Nyelv

TE 3000-AVR

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Szimbólumok a terméken

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumok használhatók a terméken:
Image alternative II. érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés)
Image alternative Tilos daruval szállítani
Image alternative Vezeték nélküli adatátvitel

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Vésőkalapács
  TE 3000‌‑AVR
  Generáció
  03
  Sorozatszám

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást, illusztrált anyagot és műszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékeltek. Az alábbi biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a csatlakozókábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekert csatlakozókábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítókábelt használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesethez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
 • Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszámot hosszú ideje használja, és ezáltal jól ismeri. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki a kivehető akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A markolatot és fogófelületeket tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos üzemeltetését és ellenőrzését az előre nem látható helyzetekben.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Biztonsági tudnivalók kalapácsokhoz

Biztonsági tudnivalók minden munkához
 • Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodáshoz vezethet.
 • Használja a géppel együtt szállított kiegészítő fogantyút. A gép feletti ellenőrzés elvesztése sérülést okozhat.
 • A gépet a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket vagy a saját elektromos csatlakozókábelét találhatja el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

Személyi biztonsági előírások
 • A terméket csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a terméken.
 • Áttörési munkáknál biztosítsa a munkavégzés helyszínével szemközti területet. A letöredező darabok ki- és/vagy leeshetnek, és személyi sérüléseket okozhatnak.
 • Győződjön meg arról, hogy az oldalsó markolat megfelelően van felszerelve és előírásszerűen van rögzítve. A terméket mindig két kézzel fogja az erre szolgáló markolatoknál. A markolatokat tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • Ehhez a termékhez csak TE-H csatlakozóvégű Hilti vésőt használjon.
 • A vésőt csak vízszintes pozícióba helyezett szerszámmal cserélje ki, a szerszám soha ne legyen függőleges helyzetben.
 • Dugja be a vésőt addig a tokmányba, míg az egy hallható kattanással be nem pattan a helyére, és a sárga figyelmeztető gyűrű el nem tűnik.
 • Ellenőrizze a véső megfelelő reteszelését. VIGYÁZAT: A nem megfelelően biztosított véső váratlanul veszélyes helyzeteket idézhet elő!
 • Kizárólag munkahelyzetben, és semmi esetre se szállítási helyzetben indítsa el a terméket.
 • Tartson munkaszüneteket és végezzen gyakorlatokat ujjainak jobb vérellátása érdekében. Hosszabb idejű munkavégzés esetén a rezgések zavart okozhatnak az ujjak, a kéz és a csukló véredényeiben vagy idegrendszerében.
 • A termék használata nem engedélyezett gyermekek, gyenge vagy eligazításban nem részesített személyek számára.
 • A gépet tartsa távol a gyermekektől.
 • A munka megkezdése előtt tisztázza a munka során keletkező por veszélyességi besorolását. Használjon hivatalosan engedélyezett védelmi osztályú ipari porszívót, amely megfelel a helyi porvédelmi előírásoknak.
 • Lehetőség szerint használjon porelszívót és megfelelő mobil portalanítót. Ólomtartalmú festékek, ásványok, néhány fafajta, beton / téglafalazat / kvarctartalmú kövezet, valamint ásványok és fémek pora káros lehet az egészségre.
 • Gondoskodjon a munkaterület jó szellőzéséről és szükség esetén viseljen az adott porhoz megfelelő légzőmaszkot. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen ha fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt használják azokat. Az azbeszttartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg.
Elektromos biztonsági előírások
 • A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet, hogy nincsenek-e rejtett elektromos vezetékek, ill. gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek áramütést okozhatnak, ha munka közben véletlenül megsért egy elektromos vezetéket.
 • Rendszeresen ellenőrizze a termék csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott szakemberrel. Ha az elektromos kéziszerszám csatlakozóvezetéke sérült, akkor a Hilti ügyfélszolgálatánál kapható, speciálisan előkészített és engedélyezett csatlakozóvezetékkel kell kicserélni. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábelt, és cserélje ki, ha sérült. Ne érintse a csatlakozó- és a hosszabbítókábelt, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból. Sérült csatlakozóvezeték és hosszabbítókábel esetén fennáll az áramütés veszélye.
 • A szennyezett elektromos kéziszerszámot vezetőképes anyagokkal történt gyakori munkavégzés esetén rendszeres időközönként ellenőriztetni kell a Hilti Szervizzel. A gép felületére tapadó por, mindenekelőtt az elektromosan vezető anyagok pora, illetve a nedvesség kedvezőtlen körülmények között áramütéshez vezethet.
 • Áramkimaradáskor kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot, és húzza ki a csatlakozódugót. Így megakadályozza a termék véletlenszerű üzembe helyezését az áram visszatértekor.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Markolat be-/kikapcsoló gombbal
 2. Szervizkijelző
 3. Fogantyú
 4. Markolat
 5. Csatlakozódugó Csatlakozókábel
 6. Csatlakozókábel kódolt csatlakozódugóval
 7. Szellőzőnyílások
 8. Tokmány

Szállítókocsi részei

Image alternative
 1. Markolat
 2. Rögzítőkengyel
 3. Tartó a felhasználásra kerülő anyag számára (véső)
 4. Kerekek
 5. Kerékrögzítés (tárcsa, csapszeg)
 6. Gép rögzítőcsapja

Rendeltetésszerű használat

A leírt termék egy kézzel vezetett vésőkalapács 28 mm-es hatlapú tokmánnyal. Betonban, falazatban és aszfaltban végzett vésési munkálatokhoz használható. További alkalmazása lehet a döngölés és az árkolás.

 • Csak a típustáblán feltüntetett feszültségen és frekvencián szabad a gépet üzemeltetni.

Lehetséges hibás használat

Ez a termék egészségre veszélyes anyagok megmunkálására nem alkalmas.
Ez a termék nedves környezetben végzett munkához nem alkalmas.

Szervizkijelző

A vésőkalapács világító jelzéssel ellátott szervizkijelzővel van felszerelve.
Állapot
Jelentés
A szervizkijelző pirosan világít.
 • A gép elérte azt az üzemidőt, amikor szervizelést igényel. Vigye el a terméket egy Hilti Szervizbe.
 • A termék károsodása. Vigye el a terméket egy Hilti Szervizbe.
A szervizkijelző pirosan villog.
 • Átmeneti hiba. Várjon 10 másodpercet, amíg a villogás megszűnik.
 • Amennyiben a villogás 10 másodperc elteltével sem marad abba, húzza ki a csatlakozódugót és várjon 2 percet.
 • Amennyiben a villogás nem szűnik meg, vigye el a terméket egy Hilti Szervizbe.
Az üzemkészség kijelzője zölden villog.
 • Túlmelegedés elleni védelem.
 • Hagyja a terméket lehűlni.
Az üzemkészség kijelzője zölden világít.
A termék üzemkész.
Időben vigye el a terméket egy Hilti Szervizbe. Így az mindig üzemkész marad.

Active Vibration Reduction

A termék fel van szerelve Active Vibration Reduction (AVR) rendszerrel, amely jelentősen csökkenti a vibrációt.

Szállítási terjedelem

Vésőkalapács, használati utasítás, zsír.
A szállítókocsi opcionálisan kapható.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group

Műszaki adatok

Műszaki adatok

A gép névleges feszültségét, névleges áramfelvételét, frekvenciáját és/vagy névleges teljesítményfelvételét az adott országra vonatkozó típustáblán találja.
Generátorral vagy transzformátorral való működtetés esetén annak leadott teljesítménye legyen legalább a duplája a gép típustábláján megadott névleges teljesítményfelvételi értékeknek. A transzformátor vagy a generátor üzemi feszültsége mindig essen a gép névleges feszültségfelvételi értékeinek +5%-os és -15%-os határa közé.

TE 3000‌‑AVR
A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
27,1 kg
Egy ütés energiája az EPTA-eljárás szerint
85 J
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 70 ℃
Környezeti hőmérséklet működés közben
−20 ℃ … 55 ℃

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 62841 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére.
A megadott adatok az elektromos szerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: Elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajinformációk
Hangteljesítményszint (LWA)
106 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
3 dB(A)
Hangnyomásszint (LpA)
95 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
3 dB(A)
Vibrációs értékek
Vésés (ah, Cheq)
6,9 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²

Hosszabbítókábel használata

Image alternative
FIGYELMEZTETÉS
Sérült kábel miatt fellépő veszély! Ne érintse a vezetéket, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a gép csatlakozóvezetékét a dugaszolóaljzatból.
 • Rendszeresen ellenőrizze a gép csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott szakemberrel.
 • Csak az adott felhasználási területre engedélyezett, megfelelő vezeték-keresztmetszetű hosszabbítókábelt használjon. Ellenkező esetben a gép teljesítménye csökkenhet és a hosszabbítókábel túlhevülhet.
 • Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábel épségét.
 • A sérült hosszabbítókábelt cserélje ki.
 • Ha hosszabbító kábelt használ, annak szabványosnak kell lennie.

A munkahely előkészítése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A termék véletlen elindítása.
 • A gép beállítása vagy az alkatrészek cseréje előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Betétszerszám

Ehhez a termékhez csak TE-H csatlakozóvégű Hilti vésőt használjon.
Más vésők nem reteszelhetők megfelelően, és a szerszám reteszelésén továbbra is látható a sárga figyelmeztető gyűrű. A figyelmeztető gyűrű azt jelzi, hogy a betétszerszám nem használható ezzel a vésőkalapáccsal!
Image alternative
 • Minden használata előtt ellenőrizze, hogy a szerszámreteszelésen látható-e a sárga figyelmeztető gyűrű.

A betétszerszám behelyezése

Használat előtt ellenőrizze a szerszámot, hogy nem sérült-e, illetve található-e egyenetlen kopás, és szükség esetén cserélje ki.
Image alternative
 1. Enyhén zsírozza be a betétszerszám befogószárát.
 2. A TE-H csatlakozóvéggel dugja be a vésőt addig a tokmányba, míg az egy hallható kattanással be nem pattan a helyére, és a sárga figyelmeztető gyűrű el nem tűnik.
 3. A szerszám meghúzásával ellenőrizze, hogy biztonságos-e a reteszelés.
  Csak eredeti Hilti gépzsírt használjon. Nem megfelelő gépzsír használata a termék károsodásához vezethet.

Dugaszolható hálózati kábel csatlakoztatása

Image alternative
VIGYÁZAT
Sérülésveszély beszennyeződött érintkezők esetén a kúszóáramok miatt.
 • A bontható elektromos csatlakozót csak tiszta, száraz és feszültségmentes állapotban csatlakoztassa az elektromos gépre.
 1. Vezesse be ütközésig a kódolt, bontható elektromos csatlakozót a gépbe, míg az hallhatóan bereteszel.
 2. Dugja be a gép csatlakozódugóját az aljzatba.
  A Hilti azt javasolja, hogy a dugaszolható hálózati kábel mindig legyen a szerszámra csatlakoztatva. A dugaszolható hálózati kábelt csak szakadás/sérülés esetén húzza ki.

Munkavégzés

FIGYELMEZTETÉS
Sérült kábel miatt fellépő veszély! Azonnal csatlakoztassa le a készüléket és a kábelt a hálózatról, ha munka közben megsérül a hálózati kábel vagy a hosszabbítókábel. Ne érintse meg a meghibásodott részt!
 • Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozóvezetékeket. Cserélje ki a hibás hosszabbítókábelt. Cseréltesse ki a sérült csatlakozókábelt egy felhatalmazott szakemberrel.
Mindig ajánlott legfeljebb 30 mA kioldóáramú hibaáram-védőkapcsolót (RCD) használni.

Vésőkalapács indítása

Image alternative
 1. Nyomja be teljesen a markolatot és a be-/kikapcsoló gombot.
  • A vésőkalapács elindul.
 2. Munkavégzés során tartsa benyomva a be-/kikapcsoló gombot.
  • Ezenkívül a fogantyú teljes benyomásával szabályozhatja a gép teljesítményét.
  1 percnél hosszabb szünet esetén a gép visszatér az eredeti beállításra. Újraindításhoz nyomja be ismét teljesen a fogantyút és a be-/ kikapcsoló gombot.

Vésés

A vésőt (60°-os lépésközökkel) 6 különböző helyzetbe lehet beállítani. Ezáltal a lapos-, ill. profilvésőkkel mindig optimális munkahelyzetben lehet dolgozni.
Image alternative
 1. Helyezze be a gép csatlakozódugóját az aljzatba.
 2. Helyezze a vésőt kb. 80–100 mm-re (3¹⁄₈"–4") a peremtől.
 3. Nyomja be teljesen a markolatot és a be-/kikapcsoló gombot.
 4. A vésés megkezdésekor a véső 90°-os szögben álljon a betonfelülethez képest, és a véső hegye az anyag széle felé mutasson. Növelje a véső és a betonfelület közötti szöget 70°–80°-ra, és törje le az anyagot.
  • Betonvas jelenléte esetén a vésőt mindig a megmunkálandó anyag pereme felé vezesse, és ne a betonvas felé.
  Munkavégzés alacsony hőmérséklet esetén:
  A gépnek az ütőmű működéséhez szüksége van egy bizonyos minimális üzemi hőmérsékletre. Ennek elérése érdekében helyezze rövid időre az aljzatra a gépet és járassa üresjáratban. Amennyiben szükséges, ismételje a folyamatot, amíg az ütőmű működni nem kezd.

Betétszerszám kivétele

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély A szerszám a használat során felforrósodik és éles élek alakulhatnak ki rajta.
 • A szerszámcsere során viseljen védőkesztyűt.
Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Ütközésig húzza vissza a szerszámreteszelést.
 3. Vegye ki a betétszerszámot.
 4. Image alternative FIGYELEM! Ne helyezze a forró szerszámot gyúlékony anyagra.

Dugaszolható hálózati kábel leválasztása az elektromos gépről

 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Nyomja meg a reteszelőgombot, majd húzza ki a kódolt, bontható elektromos csatlakozót.
 3. Húzza ki a tápkábelt a gépből.
  A Hilti azt javasolja, hogy a dugaszolható hálózati kábel mindig legyen a szerszámra csatlakoztatva. A dugaszolható hálózati kábelt csak szakadás/sérülés esetén húzza ki.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ápolás
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Szállítás és tárolás

Szállítás
 • Ezt a terméket ne szállítsa behelyezett termékkel.
 • Ügyeljen a szállítás közbeni stabil rögzítésre.
 • Minden szállítást követően rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
Tárolás
 • A terméket mindig kihúzott hálózati csatlakozóval tárolja.
 • Ezt a terméket száraz helyen, valamint illetéktelen személyek és gyerekek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.

Szállítás szállítókocsival

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a nagy tömeg miatt A vésőkalapács nehéz.
 • Használjon lehetőség szerint mindig szállítókocsit. Ha nem áll rendelkezésre szállítókocsi, a vésőkalapácsot mindig két személy szállítsa.
A szállítókocsit soha ne állítsa lejtős területre.
Gondoskodjon arról, hogy a szállítókocsi stabil helyzetben legyen.
Ügyeljen arra, hogy a szállítási útvonal biztonságos legyen.
 1. Állítsa a vésőkalapácsot a szállítókocsi rögzítőcsapjára.
 2. Szállításhoz rögzítse a vésőkalapácsot a rögzítőkengyellel.
 3. A vésőket reteszelésig dugja a használatra szánt anyagok tartójába.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

Hibakeresés

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A vésőkalapács nem indul.
Az elektronika inicializálása fut (max. kb. 4 másodpercig a csatlakozódugó bedugásától számítva)
 • Kapcsolja ki, majd újra be a gépet.
A hálózati áramellátás megszakadt
 • Csatlakoztasson egy másik elektromos készüléket és ellenőrizze a működést.
Áramkimaradás után az elektronikus indításgátló aktív
 • Kapcsolja ki, majd újra be a gépet.
Generátor készenléti üzemmódban
 • Terhelje a generátort egy második fogyasztóval (pl. építési munkaterület lámpájával). Ezután kapcsolja ki, majd újra be a gépet.
A dugaszolható hálózati kábel nincs megfelelően bedugva
 • Csatlakoztassa a dugaszolható hálózati kábelt megfelelően az elektromos gépbe.
A szervizkijelző pirosan világít.
A gép megsérült, vagy elérte azt az üzemidőt, amikor szervizelést igényel
 • A terméket csak Hilti Szervizben javíttassa.
A szervizkijelző pirosan villog.
Átmeneti hiba
 • i. Várjon 10 másodpercet, amíg a villogás megszűnik.
 • Amennyiben a villogás 10 másodperc elteltével sem marad abba, húzza ki a csatlakozódugót és várjon 2 percet.
 • Amennyiben a villogás nem szűnik meg, vigye el a terméket egy Hilti Szervizbe.
Az áramforrás feszültsége túl magas
 • Cserélje ki a dugaszolóaljzatot. Ellenőrizze a hálózatot.
Az üzemkészség kijelzője zölden villog.
Túlmelegedés elleni védelem
 • Hagyja a terméket lehűlni.
 • Tisztítsa ki a szellőzőnyílásokat. Az üresjárati üzem még lehetséges.
Nincs ütés.
A gép túl hideg
 • Állítsa a vésőkalapácsot a padlóra, és hagyja üresjáratban járni. Szükség esetén ismételje addig, amíg a kalapácsmű működni nem kezd.
A vésőkalapács nem indul el vagy működés közben kikapcsol.
A hosszabbítóvezeték túl hosszú és/vagy túl kicsi a keresztmetszete.
 • Megengedett hosszúságú és/vagy elegendő keresztmetszetű hosszabbítóvezetéket használjon.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.

Megfelelőségi nyilatkozat

Image alternative
Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

Image alternative
Ezúton igazoljuk, hogy a termék megfelel a RoHS-irányelv előírásainak.