Nyelv

VC 20 / VC 40

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:

VESZÉLY

VESZÉLY !

 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS

FIGYELMEZTETÉS !

 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT

VIGYÁZAT !

 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A dokumentációban a következő szimbólumokat használjuk:

Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:

Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.
Image alternative Vezeték nélküli adatátvitel

Kiegészítő szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:

Image alternative Tilos daruval szállítani

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:

Image alternative Figyelmeztetés: forró felület
Image alternative Tilos daruval szállítani

Speciális címke a terméken

UL-jelzésű porelszívóknál
Image alternative

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék egészségre káros porokat tartalmaz. Az ürítést és a karbantartást, beleértve a porzsák eltávolítását is, csak olyan hozzáértő emberek végezhetik, akik megfelelő személyi védőfelszerelést viselnek. Ne kapcsolja be, mielőtt a teljes szűrőrendszert be nem szerelte.

UM- és UME-jelzésű porelszívóknál
Image alternative

FIGYELMEZTETÉS: Ez a készülék egészségre káros porokat tartalmaz. Az ürítést és a karbantartást, beleértve a porzsák eltávolítását is, csak olyan hozzáértő emberek végezhetik, akik megfelelő személyi védőfelszerelést viselnek. A készüléket nem szabad bekapcsolni a teljes szűrőrendszer behelyezése és a térfogatáramlás-ellenőrzés működésének megvizsgálása előtt.

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.

A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.

 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Száraz-nedves porelszívó
  VC 20-U | VC 20-UL | VC 20-UM | VC 20-UME
  VC 40-U | VC 40-UL | VC 40-UM | VC 40-UME
  Generáció
  02
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.

A műszaki dokumentáció helye:

Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók

A használati utasítás egyes fejezeteiben található biztonsági utasításain kívül a következő rendelkezéseket is szigorúan be kell tartani.

 • Olvasson el minden információt! A következő információk figyelmen kívül hagyása elektromos áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
 • Ha a készüléket elektromos kéziszerszámmal együtt használja, a használat előtt olvassa el az elektromos kéziszerszám használati utasítását és tartsa be az összes utasítást.
 • A készülék átalakítása tilos.
 • Használja a megfelelő készüléket. Ne használja a készüléket olyan célra, melyre az nem alkalmas; kizárólag rendeltetésszerűen és kifogástalan állapotban használja a készüléket.
 • A készülékkel végzendő munka megkezdése előtt tájékozódjon a kezelésről, az anyag jellegéből következő veszélyekről, valamint a felszívott anyag biztonságos ártalmatlanításáról.
 • Vegye figyelembe a környezeti viszonyokat. Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol tűz­ és robbanásveszély áll fenn.
 • A készüléket csak olyan személyek használhatják, akik ismerik a készüléket, tájékoztatást kaptak a használatukat illetően és tisztában vannak a használatból esetlegesen következő veszélyekkel. Gyermekek nem használhatják a készüléket.
 • A használaton kívüli készülékeket tárolja biztonságosan. A használaton kívüli készüléket száraz, magas, elzárt helyen kell tárolni, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.

Személyi biztonsági előírások

 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon a készülékkel. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a készüléket. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a készülék használata során komoly sérülésekhez vezethet
 • A készülék kezelőjének és a közvetlen közelében tartózkodóknak kötelező az üzemeltetés és karbantartás során védőszemüveg, védősisak, fülvédő, védőkesztyű, munkavédelmi cipő és könnyű légzőmaszk használata.
 • Működtesse a kerékfékeket a porelszívó biztos állásának biztosításához. Nyitott kerékfékek esetén a porelszívó kontrollálatlan mozgásba kezdhet.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

Készülék gondos kezelése és használata

 • Sose hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
 • Ne kapcsolja ki a szűrőtisztítást veszélyes porok elszívásakor, különösen port termelő elektromos kéziszerszámok használata esetén.
 • A készüléket védje a fagy ellen.
 • Rendszeresen tisztítsa meg a víz szintjét korlátozó berendezést az utasítás szerint kefével, és vizsgálja meg, megtalálhatók-e rajta sérülés jelei.
 • A szívófej felhelyezése során ügyeljen arra, hogy ne szoruljon be valamely testrésze és hogy ne sérüljön meg a hálózati kábel. Sérülés és károsodás veszélye áll fenn.
 • Ellenőrizze, hogy esetleg nem sérült-e a készülék vagy a tartozék. A további használat előtt a védőberendezéseket és az enyhén sérült alkatrészeket gondosan meg kell vizsgálni, hogy kifogástalanul és előírásszerűen működnek-e. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nem akadnak-e és sértetlenek-e. Az összes alkatrész legyen megfelelően felszerelve, és teljesítse valamennyi feltételt, csak így biztosítható a készülék kifogástalan üzemeltetése.
 • A készüléket csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.
 • Mindig húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból, ha nem használja a készüléket (munkaszünetekben), a készülék ápolása és karbantartása, valamint tartozékok és szűrő cseréje előtt. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a készülék szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A porelszívót soha ne húzza a hálózati kábelnél fogva másik munkahelyzetbe. Ne menjen rá a porelszívóval az elektromos kábelre.
 • Ne szállítsa daruval a készüléket.
Kiegészítőleg UM- és UME-jelzésű porelszívóknál
 • Szállítás és a készülék használaton kívül helyezése esetén zárja le a bevezető csőcsonkot a zárókarmantyúval.

Elektromos biztonsági előírások

 • A készülék csatlakozódugójának illeszkednie kell a csatlakozóaljzathoz. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékhez ne használjon csatlakozóadaptert. A változtatás nélküli csatlakozódugók és a megfelelő dugaszolóaljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
 • Dugja a csatlakozódugót egy megfelelő, földelt csatlakozóaljzatba, amely biztonságosan van telepítve és minden helyi adottsággal összhangban működik. Ha nem biztos benne, hogy a csatlakozóaljzat földelve van-e, ellenőriztesse szakképzett villamossági szakemberrel.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől és egyéb nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
 • Győződjön meg arról, hogy a kábel nem halad át tócsán.
 • Rendszeresen ellenőrizze a készülék csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy Hilti Szervizzel. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábelt, és cserélje ki, ha sérült.
 • Ha a munka során megsérül a hálózati csatlakozókábel és/vagy a hosszabbítókábel, akkor tilos megfogni azt! Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból. A sérült csatlakozóvezeték és a sérült hosszabbítókábel áramütésveszélyt jelent.
 • Az elektromos csatlakozókábelt csak a használati utasításban meghatározott típussal szabad helyettesíteni.
 • Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó készülékalkatrészektől. Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
 • Ha elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
 • Áramkimaradás esetén kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
 • A készülék dugaszolóaljzatát csak a kezelési utasításban leírt célra használja.
 • Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha az vizes vagy piszkos. A készülék felületére tapadó por, mindenekelőtt az elektromosan vezető anyagok pora, illetve a nedvesség kedvezőtlen körülmények között elektromos áramütéshez vezethet. A rendszeres időközönként vizsgáltassa meg a Hilti Szervizzel a szennyezett készüléket, különösen abban az esetben, ha gyakran munkál meg elektromosan vezető anyagot.

Munkahely

 • Biztosítsa a munkahely jó megvilágítását.
 • Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. A rosszul szellőztetett munkahelyek egészségre károsak lehetnek a porterhelés miatt.
 • Tartson rendet a munkaterületen. A munkaterületről el kell távolítani azokat a tárgyakat, amelyek sérülést okozhatnak. A munkaterületen uralkodó rendetlenség balesetet okozhat.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos készülékek szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Legyen különösen figyelmes lépcsőn végzett munka során.

Felszívott anyag

 • Soha ne szívjon fel egészségre ártalmas, gyúlékony és/vagy robbanékony porokat (magnézium-alumíniumpor stb.). 60 °C-nál (140 °F) forróbb anyagok nem szívhatók fel (pl. izzó cigaretta, forró hamu).
 • Tilos gyúlékony, robbanékony, agresszív folyadékokat (hűtő‑ és kenőanyagokat, benzint, oldószereket, savakat (pH < 5), lúgokat (pH > 12,5) stb.) felszívni.
 • A készüléket azonnal kapcsolja ki, ha hab vagy folyadék távozik belőle.
 • Forró anyag felszívásakor viseljen max. 60 °C-ig (140 °F) védelmet nyújtó védőkesztyűt.
 • Ásványi fúróiszappal végzett munka közben viseljen védőruhát és kerülje el, hogy az iszap a bőrére kerüljön (pH > 9 maró).
 • Kerülje a lúgos vagy savas folyadékokkal való érintkezést. Ha véletlenül mégis hozzáér, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, mossa ki bő vízzel és keressen fel egy orvost.
Kiegészítőleg UL-jelzésű porelszívóknál
 • Az L porosztályú készülék alkalmas száraz, nem éghető porok, folyadékok, faforgács és veszélyes, > 1 mg/m³ expozíciós határértékű porok elszívására. A fel‑ ill. elszívandó porok veszélyessége szerint a készüléket megfelelő szűrőkkel kell felszerelni.
Kiegészítőleg UM- és UME-jelzésű porelszívóknál
 • Az M porosztályú készülék alkalmas száraz, nem éghető porok, folyadékok, faforgács és veszélyes, ≧ 0,1 mg/m³ expozíciós határértékű porok elszívására. A fel‑ ill. elszívandó porok veszélyessége szerint a készüléket megfelelő szűrőkkel kell felszerelni.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. A készülék csatlakozóaljzata
 2. Automatikus szűrőtisztítás
 3. „Szűrőtisztítás BE/KI” gomb (csak UL és UME típusoknál)
 4. „Automatikus szűrőtisztítás” állapotkijelzés
 5. A készülék kapcsolója
 6. Bevezető csőcsonk
 7. Szennyfogó tartály
 8. Markolat mélyedése
 9. Zárókapocs
 10. Szívófej
 11. Markolat
 12. Kábelhorog
 13. Szűrőfedél, zárókapocs

Rendeltetésszerű használat

Az itt leírt termékek univerzális ipari porelszívók, ipari célú használatra készültek. Száraz és nedves porelszívóként is alkalmazhatók.

A termékkel tilos embereket vagy állatokat tisztítani. A készülékkel tilos víz alatt dolgozni.

FIGYELMEZTETÉS

Az egészség veszélyeztetése! Az U-jelzésű porelszívó nem alkalmas egészségre ártalmas porok elszívására.

 • Ne használja ezt a modellt egészségre károk porok felszívásához!
 • A termékkel végzendő munka megkezdése előtt tájékozódjon a kezelésről, az anyag jellegéből következő veszélyekről, valamint az anyag biztonságos ártalmatlanításáról.
 • A terméket ne használja folyamatos tartós üzemben, automata és félautomata berendezésekben.
 • A sérülés veszélyének csökkentése érdekében csak eredeti Hilti tartozékokat és szerszámokat használjon.
 • Elektrosztatikus hatások elkerüléséhez használjon antisztatikus szívótömlőt.
 • Ne szívjon fel olyan tárgyat, például hegyes vagy éles peremű anyagot, amely a porzsákon keresztül sérülést okozhat.
 • A terméket ne használja létra helyett.

Ez a termék a következő ipari alkalmazásokhoz használható:

 • Nagy mennyiségű por elszívása Hilti gyémántcsiszolóval, darabolóval, fúrókalapáccsal és szárazfúró fúrókoronával együtt.
 • Ásványi fúróiszap elszívása Hilti gyémánt fúrókoronával, ill. Hilti gyémántvágóval és folyékony anyagok elszívása < 60 °C (140 °F) hőmérsékletig.
 • Olaj és folyékony közegek elszívása < 60 °C (140 °F) hőmérsékletig.
 • Fal- és padlófelületek nedves- és száraztisztítása
Kiegészítőleg UL-jelzésű porelszívóknál

Száraz, nem éghető porok, folyadékok, faforgács és veszélyes, > 1 mg/m³ (L porosztály) expozíciós határértékű porok elszívása.

Kiegészítőleg UM- és UME-jelzésű porelszívóknál

Száraz, nem éghető porok, folyadékok, faforgács és veszélyes, ≧ 0,1 mg/m³ (M porosztály) expozíciós határértékű porok elszívása.

Kiegészítőleg UL-, UM- és UME-jelzésű porelszívóknál

Amennyiben az elszívott levegő visszakerül a helyiség légterébe, porelszívás esetén feltétlenül biztosítani kell a légcsere (L) megfelelő mértékét. Vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti rendelkezéseket.

Lehetséges hibás használat

 • Az ipari porelszívót tilos elfektetve működtetni.
 • Az ipari porelszívó nem használható robbanásveszélyes anyagok, izzó, égő vagy éghető anyagok és agresszív porok (pl. magnézium-alumínium por) elszívására (kivétel: faforgács).
 • Az ipari porelszívó nem használható éghető anyagok (pl. benzin, oldószerek, savak, hűtő- és kenőanyagok stb.) elszívására.
 • Egészségkárosító anyagokat (pl.: azbesztet) tilos megmunkálni.

Szállítási terjedelem

Nedves-száraz porelszívó szűrőelemmel, komplett, forgókarmantyúval rendelkező szívótömlővel (szívóoldalon), valamint szerszámkarmantyú, műanyag porzsák PE VC 20/40, használati útmutató.

Figyelmeztető hangjelzés

Az UM- és UME-jelzésű porelszívók figyelmeztető hangjelzéssel vannak felszerelve. Biztonsági okokból megszólal a figyelmeztető hangjelzés, ha a levegő sebessége a szívótömlőben 20 m/s alá csökken.

Ahhoz, hogy a figyelmeztető jelzés helyesen oldjon ki, a tömlőátmérő beállításnál be kell állítani a használt szívótömlő átmérőjét.

Automatikus szűrőtisztítás

Annak érdekében, hogy a szűrőelemet a lehető legnagyobb mértékben megszabadítsa a rátapadt portól, a porelszívó automatikus szűrőtisztítóval rendelkezik.

A szűrőtisztítás az „Automatikus szűrőtisztítás BE/KI” gombbal kapcsolható ki, majd újbóli megnyomásával újra bekapcsolható.

Állapot
Jelentés
A LED világít.
 • A szűrőtisztítás aktiválva van.
A LED nem világít.
 • A szűrőtisztítás ki van kapcsolva.

A porelszívó minden indításakor a szűrőtisztítás automatikusan aktiválódik.

A léglöket automatikusan megtisztítja a szűrőelemet (pulzáló zaj).

Rendszeralkalmazások (különösen csiszolás, vágás és bemetszés esetén) és nagyobb pormennyiségek beszívása esetén a szűrőtisztítást aktiválni kell a tartósan nagy szívási teljesítmény érdekében.

A szűrőtisztítás csak rácsatlakoztatott szívótömlő esetén működik.

Felhasználási utasítások

Tartozékok és felhasználási módjaik
Tartozékok és kiegészítők
Alkalmazás módja
Műanyag porzsák PE VC 20 (203854)
ásványi alkalmazások, nedves és száraz
Műanyag porzsák PE VC 40 (203852)
ásványi alkalmazások, nedves és száraz
Papír porzsák VC 20 (203858)
fa alkalmazások
Papír porzsák VC 40 (203856)
fa alkalmazások
Szűrő VC 20/40 száraz (2121386)
száraz
Szűrő VC 20/40 universal (2121387)
univerzális nedves és száraz
Szűrő VC 20/40 performance (2121388)
intenzív nedves és száraz alkalmazások
Szívótömlő 27 x 3,5 m AS
nedves és száraz
Szívótömlő 36 mm
elsősorban nedves, poralkalmazásokhoz nem használható
Szívótömlő 36 x 5 m AS
nedves és száraz
 • UM- és UME-jelzésű porelszívók esetében feltétlenül műanyag porzsákot vagy papír porzsákot használjon.

Műszaki adatok

Száraz-nedves porelszívó


VC 20
VC 40
Méretek (H x Sz x M mm-ben)
505 x 380 x 500
505 x 380 x 610
A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
13,0 kg
14,7 kg
Tartálytérfogat
21 ℓ
36 ℓ
Por hasznos mennyiség
23 kg
40 kg
Víz űrtartalom
13,5 ℓ
25 ℓ
Üzemi hőmérséklet
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Automatikus szűrőtisztítás, minden
15 s
15 s
Érintésvédelmi osztály
I
I
Védettség
IP X4
IP X4
Hálózati frekvencia
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz

Névleges feszültség

Generátorral vagy transzformátorral való működtetés esetén annak leadott teljesítménye legyen legalább a duplája a gép típustábláján megadott névleges teljesítményfelvételi értékeknek. A transzformátor vagy a generátor üzemi feszültsége mindig essen a készülék névleges feszültségfelvételi értékeinek +5%-os és -15%-os határa közé.

·/·
100
volt [V]
110
volt [V]
110
volt [V]
200
volt [V]
Névleges teljesítményfelvétel
1200
watt [W]
1100
watt [W]
1100
watt [W]
950
watt [W]
Csatlakozóvezeték, beépített csatlakozóaljzat elektromos kéziszerszámhoz (ha rendelkezésre áll)
·/·
1600
watt [W]
·/·
·/·
Hálózati csatlakozó (típus)
VCTF 3 x 2,0 mm2
A07 QQF 3 / 12 AWG
H07 BQF 3G 1,5 mm2
VCTF 3 x 2,0 mm2
·/·
220 - 240
volt [V]
220 - 240 (CH)
volt [V]
220 - 240 (GB)
volt [V]
220 - 240 (NZ)
volt [V]
Névleges teljesítményfelvétel
1200
watt [W]
1200
watt [W]
1200
watt [W]
1200
watt [W]
Csatlakozóvezeték, beépített csatlakozóaljzat elektromos kéziszerszámhoz (ha rendelkezésre áll)
2400
watt [W]
1100
watt [W]
1800
watt [W]
1200
watt [W]
Hálózati csatlakozó (típus)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Maximális térfogatáram és maximális vákuum


VC 20-U
VC 20-UL
VC 20-UM
VC 20-UME
Maximális térfogatáram (levegő)
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Maximális térfogatáram (levegő)
1100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Maximális vákuum
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

VC 40-U
VC 40-UL
VC 40-UM
VC 40-UME
Maximális térfogatáram (levegő)
950 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1100 W
68 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
1200 W
74 ℓ/s
·/·
·/·
·/·
Maximális térfogatáram (levegő)
1100 W
·/·
138 m³/h
138 m³/h
138 m³/h
1200 W
·/·
150 m³/h
150 m³/h
150 m³/h
Maximális vákuum
950 W
235 hPa
·/·
·/·
·/·
1100 W
230 hPa
209 hPa
209 hPa
209 hPa
1200 W
253 hPa
253 hPa
253 hPa
253 hPa

Zaj- és vibrációs értékek (az EN 60335 szabvány szerint mérve)

Az alábbi adatok az összes VC 20 és VC 40 ipari porelszívóra érvényesek.

Kibocsátott hangnyomás szintje (LpA)
73 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
2,5 dB(A)
Kibocsátott rezgési érték
< 2,5 m/s²

Hosszabbítókábel használata

FIGYELMEZTETÉS

Sérült kábel miatt fellépő veszély! Ne érintse a vezetéket, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a gép csatlakozóvezetékét a dugaszolóaljzatból.

 • Rendszeresen ellenőrizze a gép csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott szakemberrel.
 • Csak az adott felhasználási területre engedélyezett, megfelelő vezeték-keresztmetszetű hosszabbítókábelt használjon. Ellenkező esetben a gép teljesítménye csökkenhet és a hosszabbítókábel túlhevülhet.
 • Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábel épségét.
 • A sérült hosszabbítókábelt cserélje ki.
 • Ha hosszabbítókábelt használ, annak szabványosnak kell lennie.
Ajánlott minimális keresztmetszet és maximális kábelhossz 120 V hálózati feszültség esetén
Kábel
AWG 16
AWG 14
AWG 12
AWG 10
Vezeték­keresztmetszet
1,31 mm²
2,08 mm²
3,31 mm²
5,26 mm²
Vezeték­keresztmetszet
2,58 kcmil
4,11 kcmil
6,53 kcmil
10,4 kcmil
Kábelhossz
25 m
30 m
50 m
100 m
Kábelhossz
75 ft
100 ft
150 ft
250 ft

Üzembe helyezés

VESZÉLY

Elektromos áram miatti veszély. A porelszívó nem megfelelő csatlakoztatása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

 • A porelszívót csak megfelelően földelt áramforráshoz csatlakoztassa.
VIGYÁZAT

Sérülésveszély nem ellenőrzött mozgások miatt! Nyitott kerékfékek esetén a porelszívó kontrollálatlan mozgásba kezdhet.

 • Működtesse a kerékfékeket a porelszívó biztos állásának biztosításához.

Első üzembe helyezés

Műanyag porzsák: Veszélytelen porok felszívásához

Ásványi porokhoz használjon műanyag porzsákot, faforgácshoz papír porzsákot:

> M-porosztályú kivitel ≥ 0,1 mg/m3 robbanási határértékkel rendelkező porok felszívásához

> L- vagy M-porosztályú kivitel > 1 mg/m3 robbanási határértékkel rendelkező porok felszívásához

 1. Nyissa ki a két zárókapcsot.
 2. Emelje el a szívófejet a szennyfogó tartályról.
 3. Emelje ki a tartozékokat a szennyfogó tartályból és a csomagolásból.
 4. Helyezze fel a szívófejet a szennyfogó tartályra és zárja a két zárókapcsot.
 5. Győződjön meg arról, hogy a szívófej megfelelően van felszerelve és reteszelve.
 6. Csatlakoztassa a szívótömlőt a készülékre.

Papírporzsák behelyezése faforgács elszívásához

A hegyes tárgyak átszúrhatják az elszívózsákot.

Győződjön meg arról, hogy semmilyen tárgy sem szúrta át az elszívózsákot.

Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Nyissa ki a két zárókapcsot.
 3. Emelje el a szívófejet a szennyfogó tartályról.
 4. Helyezze be az új papír porzsákot az adapterbe, majd helyezze azt a szennyfogó tartályra.
 5. Helyezze a szívófejet a szennyfogó tartályra.
 6. Zárja a két zárókapcsot.
 7. Győződjön meg arról, hogy a szívófej megfelelően van felszerelve és reteszelve.
 8. Csatlakoztassa a szívótömlőt a készülékre.

Műanyag porzsák behelyezése

Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Nyissa ki a két zárókapcsot.
 3. Emelje el a szívófejet a szennyfogó tartályról.
 4. Rögzítsen egy új műanyag porzsákot a szennyfogó tartályba (útmutató a porzsákra nyomtatva).
 5. Helyezze fel a szívófejet a szennyfogó tartályra és zárja a két zárókapcsot.

Üzemeltetés

FIGYELMEZTETÉS

Sérülésveszély. A szűrőrendszer sérülése esetén egészségre káros por léphet ki.

 • Vészhelyzetben (pl. szűrő szakadása) kapcsolja ki az elszívót, húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból és ellenőriztesse az elszívót további használat előtt szakemberrel.
VESZÉLY

Sérülésveszély. L osztályú és M osztályú elszívóknál a készülék egészségre ártalmas port tartalmaz.

 • Az ürítési és karbantartási munkálatokat, a szennyfogó tartály eltávolítását is beleértve, csak szakember végezheti. Viseljen megfelelő védőfelszerelést.
 • Végezzen porleszívást a készülék külső felületén, mielőtt eltávolítja egy veszélyes anyagokkal szennyezett területről, majd törölje tisztára, vagy csomagolja be szorosan. Mivel minden veszélyes területről vett alkatrész szennyezettnek tekintendő, a porelterjedés elkerülése érdekében végre kell hajtani a szükséges intézkedéseket.
 • A porelszívót soha ne működtesse teljes szűrőrendszere nélkül.
VIGYÁZAT

Sérülésveszély nem ellenőrzött mozgások miatt! Nyitott kerékfékek esetén a porelszívó kontrollálatlan mozgásba kezdhet.

 • Működtesse a kerékfékeket a porelszívó biztos állásának biztosításához.

A tömlő átmérőjének beállítása UM- és UME-jelzésű porelszívóknál

 1. Száraz, nem gyúlékony, expozíciós határértékekkel rendelkező porok és faforgács fel- és elszívásához igazítsa egymáshoz a szívótömlő átmérőjét és a tömlőátmérő-beállító kapcsoló állását.
 2. Kapcsoljon a legkisebb tömlőátmérőre, ha a porelszívót Hilti üregfúrórendszerrel használja.

Üzemeltetés a készülék csatlakozóaljzatának használata nélkül

 1. A hálózati csatlakozó bedugása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék kapcsolója „OFF” állásban van-e.
 2. Dugja be a porelszívó csatlakozódugóját az aljzatba.
 3. Fordítsa el a készülék kapcsolóját az „ON" pozícióra.

Üzemeltetés a készülék csatlakozóaljzatának használatával

A készülék csatlakozóaljzata csak elektromos kéziszerszámok elszívóhoz történő közvetlen csatlakoztatására szolgál.

A készülék csatlakozóaljzatára csatlakoztatott elektromos kéziszerszám esetén figyelembe kell venni a kéziszerszám kezelési útmutatóját és az abban található biztonsági tudnivalókat.

 1. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
 2. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatandó elektromos kéziszerszám maximális teljesítményfelvétele a készülék csatlakozóaljzatának megengedett maximális teljesítménye alatt marad-e, lásd a „Műszaki adatok” c. fejezetet és a készülék csatlakozóaljzatán található nyomtatott szöveget.
 3. Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának bedugása előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva.
 4. Dugja be az elektromos kéziszerszám csatlakozódugóját a készülék csatlakozóaljzatába.
 5. Dugja be a porelszívó csatlakozódugóját az aljzatba.
 6. Fordítsa el a készülék kapcsolóját az „Auto” pozícióra.
 7. Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
  Az elektromos kéziszerszám kikapcsolása után a porelszívó egy rövid ideig utánfutást végez annak érdekében, hogy a szívótömlőben található por elszívásra kerüljön.

Száraz porok elszívása

Száraz, különösen ásványi porok elszívása előtt ügyeljen arra, hogy a tartályban mindig a megfelelő porzsák legyen. A felszívott anyagot ekkor egyszerűen és tisztán lehet eltávolítani.

VIGYÁZAT

Sérülésveszély. Szűrőelem használata nélkül veszélyes por léphet ki.

 • Szűrőelem nélkül soha ne végezzen porelszívást.
 • Ügyeljen arra, hogy a szűrőelem száraz-e, és a megfelelő porzsák van-e behelyezve.

Folyadék felszívása

VIGYÁZAT

Sérülésveszély. Szűrőelem használata nélkül veszélyes por léphet ki.

 • Szűrőelem nélkül soha ne végezzen porelszívást.
 1. Ellenőrizze a töltésiszint-felügyeletet.
 2. Lehetőség szerint használjon külön szűrőelemet a nedves anyagokhoz.
  A VC 20/40 universal (2121387) típusú Hilti szűrő használata javasolt.
 3. A folyadékok elszívása után nyissa ki a két zárókapcsot.
 4. Emelje le a szívófejet a szennyfogó tartályról és helyezze egy sík felületre, hogy a szűrőelem megszáradhasson.
 5. Ürítse ki a szennyfogó tartályt, majd tisztítsa meg vízsugárral. Az elektródákat kefével, a szűrőelemet előzetes szárítást követően kézzel lehúzva tisztítsa meg.
 6. Hagyja a szennyfogó tartályt megszáradni.

Az elszívást követően

 1. Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot.
 2. Fordítsa el a készülék kapcsolóját az „OFF” pozícióra.
 3. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
 4. Tekerje fel a csatlakozóvezetéket és akassza a kábelhorogra.
 5. Ürítse ki a tartályt, majd tisztítsa meg a készüléket, az áttörléshez használjon egy nedves ruhát.
 6. Tekerje fel a tömlőt.
 7. Jogosulatlan használat ellen védett módon helyezze el a porelszívót egy száraz helyiségben.

Szennyfogó tartály ürítése száraz porok esetén

 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Emelje le a szívófejet a szennyfogó tartályról és helyezze egy sík felületre.
  • UM- és UME-jelzésű porelszívóknál
   • Vegye ki a porzsákot a szennyfogó tartályból.
  • U- és UL-jelzésű porelszívóknál
   • Vegye ki a porzsákot a szennyfogó tartályból, vagy markolja meg a markolat mélyedéseit, és döntse meg a szennyfogótartályt az ürítéshez.
 3. Végül helyezze fel a szívófejet a szennyfogó tartályra, és zárja a két zárókapcsot.

Porzsák nélküli szennyfogó tartály kiürítése (folyadékok esetén)

 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Emelje le a szívófejet a szennyfogó tartályról és helyezze egy sík felületre.
 3. Markolja meg a markolat mélyedéseit, és döntse meg a szennyfogótartályt az ürítéshez.
 4. Tisztítsa meg a szennyfogó tartály peremét egy rongy segítségével.
 5. Helyezze fel a szívófejet a szennyfogó tartályra és zárja a két zárókapcsot.

Ápolás és karbantartás

A készülék ápolása

FIGYELMEZTETÉS

Elektromos áram miatti veszély. Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez vezethet.

 • A készülék elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • A készülék, különösen a markolat, legyen mindig száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes. Ne használjon szilikontartalmú ápolószereket.
 • Soha ne üzemeltesse a porelszívót eldugult szellőzőnyílásokkal! Száraz kefét használjon a szellőzőnyílások gondos kitisztításához. Idegen tárgyakkal ne nyúljon a készülék belső részeihez, és ezt ne is engedje meg senkinek.
 • Rendszeres időközönként tisztítsa meg enyhén benedvesített törlőronggyal a készülék külső felületét. Tisztításhoz ne használjon szórókészüléket, gőzborotvát és folyó vizet, mert ez veszélyeztetheti a készülék elektromos biztonságát.
UL-, UM- és UME-jelzésű porelszívónál

Karbantartás és tisztítás közben úgy kell kezelni a készüléket, hogy az ne jelentsen veszélyt a karbantartást végzők vagy más személyek számára.

 • Használjon szűrt kényszerszellőztetést.
 • Viseljen védőruhát.
 • A karbantartási területet úgy tisztítsa meg, hogy ne kerüljön veszélyes anyag a környezetbe.
 • Végezzen porleszívást a készülék külső felületén, mielőtt eltávolítja a veszélyes anyagokkal szennyezett területről, majd törölje tisztára, vagy csomagolja be szorosan. Ennek során kerülje el, hogy a lerakódott, veszélyes por szétterjedjen.
 • A karbantartási és javítási munkák során az összes olyan alkatrészt, amelyeket nem lehetett kielégítő módon megtisztítani, át nem eresztő tasakba kell csomagolni és a hulladékkezelésre érvényes előírásokkal összhangban ártalmatlanítani kell.
 • Évente egyszer a Hilti Szerviznek vagy egy szakképzett szakembernek portechnikai ellenőrzést kell végeznie, ami kiterjed például a szűrő sérülésére, a készülék légzáróságára és az ellenőrző berendezések működésére.

Automatikus szűrőtisztítás

Tisztításhoz ne ütögesse a szűrőelemet kemény tárgyhoz és ne tisztogassa kemény, ill. hegyes tárggyal. Ezáltal csökken a szűrőelem élettartama.

A szűrőelemet tilos nagynyomású tisztítóberendezéssel tisztítani. Az ugyanis szakadásokat okozhat a szűrő anyagában.

A szűrőelem gyorsan kopó alkatrész.

 • A szűrőelemet legalább félévente cserélje.
 • Intenzív használat esetén gyakoribb csere szükséges.

Szűrőelem cseréje

Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Nyissa ki a szűrőfedél zárókapcsát.
 3. Nyissa ki a szűrő fedelét.
 4. Vegye ki óvatosan a szűrőelemet a tartóban lévő markolatvályúknál fogva.
 5. Tisztítsa meg a tömítést egy kendő segítségével.
 6. Helyezze be az új szűrőelemet.
 7. Zárja le a szűrőfedelet a fedélretesz előrehajtásával.
 8. Zárja be a szűrőfedél zárókapcsát.

Töltésiszint-felügyelet ellenőrzése

Image alternative
 1. Működtesse a kerékfékeket a porelszívó biztos állásának biztosításához.
 2. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 3. Nyissa ki a két zárókapcsot.
 4. Emelje le a szívófejet a szennyfogó tartályról és helyezze egy sík felületre.
 1. Ellenőrizze a megszakító érintkezők szennyezettségét, és ha szükséges, tisztítsa meg azokat egy kefe segítségével.
 2. Ellenőrizze a szívófej tömítésének szennyezettségét, és ha szükséges, tisztítsa meg a tömítést egy kendő segítségével.
 3. Helyezze fel a szívófejet a szennyfogó tartályra és zárja a két zárókapcsot.

A készülék ellenőrzése az ápolás és karbantartás után

 1. Az ápolási és karbantartási munkálatok elvégzése után ellenőrizze, hogy a porelszívó helyesen van-e összeszerelve, és hogy hibátlanul működik-e.
 2. Végezzen működéstesztet.

Szállítás és tárolás

Szállítás

Tilos a teljes készüléket hordozni.

A készülék nem akasztható darura.

 • Szükség esetén távolítsa el a Power Conditioner egységet vagy a különálló szerszámot a rögzítésből.
 • Ürítse ki a készüléket, mielőtt másik telephelyre viszi át.
 • Ha folyadékot szívott fel, ne döntse meg és ne szállítsa fekve a készüléket.
 • Szállításhoz egymásba dughatja a tömlő két végét a kúpos adapter segítségével.
UM- és UME-jelzésű porelszívóknál
VESZÉLY

Sérülésveszély. A bevezető csőcsonkon keresztül veszélyes elszívott anyag léphet ki.

 • M osztályú elszívók esetén a szállításhoz és használaton kívüli tároláshoz zárja a bevezető csőcsonkot a zárókarmantyúval.

Raktározás

 • Jogosulatlan használat ellen védett módon helyezze el a porelszívót egy száraz helyiségben.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

Hibák táblázata

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
UM- és UME-jelzésű porelszívóknál Figyelmeztető hangjelzés (csökkent szívóteljesítmény)
A porzsák megtelt.
 • Cserélje ki a porzsákot.
A szűrőelem erősen szennyezett.
 • Ha az automatikus szűrőtisztítás nincs aktiválva, aktiválja az automatikus szűrőtisztítást, és működtesse a porelszívót 30 másodpercig.
Az elektromos kéziszerszám szívótömlője vagy porelvezető fedele eldugult.
 • Tisztítsa meg a szívótömlőt és a porelvezető fedelet.
A tömlőátmérő-beállító hibás állásban van.
 • Állítsa be a tömlő átmérőjét.
 • Pormentes fúróval történő használat esetén a 15 mm átmérőjű tömlőt válassza.
A készülék port fúvat ki.
A szűrőelem nincs megfelelően felszerelve.
 • Szerelje fel újra a szűrőelemet.
A szűrőelem sérült.
 • Szereljen fel új szűrőelemet.
A készülék akaratlanul kapcsol be és ki, vagy a készülék kezelőjén keresztül statikus kisülések történnek.
Az elektrosztatikus levezetés nem biztosított, a készülék nem földelt csatlakozóaljzatba van csatlakoztatva.
 • Csatlakoztassa a készüléket földelt csatlakozóaljzatba, használjon antisztatikus tömlőt.
A készülék nem működik, vagy rövid felfutás után lekapcsol.
A vízlekapcsolás kioldott.
 • Tisztítsa meg a szondákat és azok környékét egy kefe segítségével.
A motor nem működik.
Kioldott a dugaszolóaljzat biztosítéka.
 • Kapcsolja be a biztosítékot.
 • Újabb kioldás után keresse meg a túláram okát.
A szennyfogó tartály megtelt.
 • Kapcsolja ki a készüléket és ürítse ki a szennyfogó tartályt.
A motor hőbiztosítéka elindult.
 • Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja hűlni mintegy 5 percig.
 • Ha a motor nem indul, vigye el készülékét a Hilti ügyfélszolgálathoz.
A motor hőbiztosítéka újra lekapcsolja a motort.
 • Száraz kefét használjon a szellőzőnyílások gondos kitisztításához.
A motor nem működik automata üzemmódban.
A csatlakoztatott készülék meghibásodott vagy nincs megfelelően csatlakoztatva.
 • Ellenőrizze a csatlakoztatott készülék működését, vagy helyezze be teljesen a hálózati csatlakozódugót.
Az automatikus szűrőelem-tisztítás nem működik.
Nincs szívótömlő csatlakoztatva.
 • Csatlakoztassa a szívótömlőt.

Ártalmatlanítás

Image alternative A Hilti termékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt készülékét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.

A használt elektromos és elektronikai készülékekről szóló európai uniós irányelv és annak a nemzeti jogba történt átültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.

Image alternative
 • Az elektromos készülékeket ne dobja a háztartási szemétbe!
Fúróiszap

Környezetvédelmi szempontból a fúróiszap csatornába vagy vizekbe engedése megfelelő előkezelés nélkül problematikus.

 • Érdeklődje meg a helyi hatóságoknál az érvényben lévő előírásokat.

A következő előkezelést ajánljuk:

 • Gyűjtse össze a fúróiszapot (például nedves porelszívóval).
 • Várja meg, míg a fúróiszap leülepszik, és az iszap szilárd részét egy építési törmeléket tároló hulladéklerakóban ártalmatlanítsa (pelyhesítőszerek meggyorsíthatják az ülepítési folyamatot).
 • Mielőtt a megmaradt vizet (lúgos, Ph érték > 7) belevezetné a csatornahálózatba, semlegesítse savas semlegesítőszerrel vagy hígítsa fel sok vízzel.
Fúrópor
 • Az összegyűjtött fúróport a nemzeti törvényi előírások szerint ártalmatlanítsa.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative