezgések zavart okozhatnak az ujjak, a kéz és a csukló véredényeiben vagy idegrendszerében.
Elektromos biztonsági előírások
 • A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet, hogy nincsenek-e rejtett elektromos vezetékek, ill. gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek áramütést okozhatnak, ha munka közben véletlenül megsért egy elektromos vezetéket.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata
 • Lehelyezés előtt várja meg, hogy az elektromos kéziszerszám leálljon.

Leírás

A TE 2000-AVR áttekintése

Image alternative
 1. Markolat
 2. Be-/kikapcsoló gomb
 3. Fogantyú
 4. Szervizkijelző
 5. Csatlakozó a hálózati tápkábel számára
 6. Dugaszolható hálózati kábel
 7. Szellőzőnyílások
 8. Tokmány

A szállítókocsi áttekintése

Image alternative
 1. Markolat
 2. Rögzítőkengyel
 3. Tartó a felhasználásra kerülő anyag számára (véső)
 4. Kerekek
 5. Kerékrögzítés (tárcsa, csapszeg)
 6. Gép rögzítőcsapja

Rendeltetésszerű használat

Az ismertetett termék egy kézzel vezetett vésőkalapács. Beton, falazat és aszfalt vésésére való. Használható döngölési és árkolási munkákhoz is.
Csak a típustáblán feltüntetett feszültségen és frekvencián szabad a gépet üzemeltetni.

Előre látható hibás felhasználás

 • A gépet csak száraz környezetben szabad üzemeltetni.
 • Ne használja a gépet olyan helyen, ahol tűz­ és robbanásveszély áll fenn.
 • Egészségkárosító anyagokat (pl.: azbesztet) tilos megmunkálni.

Active Vibration Reduction

A termék fel van szerelve Active Vibration Reduction (AVR) rendszerrel, amely jelentősen csökkenti a vibrációt.

Szervizkijelző

A vésőkalapács világító jelzéssel ellátott szervizkijelzővel van felszerelve.
Állapot
Jelentés
A szervizkijelző pirosan világít.
A gép elérte azt az üzemidőt, amikor szervizelést igényel. A terméket időben vigye el a Hilti Szervizbe, hogy az mindig üzemkész legyen.
A gép sérült.
A szervizkijelző pirosan villog.
Túlmelegedés elleni védelem
Az áramforrás feszültsége túl magas.

Szállítási terjedelem

Vésőkalapács, dugaszolható hálózati kábel, használati utasítás, zsír. A szállítókocsi tartozékként kapható.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Központban vagy a www.hilti.group oldalon talál.

Műszaki adatok

Vésőkalapács

A gép névleges feszültségét, névleges áramfelvételét, frekvenciáját és/vagy névleges teljesítményfelvételét az adott országra vonatkozó típustáblán találja.
Generátorral vagy transzformátorral való működtetés esetén annak leadott teljesítménye legyen legalább a duplája a gép típustábláján megadott névleges teljesítményfelvételi értékeknek. A transzformátor vagy a generátor üzemi feszültsége mindig essen a gép névleges feszültségfelvételi értékeinek +5%-os és -15%-os határa közé.

TE 2000‌‑AVR
A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
14,5 kg
Ütésszám
30 Hz
Érintésvédelmi osztály
II

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 60745 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére. A megadott adatok az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: az elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajkibocsátási értékek
Mért hangteljesítményszint (LWA)
97 dB(A)
Garantált hangteljesítményszint (LWAd)
100 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
3 dB(A)
Kibocsátási hangnyomásszint (LpA)
77 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
3 dB(A)
Rezgésértékek
Vésés (ah, Cheq)
4,8 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²

Üzemeltetés

A munkahely előkészítése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A termék véletlen elindítása.
 • A gép beállítása vagy az alkatrészek cseréje előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.

Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Csatlakoztassa a készülékre a tápkábelt.

A bontható csatlakozót csak tiszta, száraz és feszültségmentes állapotban szabad csatlakoztatni a termékre. A csatlakozó kódolt.
Image alternative
 1. Vegye ki a tápkábelt a szállítódobozból.
 2. Vezesse be a csatlakozót a gépbe, míg az hallhatóan be nem reteszel.
 3. Helyezze be a gép csatlakozódugóját az aljzatba.

A betétszerszám behelyezése

Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Enyhén zsírozza be a betétszerszám befogószárát.
  • Csak eredeti Hilti gépzsírt használjon. Nem megfelelő zsír használata a gép károsodásához vezethet.
 3. Helyezze a betétszerszámot a tokmányba, és enyhén rászorítva fordítsa el, amíg az hallhatóan be nem kattan a vezetőhornyokba.
 4. A szerszám meghúzásával ellenőrizze, hogy biztonságos-e a reteszelés.

Betétszerszám kivétele

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A betétszerszám forró és/vagy nagyon éles is lehet.
 • A betétszerszám cseréjekor viseljen védőkesztyűt.
 • Forró betétszerszámot soha ne helyezzen gyúlékony aljzatra.
Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Ütközésig húzza vissza a szerszámreteszelést.
 3. Vegye ki a betétszerszámot.

Munkavégzés

FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! A földelővezeték és hibaáram-védőkapcsoló nem megléte súlyos sérüléshez és égéshez vezethet.
 • Ellenőrizze, hogy az akár hálózati, akár generátorra kötött elektromos tápvezeték rendelkezik csatlakoztatott földelővezetővel és hibaáram védőkapcsolóval (FI-relé).
 • Ezen biztonsági óvintézkedések nélkül ne helyezzen terméket üzembe.
FIGYELMEZTETÉS
Sérült kábel miatt fellépő veszély! Ne érintse a vezetéket, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a gép csatlakozóvezetékét a dugaszolóaljzatból.
 • Rendszeresen ellenőrizze a gép csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott szakemberrel.
A teljes munkákat engedélyeztesse az építésvezetővel.

Vésés

 1. Helyezze be a gép csatlakozódugóját az aljzatba.
 2. Helyezze a vésőt a kívánt pozícióba.
 3. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
  Munkavégzés alacsony hőmérséklet esetén:
  A gépnek az ütőmű működéséhez szüksége van egy bizonyos minimális üzemi hőmérsékletre. Ennek elérése érdekében helyezze rövid időre az aljzatra a gépet és járassa üresjáratban. Amennyiben szükséges, ismételje a folyamatot, amíg az ütőmű működni nem kezd.

Kikapcsolás

 1. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
 2. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.

Munkavégzési utasítások

A vésőt (60°-os lépésközökkel) 6 különböző helyzetbe lehet beállítani. Ezáltal a lapos-, ill. profilvésőkkel mindig optimális munkahelyzetben lehet dolgozni.
  Image alternative
 • Helyezze a vésőt kb. 80–100 mm-re (3¹⁄₈"–4") a peremtől.
 • Betonvas jelenléte esetén a vésőt mindig a megmunkálandó anyag széle felé vezesse, és ne a betonvas felé.
 • A vésés megkezdésekor a véső 70°–80°-os szögben álljon a betonfelülethez képest, és a véső hegye az anyag széle felé mutasson. Növelje a véső és a betonfelület közötti szöget 90°-ra, és törje le az anyagot.
 • Rendszeresen fordítsa meg a vésőt, a véső egyenletes elhasználódása segíti az önélezést.
 • A túl alacsony rászorítónyomás a véső megugrásához vezet. A túl magas rászorítónyomás csökkenti a véső teljesítményét.

Szállítókocsi opció

Szállítás

A szállítókocsi a vésőkalapács veszélytelen szállítását biztosítja.
 • Gondoskodjon arról, hogy a szállítókocsi stabil helyzetben legyen.
 • Helyezze a gépet a szállókocsi rögzítőcsapjára és a tartókengyellel biztosítsa a gépet szállítás közben.
 • Dugja a vésőt az erre szolgáló tartóba, míg az bereteszel.
 • Ügyeljen arra, hogy a szállítási útvonal biztonságos legyen.
 • A szállítókocsit soha ne állítsa lejtős területre.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ápolás
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

Hibák táblázata

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A gép nem indul
Az elektronika inicializálása fut (max. kb. 4 másodpercig a csatlakozódugó bedugásától számítva)
 • Kapcsolja ki a gépet, majd ismét kapcsolja be.
A hálózati áramellátás megszakadt
 • Dugjon be másik elektromos gépet, ellenőrizze a működést.
Hibás a hálózati kábel vagy a csatlakozódugó
 • Ellenőriztesse elektromos szakemberrel, és adott esetben cseréltesse ki.
Energiatakarékos készenléti üzemmóddal (Sleep Mode) rendelkező generátor
 • Terhelje a generátort egy második fogyasztóval (pl. építési munkaterület lámpájával). Ezt követően kapcsolja be-, majd ismét kapcsolja ki a gépet.
Nincs ütés
A gép túl hideg
 • Állítsa a gépet a minimális üzemi hőmérsékletre.
A gép károsodása
 • Ha szükséges, javíttassa meg a gépet a Hilti Szervizben.
A gép nem indul, vagy üzem közben kikapcsol, a szervizjelző pedig piros fénnyel villog
Átmeneti hiba (pl. túlmelegedés vagy túlfeszültség)
 • Kapcsolja ki a gépet, hagyja lehűlni, vagy csatlakoztassa a gépet egy másik áramforrásra.
A gép működik, de a szervizkijelző folyamatos piros fénnyel világít
Előzetes szervizelési figyelmeztetés
 • A szervizt vagy javítást a Hilti Szervizzel végeztesse el.
A gép nem indul, vagy üzem közben kikapcsol
A hosszabbítókábel túl hosszú, vagy a keresztmetszete túl kicsi.
 • Megengedett hosszúságú és/vagy elegendő keresztmetszetű hosszabbítóvezetéket használjon.
A dugaszolható hálózati kábel nincs megfelelően bedugva.
 • Csatlakoztassa a dugaszolható hálózati kábelt megfelelően az elektromos gépbe.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r6025050.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative
Image alternative