Nyelv

AG 4S-A22

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Viseljen védőszemüveget
Image alternative Névleges fordulatszám
Image alternative Fordulat percenként
Image alternative Fordulat percenként
Image alternative Átmérő
Image alternative Egyenáram
Image alternative A termék az iOS és Android platformokkal kompatibilis vezeték nélküli adatátvitelhez használható.
Image alternative Li-ion akku
Image alternative A használt Hilti Li-ion akku típussorozata. Vegye figyelembe a Rendeltetésszerű használat fejezetben közölt adatokat.
Image alternative Az akkut soha ne használja ütőszerszámként.
Image alternative Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az akkut. Ne használjon olyan akkut, amelyet ütés ért vagy egyéb módon sérült.

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Sarokcsiszoló
  AG 4S-A22
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Biztonsági előírások

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást, illusztrált anyagot és műszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékeltek. Az alábbi biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a csatlakozókábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekert csatlakozókábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítókábelt használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesethez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
 • Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszámot hosszú ideje használja, és ezáltal jól ismeri. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki a kivehető akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A markolatot és fogófelületeket tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos üzemeltetését és ellenőrzését az előre nem látható helyzetekben.
Akkumulátoros szerszám használata és kezelése
 • Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőberendezésben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőberendezésben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 • Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
 • Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 • Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
 • Ne használjon sérült vagy módosított akkut. A sérült vagy módosított akkuk előre nem látható módon viselkedhetnek és tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhatnak.
 • Az akkut ne tegye ki tűz és magas hőmérséklet hatásának. A tűz és a 130 °C (265 °F) feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
 • Kövesse a töltésre vonatkozó összes utasítást, és az akkut vagy akkus szerszámot soha ne töltse a használati utasításban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megengedett hőmérséklet-tartományon kívül történő töltés az akku meghibásodásához és tűzveszélyhez vezethet.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.
 • Soha ne javítsa a sérült akkut. Az akkuk javítását csak a gyártó által felhatalmazott ügyfélszolgálatok végezhetik.

Biztonsági tudnivalók csiszoláshoz, csiszolópapírral történő csiszoláshoz, drótkefével végzett munkálatokhoz, polírozáshoz és daraboláshoz:

 • Ez az elektromos kéziszerszám használható csiszolóként, csiszolópapírral felszerelt csiszolóként, drótkefeként és darabológépként. Vegye figyelembe a géppel együtt szállított biztonsági tudnivalókat, utasításokat, ábrákat és adatokat. A következő utasítások be nem tartása elektromos áramütést, tüzet okozhat és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
 • Ez az elektromos kéziszerszám nem alkalmas polírozásra. Ha nem rendeltetésének megfelelően használja az elektromos kéziszerszámot, akkor az veszélyek kialakulásához és sérülésekhez vezethet.
 • Ne használjon olyan tartozékot, amelyeket a gyártó nem kimondottan jelen elektromos kéziszerszámhoz tervezett és ajánlott. Az, hogy a tartozékot rögzíteni tudja az elektromos kéziszerszámon, még nem garantálja a biztonságos használatot.
 • A betétszerszám megengedett fordulatszámának legalább olyan magasnak kell lennie, mint az elektromos kéziszerszámon feltüntetett legnagyobb fordulatszámnak. A megengedettnél gyorsabb forgás következtében a tartozék eltörhet és lerepülhet.
 • A betétszerszám külső átmérőjének és vastagságának meg kell felelnie az elektromos kéziszerszám megadott méretének. A hibásan méretezett betétszerszámokat nem lehet megfelelően védeni vagy kontrollálni.
 • A menetbetétes betétszerszámoknak pontosan kell illeszkedniük az elektromos kéziszerszám csiszolóorsójára. A karima segítségével szerelt betétszerszámok esetében a betétszerszám lyukátmérőjének a karima befogóátmérőjéhez kell illeszkednie. Azok a betétszerszámok, amelyek nem pontosan illeszkednek az elektromos kéziszerszámra, egyenetlenül forognak, erősen rezegnek, minek következtében elvesztheti a gép fölötti ellenőrzést.
 • Ne használjon sérült betétszerszámokat. Minden egyes alkalmazás előtt ellenőrizze a betétszerszámokat. Vizsgálja meg a csiszolótárcsákat a szilánkok lepattanása, repedések tekintetében, ellenőrizze, hogy a csiszolótányéron vannak-e repedések, az nem kopott-e, vagy nem használódott-e el erősen, ellenőrizze, hogy a drótkefe drótjai nem lazultak-e ki, vagy nem törtek-e ki. Ha az elektromos kéziszerszám vagy a betétszerszám leesik, ellenőrizze, hogy az megsérült-e a leesés során, vagy használjon sérülésmentes betétszerszámot. Miután ellenőrizte és behelyezte a betétszerszámot, ügyeljen arra, hogy ön és az ön közelében lévő személyek a forgó betétszerszám síkján kívül tartózkodjanak, majd működtesse a gépet egy percig a legnagyobb fordulatszámon. A sérült betétszerszámok többnyire eltörnek ezalatt a tesztidőszak alatt.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést. Az alkalmazásnak megfelelően használjon arcvédőt, szemvédőt vagy védőszemüveget. Ha célszerű, akkor viseljen porvédő maszkot, hallásvédő felszerelést, védőkesztyűt vagy speciális kötényt, amely távol tartja az apró csiszoló- és anyagrészecskéket. Óvja a szemét az egyes alkalmazások során keletkező kirepülő idegen testektől. A por- és a légzőmaszk szűri az alkalmazás során keletkező port. Ha hosszú ideig van kitéve erős zajnak, halláskárosodást szenvedhet.
 • Ügyeljen arra, hogy a többi személy biztonságos távolságra tartózkodjon az Ön munkaterületétől. Mindenkinek, aki belép a munkaterületre, egyéni védőfelszerelést kell viselnie. A munkadarabról letört részek vagy a betétszerszám eltört darabjai szétrepülhetnek, és sérüléseket okozhatnak a közvetlen munkaterületen kívül is.
 • A gépet mindig csak a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket találhat el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fém részei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.
 • Tartsa távol az elektromos csatlakozókábelt a forgó betétszerszámoktól. Ha elveszti a gép fölötti uralmat, akkor a gép átvághatja vagy elkaphatja az elektromos csatlakozókábelt, és a keze vagy a karja a forgó betétszerszámhoz érhet.
 • Soha ne tegye le az elektromos kéziszerszámot addig, míg a betétszerszám nem áll le teljesen. A forgó betétszerszám hozzáérhet a felülethez, melyre helyezte, minek következtében elvesztheti az elektromos kéziszerszám fölötti uralmat.
 • Szállítás, mozgatás közben ne működtesse az elektromos kéziszerszámot. A forgó betétszerszám elkaphatja a ruházatát, ha véletlenül hozzáér ahhoz, és a betétszerszám belefúródhat a testébe.
 • Tisztítsa rendszeresen az elektromos kéziszerszám szellőzőnyílásait. A motor kompresszora port szív be a gépházba, a vastagon felgyülemlett fémpor elektromos veszélyt okozhat.
 • Ne használja az elektromos kéziszerszámot gyúlékony anyagok közelében. A gépből kiugró szikra meggyújthatja ezeket az anyagokat.
 • Ne használjon olyan betétszerszámokat, amelyekhez folyékony hűtőanyag szükséges. Víz vagy egyéb folyékony hűtőanyag használata elektromos áramütést okozhat.
Visszacsapódás és a megfelelő figyelmeztetésekA gép visszacsapódása egy forgó betétszerszám, például egy csiszolótárcsa, csiszolótányér, drótkefe stb. beakadása vagy blokkolása következtében fellépő hirtelen reakció. A betétszerszám beakadása vagy blokkolása a forgó betétszerszám hirtelen leállását okozza. Ezáltal a kontrollálatlan elektromos szerszám a blokkolásban lévő betétszerszám forgásirányával ellentétes irányba halad.
Ha pl. egy csiszolótárcsa megakad vagy blokkolódik a munkadarabban, akkor a munkadarabba belemerülő csiszolótárcsa széle beakadhat, ennek következtében a csiszolótárcsa kitörhet vagy visszacsapódást okozhat. Ekkor a csiszolótárcsa a gépet kezelő személy felé vagy tőle távolodó irányba mozoghat, aszerint, hogy a blokkolásban található tárcsa milyen irányban forog. Közben a csiszolótárcsa eltörhet.
A visszacsapódás az elektromos kéziszerszám helytelen vagy hibás használatának következménye. Megfelelő óvintézkedésekkel, amelyekről a későbbiekben olvashat, a gép visszacsapódása megakadályozható.
 • Tartsa biztosan az elektromos kéziszerszámot, és vegyen fel a testével és karjaival olyan pozíciót, amelyben fel tudja fogni a gép visszacsapódásából adódó erőket. Ha van a gépen kiegészítő markolat, akkor azt használja mindig, így a lehető legnagyobb kontrollt tudja kifejteni a visszacsapódásából származó erőkre és a gép gyorsjárata során jelentkező reakciónyomatékra. A gépet kezelő személy a megfelelő óvintézkedések megtétele által uralhatja a visszacsapódásból és a reakciónyomatékból származó erőket.
 • Soha ne közelítse a kezét a forgó betétszerszámhoz. Visszacsapódás során a betétszerszám áthaladhat a keze fölött.
 • Ne tartózkodjon abban a tartományban, amelybe a visszacsapódás következtében az elektromos kéziszerszám bekerülhet. A visszacsapódás következtében az elektromos kéziszerszám a blokkolásban lévő csiszolótárcsa mozgásával ellentétes irányba halad.
 • Különösen óvatosan dolgozzon sarkok, éles peremek stb. közelében. Akadályozza meg, hogy a betétszerszám visszapattanjon a munkadarabról, vagy hogy beszoruljon abba. A sarkoknál, az éles peremeknél vagy visszapattanáskor a forgó betétszerszám hajlamos a beszorulásra. Ez a gép fölötti uralom elvesztését vagy a gép visszacsapódását okozza.
 • Ne használjon lánc- vagy fogazott fűrészlapot. Az ilyen betétszerszám gyakran visszacsapódást okoz, vagy az elektromos kéziszerszám fölötti uralom elvesztéséhez vezet.
Különleges biztonsági tudnivalók csiszoláshoz és daraboláshoz:
 • Kizárólag az elektromos kéziszerszámhoz engedélyezett csiszolótestet és ahhoz tervezett védőburkolatot használjon. Azokat a csiszolótesteket, amelyeket nem az adott elektromos kéziszerszámhoz terveztek, nem lehet megfelelően védeni és nem biztonságosak.
 • A hajlított csiszolótárcsákat úgy kell felszerelni, hogy a csiszolófelület a védőburkolat pereme alatt legyen. A szakszerűtlenül felszerelt csiszolótárcsa, amely a védőburkolat pereme alól kilóg, nem védhető megfelelően.
 • A védőburkolatot biztonságosan kell felszerelni az elektromos kéziszerszámra, és a lehető legnagyobb fokú biztonság érdekében úgy kell beállítani, hogy a csiszolótest lehető legkisebb része mutasson szabadon a kezelő felé. A védőburkolat óvja a kezelőszemélyt a letöredező daraboktól, a csiszolótesttel való véletlenszerű érintkezéstől, valamint a szikráktól, amelyek meggyújthatják a ruházatot.
 • A csiszolótesteket csak az ajánlott alkalmazási lehetőségekre szabad használni. Például: Soha ne csiszoljon a darabolótárcsa oldalfelületével. A darabolótárcsát a tárcsa élével történő anyaglehordásra tervezték. Ha ezt a csiszolótestet oldalirányú erőhatások érik, akkor azok széttörhetik a tárcsát.
 • A kiválasztott csiszolótárcsához mindig sérülésmentes, megfelelő méretű és alakú szorítókarimát használjon. A megfelelő karima megtámasztja a csiszolótárcsát és ezáltal csökkenti a tárcsatörés veszélyét. A darabolótárcsákhoz használt karima eltérhet a többi csiszolótárcsa karimáitól.
 • Ne használja nagyobb elektromos kéziszerszámok elkopott csiszolótárcsáit. A nagyobb elektromos kéziszerszámokhoz használt csiszolótárcsákat nem a kisebb elektromos kéziszerszámok magasabb fordulatszámára tervezték, ezért eltörhetnek.
További különleges biztonsági tudnivalók csiszoláshoz és daraboláshoz:
 • Kerülje el a darabolótárcsa blokkolását vagy a túl nagy rászorítóerőt. Ne végezzen túlságosan mély vágásokat. A darabolótárcsa túlterhelése növeli az igénybevételt, valamint a tárcsák hajlamosságát a megakadásra vagy a blokkolásra. Ezáltal megnő a visszacsapódás vagy a csiszolótest törésének lehetősége.
 • Ne tartózkodjon a forgó darabolótárcsa előtti és mögötti tartományban. Ha a darabolótárcsát a munkadarabban önmagától elfelé mozgatja, akkor visszacsapódás esetén az elektromos kéziszerszám a forgó tárcsájával egyenesen Ön felé vágódik.
 • Ha a darabolótárcsa beszorul vagy Ön megszakítja a munkát, kapcsolja ki a gépet, és tartsa nyugodtan addig, míg a tárcsa leáll. Soha ne próbálja meg a még forgó darabolótárcsát kihúzni a vágatból, egyébként a gép visszacsapódhat. Állapítsa meg és szüntesse meg a beszorulás okát.
 • Ne kapcsolja be újra az elektromos kéziszerszámot addig, amíg az a munkadarabban van. Mielőtt nagy odafigyeléssel folytatná a vágást, működtesse a darabolótárcsát addig, amíg az eléri a teljes fordulatszámot. Ellenkező esetben a tárcsa megakadhat, kiugorhat a munkadarabból, vagy a gép visszacsapódását okozhatja.
 • A beragadt darabolótárcsa a gép visszacsapódását okozhatja. Ennek elkerülése érdekében támassza ki a lemezeket vagy a nagyobb munkadarabokat. A nagyobb munkadarabok behajolhatnak saját súlyuk alatt. A munkadarabot a tárcsa mindkét oldalán alá kell támasztani, mind a daraboláshoz közeli, mind az él felőli oldalon.
 • Legyen különösen óvatos, ha meglévő falakon vagy más, be nem látható területen végez „merülővágást“. A bemerülő darabolótárcsa a gép visszacsapódását okozhatja gáz- vagy vízvezetéken, elektromos vezetéken vagy más objektumon végzett vágás közben.
Különleges biztonsági tudnivalók csiszolópapírral történő csiszoláshoz:
 • Ne használjon túlméretezett csiszolólapokat. Mindig kövesse a gyártó csiszolólapméretre vonatkozó utasítását. Ha a csiszolólapok túlnyúlnak a csiszolótányérokon, sérüléseket okozhatnak, illetve a csiszolólapok beakadhatnak vagy elszakadhatnak, és ez visszaütéshez vezethet.
Különleges biztonsági tudnivalók drótkefével végzett munkálatokhoz:
 • Vegye figyelembe, hogy a drótkefe a szokásos használat közben is veszít a drótjaiból. Ne terhelje túl a drótkefe drótjait túl magas rászorítóerő révén. A lerepülő drótdarabok könnyen keresztülhatolhatnak a vékony ruhán és/vagy a bőrön.
 • Ha munkavégzés közben védőburkolat használata ajánlott, akkor akadályozza meg, hogy a védőburkolat és drótkefe egymáshoz érjenek. A rászorító- és a centrifugális erő miatt megnőhet a tárcsa- és a fazékkefe átmérője.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

Személyi biztonsági előírások
 • A terméket csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a gépen.
 • Kerülje a forgó részekkel való érintkezést – sérülésveszély!
 • A szerszámcsere közben is viseljen védőkesztyűt. A betétszerszám érintése vágási és égési sérüléseket okozhat.
 • A munka megkezdése előtt tisztázza a munka során keletkező por veszélyességi besorolását. Használjon hivatalosan engedélyezett védelmi osztályú ipari porszívót, amely megfelel a helyi porvédelmi előírásoknak. Ólomtartalmú festékek, ásványok és a fém, néhány fafajta, beton / téglafalazat / kvarctartamú kövezet, valamint ásványok és fémek pora káros lehet az egészségre.
 • Gondoskodjon a munkaterület jó szellőzéséről és szükség esetén viseljen az adott porhoz megfelelő légzőmaszkot. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen ha fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt használják azokat. Az azbeszttartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg.
 • Tartson munkaszüneteket és végezzen gyakorlatokat ujjai jobb vérellátása érdekében. Hosszabb idejű munkavégzés esetén a rezgések zavart okozhatnak az ujjak, a kéz és a csukló véredényeiben vagy idegrendszerében.
Elektromos biztonsági előírások
 • A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet, hogy nincsenek-e rejtett elektromos vezetékek, ill. gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek áramütést okozhatnak, ha munka közben véletlenül megsért egy elektromos vezetéket.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata
 • Soha ne használjon darabolótárcsát csiszoláshoz.
 • Húzza meg erősen a betétszerszámot és a karimát. Ha a betétszerszám és a karima nincs erősen meghúzva, akkor kikapcsolás után fennáll a veszély, hogy a betétszerszám a motor fékezéskor leold az orsóról.
 • A csiszolótárcsa kezelésével és tárolásával kapcsolatosan vegye figyelembe a gyártó utasításait.

Akkumulátoros készülékek gondos használata és kezelése

 • Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
 • Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől.
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa a terméket egy nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságba, ahol megfigyelhető, és hagyja lehűlni. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Akku
 2. Akkukioldó gomb
 3. Töltésállapot-kijelző
 4. Sebességszabályozás
 5. Be-/kikapcsoló gomb
 6. Orsórögzítő gomb
 7. Oldalsó markolat
 8. Védőburkolat-kioldó gomb
 9. Orsó
 10. Standard védőburkolat
 11. Szorítókarima O-gyűrűvel
 12. Daraboló köszörűtárcsa / Nagyoló csiszolótárcsa
 13. Feszítőanya
 14. Kwik lock gyorsrögzítő anya (opcionális)
 15. Feszítőkulcs
 16. Porszűrő

Rendeltetésszerű géphasználat

A leírt termék egy kézi vezetésű, akkumulátoros sarokcsiszoló. A gépet fémből vagy ásványi alapú anyagból készült tárgyak vízhasználat nélküli daraboló köszörülésére, nagyoló csiszolására, kefézésére, csiszolópapírral történő csiszolására, illetve csempefúrásra tervezték. A gép csak száraz körülmények között történő csiszolásra, illetve vágásra használható.

 • Ásványi anyagok daraboló köszörülése, bemetszése és nagyoló csiszolása csak a megfelelő védőburkolat (opcionálisan megvásárolható) használata mellett megengedett.

 • Ásványi aljzatok, pl. beton vagy kő megmunkálásakor porelszívó feltét használata erre alkalmas Hilti porelszívóval együtt kötelező.

 • Ehhez a termékhez kizárólag Hilti B 22 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használjon.
 • Ehhez az akkuhoz kizárólag a C4/36 sorozatba tartozó Hilti töltőkészüléket használjon.

Szállítási terjedelem

Sarokcsiszoló, oldalsó markolat, standard védőburkolat, elülső fedél, szorítókarima, szorítóanya, feszítőkulcs, porszűrő, használati útmutató.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyeken vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group .

ATC

A gép az elektronikus gyorslekapcsoló ATC (Active Torque Control) funkcióval van felszerelve.
Ha a betétszerszám blokkol vagy elakad, akkor a gép hirtelen kontrollálatlanul az ellenkező irányba fordul. Az ATC funkció ezt a hirtelen forgást felismeri, és a gépet azonnal leállítja.
A rendeltetésszerű működéshez a gépnek képesnek kell lennie forogni.
Miután megtörtént a gyorslekapcsolás, kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be a gépet.

Hőmérsékletfüggő gépvédelem

A hőmérsékletfüggő motorvédelem felügyeli az áramfelvételt, valamint a motor melegedését, és ezzel védi a gépet a túlhevüléstől.
A túl nagy rászorító erőből származó motortúlterhelésnél a gép érezhetően leveszi a teljesítményt, vagy akár meg is állhat.
Ha a gép túlterhelés következtében leáll vagy csökkenti a fordulatszámot, tehermentesítse a gépet, és kb. 30 másodpercig üzemeltesse üresjárati fordulatszámon.

Védőburkolat elülső fedéllel

Image alternative
Fémes anyagok megmunkálása során egyenes csiszolótárcsával végzett nagyoló csiszoláshoz és darabolótárcsákkal végzett daraboló köszörüléshez az elülső fedéllel rendelkező standard védőburkolatot kell használni.

DC-EX 125/5" C porelvezető fedél (darabolás), kompakt burkolat (tartozék)

Image alternative
Ásványi aljzatok gyémánt darabolótárcsával történő daraboló köszörüléséhez a DC-EX 125/5" C kompakt fedél használandó.
Ezt a burkolatot tilos fémfelületek megmunkálására használni.

Porelvezető fedél (bemetszés) DC-EX 125/5"M (tartozék)

Image alternative
Porelvezető fedél nélkül, gyémánt darabolótárcsával tilos ásványianyag-tartalmú felületen daraboló köszörülést és bemetszéseket végezni.
VIGYÁZAT Ezt a burkolatot tilos fémfelületek megmunkálására használni.

DG-EX 125/5" porelvezető fedél (csiszolás) (tartozék)

Image alternative
A csiszolórendszer csak alkalmanként használható ásványi felületek csiszolására gyémántbetétes fazékkoronggal.
Ezt a burkolatot tilos fémfelületek megmunkálására használni.

A Li-ion akku töltöttségének kijelzője

A Li-ion töltöttségének állapota a két akkumulátor-kireteszelőgomb egyikének megkoppintásakor megjelenik a kijelzőn.
Állapot
Jelentés
4 LED világít.
Töltöttségi állapot: 75% és 100% között
3 LED világít.
Töltöttségi állapot: 50% és 75% között
2 LED világít.
Töltöttségi állapot: 25% és 50% között
1 LED világít.
Töltöttségi állapot: 10% és 25% között
1 LED villog.
Töltöttségi állapot: < 10%
Munkavégzés közben és közvetlenül annak befejezését követően nem lehet lekérdezni a töltési állapotot. Az akkumulátor töltési állapotát kijelző LED-ek villogása esetén vegye figyelembe a Hibakeresés című fejezetben leírt tudnivalókat.

Fogyóanyagok

Csak műgyanta kötésű és szálerősített kivitelű, max. 125 mm Ø tárcsák használhatóak, amelyek legalább 11000 ford./perc fordulatszámhoz és 80 m/s kerületi sebességhez engedélyezettek.
A tárcsavastagság nagyoló csiszolótárcsák esetén max. 6,4 mm, daraboló köszörűtárcsák esetében max. 3,0 mm lehet.
FIGYELEM! Darabolótárcsával végzett darabolás és bemetszés során mindig használja a kiegészítő elülső fedéllel ellátott standard védőburkolatot vagy egy teljesen zárt porelvezető fedelet.
Tárcsák
Típus
Alkalmazás
Rövidítés
Aljzat
Abrazív daraboló köszörűtárcsa
Daraboló köszörülés, bemetszés
AC‑D
fémes
Gyémánt daraboló köszörűtárcsa
Daraboló köszörülés, bemetszés
DC-TP, DC‑D (SPX, SP, P)
ásványi
Abrazív nagyoló csiszolótárcsa
Nagyoló csiszolás
AG‑D, AF‑D, AN‑D
fémes
Gyémánt nagyoló csiszolótárcsa
Nagyoló csiszolás
DG‑CW (SPX, SP, P)
ásványi
Drótkefe
Drótkefék
3CS, 4CS, 3SS, 4SS
fémes
Gyémánt fúrókorona
Csempefúrás
DD‑M14
ásványi
Fibertárcsa
Nagyoló csiszolás
AP-D
fémes
A tárcsák hozzárendelése a használt felszereléshez
Tétel
Felszerelés
AC‑D
AG‑D, AF‑D, AN‑D
DG-CW (SPX, SP, P)
DC-TP, DC-D (SPX, SP, P)
AP-D
3CS, 4CS, 3SS, 4SS, DD-M14
A
Védőburkolat
X
X
X
X
X
X
B
Elülső fedél (A-val együtt)
X


X


C
Porelvezető fedél (csiszolás) DG‑EX 125⁄5"


XD
Porelvezető fedél (darabolás) DC‑EX 125⁄5"C (A-val együtt)X


E
Porelvezető fedél (bemetszés) DC-EX 125/5"MX


F
Adapter DC-EX SL (E-vel együtt)X


G
Oldalsó markolat
X
X
X
X
X
X
H
Feszítőanya
X
X
X
X


I
Szorítókarima
X
X
X
X


J
Kwik lock (választható H esetén)
X
X

X


K
Feszítőanya fibertárcsához
X

L
Alátéttányér
X

Műszaki adatok


AG 4S-A22‑125
Névleges feszültség
21,6 V
Névleges fordulatszám
8 500 ford./perc
Maximális tárcsaátmérő
125 mm
A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
3,1 kg
Hajtóorsó menete
M14
Orsóhossz
22 mm
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 70 ℃

Műszaki adatok

Orsóhossz
22 mm
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 70 ℃

Akku

Akku üzemi feszültsége
21,6 V
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 40 ℃
Akkuhőmérséklet a töltés kezdetekor
−10 ℃ … 45 ℃

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 60745 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére.
A megadott adatok az elektromos szerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: Elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
AG 4S‑A22‑125 Zajértékek
Kibocsátási hangnyomásszint (LpA)
81,5 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
3 dB(A)
Hangteljesítmény (LWA)
92,5 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
3 dB(A)
Vibrációs értékekMás alkalmazások, mint pl. a darabolás, ettől eltérő vibrációs értékeket eredményezhetnek.
Felületcsiszolás rezgéscsillapító fogantyúval (ah,AG)
4,7 m/s²
Csiszolópapírral történő csiszolás rezgéscsillapító fogantyúval (ah,DS)
5,3 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²

Üzembe helyezés

Az akku töltése

 1. A töltés előtt olvassa el a töltőkészülék használati utasítását.
 2. Ügyeljen arra, hogy az akku és a töltőkészülék érintkezői tiszták és szárazak.
 3. Az akkut a megengedett töltőberendezésben töltse fel.

Az akku behelyezése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély rövidzárlat vagy leeső akku miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az akkuhoz és a termék érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
 • Győződjön meg arról, hogy az akku mindig megfelelően rögzül.
 1. Az első üzembe helyezés előtt töltse fel teljesen az akkut.
 2. Helyezze az akkut a készüléktartóba, hogy az hallhatóan bereteszeljen.
 3. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.

Az akku eltávolítása

 1. Nyomja meg az akku kioldógombjait.
 2. Húzza ki az akkut a gépből.

Oldalsó markolat felszerelése

 • Csavarja be az oldalsó markolatot az erre szolgáló menetes hüvelyek egyikébe.

Védőburkolat fel- és leszerelése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély. A betétszerszám forró és nagyon éles is lehet.
 • Viseljen védőkesztyűt az összeszerelés, leszerelés, beállítási munkák és zavarelhárítás során.
 • Olvassa el a megfelelő védőburkolat szerelési útmutatóját.

A standard védőburkolat felszerelése

A védőburkolaton kódbütykök vannak, amelyek biztosítják, hogy csak a megfelelő védőburkolat legyen felszerelhető. A védőburkolat a kódbütykökkel a gép burkolatbefogójában fut.
Image alternative
 1. Úgy helyezze fel a védőburkolatot az orsónyakra, hogy a gépen és a védőburkolaton található mindkét háromszögjelölés egybeessen.
 2. Nyomja a védőburkolatot az orsónyakra.
 3. Nyomja meg a védőburkolat kioldógombját, és fordítsa el a védőburkolatot a kívánt pozícióba, amíg az be nem reteszel.
  • A burkolat kioldógombja visszaugrik.

A standard védőburkolat beállítása

 • Nyomja meg a védőburkolat kioldógombját, és fordítsa el a védőburkolatot a kívánt pozícióba, amíg az be nem reteszel.

A standard védőburkolat leszerelése

 1. Nyomja be a fedél kioldógombját, és forgassa úgy a védőburkolatot, hogy a gépen és a védőburkolaton található két háromszögjelölés egybeessen.
 2. Vegye le a védőburkolatot.

Elülső fedél fel- és leszerelése

Ha elülső fedéllel dolgozik, azt a védőburkolatra kell felhelyezni.
Image alternative
 1. Az elülső fedelet a zárt oldalával helyezze a standard védőburkolatra, míg a reteszelés bekattan.
 2. Leszereléshez nyissa ki az elülső burkolat reteszét és vegye azt le a standard védőburkolatról.

Betétszerszámok fel- és leszerelése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély. A gép motorjának lefékezésekor a betétszerszám leoldódhat.
 • Várjon, míg a betétszerszám leáll, mielőtt a betétszerszámhoz vagy a szorítóanyához ér.
 • A betétszerszámot és a szorítókarimát a szorítóanyával olyan szorosan húzza meg, hogy a gép motorjának lefékezésekor az orsón ne lazulhasson meg alkatrész.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély. A betétszerszám forró lehet.
 • A betétszerszám cseréjekor viseljen védőkesztyűt.
A gyémánttárcsákat cserélni kell, mihelyt jelentősen csökken vágó-, ill. csiszolóteljesítményük. Ez általánosságban akkor következik be, ha a gyémántszegmensek magassága 2 mm-nél kisebb.
Az egyéb tárcsatípusokat akkor kell cserélni, ha a vágóteljesítmény jelentősen csökken, vagy a sarokcsiszoló részei (a tárcsán kívül) a munkadarabhoz hozzáérnek.
Az abrazív tárcsákat a szavatossági idő leteltével kell cserélni.

A betétszerszám beszerelése

Image alternative
 1. Vegye ki az akkut.
 2. Ellenőrizze, hogy az O-gyűrű benne van-e a szorítókarimában és sértetlen állapotban van-e.
  Eredmény Az O-gyűrű megsérült.
  Nincs a szorítókarimában O-gyűrű.
  • Helyezzen be új szorítókarimát O-gyűrűvel.
 3. Helyezze a szorítókarimát formazáró módon, elfordulásbiztosan az orsóra.
 1. Helyezze fel a betétszerszámot.
 2. Húzza meg a feszítőanyát az alkalmazott szerszámnak megfelelően.
 3. Nyomja meg az orsórögzítő gombot és tartsa lenyomva.
 4. Húzza meg a feszítőkulccsal a feszítőanyát, engedje fel az orsórögzítő gombot, majd távolítsa el a feszítőkulcsot.

A betétszerszám kiszerelése

 1. Vegye ki az akkut.
VIGYÁZAT
Törés- és sérülésveszély. Ha az orsórögzítő gombot megnyomja, miközben az orsó forog, a betétszerszám leoldódhat.
 • Az orsórögzítő gombot csak álló orsó esetén nyomja meg.
 1. Nyomja meg az orsórögzítő gombot és tartsa lenyomva.
 2. A feszítőkulcsot felhelyezve, majd az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva oldja a feszítőanyát.
 3. Engedje el az orsórögzítő gombot, és vegye ki a betétszerszámot.

Kwik lock gyorsrögzítő anyával rendelkező betétszerszám felszerelése

VIGYÁZAT
Törésveszély. A túl nagy kopás miatt a Kwik lock gyorsrögzítő anya eltörhet.
 • Ügyeljen arra, hogy munkavégzés közben a Kwik lock gyorsrögzítő anya ne érjen hozzá a megmunkálandó felülethez.
 • Ne használja a Kwik lock gyorsrögzítő anyát, ha az sérült.
A feszítőanya helyett opcionálisan Kwik lock gyorsrögzítő anyát is használhat. Használatával más szerszám nélkül cserélhet betétszerszámokat.
Image alternative
 1. Vegye ki az akkut.
 2. Ellenőrizze, hogy az O-gyűrű benne van-e a szorítókarimában és sértetlen állapotban van-e.
  Eredmény Az O-gyűrű megsérült.
  Nincs a szorítókarimában O-gyűrű.
  • Helyezzen be új szorítókarimát O-gyűrűvel.
 3. Tisztítsa meg a szorítókarimát és a gyorsrögzítő anyát.
 4. Helyezze a szorítókarimát az orsóra.
 1. Helyezze fel a betétszerszámot.
 2. Csavarja fel a Kwik lock gyorsrögzítő anyát addig, amíg az fel nem ül a csiszolótárcsára.
  • A Kwik lock feliratnak felcsavarozott állapotban láthatónak kell lennie.
 3. Nyomja meg az orsórögzítő gombot és tartsa lenyomva.
 4. Fordítsa tovább erősen, kézzel az óramutató járásával megegyező irányba a betétszerszámot addig, míg a Kwik lock gyorsrögzítő anya nincs erősen meghúzva, majd engedje el az orsórögzítő gombot.

Kwik lock gyorsrögzítő anyával rendelkező betétszerszám leszerelése

 1. Vegye ki az akkut.
VIGYÁZAT
Törés- és sérülésveszély. Ha az orsórögzítő gombot megnyomja, miközben az orsó forog, a betétszerszám leoldódhat.
 • Az orsórögzítő gombot csak álló orsó esetén nyomja meg.
 1. Nyomja meg az orsórögzítő gombot és tartsa lenyomva.
 2. Lazítsa meg a Kwik lock gyorsrögzítő anyát kézzel balra elforgatva.
 3. Ha a Kwik lock gyorsrögzítő anya kézzel nem lazítható ki, helyezze a feszítőkulcsot a gyorsrögzítő anyára, majd forgassa el balra.
  A Kwik lock gyorsrögzítő anya későbbi sérüléseinek megelőzésére soha ne használjon csőfogót.
 4. Engedje el az orsórögzítő gombot, és vegye ki a betétszerszámot.

Fúrókorona felszerelése

Image alternative
 1. Vegye ki az akkut.
 2. Szerelje fel az oldalsó markolatot.
 3. Szerelje fel a standard védőburkolatot.
 4. Helyezze fel a fúrókoronát és csavarozza fel kézzel.
 5. Nyomja meg az orsórögzítő gombot és tartsa lenyomva.
 6. Húzza meg a fúrókoronát egy arra alkalmas villáskulccsal.
 7. Végül engedje el az orsórögzítő gombot, és távolítsa el a villáskulcsot.

Drótkefe felszerelése

Image alternative
 1. Vegye ki az akkut.
 2. Szerelje fel az oldalsó markolatot.
 3. Szerelje fel a standard védőburkolatot.
 4. Helyezze fel a drótkefét és csavarozza fel kézzel.
 5. Nyomja meg az orsórögzítő gombot és tartsa lenyomva.
 6. Húzza meg a drótkefét egy arra alkalmas villáskulccsal.
 7. Végül engedje el az orsórögzítő gombot, és távolítsa el a villáskulcsot.

Fibertárcsa felszerelése

Image alternative
 1. Vegye ki az akkut.
 2. Szerelje fel az oldalsó markolatot.
 3. Szerelje fel a standard védőburkolatot.
 4. Helyezze fel az alátéttányért és a fibertárcsát, majd húzza meg a rögzítőanyát.
 5. Nyomja meg az orsórögzítő gombot és tartsa lenyomva.
 6. Szorítsa meg a szorítóanyát a feszítőkulccsal.
 7. Végül engedje el az orsórögzítő gombot, és távolítsa el a feszítőkulcsot.

Üzemeltetés

Bekapcsolás

 1. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gomb hátsó részét.
 2. Nyomja előre a be-/kikapcsoló gombot.
  • A motor jár.
 3. Reteszelje a be-/kikapcsoló gombot.

Csiszolás

VIGYÁZAT
Sérülésveszély A betétszerszám hirtelen blokkolódhat vagy beakadhat.
 • Mindig az oldalsó markolattal együtt használja a gépet, és tartsa erősen mindkét kezével.

Daraboló köszörülés

 • Daraboló köszörülés során közepes előtolással dolgozzon, és a gépet, ill. a daraboló köszörűtárcsát soha ne akassza meg a darabolás síkjában (kb. 90°-os szögben álljon a darabolás síkjára).
  Idomok és kisebb zártszelvények darabolásához a darabolást a darabolótárcsát a legkisebb keresztmetszethez helyezve végezze.

Nagyoló csiszolás

VIGYÁZAT
Sérülésveszély. A daraboló tárcsa darabokra törhet és sérüléseket okozhat.
 • Soha ne használjon daraboló köszörűtárcsát nagyoló csiszoláshoz.
 • Mozgassa a gépet, enyhe nyomás mellett, 5°–30°-os szögállással oda-vissza.
  • Így a munkadarab nem forrósodik fel túlságosan, nem színeződik el és nem képződnek hornyok.

Kikapcsolás

 • Nyomja meg a be-/kikapcsoló gomb hátsó részét.
  • A be-/kikapcsoló gomb KI pozícióba ugrik és a motor leáll.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély behelyezett akku esetén !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A gép ápolása
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Távolítsa el a porszűrőt, majd egy száraz kefével óvatosan tisztítsa meg a szellőzőnyílással együtt.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
A Li‑ion akkuk ápolása
 • Az akkut tartsa száraz, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • Kerülje a nedvesség behatolását.
Karbantartás
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Akkumulátoros gépek szállítása és tárolása

Szállítás
  VIGYÁZAT
  Nem szándékos indítás szállításkor !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül szállítsa.
 • Vegye ki az akkukat.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve.
 • Hosszabb szállítást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.
Tárolás
  VIGYÁZAT
  Véletlen károsodás hibás vagy kifolyó akkuk miatt. !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
 • Lehetőleg hűvös, száraz helyen tárolja a gépet és az akkut.
 • Soha ne tárolja az akkut tűző napon, fűtőtesten vagy üveglap mögött.
 • A gépet és az akkut száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően ellenőrizze az akkumulátor és a gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

Hibakeresés

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Az akku a szokásosnál gyorsabban lemerül.
Nagyon alacsony környezeti hőmérséklet.
 • Hagyja az akkut lassan szobahőmérsékletre felmelegedni.
A tartály nem rögzül hallható kattanással.
Az akku patentfülei szennyezettek.
 • Tisztítsa meg a reteszeket, és helyezze be újra az akkut.
1 LED villog.
A készülék nem működik.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
Az akku túl hideg vagy túl forró.
 • Hagyja az akkut lassan szobahőmérsékletre felmelegedni vagy lehűlni.
Mind a 4 LED villog.
A készülék nem működik.
A gép túlterhelt.
 • Engedje el az indítókapcsolót, majd nyomja meg ismét. Hagyja a gépet kb. 30 másodpercig üresjáratban működni.
Erős hőfejlődés a sarokcsiszolóban vagy az akkuban.
Elektromos hiba
 • Kapcsolja ki azonnal a gépet, vegye ki az akkut, figyelje meg, hagyja lehűlni, majd lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
A gép nem a teljes teljesítményen működik.
A behelyezett akku teljesítménye túl kicsi.
 • Elegendő kapacitású akkut használjon.
A motor nem fékez.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
A gépet rövid ideig túlterhelés éri.
 • Kapcsolja ki, majd újra be a gépet.

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r9884540.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti készülékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt készülékét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Az akku ártalmatlanításaAz akku szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a kilépő gázok és folyadékok miatt egészségkárosító hatás jöhet létre.
 • Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe.
 • Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative
Image alternative