Nyelv

GDG 6‑A22

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A terméken a következő szimbólumokat használhatjuk:
Image alternative A készülék NFC technológiás, iOS és Android platformokkal kompatibilis adatátvitelhez használható.
Image alternative A használt Hilti Li-ion akku típussorozata. Vegye figyelembe a Rendeltetésszerű használat fejezetben közölt adatokat.
Image alternative Li-ion akku
Image alternative Az akkut soha ne használja ütőszerszámként.
Image alternative Ügyeljen arra, hogy ne ejtse le az akkut. Ne használjon olyan akkut, amelyet ütés ért vagy egyéb módon sérült.
Image alternative Egyenáram
Image alternative Viseljen védőszemüveget!
Image alternative Névleges fordulatszám
Image alternative Fordulat percenként
Image alternative Fordulat percenként
Image alternative Átmérő

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Akkus egyenescsiszoló
  GDG 6‑A22
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást, illusztrált anyagot és műszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékeltek. Az alábbi biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a csatlakozókábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekert csatlakozókábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítókábelt használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesethez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
 • Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszámot hosszú ideje használja, és ezáltal jól ismeri. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki a kivehető akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A markolatot és fogófelületeket tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos üzemeltetését és ellenőrzését az előre nem látható helyzetekben.
Akkumulátoros szerszám használata és kezelése
 • Az akkumulátort csak a gyártó által ajánlott töltőberendezésben töltse fel. Ha egy bizonyos akkumulátortípus feltöltésére szolgáló töltőberendezésben egy másik akkumulátort próbál feltölteni, tűz keletkezhet.
 • Az elektromos kéziszerszámban csak az ahhoz tartozó akkumulátort használja. Más akkumulátorok használata személyi sérüléseket és tüzet okozhat.
 • Tartsa távol a használaton kívüli akkumulátort irodai kapcsoktól, pénzérméktől, kulcsoktól, szögektől, csavaroktól és más kisméretű fémtárgyaktól, amelyek áthidalhatják az érintkezőket. Az akkumulátor érintkezői közötti rövidzárlat égési sérüléseket vagy tüzet okozhat.
 • Hibás alkalmazás esetén az akkumulátorból folyadék léphet ki. Kerülje el az érintkezést a folyadékkal. Ha véletlenül mégis érintkezésbe került az akkumulátorfolyadékkal, azonnal öblítse le vízzel az érintett felületet. Ha a folyadék a szemébe jutott, keressen fel egy orvost. A kilépő akkumulátorfolyadék irritációkat vagy égéses bőrsérüléseket okozhat.
 • Ne használjon sérült vagy módosított akkut. A sérült vagy módosított akkuk előre nem látható módon viselkedhetnek és tüzet, robbanást vagy sérülésveszélyt okozhatnak.
 • Az akkut ne tegye ki tűz és magas hőmérséklet hatásának. A tűz és a 130 °C (265 °F) feletti hőmérséklet robbanást okozhat.
 • Kövesse a töltésre vonatkozó összes utasítást, és az akkut vagy akkus szerszámot soha ne töltse a használati utasításban megadott hőmérséklet-tartományon kívül. A nem megfelelő vagy a megengedett hőmérséklet-tartományon kívül történő töltés az akku meghibásodásához és tűzveszélyhez vezethet.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.
 • Soha ne javítsa a sérült akkut. Az akkuk javítását csak a gyártó által felhatalmazott ügyfélszolgálatok végezhetik.

Biztonsági előírások csiszoláshoz, csiszolópapírral történő csiszoláshoz, drótkefével végzett munkálatokhoz, polírozáshoz maráshoz és daraboláshoz:

 • Ez az elektromos kéziszerszám használható csiszolóként, csiszolópapírral felszerelt csiszolóként, drótkefeként, polírozóként, maróként és darabológépként. Vegye figyelembe a géppel együtt szállított biztonsági tudnivalókat, utasításokat, ábrákat és adatokat. A következő utasítások be nem tartása elektromos áramütést, tüzet okozhat és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
 • Ne használjon olyan tartozékot, amelyet a gyártó nem kimondottan ehhez az elektromos kéziszerszámhoz tervezett és ajánl. Az, hogy a tartozékot rögzíteni tudja az elektromos kéziszerszámon, még nem garantálja a biztonságos használatot.
 • A betétszerszám megengedett fordulatszámának legalább olyan magasnak kell lennie, mint az elektromos kéziszerszámon feltüntetett legnagyobb fordulatszámnak. A megengedettnél gyorsabb forgás következtében a tartozék eltörhet és lerepülhet.
 • A betétszerszám külső átmérőjének és vastagságának meg kell felelnie az elektromos kéziszerszám megadott méretének. A hibásan méretezett betétszerszámokat nem lehet megfelelően védeni vagy kontrollálni.
 • A csiszolótárcsáknak, csiszolóhengereknek vagy egyéb tartozékoknak pontosan illeszkednie kell az Ön elektromos szerszámának csiszolóorsójára vagy befogójába. Azok a betétszerszámok, amelyek nem pontosan illeszkednek az elektromos kéziszerszám befogójába, egyenetlenül forognak, erősen rezegnek, aminek következtében elvesztheti a gép fölötti ellenőrzést.
 • A tüskére rögzített tárcsákat, csiszolóhengereket, vágószerszámokat vagy egyéb tartozékokat teljesen be kell tolni a befogóba vagy a tokmányba. A „túlnyúlásnak”, ill. a tüske szabadon lévő részének a csiszolótest és a tokmány között minimálisnak kell lennie. Ha a tüske nincs elég erősen befogva, vagy a csiszolótest túlságosan kiáll, akkor a betétszerszám kioldódhat és nagy sebességgel kirepülhet a gépből.
 • Ne használjon sérült betétszerszámokat. Minden egyes alkalmazás előtt ellenőrizze a betétszerszámokat. Vizsgálja meg a csiszolótárcsákat a szilánkok lepattanása, repedések tekintetében, ellenőrizze, hogy a csiszolóhengeren vannak-e repedések, az nem kopott-e, vagy nem használódott-e el erősen, ellenőrizze, hogy a drótkefe drótjai nem lazultak-e ki, vagy nem törtek-e ki. Ha az elektromos kéziszerszám vagy a betétszerszám leesik, ellenőrizze, hogy az megsérült-e a leesés során, vagy használjon sérülésmentes betétszerszámot. Miután ellenőrizte és behelyezte a betétszerszámot, ügyeljen arra, hogy ön és az ön közelében lévő személyek a forgó betétszerszám síkján kívül tartózkodjanak, majd működtesse a gépet egy percig a legnagyobb fordulatszámon. A sérült betétszerszámok többnyire eltörnek ezalatt a tesztidőszak alatt.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést. Az alkalmazásnak megfelelően használjon arcvédőt, szemvédőt vagy védőszemüveget. Ha célszerű, akkor viseljen porvédő maszkot, hallásvédő felszerelést, védőkesztyűt vagy speciális kötényt, ami távol tartja az apró csiszolási- és anyagrészecskéket. Óvja a szemét az egyes alkalmazások során keletkező kirepülő idegen testektől. A por- vagy a légzőmaszk szűri az alkalmazás során keletkező port. Ha hosszú ideig van kitéve erős zajnak, halláskárosodást szenvedhet.
 • Ügyeljen arra, hogy a többi személy biztonságos távolságra tartózkodjon az Ön munkaterületétől. Mindenkinek, aki belép a munkaterületre, egyéni védőfelszerelést kell viselnie. A munkadarabról letört részek vagy a betétszerszám eltört darabjai szétrepülhetnek, és sérüléseket okozhatnak a közvetlen munkaterületen kívül is.
 • A gépet mindig csak a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket találhat el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fém részei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.
 • Indításkor mindig erősen fogja meg az elektromos kéziszerszámot. Teljes fordulatszámra gyorsulás közben a motor reakciónyomatéka miatt az elektromos kéziszerszám elfordulhat.
 • Ha lehetséges, használjon szorítókat a munkadarab rögzítéséhez. Soha ne használja úgy az elektromos kéziszerszámot, hogy egy kis munkadarabot az egyik kezében tart, a szerszámot pedig a másik kezében fogja. Ha rögzíti a kisebb munkadarabokat, mindkét keze rendelkezésre áll, és így sokkal jobban tudja irányítani az elektromos kéziszerszámot. Kerek munkadarabok vágásakor, mint a fa dübelek, rúdanyagok vagy csövek, a munkadarabok elgurulhatnak, ez pedig a betétszerszám beszorulásához vezethet, amelynek következtében a betétszerszám kirepülhet Ön felé.
 • Soha ne tegye le az elektromos kéziszerszámot addig, míg a betétszerszám nem áll le teljesen. A forgó betétszerszám hozzáérhet a felülethez, melyre helyezte, minek következtében elvesztheti az elektromos kéziszerszám fölötti uralmat.
 • A betétszerszámok cseréje vagy a gépen végzett beállítások után mindig húzza meg a befogók anyáját, a tokmányt vagy az egyéb rögzítőelemeket. A laza rögzítőelemek váratlanul elállítódhatnak, ami az ellenőrzés elvesztéséhez vezethet; a rögzítetlen forgó komponensek nagy erővel kirepülnek.
 • Szállítás, mozgatás közben ne működtesse az elektromos kéziszerszámot. A forgó betétszerszám elkaphatja a ruházatát, ha véletlenül hozzáér ahhoz, és a betétszerszám belefúródhat a testébe.
 • Tisztítsa rendszeresen az elektromos kéziszerszám szellőzőnyílásait. A motor kompresszora port szív be a gépházba, a vastagon felgyülemlett fémpor elektromos veszélyt okozhat.
 • Ne használja az elektromos kéziszerszámot gyúlékony anyagok közelében. A gépből kiugró szikra meggyújthatja ezeket az anyagokat.
 • Ne használjon olyan betétszerszámokat, amelyekhez folyékony hűtőanyag szükséges. Víz vagy egyéb folyékony hűtőanyag használata elektromos áramütést okozhat.
Visszacsapódás és a megfelelő figyelmeztetésekA gép visszacsapódása egy forgó betétszerszám, például egy csiszolótárcsa, csiszolótányér, drótkefe stb. beakadása vagy blokkolása következtében fellépő hirtelen reakció. A betétszerszám beakadása vagy blokkolása a forgó betétszerszám hirtelen leállását okozza. Ezáltal a kontrollálatlan elektromos szerszám a blokkolásban lévő betétszerszám forgásirányával ellentétes irányba halad.
Ha pl. egy csiszolótárcsa megakad vagy blokkolódik a munkadarabban, akkor a munkadarabba belemerülő csiszolótárcsa széle beakadhat, ennek következtében a csiszolótárcsa kitörhet vagy visszacsapódást okozhat. Ekkor a csiszolótárcsa a gépet kezelő személy felé vagy tőle távolodó irányba mozoghat, aszerint, hogy a blokkolásban található tárcsa milyen irányban forog. Közben a csiszolótárcsa eltörhet.
A visszacsapódás az elektromos kéziszerszám helytelen vagy hibás használatának következménye. Megfelelő óvintézkedésekkel, amelyekről a későbbiekben olvashat, a gép visszacsapódása megakadályozható.
 • Tartsa biztosan az elektromos kéziszerszámot, és vegyen fel a testével és karjaival olyan pozíciót, amelyben fel tudja fogni a gép visszacsapódásából adódó erőket. A kezelőszemély a megfelelő óvintézkedések segítségével uralni tudja a gép visszacsapódásából adódó erőket.
 • Különösen óvatosan dolgozzon sarkok, éles peremek stb. közelében. Akadályozza meg, hogy a betétszerszám visszapattanjon a munkadarabról, vagy hogy beszoruljon abba. A sarkoknál, az éles peremeknél vagy visszapattanáskor a forgó betétszerszám hajlamos a beszorulásra. Ez a gép fölötti uralom elvesztését vagy a gép visszacsapódását okozza.
 • Ne használjon fogazott fűrészlapot. Az ilyen betétszerszám gyakran visszacsapódást okoz, vagy az elektromos kéziszerszám fölötti uralom elvesztéséhez vezet.
 • A betétszerszámot mindig ugyanabban az irányban vezesse az anyagban, ez az az irány, amelyben a vágóél elhagyja az anyagot (ez az irány a forgácsok kidobási irányának felel meg). Ha az elektromos kéziszerszámot nem a helyes irányban vezetik az anyagban, akkor a betétszerszám vágóéle kitör az anyagból, ez pedig az elektromos kéziszerszámot az előtolás irányába húzza.
 • Ha turbómarókat, darabolótárcsákat, nagy sebességű marószerszámokat vagy keményfém marószerszámokat használ, mindig rögzítse a munkadarabot. Ezek a szerszámok már akkor is beakadhatnak, ha csak egy kissé futnak ferdén a horonyban, és így visszarúgást okozhatnak. Ha a darabolótárcsák elakadnak, rendszerint szét is törnek. A turbómarók, nagy sebességű marószerszámok vagy keményfém marószerszámok elakadásakor a szerszám kiugorhat a horonyból, és ez ahhoz vezethet, hogy a kezelő elveszíti az uralmát az elektromos szerszám fölött.
Különleges biztonsági tudnivalók csiszoláshoz és daraboláshoz:
 • Kizárólag az ön elektromos kéziszerszámához jóváhagyott csiszolótesteket használjon, és csak az ajánlott alkalmazási lehetőségeknek megfelelően használja őket. Példa: Soha ne csiszoljon a darabolótárcsa oldalfelületével. A darabolótárcsát a tárcsa élével történő anyaglehordásra tervezték. Ha ezt a csiszolótestet oldalirányú erőhatások érik, akkor azok széttörhetik a tárcsát.
 • A kúpos és egyenes menetes köszörűkövekhez csak olyan tüskéket használjon, amelyeknek megfelelő a mérete és nincs letörés a válluknál. A megfelelő tüskék csökkentik a törés esélyét.
 • Kerülje el a darabolótárcsa blokkolását vagy a túl nagy rászorítóerőt. Ne végezzen túlságosan mély vágásokat. A darabolótárcsa túlterhelése növeli az igénybevételt, valamint a tárcsák hajlamosságát a megakadásra vagy a blokkolásra. Ezáltal megnő a visszacsapódás vagy a csiszolótest törésének lehetősége.
 • Soha ne tartsa a kezét a forgó darabolótárcsa előtti és mögötti tartományban. Ha a darabolótárcsát a munkadarabban a kezétől elfelé mozgatja, akkor visszacsapódás esetén az elektromos kéziszerszám a forgó tárcsájával egyenesen Ön felé vágódik.
 • Ha a darabolótárcsa beszorul vagy Ön megszakítja a munkát, kapcsolja ki a gépet, és tartsa nyugodtan addig, míg a tárcsa leáll. Soha ne próbálja meg a még forgó darabolótárcsát kihúzni a vágatból, egyébként a gép visszacsapódhat. Állapítsa meg és szüntesse meg a beszorulás okát.
 • Ne kapcsolja be újra az elektromos kéziszerszámot addig, amíg az a munkadarabban van. Mielőtt nagy odafigyeléssel folytatná a vágást, működtesse a darabolótárcsát addig, amíg az eléri a teljes fordulatszámot. Ellenkező esetben a tárcsa megakadhat, kiugorhat a munkadarabból, vagy a gép visszacsapódását okozhatja.
 • A beragadt darabolótárcsa a gép visszacsapódását okozhatja. Ennek elkerülése érdekében támassza ki a lemezeket vagy a nagyobb munkadarabokat. A nagyobb munkadarabok behajolhatnak saját súlyuk alatt. A munkadarabot a tárcsa mindkét oldalán alá kell támasztani, mind a daraboláshoz közeli, mind az él felőli oldalon.
 • Legyen különösen óvatos, ha meglévő falakon vagy más, be nem látható területen végez merülővágást. A bemerülő darabolótárcsa a gép visszacsapódását okozhatja gáz- vagy vízvezetéken, elektromos vezetéken, illetve más objektumon végzett vágás közben.
Kiegészítő biztonsági előírások drótkefével végzett munkálatokhoz
 • Vegye figyelembe, hogy a drótkefe a szokásos használat közben is veszít a drótjaiból. Ne terhelje túl a drótkefe drótjait túl magas rászorítóerő révén. A lerepülő drótdarabok könnyen keresztülhatolhatnak a vékony ruhán és/vagy a bőrön.
 • Használat előtt járassa a keféket legalább egy percig üzemi fordulatszámon. Ügyeljen arra, hogy ez alatt az idő alatt más személy ne tartózkodjon a kefével egy vonalban. A bejáratási idő alatt laza drótdarabok repülhetnek ki.
 • A forgó drótkefét magától elfelé tartsa. Az ilyen kefékkel végzett munka közben kis részecskék és apró drótdarabok repülhetnek ki nagy sebességgel, és áthatolhatnak a bőrön.

Akkumulátoros készülékek gondos használata és kezelése

 • Vegye figyelembe a Li-ion akkumulátorok szállítására, tárolására és üzemeltetésére vonatkozó különleges irányelveket.
 • Tartsa távol az akkut a magas hőmérséklettől és a tűztől.
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa a terméket egy nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságba, ahol megfigyelhető, és hagyja lehűlni. Ilyen esetben feltétlenül forduljon a Hilti  Szervizhez .

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

 • Használat közben úgy tartsa a terméket, hogy a csiszolópor, a szikrák, a betétszerszám vagy a munkadarab esetleges törésekor kirepülő darabok ne az Ön testét találják el.
 • A betétszerszám cseréjéhez csak jól illeszkedő és sértetlen kulcsot használjon.
 • A betétszerszámoknak kifogástalanul, ütésmentesen kell forognia. Ne használjon nem tökéletesen ütésmentes betétszerszámokat.
 • A forgácsokat és a szilánkokat soha ne próbálja meg eltávolítani, ha a termék üzemel. Kapcsolja ki a terméket.
 • A gépet csak a munkaterületen kapcsolja be.
 • Szerszámcsere során viseljen védőkesztyűt, mert a betétszerszám és a szerszámbefogó a használat során felmelegedhet.
 • Tartson munkaszüneteket, és végezzen lazító- és ujjgyakorlatokat ujjainak jobb vérellátása érdekében. Hosszabb ideig tartó munkavégzés esetén a rezgések zavart okozhatnak az ujjak, a kéz és a csukló véredényeiben vagy idegrendszerében.
 • Gondoskodjon a munkaterület jó szellőzéséről és szükség esetén viseljen az adott porhoz megfelelő légzőmaszkot.
 • Tisztítsa meg a betétszerszám szárát, mielőtt befogja a gépbe. Bizonyosodjon meg arról, hogy a betétszerszám szárát legalább 20 mm hosszan befogja a befogó. A szerszám behelyezése után mindig húzza meg a feszítőanyát. A nem megfelelően rögzített betétszerszámok üzem közben kilazulhatnak és kirepülhetnek.
 • Csak olyan betétszerszámokat használjon, amelyek megfelelnek a műszaki adatoknál megadott adatoknak.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Feszítőanya befogóval
 2. Orsó
 3. Nyak / első markolat
 4. Reteszelhető be-/kikapcsoló gomb
 5. Markolat
 6. Beállítókerék a fordulatszámhoz
 7. Akku
 8. Akkukioldó gomb
 9. Porszűrő
 10. Kis kulcs, 12 mm
 11. Nagy kulcs, 17 mm

Rendeltetésszerű használat

Az ismertetett termék egy egyenescsiszoló. A termék fémek megmunkálásához készült. A termék csiszolásra és darabolásra, drótkefékkel végzett munkákhoz, polírozáshoz és maráshoz használható.

Kizárólag olyan betétszerszámokat használjon, amelyek szárátmérője megfelelő a beépített befogóhoz. Vegye figyelembe a műszaki adatoknál található adatokat.
A termék csak száraz, víz nélküli használatra alkalmas.
 • Ehhez a termékhez csak Hilti B 22 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használjon.

 • Ezekhez az akkukhoz csak a Hilti által jóváhagyott töltőkészülékeket használjon. További információkat a Hilti Store helyeken vagy a www.hilti.group weboldalon talál.

Szállítási terjedelem

Egyenescsiszoló, 2 kulcs, használati utasítás
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group

A Li-ion akku töltöttségének kijelzője

A Li-ion töltöttségének állapota a két akkumulátor-kireteszelőgomb egyikének megkoppintásakor megjelenik a kijelzőn.
Állapot
Jelentés
4 LED világít.
Töltöttségi állapot: 75% és 100% között
3 LED világít.
Töltöttségi állapot: 50% és 75% között
2 LED világít.
Töltöttségi állapot: 25% és 50% között
1 LED világít.
Töltöttségi állapot: 10% és 25% között
1 LED villog.
Töltöttségi állapot: < 10%
Munkavégzés közben és közvetlenül annak befejezését követően nem lehet lekérdezni a töltési állapotot. Az akkumulátor töltési állapotát kijelző LED-ek villogása esetén vegye figyelembe a Hibakeresés című fejezetben leírt tudnivalókat.

Műszaki adatok

Az EPTA Procedure 01 szerinti tömeg akkuval B22⁄8.0
2,6 kg
Névleges fordulatszám
10 000 ford./perc … 25 000 ford./perc
Betétszerszám szükséges minimális fordulatszáma
≥ 25 000 ford./perc
Betétszerszám megmunkáló átmérője
≤ 55 mm
Betétszerszám szárátmérője
Befogó, 6 mm
6 mm
Befogó, 1⁄4 col
1/4 in
Az orsó kulcsnyílása
12 mm
A feszítőanya kulcsnyílása
17 mm
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 70 ℃
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 62841 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére.
A megadott adatok az elektromos szerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: Elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajértékek
Kibocsátási hangnyomásszint (LpA)
76 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
3 dB(A)
Hangteljesítmény (LWA)
87 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
3 dB(A)
Vibrációs értékek
Rezgéskibocsátási érték (ah), függ a betétszerszám átmérőjétől
< 25 mm
0,7 m/s²
25 ... < 50 mm
15,9 m/s²
50 ... 55 mm
22,2 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²

Akku

Akku üzemi feszültsége
21,6 V
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 40 ℃
Akkuhőmérséklet a töltés kezdetekor
−10 ℃ … 45 ℃

A munkahely előkészítése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély szándékolatlan elindulás miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a vonatkozó termék ki van kapcsolva.
 • A gép beállítása vagy az alkatrészek cseréje előtt vegye ki az akkut.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Az akku töltése

 1. A töltés előtt olvassa el a töltőkészülék használati utasítását.
 2. Ügyeljen arra, hogy az akku és a töltőkészülék érintkezői tiszták és szárazak.
 3. Az akkut a megengedett töltőberendezésben töltse fel.

Az akku behelyezése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély rövidzárlat vagy leeső akku miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az akkuhoz és a termék érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
 • Győződjön meg arról, hogy az akku mindig megfelelően rögzül.
 1. Az első üzembe helyezés előtt töltse fel teljesen az akkut.
 2. Helyezze az akkut a készüléktartóba, hogy az hallhatóan bereteszeljen.
 3. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.

Az akku eltávolítása

 1. Nyomja meg az akku kioldógombjait.
 2. Húzza ki az akkut a gépből.

Betétszerszám cseréje

FIGYELEM
Sérülésveszély az üres befogó megsérülhet, ha meghúzzák a feszítőanyát.
 • Soha ne húzza meg a feszítőanyát, ha nincs behelyezve betétszerszám.
VIGYÁZAT
Sérülés és károsodás veszélye az ütő vagy károsodott betétszerszám miatt.
 • Ne használjon sérült betétszerszámokat. A munka megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az egyenescsiszoló csekély vibrációval működik-e.
Image alternative
 1. Tartsa meg az orsót a kis kulccsal, és oldja a befogót a nagy kulccsal.
 2. Húzza ki a betétszerszámot a befogóból.
 3. Dugja be a betétszerszám szárát a befogóba, amennyire csak lehetséges.
 4. Az L0 belső szárméret maximum 10 mm lehet. A betétszerszám szárát legalább 20 mm mélyen be kell helyezni a befogóba.
 5. Tartsa meg az orsót a kis kulccsal, és húzza meg a feszítőanyát a nagy kulccsal.
 6. Ellenőrizze a betétszerszám biztonságos tartását.

Üzemeltetés

Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Bekapcsolás

 1. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gomb hátsó részét.
 2. Nyomja előre a be-/kikapcsoló gombot.
  • A motor jár.
 3. Reteszelje a be-/kikapcsoló gombot.

Munkavégzés

Image alternative
 1. Kapcsolja be a terméket.
 2. Állítsa be a fordulatszám beállítókerekével a betétszerszámhoz és a tervezett alkalmazási célhoz megfelelő fordulatszámot.
 3. Mindig csak a betétszerszám megmunkálásra szolgáló felületével dolgozzon. Példa: Soha ne csiszoljon a darabolótárcsa oldalfelületével. A darabolótárcsát a tárcsa élével történő anyaglehordásra tervezték.
 4. Rögzítse a megmunkálni kívánt munkadarabot. Soha ne használja úgy az elektromos kéziszerszámot, hogy egy kis munkadarabot az egyik kezében tart, a szerszámot pedig a másik kezében fogja. Az egyenescsiszolót mindig két kézzel fogja az erre szolgáló markolatoknál.
 5. Vezesse rá az egyenescsiszolót a munkadarabra. Mérsékelt nyomással dolgozzon, és a betétszerszámot ne nyomja az anyagba.

Kikapcsolás

 • Nyomja meg a be-/kikapcsoló gomb hátsó részét.
  • A be-/kikapcsoló gomb KI pozícióba ugrik és a motor leáll.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély behelyezett akku esetén !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A gép ápolása
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
A Li‑ion akkuk ápolása
 • Az akkut tartsa száraz, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • Kerülje a nedvesség behatolását.
Karbantartás
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

A feszítőanya cseréje

FIGYELEM
Sérülésveszély az üres befogó megsérülhet, ha meghúzzák a feszítőanyát.
 • Soha ne húzza meg a feszítőanyát, ha nincs behelyezve betétszerszám.
Image alternative
 1. Tartsa meg az orsót a kis kulccsal, és oldja a feszítőanyát a nagy kulccsal.
 2. Adott esetben húzza ki a betétszerszámot a befogóból.
 3. Szerelje le teljesen a befogót a feszítőanyával az egyenescsiszolóból.
 4. Helyezze fel az új feszítőanyát a befogóval az orsóra, és csavarja fel lazán a feszítőanyát az orsóra. Ne húzza meg a feszítőanyát.

Akkumulátoros gépek szállítása és tárolása

Szállítás
  VIGYÁZAT
  Nem szándékos indítás szállításkor !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül szállítsa.
 • Vegye ki az akkukat.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve.
 • Hosszabb szállítást követően ellenőrizze a gép, a betétszerszámok és az akku sértetlenségét a használatba vétel előtt.
Tárolás
  VIGYÁZAT
  Véletlen károsodás hibás vagy kifolyó akkuk miatt. !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
 • Lehetőleg hűvös, száraz helyen tárolja a gépet, a betétszerszámokat és az akkumulátort.
 • Soha ne tárolja az akkumulátort tűző napon, fűtőtesten vagy üveglap mögött.
 • A gépet, a betétszerszámokat és az akkut száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően ellenőrizze a gép, a betétszerszámok és az akku sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud elhárítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Az akku a szokásosnál gyorsabban lemerül.
Nagyon alacsony környezeti hőmérséklet.
 • Hagyja az akkut lassan szobahőmérsékletre felmelegedni.
A tartály nem rögzül hallható kattanással.
Az akku patentfülei szennyezettek.
 • Tisztítsa meg a reteszeket, és helyezze be újra az akkut.
1 LED villog.
A készülék nem működik.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
Az akku túl hideg vagy túl forró.
 • Hagyja az akkut lassan szobahőmérsékletre felmelegedni vagy lehűlni.
Mind a 4 LED villog.
A készülék nem működik.
A gép túlterhelt.
 • Kapcsolja ki, majd újra be a gépet. Hagyja a gépet kb. 30 másodpercig üresjáratban működni.
Erős hőfejlődés a készülékben vagy az akkuban.
Elektromos hiba
 • Kapcsolja ki azonnal a gépet, vegye ki az akkut, figyelje meg, hagyja lehűlni, majd lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
A gép nem a teljes teljesítményen működik.
A behelyezett akku teljesítménye túl kicsi.
 • Elegendő kapacitású akkut használjon.
A motor nem fékez.
Lemerült az akku.
 • Cserélje ki az akkut, és töltse fel a lemerült akkut.
A gépet rövid ideig túlterhelés éri.
 • Kapcsolja ki, majd újra be a gépet.
A gép erősen vibrál.
A betétszerszám nem kompatibilis a készülékkel.
 • Csak olyan betétszerszámokat használjon, amelyek megfelelnek a műszaki adatoknál megadott értékeknek.
A betétszerszám károsodott, üt vagy kiegyensúlyozatlan.
 • Csak kifogástalan betétszerszámokat használjon.
A készülék meghibásodott
 • Ha kizárható, hogy a hibát a betétszerszám okozza, akkor forduljon a Hilti Szervizhez.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti készülékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt készülékét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Az akku ártalmatlanításaAz akku szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a kilépő gázok és folyadékok miatt egészségkárosító hatás jöhet létre.
 • Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe.
 • Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r11229136.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative
Image alternative