Nyelv

NPR 019 IE-A22

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Szimbólumok a terméken

Termékhez kötődő szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Zúzódás veszélye!
Image alternative Vezeték nélküli adatátvitel
Image alternative A használt Hilti Li-ion akku típussorozata. Vegye figyelembe a Rendeltetésszerű használat fejezetben közölt adatokat.

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Sajtolókészülék
  NPR 019 IE-A22
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást, illusztrált anyagot és műszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékeltek. Az alábbi biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a csatlakozókábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekert csatlakozókábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítókábelt használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesethez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
 • Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszámot hosszú ideje használja, és ezáltal jól ismeri. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki a kivehető akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A markolatot és fogófelületeket tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos üzemeltetését és ellenőrzését az előre nem látható helyzetekben.
Akkumulátoros szerszám használata és kezelése
 • Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőberendezésben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőberendezésben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 • Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
 • Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 • Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
 • Ne használjon sérült vagy módosított akkut. A sérült vagy módosított akkuk előre nem látható módon viselkedhetnek és tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhatnak.
 • Az akkut ne tegye ki tűz és magas hőmérséklet hatásának. A tűz és a 130 °C (265 °F) feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
 • Kövesse a töltésre vonatkozó összes utasítást, és az akkut vagy akkus szerszámot soha ne töltse a használati utasításban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megengedett hőmérséklet-tartományon kívül történő töltés az akku meghibásodásához és tűzveszélyhez vezethet.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.
 • Soha ne javítsa a sérült akkut. Az akkuk javítását csak a gyártó által felhatalmazott ügyfélszolgálatok végezhetik.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók sajtolószerszámokhoz

Személyi biztonsági előírások
 • A terméket csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a készüléken.
 • Gázhálózatokon soha ne végezzen sajtolást, csak akkor, ha kifejezett hozzájárulást adott a rendszer szállítója erre a szerszámra és a különleges ellenőrzésen átesett szerelvényekre vonatkozóan.
 • Ellenőrizze, hogy a reteszelőcsap teljesen be van-e tolva, és biztonságosan bereteszelt-e.
 • Ügyeljen arra, hogy a sajtolópofákban ne legyen idegen anyag (pl. vakolat, kőmaradék, fémforgács stb.), és ne legyen rajtuk sérülés. A sérült vagy elhajlott sajtolópofákat tilos tovább használni!
 • A munka megkezdése előtt az előírásnak megfelelően ellenőrizze a sajtolókészüléket és az NPR PM sajtolópofákat. A nem kielégítően ellenőrzött készülékek és pofák hibás működést okozhatnak, és biztonsági kockázatot jelentenek a kezelő számára. A sajtolókészülékeket legkésőbb 15 000 sajtolás után, de legalább évente egyszer el kell vinni a Hilti szervizbe átvizsgálásra. A sajtolópofákon a Hilti szerviznek évente karbantartást kell végezni.
 • Ezt követően a tömítettség ellenőrzésére végezze el a sajtot csővezetékrendszerek nyomástesztjét, így elkerülhető tömítettség hibás alkalmazásból eredő hiánya.
Elektromos biztonsági előírások
 • A készülék használata előtt minden aktív, tehát áramot vezető részt a kezelő munkakörnyezetében feszültségmentesre kell kapcsolni. Ha ez nem lehetséges, akkor a feszültség alatt álló részek közelében megfelelő óvintézkedéseket kell hozni.
 • Feszültség alatt álló részeket sajtolni tilos. A készülék nem minősül szigeteltnek, ezért személyi védőfelszerelést (védőkesztyű, munkavédelmi lábbeli és ruházat stb.) kell használni, amely alkalmas a kezelő és a közelében tartózkodó személyek védelmére.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata
 • Az elektromos kéziszerszámot kb. 50 egymás utáni sajtolási művelet után kapcsolja ki, és hagyja kb. 15 percet hűlni. A túlmelegedés a készülék károsodásához vezethet.

Akkumulátoros készülékek gondos használata és kezelése

 • Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
 • Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől.
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa a terméket egy nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságba, ahol megfigyelhető, és hagyja lehűlni. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Sajtolófej
 2. Visszaállító kapcsoló a sajtolópofák nyitásához hiba és vészhelyzet esetére
 3. Burkolat
 4. Karbantartás- és hibajelző (piros LED)
 5. Akkukireteszelő
 6. Akku
 7. Kétoldalt rés a Hilti  leesés elleni biztosításhoz
 8. Fehér LED a munkakörnyezet megvilágításához
 9. Indítókapcsoló
 10. Reteszelőcsap a készülékfej nyitásához/zárásához
 11. Sajtolópofa

Rendeltetésszerű használat

A leírt termék egy akkumulátoros üzemű elektrohidraulikus sajtolókészülék.

Kompozit, vörösréz (Cu) és acélcsövek összekötő szerelvényeinek sajtolására szolgál.
 • Ehhez a termékhez csak Hilti B 22 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használjon.

 • Ehhez az akkuhoz kizárólag a C4/36 sorozatba tartozó Hilti töltőkészüléket használjon.

Lehetséges hibás használat

 • A kézi vezetésű terméket tilos satuba befogni, és rögzített alkalmazásban használni.
 • Az elektrohidraulikus sajtolókészüléket tilos sűrű esőben és víz alatt használni.

A Li-ion akku töltési állapotának kijelzője

A Li-ion akku töltési állapotát és a terméken jelentkező hibákat a Li-ion akku kijelzője jelzi ki. A Li-ion akku töltési állapota a két akkumulátor-kireteszelő gomb egyikének megkoppintásakor megjelenik a kijelzőn.
Állapot
Jelentés
4 LED világít.
Töltöttségi állapot: 75% és 100% között
3 LED világít.
Töltöttségi állapot: 50% és 75% között
2 LED világít.
Töltöttségi állapot: 25% és 50% között
1 LED világít.
Töltöttségi állapot: 10% és 25% között
1 LED villog.
Töltöttségi állapot: < 10%
Működtetett indítókapcsoló esetén és az indítókapcsoló elengedése után 5 másodperccel a töltöttségi állapot kijelzése nem lehetséges. Az akkumulátor töltési állapotát kijelző LED-ek villogása esetén vegye figyelembe a Hibakeresés című fejezetben leírt tudnivalókat.

Szállítási terjedelem

Sajtolókészülék, használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a HILTI STORE helyeken vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group

Műszaki adatok


NPR 019 IE-A22
Névleges feszültség
21,6 V
A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
2,65 kg
Préselési idő
≈ 4 s
max. préselőerő
19 kN
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 70 ℃
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 60745 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére. A megadott adatok az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: az elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajszintértékek
Hangteljesítmény (L WA)
80 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (K WA)
2,5 dB(A)
Kibocsátási hangnyomásszint (L pA)
70 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (K pA)
2,5 dB(A)
Rezgésértékek
Rezgési összérték (üzem közben) (a)
2,5 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²

Akku

Akku üzemi feszültsége
21,6 V
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 40 ℃
Akkuhőmérséklet a töltés kezdetekor
−10 ℃ … 45 ℃

Üzemeltetés

A munkahely előkészítése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély szándékolatlan elindulás miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a vonatkozó termék ki van kapcsolva.
 • A gép beállítása vagy az alkatrészek cseréje előtt vegye ki az akkut.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Az akku töltése

 1. A töltés előtt olvassa el a töltőkészülék használati utasítását.
 2. Ügyeljen arra, hogy az akku és a töltőkészülék érintkezői tiszták és szárazak.
 3. Az akkut a megengedett töltőberendezésben töltse fel.

Az akku behelyezése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély rövidzárlat vagy leeső akku miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az akkuhoz és a termék érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
 • Győződjön meg arról, hogy az akku mindig megfelelően rögzül.
 1. Az első üzembe helyezés előtt töltse fel teljesen az akkut.
 2. Helyezze az akkut a készüléktartóba, hogy az hallhatóan bereteszeljen.
 3. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.

Az akku eltávolítása

 1. Nyomja meg az akku kioldógombját.
 2. Húzza ki az akkut a készüléktartóból.

Sajtolópofák behelyezése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély! A termék véletlen elindítása.
 • Vegye ki az akkut, mielőtt a sajtolópofákat behelyezi, kiveszi vagy cseréli.
A terméket soha ne működtesse sajtolópofák nélkül!
A megfelelő sajtolás biztosításához és a munkavédelmi és működési szempontból biztonságos használat biztosításához kizárólag a rendszer szállítója és/vagy a gép gyártója által a termékhez engedélyezett sajtolópofát használja.
Image alternative
 1. Vegye ki az akkut, válassza ki a megfelelő sajtolópofát.
 2. Nyomja meg a reteszelőcsapot.
 3. Fordítsa el a reteszelőcsapot az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig.
 4. Húzza ki a reteszelőcsapot.
 5. Helyezze be a sajtolópofákat.
 6. Tolja be a reteszelőcsapot, míg bereteszel.
 7. Forgassa a sajtolófejet a kívánt munkahelyzetbe.
  Nyomásmentes állapotban a sajtolófej jelentősen könnyebben elforgatható.

A sajtolópofák kivétele

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély! A termék véletlen elindítása.
 • Vegye ki az akkut, mielőtt a sajtolópofákat behelyezi, kiveszi vagy cseréli.
Image alternative
 1. Vegye ki az akkut, forgassa el a sajtolófejet a kiindulóhelyzetébe.
 2. Nyomja meg a reteszelőcsapot.
 3. Fordítsa el a reteszelőcsapot az óramutató járásával ellentétes irányba ütközésig.
 4. Húzza ki a reteszelőcsapot.
 5. Vegye ki a sajtolópofákat a termékből, előrefelé húzva.

Hilti leesés elleni biztosítás (opcionális) felszerelése

FIGYELEM
A termék és/vagy a biztosítókötél sérülése. Szakszerűtlen kezelés miatt a termék és/vagy a biztosítókötél megsérülhet.
 • Biztosítókötélként ne használjon fémláncot. Ne használjon 2 m-nél (6 ft) hosszabb biztosítókötelet
A károk elkerülése érdekében ajánlott magasban végzett munkáknál a Hilti leesés elleni biztosító használata.
A leesés elleni biztosító lehetővé teszi a tartókötelek/tartószíjak rögzítését.
A magasban végzett munkákra vonatkozó nemzeti irányelveket a termékkel végzett munka során feltétlenül be kell tartani.
Image alternative
 1. Vegye ki az akkut.
 2. Vezesse be a leesés elleni biztosítás két fülét a készüléktalp két oldalán található résbe.
 3. Rögzítse a leesés elleni biztosítót a hozzá tartozó csavarokkal.
 4. Helyezze be újra az akkut.

Hilti leesés elleni biztosítás (opcionális) leszerelése

Image alternative
 1. Vegye ki az akkut.
 2. Csavarja ki a leesés elleni biztosítás csavarjait.
 3. Húzza ki a leesés elleni biztosítás két fülét a készüléktalpon lévő résekből, és vegye le a leesés elleni biztosítást.
 4. Helyezze be újra az akkut.

Sajtolási művelet végrehajtása

Image alternative
FIGYELMEZTETÉS
Veszély! Gáz kilépésének veszélye gázvezetékekben történő sajtolás esetén!
 • Gázhálózatokon soha ne végezzen sajtolást, csak akkor, ha kifejezett hozzájárulást adott a rendszer szállítója erre a szerszámra és a különleges ellenőrzésen átesett szerelvényekre vonatkozóan.
 • Működtesse az indítókapcsolót, és tartsa a sajtolópofák teljes zárásáig nyomva.
  A tartósan tömör sajtolás egyik szükséges feltétele a sajtolópofák teljes záródása és a sajtolási művelet ezzel összefüggő lezárása.
  Amelyik szerelvénynél a sajtolási művelet idő előtt megszakadt, azt ki kell szerelni, vagy, ha lehetséges, utólag tovább kell sajtolni.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély behelyezett akku esetén !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A gép ápolása
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
A Li‑ion akkuk ápolása
 • Az akkut tartsa száraz, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • Kerülje a nedvesség behatolását.
Karbantartás
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Akkumulátoros gépek szállítása és tárolása

Szállítás
  VIGYÁZAT
  Nem szándékos indítás szállításkor !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül szállítsa.
 • Vegye ki az akkukat.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve.
 • Hosszabb szállítást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.
Tárolás
  VIGYÁZAT
  Véletlen károsodás hibás vagy kifolyó akkuk miatt. !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
 • Lehetőleg hűvös, száraz helyen tárolja a gépet és az akkut.
 • Soha ne tárolja az akkut tűző napon, fűtőtesten vagy üveglap mögött.
 • A gépet és az akkut száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

A sajtolókészülék nem működőképes

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Az akku LED-jei nem jeleznek semmit.
Az akku nincs teljesen betolva.
 • Tolja be az akkut, míg az dupla kattanással nem rögzül.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
Az akku túl forró vagy túl hideg.
 • Várja meg, míg az akku lehűl, vagy hűtse le az akkut szobahőmérsékletre.
1 LED villog az akkun.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
Az akku túl forró vagy túl hideg.
 • Várja meg, míg az akku lehűl, vagy hűtse le az akkut szobahőmérsékletre.
4 LED villog az akkun.
A terméket rövid ideig túlterhelték.
 • Hagyja a terméket lehűlni.
Piros LED => tartósan világít, figyelmeztető hangjelzéssel.
Műszaki probléma.
 • Hibás alkalmazás lehetséges! Lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
Piros LED => röviden villog, figyelmeztető hangjelzéssel.
Az akku töltöttségi állapota túl alacsony a teljes alkalmazás végrehajtásához.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
Piros LED => röviden világít, hangjelzés nélkül.
A termék túlhevült.
 • Hagyja a terméket lehűlni.

A sajtolókészülék működőképes

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Az akku a megszokottnál gyorsabban merül le.
Nagyon alacsony környezeti hőmérséklet.
 • Hagyja az akkut lassan szobahőmérsékletre felmelegedni.
Az akku nem rögzül hallható „dupla kattanással”.
Az akku reteszei szennyezettek.
 • Tisztítsa meg a reteszeket, és helyezze be újra az akkut.
Piros LED => hosszan villog, figyelmeztető hangjelzéssel.
A nyomóerő nem épült fel (alkalmazási hiba).
 • Ügyeljen a rendeltetésszerű alkalmazásra, és szükség esetén ellenőrizze a sajtolást.
Piros LED => tartósan világít, figyelmeztető hangjelzéssel.
Műszaki probléma.
 • Hibás alkalmazás lehetséges! Lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
Piros LED => tartósan világít, figyelmeztető hangjelzés nélkül.
A termék karbantartása szükséges.
 • Lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti készülékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt készülékét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Az akku ártalmatlanításaAz akku szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a kilépő gázok és folyadékok miatt egészségkárosító hatás jöhet létre.
 • Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe.
 • Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r7794691.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative
Image alternative