Nyelv

TE 1000-AVR

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő jelzőszavakat alkalmazzuk szimbólummal együtt:
Image alternative VESZÉLY! Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy közvetlenül fenyegető veszélyre, amely súlyos személyi sérülést vagy halált okoz.
Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
Image alternative VIGYÁZAT! Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak.
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától.
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak.
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Szimbólumok a terméken

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative II. érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés)

Termékinformációk

A Hilti termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Vésőkalapács
  TE 1000‌‑AVR
  Generáció
  02
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó gépalkatrészektől. A sérült vagy összetekert vezeték növeli az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítóvezeték használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetekhez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki az akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót . Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembe vételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett szerelő javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Biztonsági tudnivalók kalapácsokhoz

 • Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodáshoz vezethet.
 • Használja a géppel együtt szállított kiegészítő fogantyút. A gép feletti ellenőrzés elvesztése sérülést okozhat.
 • A gépet a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket vagy a saját elektromos csatlakozókábelét találhatja el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

Személyi biztonsági előírások
 • A terméket csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a gépen.
 • Áttörési munkáknál biztosítsa a munkavégzés helyszínével szemközti területet. A letöredező darabok ki- és/vagy leeshetnek, és személyi sérüléseket okozhatnak.
 • Győződjön meg arról, hogy az oldalmarkolat megfelelően van felszerelve és előírásszerűen van rögzítve. A gépet mindig két kézzel fogja az erre szolgáló markolatoknál. A markolatokat tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • Tartson munkaszüneteket és végezzen gyakorlatokat ujjainak jobb vérellátása érdekében. Hosszabb idejű munkavégzés esetén a rezgések zavart okozhatnak az ujjak, a kéz és a csukló véredényeiben vagy idegrendszerében.
 • Gyenge személy ne használja a gépet betanítás nélkül.
 • A gépet tartsa távol a gyermekektől.
 • A munka megkezdése előtt tisztázza a munka során keletkező por veszélyességi besorolását. Használjon hivatalosan engedélyezett védelmi osztályú ipari porszívót, amely megfelel a helyi porvédelmi előírásoknak.
 • Lehetőség szerint használjon porelszívót és megfelelő mobil portalanítót. Ólomtartalmú festékek, ásványok és a fém, néhány fafajta, beton / téglafalazat / kvarctartalmú kövezet, valamint ásványok és fémek pora káros lehet az egészségre.
 • Gondoskodjon a munkaterület jó szellőzéséről és szükség esetén viseljen az adott porhoz megfelelő légzőmaszkot. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen ha fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt használják azokat. Az azbeszttartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg.
 • A munkákat engedélyeztesse az építésvezetővel. Az épületeken és más szerkezeteken végzett munkák befolyásolhatják a statikát, különösen betonvas vagy tartóelem átvágása esetén.
Elektromos biztonsági előírások
 • A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet, hogy nincsenek-e rejtett elektromos vezetékek, ill. gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek áramütést okozhatnak, ha munka közben véletlenül megsért egy elektromos vezetéket.
 • Rendszeresen ellenőrizze a gép csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott szakemberrel. Ha az elektromos kéziszerszám csatlakozóvezetéke sérült, akkor a Hilti ügyfélszolgálatánál kapható, speciálisan előkészített és engedélyezett csatlakozóvezetékkel kell kicserélni. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábelt, és cserélje ki, ha sérült. Ne érintse a csatlakozó- és a hosszabbítókábelt, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból. Sérült csatlakozóvezeték és hosszabbítókábel esetén fennáll az áramütés veszélye.
 • A szennyezett gépet vezetőképes anyagokkal történt gyakori munkavégzés esetén rendszeres időközönként ellenőriztetni kell a Hilti Szervizzel. A gép felületére tapadó por, mindenekelőtt az elektromosan vezető anyagok pora, illetve a nedvesség kedvezőtlen körülmények között áramütéshez vezethet.
 • Áramkimaradáskor kapcsolja ki a gépet és húzza ki a csatlakozódugót. Így megakadályozza a gép véletlenszerű üzembe helyezését az áram visszatértekor.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Tokmány
 2. Szellőzőnyílások
 3. Oldalsó markolat
 4. Markolatgomb
 5. Be-/kikapcsoló gomb
 6. Markolat
 7. Teljesítményválasztó kapcsoló
 8. Csatlakozó az elektromos gépen
 9. Hálózati kábel kódolt, bontható csatlakozódugóval
 10. Szervizkijelző
 11. Teljesítményválasztó kijelző

Rendeltetésszerű használat

Az ismertetett termék nehéz vésési munkákhoz használandó elektromos vésőkalapács.

Beton-, téglafal-, kő- és aszfaltfelületeken végzett bontási munkák elvégzésére való.
 • Csak a típustáblán feltüntetett feszültségen és frekvencián szabad a gépet üzemeltetni.

Lehetséges hibás használat

Ez a termék egészségre veszélyes anyagok megmunkálására nem alkalmas.
Ez a termék nedves környezetben végzett munkához nem alkalmas.

Active Vibration Reduction (AVR)

A vésőkalapács Active Vibration Reduction (AVR) rendszerrel van felszerelve, amely jelentősen csökkenti a vibrációt.

Teljesítményválasztó kijelző

A vésőkalapács világító jelzéssel ellátott teljesítményválasztó kijelzővel van felszerelve.
A teljesítményválasztó kapcsoló megnyomásával kb. 70%-ra csökkentheti a vésőteljesítményt. Csökkentett teljesítmény esetén a teljesítményválasztó kijelzője világít.

A szervizkijelző állapota

A vésőkalapács világító jelzéssel ellátott szervizkijelzővel van felszerelve.
Állapot
Jelentés
A szervizkijelző pirosan világít.
A gép elérte azt az üzemidőt, amikor szervizelést igényel.
A gép sérült.
A szervizkijelző pirosan villog.
Túlmelegedés elleni védelem.
Az áramforrás feszültsége túl magas.
Időben vigye el a terméket egy Hilti Szervizbe. Így az mindig üzemkész marad.

Szállítási terjedelem

Vésőkalapács, oldalsó markolat, használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Központban vagy az alábbi oldalon talál: www.hilti.group .

Műszaki adatok

Vésőkalapács

A gép névleges feszültségét, névleges áramfelvételét, frekvenciáját és/vagy névleges teljesítményfelvételét az adott országra vonatkozó típustáblán találja.
Generátorral vagy transzformátorral való működtetés esetén annak leadott teljesítménye legyen legalább a duplája a gép típustábláján megadott névleges teljesítményfelvételi értékeknek. A transzformátor vagy a generátor üzemi feszültsége mindig essen a gép névleges feszültségfelvételi értékeinek +5%-os és -15%-os határa közé.

TE 1000‌‑AVR
A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
12,5 kg
Egy ütés energiája az EPTA 05 eljárás szerint
26 J

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 62841 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére.
A megadott adatok az elektromos szerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: Elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajkibocsátási értékek
Hangteljesítmény (LWA)
96 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
3 dB(A)
Kibocsátási hangnyomásszint (LpA)
85 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
3 dB(A)
Zajinformációk és rezgésértékek
Vésés (ah, Cheq)
5 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²

Üzemeltetés

A munkahely előkészítése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A termék véletlen elindítása.
 • A gép beállítása vagy az alkatrészek cseréje előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Az oldalfogantyú felszerelése és beállítása

VIGYÁZAT
Sérülésveszély A vésőkalapács feletti uralom elvesztése.
 • Győződjön meg arról, hogy az oldalmarkolat megfelelően van felszerelve és előírásszerűen van rögzítve.
Image alternative
 • Szerelje fel vagy állítsa be az oldalfogantyút.
  Vegye figyelembe az oldalmarkolathoz mellékelt leírást is.

Dugaszolható hálózati kábel

VIGYÁZAT
Sérülésveszély beszennyeződött érintkezők esetén a kúszóáramok miatt.
 • A bontható elektromos csatlakozót csak tiszta, száraz és feszültségmentes állapotban csatlakoztassa az elektromos gépre.
 • Dugaszolható hálózati kábel csatlakoztatása/leválasztása.

Dugaszolható hálózati kábel csatlakoztatása

VIGYÁZAT
Sérülésveszély beszennyeződött érintkezők esetén a kúszóáramok miatt.
 • A bontható elektromos csatlakozót csak tiszta, száraz és feszültségmentes állapotban csatlakoztassa az elektromos gépre.
 1. Vezesse be ütközésig a kódolt, bontható elektromos csatlakozót a gépbe, míg az hallhatóan bereteszel.
 2. Helyezze be a gép csatlakozódugóját az aljzatba.

Dugaszolható hálózati kábel leválasztása az elektromos gépről

 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Nyomja meg a reteszelőgombot, majd húzza ki a kódolt, bontható elektromos csatlakozót.
 3. Húzza ki a tápkábelt a gépből.

A betétszerszám behelyezése

Image alternative
 1. Enyhén zsírozza be a betétszerszám befogószárát.
 2. Helyezze a betétszerszámot a tokmányba, és enyhén rászorítva fordítsa el, amíg az hallhatóan be nem kattan a vezetőhornyokba.
  • A termék üzemkész.
  Csak eredeti Hilti gépzsírt használjon. Nem megfelelő gépzsír használata a termék károsodásához vezethet.

Betétszerszám kivétele

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély A szerszám a használat során felforrósodik és éles élek alakulhatnak ki rajta.
 • A szerszámcsere során viseljen védőkesztyűt.
VESZÉLY
Tűzveszély Veszély a forró szerszám gyúlékony anyaggal való érintkezésekor.
 • Ne helyezze a forró szerszámot gyúlékony anyagra.
Image alternative
 1. Húzza vissza a tokmányt.
 2. Vegye ki a szerszámot.

Munkavégzés

FIGYELEM
Sérülésveszély hibás kezelés miatt!
 • Üzem közben ne működtesse a forgásirány- és/vagy a funkcióválasztó kapcsolót.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Vésés

A vésőt (60°-os lépésközökkel) 6 különböző helyzetbe lehet beállítani. Ezáltal a lapos-, ill. profilvésőkkel mindig optimális munkahelyzetben lehet dolgozni.
A túl alacsony rászorítónyomás a véső megugrásához vezet. A túl magas rászorítónyomás csökkenti a véső teljesítményét.
Image alternative
 1. Helyezze be a gép csatlakozódugóját az aljzatba.
 2. Helyezze a vésőt kb. 80–100 mm-re (3¹⁄₈"–4") a peremtől.
 3. A vésés megkezdésekor a véső 70°–80°-os szögben álljon a betonfelülethez képest, és a véső hegye az anyag széle felé mutasson. Növelje a véső és a betonfelület közötti szöget 90°-ra, és törje le az anyagot.
  • Betonvas jelenléte esetén a vésőt mindig a megmunkálandó anyag pereme felé vezesse, és ne a betonvas felé.
 4. Rendszeresen fordítsa meg a vésőt, a véső egyenletes elhasználódása segíti az önélezést.

A véső teljesítményének beállítása

 • Nyomja meg a teljesítménykapcsolót.
  • A teljesítményválasztó kapcsoló megnyomásával kb. 70%-ra csökkentheti a vésőteljesítményt.
  A vésőteljesítmény beállítása csak bekapcsolt üzemállapotban lehetséges. A teljesítményválasztó kapcsoló újbóli megnyomásával ismét a teljes vésőteljesítmény áll rendelkezésre. A gép újraindítása esetén ismét rendelkezésre áll a teljes vésőteljesítmény.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ápolás
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

A porvédő sapka tisztítása

 • Száraz, tiszta törlőkendő segítségével rendszeresen tisztítsa meg a tokmányon található porvédő sapkát.
 • Óvatosan törölje tisztára a porvédő gyűrűt, majd kenje be egy kevés Hilti zsírral.
 • Feltétlenül cserélje ki a porvédő sapkát, ha a gyűrű sérült.

Szállítás és tárolás

 • Az elektromos gépet ne szállítsa behelyezett szerszámmal.
 • Az elektromos gépet mindig kihúzott hálózati csatlakozóval tárolja.
 • A gépet száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb szállítást vagy raktározást követően ellenőrizze az elektromos gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

Hibakeresés

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A gép nem indul.
Az elektronika inicializálása fut (max. kb. 4 másodpercig a csatlakozódugó bedugásától számítva). Áramkimaradás után az elektronikus indításgátló aktív.
 • Kapcsolja ki, majd újra be a gépet.
A hálózati áramellátás megszakadt.
 • Csatlakoztasson egy másik elektromos gépet és ellenőrizze a működést.
A generátor készenléti üzemmódban van.
 • Terhelje a generátort egy második fogyasztóval (pl. építési munkaterület lámpájával). Ezután kapcsolja ki, majd újra be a gépet.
A dugaszolható hálózati kábel nincs megfelelően bedugva.
 • Csatlakoztassa a dugaszolható hálózati kábelt megfelelően az elektromos gépbe.
A szervizkijelző pirosan világít.
A gép megsérült, vagy elérte azt az üzemidőt, amikor szervizelést igényel.
 • A terméket csak Hilti Szervizben javíttassa.
A szervizkijelző pirosan villog.
Az áramforrás feszültsége túl magas.
 • Cserélje ki a csatlakozóaljzatot. Ellenőrizze a hálózatot.
Túlmelegedés elleni védelem.
 • Hagyja a gépet lehűlni. Tisztítsa ki a szellőzőnyílásokat. Az üresjárati üzem még lehetséges.
Nincs ütés.
A gép túl hideg.
 • Állítsa a vésőkalapácsot a padlóra, és hagyja üresjáratban járni. Szükség esetén ismételje addig, amíg a kalapácsmű működni nem kezd.
A gép nem a teljes teljesítményen működik.
Teljesítménycsökkentés aktiválva.
 • Nyomja meg a teljesítményválasztó kapcsolót (figyeljen a teljesítményválasztó kijelzőjére). Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a gépet.
A hosszabbítókábel túl hosszú és / vagy túl kicsi a keresztmetszete.
 • Megengedett hosszúságú és / vagy elegendő keresztmetszetű hosszabbítókábelt használjon.
Az áramellátás feszültsége túl kicsi.
 • Csatlakoztassa a gépet egy másik áramforrásra.
A véső reteszelését nem lehet kioldani.
Nincs teljesen hátrahúzva a tokmány.
 • Ütközésig húzza vissza a szerszámreteszelést, és vegye ki a szerszámot.
A gép üzem közben lekapcsol.
Túlmelegedés elleni védelem.
 • Hagyja a gépet lehűlni. Tisztítsa ki a szellőzőnyílásokat. Az üresjárati üzem még lehetséges.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

RoHS (Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Stoffe)

A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r9672135.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative
Image alternative