Nyelv

VC 20M-X
VC 20L-X
VC 40M-X
VC 40L-X

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A dokumentációban a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Vigyázat
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A terméken a következő szimbólumokat használhatjuk:
Image alternative A készülék NFC technológiás, iOS és Android platformokkal kompatibilis adatátvitelhez használható.
Image alternative Amennyiben fel van tüntetve a terméken, akkor a tanúsítóhely az érvényben lévő szabályok szerint jóváhagyta a terméket az USA-beli és a kanadai piacokra.

Tiltó jel

A következő tiltó jelzéseket használjuk a terméken:
Image alternative Tilos daruval szállítani

Speciális címke a terméken

FIGYELMEZTETÉS: Ez az elszívó egészségre ártalmas porokat tartalmaz. Az ürítést és a karbantartást, beleértve a porzsák eltávolítását is, csak olyan szakemberek végezhetik, akik megfelelő személyi védőfelszerelést viselnek. Az elszívót kizárólag teljesen felszerelve és kifogástalanul működő szűrőrendszerrel együtt működtesse.
Az elszívón a következő figyelmeztető matricák egyike található:
VC 20L-X
VC 40L-X
Figyelmeztető matrica L-jelzésű elszívóknál:
Image alternative
Ügyeljen arra, hogy a figyelmeztető matrica jól látható legyen.
VC 20M-X
VC 40M-X
Figyelmeztető matrica L-jelzésű porelszívóknál:
Image alternative
Ügyeljen arra, hogy a figyelmeztető matrica jól látható legyen.

Termékinformációk

A Hilti termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a készüléket csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Száraz-nedves porelszívó
  VC 20M-X
  VC 20L-X
  VC 40M-X
  VC 40L-X
  Generáció
  1.
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Image alternative
Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók

A használati utasítás egyes fejezeteiben található biztonsági utasításain kívül a következő rendelkezéseket is szigorúan be kell tartani.
 • Olvasson el minden információt! A következő információk figyelmen kívül hagyása elektromos áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
 • Ha a készüléket elektromos kéziszerszámmal együtt használja, a használat előtt olvassa el az elektromos kéziszerszám használati utasítását és tartsa be az összes utasítást.
 • A készülék átalakítása tilos.
 • Használja a megfelelő készüléket. Ne használja a készüléket olyan célra, melyre az nem alkalmas; kizárólag rendeltetésszerűen és kifogástalan állapotban használja a készüléket.
 • A készülékkel végzendő munka megkezdése előtt tájékozódjon a kezelésről, az anyag jellegéből következő veszélyekről, valamint a felszívott anyag biztonságos ártalmatlanításáról.
 • Vegye figyelembe a környezeti viszonyokat. Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol tűz­ és robbanásveszély áll fenn.
 • A készüléket csak olyan személyek használhatják, akik ismerik a készüléket, tájékoztatást kaptak a használatukat illetően és tisztában vannak a használatból esetlegesen következő veszélyekkel. Gyermekek nem használhatják a készüléket. Gyermekek csak felügyelet mellett tartózkodhatnak a termék közelében. Ügyeljen arra, hogy ne játszhassanak a termékkel.
 • A használaton kívüli készülékeket tárolja biztonságosan. A használaton kívüli készüléket száraz, magas, elzárt helyen kell tárolni, hogy gyermekek ne férhessenek hozzá.

Személyi biztonsági előírások

 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon a készülékkel. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a készüléket. Egy pillanatnyi figyelmetlenség a készülék használata során komoly sérülésekhez vezethet
 • A készülék kezelőjének és a közvetlen közelében tartózkodóknak kötelező az üzemeltetés és karbantartás során védőszemüveg, védősisak, fülvédő, védőkesztyű, munkavédelmi cipő és könnyű légzőmaszk használata.
 • Győződjön meg arról, hogy az elszívó nem gurulhat el vagy nem eshet le.
 • Működtesse a kerékfékeket a porelszívó biztos állásának biztosításához. Nyitott kerékfékek esetén a porelszívó kontrollálatlan mozgásba kezdhet.
 • Tartsa be az Ön országában érvényben lévő balesetvédelmi előírásokat.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

Készülék gondos kezelése és használata

 • Sose hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
 • Ne kapcsolja ki a szűrőtisztítást veszélyes porok elszívásakor, különösen port termelő elektromos kéziszerszámok használata esetén.
 • A készüléket védje a fagy ellen.
 • Rendszeresen tisztítsa meg a víz szintjét korlátozó berendezést az utasítás szerint kefével, és vizsgálja meg, megtalálhatók-e rajta sérülés jelei.
 • A szívófej felhelyezése során ügyeljen arra, hogy ne szoruljon be valamely testrésze és hogy ne sérüljön meg a hálózati kábel. Sérülés és károsodás veszélye áll fenn.
 • Ellenőrizze, hogy esetleg nem sérült-e a készülék vagy a tartozék. A további használat előtt a védőberendezéseket és az enyhén sérült alkatrészeket gondosan meg kell vizsgálni, hogy kifogástalanul és előírásszerűen működnek-e. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nem akadnak-e és sértetlenek-e. Az összes alkatrész legyen megfelelően felszerelve, és teljesítse valamennyi feltételt, csak így biztosítható a készülék kifogástalan üzemeltetése.
 • A készüléket csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.
 • Mindig húzza ki a csatlakozódugót az aljzatból, ha nem használja a készüléket (munkaszünetekben), a készülék ápolása és karbantartása, valamint tartozékok és szűrő cseréje előtt. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a készülék szándékolatlan üzembe helyezését.
 • Az elszívót soha ne húzza a hálózati kábelnél fogva másik munkahelyzetbe. Ne menjen rá az elszívóval az elektromos kábelre.
 • Ne szállítsa daruval a készüléket.
VC 20M-X
VC 40M-X
Kiegészítőleg M-osztályú elszívók esetében
 • Szállítás és a készülék használaton kívül helyezése esetén zárja le a bevezető csőcsonkot a zárókarmantyúval.

Elektromos biztonsági előírások

 • A készülék csatlakozódugójának illeszkednie kell a csatlakozóaljzathoz. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékhez ne használjon csatlakozóadaptert. A változtatás nélküli csatlakozódugók és a megfelelő dugaszolóaljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
 • Dugja a csatlakozódugót egy megfelelő, földelt csatlakozóaljzatba, amely biztonságosan van telepítve és minden helyi adottsággal összhangban működik. Ha nem biztos benne, hogy a csatlakozóaljzat földelve van-e, ellenőriztesse szakképzett villamossági szakemberrel.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől és egyéb nedvességtől. Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
 • Győződjön meg arról, hogy a kábel nem halad át tócsán.
 • Rendszeresen ellenőrizze a készülék csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy Hilti Szervizzel. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábelt, és cserélje ki, ha sérült.
 • Ha a munka során megsérül a hálózati csatlakozókábel és/vagy a hosszabbítókábel, akkor tilos megfogni azt! Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból. A sérült csatlakozóvezeték és a sérült hosszabbítókábel áramütésveszélyt jelent.
 • Az elektromos csatlakozókábelt csak a használati utasításban meghatározott típussal szabad helyettesíteni.
 • Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó készülékalkatrészektől. Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
 • Ha elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
 • Áramkimaradás esetén kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
 • A készülék dugaszolóaljzatát csak a kezelési utasításban leírt célra használja.
 • Soha ne üzemeltesse a készüléket, ha az vizes vagy piszkos. A készülék felületére tapadó por, mindenekelőtt az elektromosan vezető anyagok pora, illetve a nedvesség kedvezőtlen körülmények között elektromos áramütéshez vezethet. A rendszeres időközönként vizsgáltassa meg a Hilti Szervizzel a szennyezett készüléket, különösen abban az esetben, ha gyakran munkál meg elektromosan vezető anyagot.

Munkahely

 • Biztosítsa a munkahely jó megvilágítását.
 • Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. A rosszul szellőztetett munkahelyek egészségre károsak lehetnek a porterhelés miatt.
 • Tartson rendet a munkaterületen. A munkaterületről el kell távolítani azokat a tárgyakat, amelyek sérülést okozhatnak. A munkaterületen uralkodó rendetlenség balesetet okozhat.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos készülékek szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.

Felszívott anyag

 • Tilos olyan egészségre ártalmas porokat elszívni, amelynek a porosztálya meghaladja az elszívó porosztályát. Soha ne szívjon fel az elszívóval gyúlékony és/vagy robbanékony porokat (magnézium és alumíniumport stb.). 60 °C-nál (140 °F) forróbb anyagok (pl. izzó cigaretta, forró hamu) nem szívhatók fel.
 • Tilos gyúlékony, robbanékony, agresszív folyadékokat (hűtő‑ és kenőanyagokat, benzint, oldószereket, savakat (pH < 5), lúgokat (pH > 12,5) stb.) felszívni.
 • Azonnal kapcsolja ki az elszívót, ha hab vagy folyadék távozik belőle.
 • Forró anyag felszívásakor viseljen max. 60 °C-ig (140 °F) védelmet nyújtó védőkesztyűt.
 • Ásványi fúróiszappal végzett munka közben viseljen védőruhát és kerülje el, hogy az iszap a bőrére kerüljön (pH > 9 maró).
 • Kerülje a lúgos vagy savas folyadékokkal való érintkezést. Ha véletlenül mégis hozzáér, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, mossa ki bő vízzel és keressen fel egy orvost.
VC 20L-X
VC 40L-X
Továbbá L-jelzésű elszívóknál
 • Az L-osztályú elszívó alkalmas száraz, nem éghető porok, folyadékok, faforgács és veszélyes, > 1 mg/m³ expozíciós határértékű porok elszívására. A fel‑, ill. elszívandó porok veszélyessége szerint a készüléket megfelelő szűrőkkel kell felszerelni.
VC 20M-X
VC 40M-X
Kiegészítőleg M-osztályú elszívók esetében
 • Az M-osztályú elszívó alkalmas száraz, nem éghető porok, faforgács és veszélyes, > 0,1 mg/m³ expozíciós határértékű porok elszívására. A fel‑, ill. elszívandó porok veszélyessége szerint a készüléket megfelelő szűrőkkel kell felszerelni.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Szállítómarkolat (kihúzható)
 2. Rögzítőhurok Hilti kofferhez
 3. Tartófogantyú
 4. A készülék csatlakozóaljzata
 5. Kijelző- és kezelőmező
 6. Vakfedél a rádiómodulhoz (opcionális)
 7. A készülék kapcsolója
 8. Bevezető szerelvény (szívótömlő)
 9. Tartályretesz (2x)
 10. Elektromos csatlakozókábel
 11. Rögzítőhorog (2x) gumis tartóval
 12. Szívófej
 13. Szennyfogó tartály
 14. Szűrőkazetta rögzítőkengyellel

Rendeltetésszerű használat

Az itt leírt termékek univerzális ipari porelszívók, ipari célú használatra készültek. Száraz és nedves porelszívóként is alkalmazhatók.

A termékkel tilos embereket vagy állatokat tisztítani. A készülékkel tilos víz alatt dolgozni.
 • A termékkel végzendő munka megkezdése előtt tájékozódjon a kezelésről, az anyag jellegéből következő veszélyekről, valamint az anyag biztonságos ártalmatlanításáról.

 • A terméket ne használja folyamatos tartós üzemben, automata és félautomata berendezésekben.

 • A sérülés veszélyének csökkentése érdekében csak eredeti Hilti tartozékokat és szerszámokat használjon.

 • Elektrosztatikus hatások elkerüléséhez használjon antisztatikus szívótömlőt.

 • Ne szívjon fel olyan tárgyat, például hegyes vagy éles peremű anyagot, amely a porzsákon keresztül sérülést okozhat.

 • A terméket ne használja létra helyett.

 • Tartsa be az Ön országában érvényben lévő balesetvédelmi előírásokat.

Megengedett alkalmazások:

Amennyiben az elszívott levegő visszakerül a helyiség légterébe, porelszívás esetén feltétlenül biztosítani kell a légcsere (L) megfelelő mértékét.

Vegye figyelembe a vonatkozó nemzeti rendelkezéseket!
Megengedett alkalmazások:
 • Nagyobb mennyiségű por elszívása Hilti gyémántcsiszolóval, darabolóval, fúrókalapáccsal és szárazfúró fúrókoronával végzett munkák során.
 • Ásványi fúróiszap elszívása Hilti gyémánt fúrókoronával, ill. Hilti gyémántvágóval végzett munkák során, valamint folyékony anyagok elszívása maximum 60 °C (140 °F) hőmérsékletig.
 • Olaj és folyékony közegek elszívása maximum 60 °C (140 °F) hőmérsékletig.
 • Fal- és padlófelületek nedves- és száraztisztítása
VC 20M-X
VC 40M-X
Kiegészítőleg M-osztályú elszívók esetében
 • Száraz, nem éghető porok, folyadékok, faforgács és veszélyes, ≧ 0,1 mg/m³ robbanási határértékekkel rendelkező (M-porosztályú) porok elszívására.

 • A kvarctartalmú ásványi por felszívására tervezett gépeknek meg kell felelniük legalább az M-porosztály követelményeinek.

Kiegészítőleg M-osztályú elszívók esetében VC 20L-X
VC 40L-X
Továbbá L-jelzésű elszívóknál
 • Száraz, nem éghető porok, folyadékok, faforgács és veszélyes, > 1 mg/m³ (L porosztály) expozíciós határértékű porok elszívása.

Továbbá L-jelzésű elszívóknál

Lehetséges hibás használat

 • Az elszívót tilos azbeszt felszívására használni.
 • Az elszívót tilos elfektetve működtetni.
 • Az elszívó nem használható robbanásveszélyes anyagok, izzó, égő vagy gyúlékony anyagok és agresszív porok (pl. magnézium vagy alumínium por) elszívására (kivétel: faforgács).
 • Az elszívót tilos a gyúlékony folyadékok (pl. benzin, oldószerek, savak, hűtő- és kenőanyagok) felszívására használni.

Kijelzések a terméken

Kijelző
Leírás
Image alternative Szűrőcsere szervizkijelző
Ha a LED világít, akkor az annak a jele, hogy a szűrő eltömődött.
 1. Ellenőrizze a szennyfogó tartály töltöttségét
 2. Nyomja meg a Manuális szűrőtisztítás kezelőgombot.
 3. Ellenőrizze és szükség esetén cserélje ki a szűrőt.
Image alternative Töltésszint-felügyelet
Ha a LED világít, akkor a védőlekapcsoló nedves üzemmódban aktív.
Ürítse ki a tartályt, és tisztítsa meg a szondákat.
Image alternative Teljesítménykijelző
A kijelző a szűrő aktuális állapotáról nyújt tájékoztatást. Maximális szívóteljesítmény esetén mind a 3 LED világít.

Kezelőgombok a terméken

Kezelőgomb
Leírás
Image alternative Manuális szűrőtisztítás
A manuális szűrőtisztítás elvégzéshez nyomja meg ezt a gombot.
Image alternative Automatikus szűrőtisztítás
Ha a LED világít, akkor aktív az automatikus szűrőtisztítás.
Inaktiválja az automatikus szűrőtisztítást, ehhez nyomja meg a gombot. A LED kialszik.
Image alternative Tömlőátmérő beállítása (csak M-osztályhoz)
Az aktuálisan használt tömlőátmérő beállításához nyomja meg a gombot.
A beállítandó érték a csatlakoztatott eszköztől és annak elszívási átmérőjétől függ, amit szükség esetén be kell állítani.

Szállítási terjedelem

Nedves-száraz porelszívó szűrőelemmel, komplett, forgókarmantyúval rendelkező szívótömlővel (szívóoldalon), valamint szerszámkarmantyú, porzsák (műanyag) PE, használati útmutató
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group

Figyelmeztető hangjelzés

VC 20M-X
VC 40M-X
Az M-osztályú elszívók figyelmeztető hangjelzéssel rendelkeznek. Biztonsági okokból megszólal a figyelmeztető hangjelzés, ha a levegő sebessége a szívótömlőben 20 m/s alá csökken.
Ahhoz, hogy a figyelmeztető jelzés helyesen oldjon ki, a tömlőátmérő beállításnál be kell állítani a használt szívótömlő átmérőjét.

Szűrőtisztítás

A szűrőtisztítás csak rácsatlakoztatott szívótömlő esetén működik.
Annak érdekében, hogy a szűrőelemet a lehető legnagyobb mértékben megszabadítsa a rátapadt portól, a porelszívó manuális és automatikus szűrőtisztítóval rendelkezik.
Az automatikus szűrőtisztítás az „Automatikus szűrőtisztítás BE/KI” gombbal kapcsolható ki, majd újbóli megnyomásával újra bekapcsolható.
Állapot
Jelentés
A LED világít.
A szűrőtisztítás aktiválva van.
A LED nem világít.
A szűrőtisztítás ki van kapcsolva.
A porelszívó minden indításakor a szűrőtisztítás automatikusan aktiválódik.
A levegőlöket automatikusan megtisztítja a szűrőelemet (pulzáló zaj).
A tartósan magas szívóteljesítmény eléréséhez a rendszeralkalmazások (különösen csiszolás, vágás és bemetszés esetén), illetve a nagyobb pormennyiségek elszívásakor a szűrőtisztítónak aktívnak kell lennie.
Az automatikus szűrőtisztítótól függetlenül a szűrő bármikor megtisztítható a „Manuális szűrőtisztítás” gomb megnyomásával.
Power tisztítás: A szűrőtisztítás maximális teljesítményéhez zárja a tömlőt és ezzel egyidejűleg nyomja meg a „Manuális szűrőtisztítás“ gombot.

Felhasználási utasítások

VC 20M-X
VC 40M-X
Az M-osztályú elszívót kizárólag porzsákkal együtt használja.
M-porosztályú kivitel ≥ 0,1 mg/m3 robbanási határértékkel rendelkező porok felszívásához.
Tartozékok és alkalmazási módok
Anyagszám
Tartozékok
Alkalmazás módja
2261451
Műanyag porzsák PE VC 20, VC 150-6
ásványi alkalmazások, nedves és száraz
2262095
Műanyag porzsák PE VC 40, VC 150-10
ásványi alkalmazások, nedves és száraz
2261258
Premium porzsák VC 20, VC 150-6
Fa alkalmazások és ásványi alkalmazások (beton), száraz
2262130
Premium porzsák VC 40, VC 150-10
Fa alkalmazások és ásványi alkalmazások (beton), száraz
2261453
Szűrő PTFE VC 20⁄40⁄150
univerzális nedves és száraz
2261257
VC 20⁄40⁄150 univerzális szűrő
univerzális nedves és száraz
2278640
DRY VC 20⁄40⁄150 univerzális szűrő
száraz
2261452
Szűrő HEPA VC 20⁄40⁄150
nedves és száraz
203867
Szívótömlő 36x4,65M AS
nedves és száraz

Műszaki adatok

Terméktulajdonságok

Generátorral vagy transzformátorral való működtetés esetén annak leadott teljesítménye legyen legalább a duplája a gép típustábláján megadott névleges teljesítményfelvételi értékeknek. A transzformátor vagy a generátor üzemi feszültsége mindig essen a termék névleges feszültségfelvételi értékeinek +5%-os és -15%-os határa közé.

VC 20-X
VC 40-X
Tömeg
11 kg
14,4 kg
Méretek (H x Sz x M)
530 mm x 290 mm x 415 mm
560 mm x 365 mm x 590 mm
Max. kiegészítő terhelés
25 kg
25 kg
Tartálytérfogat
15 ℓ
30 ℓ
Por hasznos mennyiség
15 kg
34 kg
Vízhasználati hasznos térfogat
9 ℓ
22,8 ℓ
Levegő-hőmérséklet
−10 ℃ … 40 ℃
−10 ℃ … 40 ℃
Automatikus szűrőtisztítás
érzékelő által vezérelt
érzékelő által vezérelt
Hálózati frekvencia
50 Hz … 60 Hz
50 Hz … 60 Hz
Érintésvédelmi osztály
I
I
Védettség
IP X4
IP X4

Névleges feszültség


100 V
110 V
110 V (GB 16 A)
110 V (GB 32 A)
Névleges teljesítményfelvétel
1 200 W
1 100 W
1 100 W
1 100 W
Elektromos kéziszerszám beépített készülékcsatlakozójának csatlakozási teljesítménye
·/·
·/·
650 W
1 600 W
Hálózati csatlakozó (típus)
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
CNS HVCTF 300 3x2 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
HARSJT 3x12 (2,5) AWG

220–240 V
220–240 V (CH)
220–240 V (GB)
240 V (NZ)
Névleges teljesítményfelvétel
1 200 W
1 200 W
1 200 W
1 200 W
Elektromos kéziszerszám beépített készülékcsatlakozójának csatlakozási teljesítménye
2 400 W
1 100 W
1 800 W
1 200 W
Hálózati csatlakozó (típus)
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2
H07 RNF 3G 1,5 mm2

Maximális térfogatáram és maximális vákuum


100 V
110 V
220–240 V
220–240 V (CH)
240 V (NZ)
Max. térfogatáram (turbina)
71 ℓ/s
71 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
74 ℓ/s
Max. térfogatáram a tömlő végén
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
177,1 m³/h (49,2 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
183 m³/h (50,6 ℓ/s)
Max. vákuum
22,3 kPa
22,3 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa
24,25 kPa

Zaj- és vibrációs értékek (az EN 60335 szabvány szerint mérve)

Az alábbi adatok az összes VC 20 és VC 40 ipari porelszívóra érvényesek.
Kibocsátott hangnyomás szintje (LpA)
69 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
2,5 dB(A)
Kibocsátott rezgési érték
< 2,5 m/s²

Hosszabbítókábel használata

FIGYELMEZTETÉS
Sérült kábel miatt fellépő veszély! Ne érintse a vezetéket, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a gép csatlakozóvezetékét a dugaszolóaljzatból.
 • Rendszeresen ellenőrizze a gép csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott szakemberrel.
 • Csak az adott felhasználási területre engedélyezett, megfelelő vezeték-keresztmetszetű hosszabbítókábelt használjon. Ellenkező esetben a gép teljesítménye csökkenhet és a hosszabbítókábel túlhevülhet.
 • Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábel épségét.
 • A sérült hosszabbítókábelt cserélje ki.
 • Ha hosszabbítókábelt használ, annak szabványosnak kell lennie.

Üzembe helyezés

VESZÉLY
Elektromos áram miatti veszély. A porelszívó nem megfelelő csatlakoztatása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.
 • A porelszívót csak megfelelően földelt áramforráshoz csatlakoztassa.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély nem ellenőrzött mozgások miatt! Nyitott kerékfékek esetén a porelszívó kontrollálatlan mozgásba kezdhet.
 • Működtesse a kerékfékeket a porelszívó biztos állásának biztosításához.

Első üzembe helyezés

Válassza ki a megfelelő porzsákot az elszívott anyag (ásványi anyagok, fa) és az alkalmazás alapján (száraz/nedves). → „Felhasználási utasítások” c. fejezet
 1. Nyissa ki a két zárókapcsot.
 2. Emelje el a szívófejet a szennyfogó tartályról.
 3. Emelje ki a tartozékokat a szennyfogó tartályból és a csomagolásból.
 4. Helyezzen be porzsákot a leírás szerint.
 5. Helyezze fel a szívófejet a szennyfogó tartályra és zárja a két zárókapcsot.
 6. Győződjön meg arról, hogy a szívófej megfelelően van felszerelve és reteszelve.
 7. Csatlakoztassa a szívótömlőt.

Premium porzsák behelyezése

A hegyes tárgyak átszúrhatják a porzsákot.
Győződjön meg arról, hogy semmilyen tárgy sem szúrta át a porzsákot.
Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Nyissa ki a 2 zárókapcsot.
 3. Emelje el a szívófejet a szennyfogó tartályról.
 4. Helyezze vissza a Premium porzsákot a szennyfogó tartályba.
 5. Győződjön meg arról, hogy az adapter megfelelően bepattant, és a porzsák nem nyúlik túl a tartály szélén.
 6. Helyezze a szívófejet a szennyfogó tartályra.
 7. Zárja a 2 zárókapcsot.
 8. Győződjön meg arról, hogy a szívófej megfelelően van felszerelve és reteszelve.
 9. Csatlakoztassa a szívótömlőt.

Műanyag porzsák cseréje

Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Nyissa ki a 2 zárókapcsot.
 3. Emelje el a szívófejet a szennyfogó tartályról.
 4. Szükség esetén vegye ki a megtelt műanyag porzsákot.
 5. Helyezzen be egy új műanyag porzsákot a szennyfogó tartályba, majd hajtsa rá a porzsákot a szennyfogó tartály szélére.
  • A porzsák furatainak a szennyfogó tartály belsejében kell lenniük.
  • A tartály peremén található fekete vonal segítségével igazítsa be a behelyezett porzsákot.
 6. Helyezze a szívófejet a szennyfogó tartályra.
 7. Zárja a 2 zárókapcsot.
 8. Győződjön meg arról, hogy a szívófej megfelelően van felszerelve és reteszelve.
 9. Csatlakoztassa a szívótömlőt.

Üzemeltetés

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély. A szűrőrendszer sérülése esetén egészségre káros por léphet ki.
 • Vészhelyzetben (pl. szűrő szakadása) kapcsolja ki az elszívót, húzza ki a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatból és ellenőriztesse az elszívót további használat előtt szakemberrel.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély nem ellenőrzött mozgások miatt! Nyitott kerékfékek esetén a porelszívó kontrollálatlan mozgásba kezdhet.
 • Működtesse a kerékfékeket a porelszívó biztos állásának biztosításához.

A tömlőátmérő beállítása

 1. Száraz, nem gyúlékony, expozíciós határértékekkel rendelkező porok és faforgács fel- és elszívásához igazítsa egymáshoz a szívótömlő átmérőjét és a tömlőátmérő-beállító kapcsoló állását.
 2. Módosítsa a tömlőátmérő beállítását és ezzel együtt a figyelmeztető hangjelzés küszöbértékét, ehhez nyomja meg ismételten a Image alternative gombot.

Üzemeltetés a készülék csatlakozóaljzatának használata nélkül

 1. A hálózati csatlakozó bedugása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék kapcsolója „OFF” állásban van.
 2. Dugja be a porelszívó csatlakozódugóját az aljzatba.
 3. Fordítsa el a készülék kapcsolóját az „ON“ pozícióra.

Üzemeltetés a készülék csatlakozóaljzatának használatával

A készülék csatlakozóaljzata csak elektromos kéziszerszámok elszívóhoz történő közvetlen csatlakoztatására szolgál.
A készülék csatlakozóaljzatára csatlakoztatott elektromos kéziszerszám esetén figyelembe kell venni a kéziszerszám kezelési útmutatóját és az abban található biztonsági tudnivalókat.
 1. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
 2. Ellenőrizze, hogy a csatlakoztatandó elektromos kéziszerszám maximális teljesítményfelvétele a készülék csatlakozóaljzatának megengedett maximális teljesítménye alatt marad-e, lásd a „Műszaki adatok” c. fejezetet és a készülék csatlakozóaljzatán található nyomtatott szöveget.
 3. Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának bedugása előtt győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva.
 4. Dugja be az elektromos kéziszerszám csatlakozódugóját a készülék csatlakozóaljzatába.
 5. Dugja be a porelszívó csatlakozódugóját az aljzatba.
 6. Fordítsa el a készülék kapcsolóját az „Auto” pozícióra.
 7. Kapcsolja be az elektromos kéziszerszámot.
  Az elektromos kéziszerszám kikapcsolása után a porelszívó egy rövid ideig utánfutást végez annak érdekében, hogy a szívótömlőben található por elszívásra kerüljön.

Száraz porok elszívása

Száraz, különösen ásványi porok elszívása előtt ügyeljen arra, hogy a tartályban mindig a megfelelő porzsák legyen. A felszívott anyagot ekkor egyszerűen és tisztán lehet eltávolítani.
VIGYÁZAT
Sérülésveszély az egészségre ártalmas por miatt! Szűrőelem használata nélkül veszélyes por léphet ki.
 • Az elszívót csak behelyezett szűrőelemmel működtesse.
 • Ügyeljen arra, hogy a szűrőelem száraz-e, és a megfelelő porzsák van-e behelyezve.

Folyadék felszívása

VIGYÁZAT
Sérülésveszély az egészségre ártalmas por miatt! Szűrőelem használata nélkül veszélyes por léphet ki.
 • Az elszívót csak behelyezett szűrőelemmel működtesse.
 1. Ellenőrizze a töltésszint-felügyeletet.
 2. Lehetőség szerint használjon külön szűrőelemet a nedves anyagokhoz.
 3. A folyadékok elszívása után nyissa ki a két zárókapcsot.
 4. Emelje le a szívófejet a szennyfogó tartályról és helyezze egy sík felületre, hogy a szűrőelem megszáradhasson.
 5. Ürítse ki a szennyfogó tartályt, majd tisztítsa meg vízsugárral. Az elektródákat kefével, a szűrőelemet előzetes szárítást követően kézzel lehúzva tisztítsa meg.
 6. Hagyja a szennyfogó tartályt megszáradni.

Az elszívást követően

 1. Kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot.
 2. Fordítsa el a készülék kapcsolóját az „OFF” pozícióra.
 3. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját az aljzatból.
 4. Tekerje fel a csatlakozóvezetéket és akassza a kábelhorogra.
 5. Ürítse ki a tartályt, majd tisztítsa meg a készüléket, az áttörléshez használjon egy nedves ruhát.
 6. Tekerje fel a tömlőt.
 7. Jogosulatlan használat ellen védett módon helyezze el a porelszívót egy száraz helyiségben.

Szennyfogó tartály ürítése száraz porok esetén

 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Nyissa ki a 2 zárókapcsot.
 3. Emelje le a szívófejet a szennyfogó tartályról, és helyezze egy sík felületre.
 4. Ürítse ki a szennyfogó tartályt:
  VC 20L-X
  VC 40L-X
  • Markolja meg a markolat mélyedéseit, és döntse meg a szennyfogótartályt az ürítéshez vagy vegye ki a porzsákot.
  VC 20M-X
  VC 40M-X
  • M-osztályú elszívók esetén: Vegye ki a porzsákot a szennyfogó tartályból.
  A H-porosztályú elszívót kizárólag porzsákkal együtt használja.
 5. Végül helyezze fel a szívófejet a szennyfogó tartályra, és zárja a 2 zárókapcsot.

Porzsák nélküli szennyfogó tartály kiürítése (folyadékok esetén)

 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Emelje le a szívófejet a szennyfogó tartályról és helyezze egy sík felületre.
 3. Nyissa ki a 2 zárókapcsot.
 4. Markolja meg a markolat mélyedéseit, és döntse meg a szennyfogótartályt az ürítéshez.
 5. Tisztítsa meg a szennyfogó tartály peremét egy rongy segítségével.
 6. Helyezze fel a szívófejet a szennyfogó tartályra és zárja a két zárókapcsot.

Használjon túláramvédő-kapcsolót

Csak Ausztrália és Új-Zéland esetében
A biztosíték az áramcsúcsoktól védi a készülékcsatlakozót. Ha a biztosíték kiold, akkor megjelenik a túláram-kapcsoló (fehér) az átlátszó burkolat alatt. Szüntesse meg az okot annak érdekében, hogy a csatlakoztatott elektromos készüléket leválaszthassa a készülék csatlakozóaljzatáról.
Image alternative
 • A csatlakoztatott elektromos készülék áramellátásának helyreállításához nyomja meg a túláram-védőkapcsolót.

Ápolás és karbantartás

Az elszívó ápolása

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áram miatti veszély! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása az áramütés okozta súlyos sérülésekhez vezethet.
 • A készülék elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Az elszívó, különösen a fogantyú, legyen mindig száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes. Ne használjon szilikontartalmú ápolószereket.
 • Soha ne üzemeltesse a porelszívót eldugult szellőzőnyílásokkal! Száraz kefét használjon a szellőzőnyílások gondos kitisztításához. Idegen tárgyakkal ne nyúljon az elszívó belső részeihez, és ezt másoknak se engedje meg.
 • Rendszeres időközönként tisztítsa meg enyhén benedvesített törlőronggyal a külső felületet. Tisztításhoz ne használjon szórókészüléket, gőzborotvát és folyó vizet, mert ez veszélyeztetheti a gép elektromos biztonságát.
L- és M-osztályú elszívók esetén:Karbantartás és tisztítás során úgy kell kezelni az elszívót, hogy ne okozhasson veszélyt a karbantartók és más személyek számára.
 • Használjon szűrt kényszerszellőztetést.
 • Viseljen védőruhát.
 • A karbantartási területet úgy tisztítsa meg, hogy ne kerüljön veszélyes anyag a környezetbe.
 • Mielőtt eltávolítja az elszívót egy veszélyes anyagokkal szennyezett területről, végezzen porleszívást annak külső felületén majd törölje tisztára, vagy csomagolja be szorosan. Ennek során kerülje el, hogy a lerakódott, veszélyes por szétterjedjen.
 • A karbantartási és javítási munkák során az összes olyan alkatrészt, amelyeket nem lehetett kielégítő módon megtisztítani, át nem eresztő tasakba kell csomagolni és a hulladékkezelésre érvényes előírásokkal összhangban ártalmatlanítani kell.
 • Évente egyszer a Hilti Szerviznek vagy egy szakképzett szakembernek portechnikai ellenőrzést kell végeznie, ami kiterjed például a szűrő sérülésére, az elszívó légzáróságára és az ellenőrző berendezések működésére.

Szűrőtisztítás

Tisztításhoz ne ütögesse a szűrőelemet kemény tárgyhoz és ne tisztogassa kemény, ill. hegyes tárggyal. Ezáltal csökken a szűrőelem élettartama.
A szűrőelemet tilos nagynyomású tisztítóberendezéssel tisztítani. Az ugyanis szakadásokat okozhat a szűrő anyagában.
A szűrőelem gyorsan kopó alkatrész.
 • A szűrőelemet legalább félévente cserélje.
 • Intenzív használat esetén gyakoribb csere szükséges.

Szűrőelem cseréje

Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Nyissa ki a szűrőkazetta rögzítőkengyelét.
 3. Nyissa ki a szűrőkazettát.
 4. Vegye ki óvatosan a szűrőelemet a tartóban lévő markolat mélyedéseinél fogva.
 5. Tisztítsa meg a tömítést egy kendő segítségével.
 6. Helyezze be az új szűrőelemet.
 7. Zárja a szűrőkazettát, ehhez hajtsa előre a fedélreteszt.
 8. Zárja a szűrőkazetta rögzítőkengyelét.
 9. Ügyeljen arra, hogy eltávolítsa a szűrőcsere következtében kilépő port az elszívóból és/vagy a szűrőelemből.

Töltésszint-felügyelet ellenőrzése

Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Nyissa ki a két zárókapcsot.
 3. Emelje le a szívófejet a szennyfogó tartályról és helyezze egy sík felületre.
 1. Ellenőrizze a megszakító érintkezők (huzalszondák) szennyezettségét, és ha szükséges, tisztítsa meg azokat egy kefével.
 2. Ellenőrizze a szívófej tömítésének szennyezettségét, és ha szükséges, tisztítsa meg a tömítést egy kendő segítségével.
 3. Helyezze a szívófejet a szennyfogó tartályra.
 4. Zárja a két zárókapcsot.
 5. Győződjön meg arról, hogy a szívófej megfelelően van felszerelve és reteszelve.

A készülék ellenőrzése az ápolás és karbantartás után

 1. Az ápolási és karbantartási munkálatok elvégzése után ellenőrizze, hogy a porelszívó helyesen van-e összeszerelve, és hogy hibátlanul működik-e.
 2. Végezzen működéstesztet.

Szállítás és tárolás

Szállítás

Az elszívót ne hordozza, ha a szennyfogó tartálya megtelt.
Az elszívó nem akasztható darura.
 • Szükség esetén távolítsa el a Power Conditioner egységet vagy a különálló szerszámot a rögzítésből.
 • Mielőtt átvinné másik helyre, ürítse ki az elszívót.
 • Ha folyadékot szívott fel, akkor ügyeljen rá, hogy ne döntse meg az elszívót, azt csak függőleges helyzetben szállítsa.
 • Szállításhoz egymásba dughatja a tömlő két végét a kúpos adapter segítségével.
VC 20M-X
VC 40M-X
M-osztályú elszívók esetén
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély az egészségre ártalmas por miatt! A bevezető csőcsonkon keresztül veszélyes elszívott anyag léphet ki.
 • M-osztályú elszívók esetén a szállításhoz és használaton kívüli tároláshoz zárja a bevezető csőcsonkot a zárókarmantyúval.

Koffer rögzítése

Image alternative
 1. Gondoskodjon az elszívó stabil helyzetéről, és reteszelje a rögzítőféket. Húzza ki teljesen a szállítómarkolatot.
 2. Helyezzen egy vagy több koffert az elszívóra.
  • A kofferek magasságban nem nyúlhatnak túl a szállítómarkolaton.
  • Vegye figyelembe a maximálisan engedélyezett kiegészítő terhelést.
 3. Húzza ki a rögzítőhurkot a tartóból, majd húzza át a koffereken. Szükség esetén hosszabbítsa meg a rögzítőhurkot.
 4. Akassza be a rögzítőhurok akasztóját a szállítómarkolatba, és húzza meg a rögzítőhurkot.

Raktározás

 • Jogosulatlan használat ellen védett módon helyezze el a porelszívót egy száraz helyiségben.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

Elszívó üzemzavara

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Image alternative
Világít a Szűrőcsere szervizkijelző.
Szűrőelem eltömődött vagy túl régi.
Nem helyeztek be szűrőelemet.
Image alternative
A készülék nem működik, vagy rövid felfutás után lekapcsol.
A vízlekapcsolás kioldott.
 • Tisztítsa meg a szondákat és azok környékét egy kefe segítségével.
 • VC 20M-X
  VC 40M-X
Figyelmeztető hangjelzés (csökkent szívóteljesítmény)
A porzsák megtelt.
 • Cserélje ki a porzsákot.
A szűrőelem erősen szennyezett.
 • Ha az automatikus szűrőtisztítás nincs aktiválva, aktiválja az automatikus szűrőtisztítást, és működtesse a porelszívót 30 másodpercig.
Az elektromos kéziszerszám szívótömlője vagy porelvezető fedele eldugult.
 • Tisztítsa meg a szívótömlőt és a porelvezető fedelet.
A tömlőátmérő-beállító hibás állásban van.
A készülék port fúvat ki.
A szűrőelem nincs megfelelően felszerelve.
A szűrőelem sérült.
A készülék akaratlanul kapcsol be és ki, vagy a készülék kezelőjén keresztül statikus kisülések történnek.
Az elektrosztatikus levezetés nem biztosított, a készülék nem földelt csatlakozóaljzatba van csatlakoztatva.
 • Csatlakoztassa a készüléket földelt csatlakozóaljzatba, használjon antisztatikus tömlőt.
A motor nem működik.
Kioldott a dugaszolóaljzat biztosítéka.
 • Kapcsolja be a biztosítékot.
 • Újabb kioldás után keresse meg a túláram okát.
A szennyfogó tartály megtelt.
 • Kapcsolja ki a készüléket és ürítse ki a szennyfogó tartályt.
A motor hőbiztosítéka elindult.
 • Kapcsolja ki a készüléket, és hagyja hűlni mintegy 5 percig.
 • Ha a motor nem indul, vigye el készülékét a Hilti ügyfélszolgálathoz.
A motor hőbiztosítéka újra lekapcsolja a motort.
 • Száraz kefét használjon a szellőzőnyílások gondos kitisztításához.
A motor nem működik automata üzemmódban.
A csatlakoztatott készülék meghibásodott vagy nincs megfelelően csatlakoztatva.
 • Ellenőrizze a csatlakoztatott készülék működését, vagy helyezze be teljesen a hálózati csatlakozódugót.
Az automatikus szűrőelem-tisztítás nem működik.
Nincs szívótömlő csatlakoztatva.
 • Csatlakoztassa a szívótömlőt.

Rendszerkészülék üzemzavar

Ha az elszívót vezeték nélküli rendszerben használják, akkor az összekapcsolt rendszerkészülékek kijelzőjén a következő üzenetek jelennek meg.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Image alternative
Az Ismeretlen hiba szervizkijelző világítani kezd.
Az összekapcsolt rendszerkészülék ismeretlen hibakódot kapott az elszívótól.
 • Ellenőrizze az elszívó esetleges üzemzavarait.
Image alternative
Világít a Szűrőcsere szervizkijelző.
Szűrőelem eltömődött vagy túl régi.
Nem helyeztek be szűrőelemet.
Image alternative
A vízlekapcsolás szervizkijelző világít.
A vízlekapcsolás kioldott.
 • Tisztítsa meg a szondákat és azok környékét egy kefe segítségével.
Image alternative
A csökkentett szívóteljesítmény szervizkijelző világít.
A porzsák megtelt.
 • Cserélje ki a porzsákot.
A szűrőelem erősen szennyezett.
 • Ha az automatikus szűrőtisztítás nincs aktiválva, aktiválja az automatikus szűrőtisztítást, és működtesse a porelszívót 30 másodpercig.
Az elektromos kéziszerszám szívótömlője vagy porelvezető fedele eldugult.
 • Tisztítsa meg a szívótömlőt és a porelvezető fedelet.
A tömlőátmérő-beállító hibás állásban van.

Ártalmatlanítás

Image alternative A Hilti termékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt készülékét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
A használt elektromos és elektronikai készülékekről szóló európai uniós irányelv és annak a nemzeti jogba történt átültetése szerint az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.
Image alternative
 • Az elektromos készülékeket ne dobja a háztartási szemétbe!
FúróiszapKörnyezetvédelmi szempontból a fúróiszap csatornába vagy vizekbe engedése megfelelő előkezelés nélkül problematikus.
 • Érdeklődje meg a helyi hatóságoknál az érvényben lévő előírásokat.
A következő előkezelést ajánljuk:
 • Gyűjtse össze a fúróiszapot (például nedves porelszívóval).
 • Várja meg, míg a fúróiszap leülepszik, és az iszap szilárd részét egy építési törmeléket tároló hulladéklerakóban ártalmatlanítsa (pelyhesítőszerek meggyorsíthatják az ülepítési folyamatot).
 • Mielőtt a megmaradt vizet (lúgos, Ph érték > 7) belevezetné a csatornahálózatba, semlegesítse savas semlegesítőszerrel vagy hígítsa fel sok vízzel.
Fúrópor
 • Az összegyűjtött fúróport a nemzeti törvényi előírások szerint ártalmatlanítsa.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.