Nyelv

PS 85

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

Szimbólumok a használati utasításban

A jelen használati utasítás a következő szimbólumokat használja:
Image alternative Tartsa be a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos információk
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe
Image alternative Hilti lítium‑ion akku
Image alternative Hilti töltőkészülék

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen használati utasítás elején található ábrákra vonatkoznak.
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától.
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak.
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A terméken a következő szimbólumokat használhatjuk:
Image alternative SD-kártya
Image alternative USB
Image alternative A készülék NFC technológiás, iOS és Android platformokkal kompatibilis adatátvitelhez használható.
Image alternative A használt Hilti lítium-ion akku típussorozata. Vegye figyelembe a Rendeltetésszerű használat fejezetben közölt adatokat.
Image alternative Lítium-ion akku
Image alternative Amennyiben fel van tüntetve a terméken, akkor a tanúsítóhely az érvényben lévő szabályok szerint jóváhagyta a terméket az USA-beli és a kanadai piacokra.

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Falszkenner
  PS 85
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Image alternative
A gyártó kizárólagos felelőssége tudatában kijelenti, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő törvényeknek és szabványoknak.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Mérőeszköz általános biztonsági tudnivalói

Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A mérőeszközök veszélyforrássá válhatnak szakszerűtlen kezelés esetén. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása a mérőeszköz sérüléséhez, illetve súlyos testi sérülésekhez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét, és gondoskodjon a megfelelő megvilágításról. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne használja a terméket olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.
 • Ügyeljen rá, hogy a termék használata során ne tartózkodjanak gyerekek vagy más személyek a közelben.
 • Csak a meghatározott alkalmazási korlátokon belül használja a terméket.
 • Tartsa be az Ön országában érvényben lévő balesetvédelmi előírásokat.
Elektromos biztonsági előírások
 • Tartsa távol a terméket az esőtől és a nedvesség hatásaitól. A behatoló folyadék rövidzárlatot, áramütést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Törölje szárazra a terméket, mielőtt behelyezi a szállítótáskába.
Személyi biztonsági előírások
 • Mindig figyelmesen dolgozzon, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan kezelje a mérőeszközt. Ne használja a mérőeszközt, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést. Az egyéni védőfelszerelés viselése csökkenti a sérülésveszélyt.
 • Ne hatástalanítsa a biztonsági berendezéseket és ne távolítsa el a tájékoztató és figyelmeztető feliratokat.
 • Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt a mérőeszközt az akkumulátorra csatlakoztatja, felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva.
 • A terméket és tartozékait jelen előírásoknak megfelelően használja, illetve úgy, ahogyan azt jelen különleges készüléktípushoz előírták. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. A termékek eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • Ne ringassa magát hiú biztonságtudatba és ne hagyja figyelmen kívül a készülékek biztonsági szabályait akkor sem, ha a mérőeszközt már többször használta és ezért ismeri azt. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
 • A mérőeszközt tilos orvosi műszerek közelében alkalmazni.
A mérőeszköz használata és kezelése
 • A terméket és tartozékok csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • A használaton kívüli mérőeszközöket olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják a terméket, akik nem ismerik azt, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. A mérőeszközök veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban a mérőeszközt. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a mérőeszköz működését. Használat előtt javíttassa meg a készülék megrongálódott alkatrészeit. Sok olyan baleset történik, amelyet a mérőeszköz nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
 • A termék semmi esetre sem módosítható vagy manipulálható! Azok a módosítások, melyeket a Hilti nem engedélyez kifejezetten, korlátozhatják a felhasználónak a termék üzemeltetésére vonatkozó jogát.
 • Fontos mérések előtt, valamint ha a mérőeszközt leejtették vagy más mechanikai behatásnak tették ki, akkor ellenőrizni kell annak pontosságát.
 • A mérési elvből kifolyólag bizonyos környezeti feltételek ronthatják a mérési eredményeket. Ezek közé tartozik pl. az erős mágneses vagy elektromágneses mezőt kibocsájtó eszközök közelsége, a rezgés és a hőmérséklet-változás.
 • A gyorsan változó mérési feltételek meghamisíthatják a mérési eredményeket.
 • Amikor alacsony hőmérsékletű helyről egy melegebb hőmérsékletű helyre viszi a terméket – vagy fordítva –, akkor bekapcsolás előtt hagyja a terméket a környezet hőmérsékletéhez igazodni. A nagy hőmérséklet-különbségek hibás működéshez és hibás mérési eredményekhez vezethetnek.
 • Amikor adaptereket és tartozékokat használ, mindig győződjön meg arról, hogy a tartozékot megfelelően rögzítette.
 • Habár a mérőeszközt építkezéseken, nehéz munkakörülmények közötti használatra tervezték, a többi optikai és elektronikai termékhez (távcső, szemüveg, fényképezőgép) hasonlóan ezt is odafigyeléssel kell kezelni.
 • Tartsa be a megadott üzemi és tárolási hőmérsékletet.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

Személyi biztonsági előírások
 • A mérőeszközt implantátumoktól távol kell tartani.
 • Tartsa be az Ön országában érvényben lévő balesetvédelmi előírásokat.
 • A mérőeszközt ember vagy állat vizsgálatára ne használja.
 • A készüléket nem szabad alkalmazni terhes nők, illetve szívritmus-szabályozót használó személyek közelében.
Elektromos biztonsági előírások
 • Tárolás előtt vegye ki az akkut.
A mérőeszköz használata és kezelése
 • Használat előtt ellenőrizze a mérőeszköz előzetes beállításait, valamint azokat a beállításokat, amelyeket saját maga végzett el.
 • Bekapcsolás után és munka közben mindig ügyeljen a képernyőn megjelenő információkra és figyelmeztetésekre.
 • Tartsa tisztán a szkenner alsó felét és a kerekeket, mert ez hatással lehet a mérés pontosságára.
 • Ne helyezzen el matricát vagy adattáblát a mérőeszköz hátoldalán lévő érzékelési tartományban. Különösen a fém adattáblák módosítják a mérési eredményeket.
 • A beolvasási folyamat során a 4 kerék mindig érintkezzen a talajjal. Ne menjen rá a készülékkel lépcsőkre vagy élekre.
 • A mérőeszközt a szkennelés közben kizárólag az erre a célra szolgáló fogantyúnál tartsa, hogy a mérést ne befolyásolja.
 • A szkennelés során ne viseljen kesztyűt és ügyeljen a megfelelő földelésre. Az elégtelen földelés az anyagfelismerést (a feszültség alatt álló vezetékekét is) befolyásolhatja.
 • A mérőeszközt mindig egyformán mozgassa ide-oda.
 • Ne dolgozzon létráról.
 • Ne fúrjon azokba a helyekbe, ahol a mérőeszköz objektumokat talált. Vegye figyelembe a furatátmérőt és számoljon bele mindig egy megfelelő biztonsági tényezőt is.
 • A mérőeszközt ne használja kritikus tárgyak, pl. teherhordó szerkezeti elemek, magasfeszültségű vezetékek, gáz- és gőzvezetékek, nagynyomású vezetékek és hasonló tárgyak felkutatására.
 • Egyedül soha ne használja a mérőeszközt. Más információforrásokból, ellenőrző mérésekből és adott esetben próbafúrásokból nyert értékekre támaszkodva győződjön meg a mért értékek helyességéről.
 • Győződjön meg arról, hogy a csuklószíj mindig biztonságosan rögzítve van. Minden használat előtt ellenőrizze a csuklószíj rögzítési pontjának sértetlenségét.
 • Sérülésveszély a leeső szerszámok és/vagy tartozékok miatt. Csak a mellékelt csuklószíjat használja.
 • A mérőeszközt csak az erre a célra szolgáló markolatnál fogva mozgassa. A markolatot tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • Tartsa a kijelzőt tisztán és jól olvasható állapotban. A kijelzőt csak tiszta és karcmentes kendővel törölje meg.
 • A mérési elvből kifolyólag bizonyos környezeti feltételek ronthatják a mérési eredményeket. Ezek közé tartozik pl. a készülék közelsége erős mágneses vagy elektromágneses mezőt keltő készülékekhez, nedves területekhez, fémtartalmú építőanyagokhoz, alukasírozott szigetelőanyagokhoz, réteges felépítményekhez, üreges aljzatokhoz, valamint vezetőképes tapétákhoz, csempékhez. Ezért az aljzatokban végzett fúrási, fűrészelési vagy marási munkák megkezdése előtt vegyen figyelembe más információs forrást is, pl. az építési tervrajzokat.
 • A szkennelés során kerülje az erős elektromos, mágneses vagy elektromágneses teret gerjesztő eszközök (pl. mobiltelefon) közelségét. A mérést befolyásolni képes sugárzást kibocsájtó eszközökön kapcsolja ki az adott funkciót, vagy kapcsolja ki az eszközt.
 • A mérőeszközt előzetes engedélyezés nélkül ne használja katonai létesítmények, repülőterek közelében, repülőgépen, valamint rádió-asztronómiai berendezésekben.
 • Ha a mérőeszközt leejtették vagy más mechanikai behatásnak tették ki, akkor ellenőrizni kell annak pontosságát. Amennyiben a mérőeszköz sérült, javíttassa meg Hilti Szervizben.
 • Tartsa be a megadott üzemi és tárolási hőmérsékletet.

Akkumulátoros készülékek gondos használata és kezelése

 • A Li-ion akkuk biztonságos kezelésére és használatára vegye figyelembe a következő biztonsági tudnivalókat. Ezek figyelmen kívül hagyása bőrirritációt, súlyos korrozív sérülést, kémiai égési sérülést, tüzet és/vagy robbanást okozhat.
 • Az akkut csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • A sérülések elkerülése és ez egészségre erősen ártalmas folyadékok kifolyásának megakadályozására odafigyeléssel használja az akkut!
 • Az akkuk semmi esetre sem módosíthatók vagy manipulálhatók!
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C (176 °F) fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, vagy egyéb más módon sérült. Rendszeresen ellenőrizze az akkukat sérülés szempontjából.
 • Soha ne használjon újrafelhasznált vagy javított akkukat.
 • Az akkut vagy akkumulátoros elektromos kéziszerszámot soha ne használja ütőszerszámként.
 • Az akkukat soha ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, magas hőmérsékletnek, szikraképződésnek vagy nyílt lángnak. Ezek robbanást okozhatnak.
 • Ne érintse ujjal, szerszámmal, ékszerrel vagy egyéb elektromosan vezető tárgyakkal az akkumulátor pólusait. Ez az akku sérülését okozhatja, valamint anyagi károkhoz és sérülésekhez vezethet.
 • Tartsa távol az akkumulátort esőtől, nedvességtől és folyadékoktól. A behatoló folyadék rövidzárlatot, áramütést, égési sérülést, tüzet és robbanást okozhat.
 • Csak az ehhez az akkumulátortípushoz tervezett töltőkészülékeket és elektromos kéziszerszámokat használja. Ehhez vegye figyelembe a megfelelő használati utasítás adatait.
 • Ne használjon és ne tárolja az akkut robbanásveszélyes környezetben.
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa az akkut egy látható, nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságra. Hagyja lehűlni az akkut. Amennyiben egy óra elteltével még mindig túl forró az akku érintésre, akkor meghibásodott. Forduljon a Hilti Szervizhez vagy olvassa el a „Tudnivalók a Hilti Li-ion akkuk biztonságával és alkalmazásával kapcsolatban” c. dokumentumot.
  Vegye figyelembe a lítium-ion akkuk szállítására, tárolására és alkalmazására vonatkozó speciális irányelveket.
  Olvassa el a Hilti Li-ion akkuk biztonságával és alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat, amelyeket a jelen használati utasítás végén található QR-kód beolvasásával érhet el.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók elemekhez.

 • A gombelemeket soha ne nyelje le. A gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos belső marási sérüléshez és halálhoz vezethet.
 • Ügyeljen arra, hogy a gombelem gyermek kezébe ne juthasson. Ha fennáll a gyanú, hogy a gombelemet lenyelték vagy más testnyílásba bevezették, azonnal forduljon orvoshoz.
 • Az elemcsere során ügyeljen az elem szakszerű cseréjére. Robbanásveszély.
 • Ne próbálja meg újra feltölteni a gombelemet, és ne zárja rövidre a gombelemet. A gombelem szivároghat, felrobbanhat, éghet és személyi sérülést okozhat.
 • A lemerült gombelemet az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. A lemerült gombelem szivároghat, ezzel a terméket károsíthatja, ill. személyi sérülést okozhat.
 • A gombelemet ne sértse fel, és ne szedje szét. A gombelem szivároghat, felrobbanhat, éghet és személyi sérülést okozhat.
 • A sérült gombelemet ne hozza érintkezésbe vízzel. A kilépő lítium vízzel hidrogént képes létrehozni, ami tüzet, robbanást vagy személyi sérülést okozhat.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Kerék
 2. Fenti jelölőhorony
 3. Kijelző
 4. Bal/jobb jelölőhorony
 5. Kezelőmező
 6. Markolat
 7. Gombelem-tartó csavarja
 8. Gombelem-tartó
 9. Akkukioldó gomb
 10. Akku
 11. Akkutöltöttség-kijelző
 12. microSD-kártya foglalata
 13. USB-aljzat, C-típus
 14. Érzékelési tartomány
 15. Fülecs
 16. Bal funkciógomb
 17. Nyílgombok
 18. Start/stop gomb
 19. Jobb oldali funkciógomb
 20. Képernyőkép gomb
 21. Be-/kikapcsoló gomb

Rendeltetésszerű használat

Az itt ismertetett termék egy falszkenner. Vasas fémek (betonvas), színesfémek (réz, alumínium), fagerendák, műanyag csövek, vezetékek és kábelek száraz aljzatban történő detektálására szolgál.

Image alternative
 • Ehhez a termékhez csak Hilti B 12 típussorozatú Li-ion akkumulátorokat használjon. A Hilti a táblázatban megadott akku használatát javasolja a termékhez.

 • Ehhez az akkuhoz kizárólag az itt megadott sorozatba tartozó Hilti töltőkészüléket használjon.

Szállítási terjedelem

Falszkenner, USB-kábel, kezelési útmutató
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a www.hilti.group weboldalon talál.

Mérési módok áttekintése

A mérőeszköz a következő mérési módokkal rendelkezik:
 • Objektum helyének meghatározása objektumok helyének felderítéséhez falakban, padlóban és mennyezetben.
 • Szivárgás helyének meghatározása szivárgások helyének felderítéséhez.
 • Távolságmérés távolságok kiméréséhez.
A mérőeszköz üzemmódját a Mérési mód menüpontban módosíthatja.

Műszaki adatok

Minden megadott adatot speciális próbapadokon, többnyire laboratóriumi környezetben mértek. Az alapanyagban lévő adalékanyagok, a környezeti feltételek változása vagy az érzékelt objektumok speciális jellemzői (pl. ívelt tárgyak) miatt a mérési teljesítmény jelentősen eltérhet a megadott értékektől (lásd még a Kiegészítő biztonsági tudnivalók című fejezetet). Standard laboratóriumi feltételeink a következők:
 • Hőmérséklet: 20 °C
 • Relatív páratartalom: 36,5%
 • Beton szilárdsági osztálya: C 50⁄60
Érzékelési mélység száraz betonban
fémobjektumok
85 mm
(3,3 in)
egyéb objektumok
80 mm
(3,1 in)
Fagerendák érzékelési mélysége szárazépítészeti falakban
38 mm
(1,5 in)
Fémobjektumok érzékelési mélysége friss betonban
60 mm
(2,4 in)
Objektumok érzékelési mélysége más támogatott faltípusokban
80 mm
(3,1 in)
A megjelenített objektummélység pontossága (plusz az alkalmazástól függő eltérés)
száraz betonban
±5 mm
(±0,2 in)
friss betonban
±10 mm
(±0,4 in)
Mérési pontosság az objektum középpontjához képest
±5 mm
(±0,2 in)
Két szomszédos objektum közötti minimális távolság
40 mm
(1,6 in)
Távolságmérés mérési pontossága
±10 mm / 1 m
(±0,4 in / 3 ft)
Radaros érzékelő frekvencia
1,8 GHz … 5,8 GHz
Radaros érzékelő maximális adóteljesítménye
1,8 ... 2,2 GHz
−65 dBm
2,2 ... 5,8 GHz
−50 dBm
Induktív érzékelő frekvencia
48 kHz … 52 kHz
Mágneses mező maximális erőssége (10 m-en)
≤ 10 dBµA/m
Maximális működési magasság a referenciamagasság felett
2 000 m
(6 561 ft ‑ 10 in)
Maximális relatív páratartalom
90%
Maximális relatív páratartalom a feszültség alatt álló objektumok észleléséhez
50%
Szennyezettségi fok az IEC 61010-1 szerint
2
Jellemző működési idő B 12/2.6 akkuval
≈ 6 h
Gombelem
CR2032 (3 V-os lítium elem)
Gombelem élettartama
kb. 36 hónap
Védettség
IP 5X
Méretek (hossz x szélesség x magasság), akku nélkül
264 mm x 115 mm x 100 mm
(10,4 in x 4,5 in x 3,9 in)
Az EPTA-Procedure 01 szerinti tömeg akku nélkül
0,57 kg
(1,26 lb)
Környezeti hőmérséklet működés közben
−10 ℃ … 50 ℃
(14 ℉ … 122 ℉)
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 70 ℃
(−4 ℉ … 158 ℉)

Akku

Akku üzemi feszültsége
10,8 V
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Akkuhőmérséklet a töltés kezdetekor
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

Üzemeltetés

Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Az akku töltése

 1. A töltés előtt olvassa el a töltőkészülék használati utasítását.
 2. Ügyeljen arra, hogy az akku és a töltőkészülék érintkezői tiszták és szárazak.
 3. Az akkut a megengedett töltőberendezésben töltse fel.

Az akku behelyezése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély rövidzárlat vagy leeső akku miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az akkuhoz és a termék érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
 • Győződjön meg arról, hogy az akku mindig megfelelően rögzül.
 1. Az első üzembe helyezés előtt töltse fel teljesen az akkut.
 2. Tolja be az akkut a termékbe, amíg az hallhatóan be nem kattan.
 3. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.

Az akku eltávolítása

 1. Nyomja meg az akku kioldógombját.
 2. Húzza ki az akkut a termékből.

A csuklószíj felszerelése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a szerszámtartó heveder hibás bekötése esetén! A termék leeshet.
 • Ne rögzítsen szerszámtartó hevedert a szemre és/vagy a csuklószíjra.
 1. Húzza keresztül a csuklószíj vékony részét a termék alsó részén található szemen.
 2. A széles részt vezesse át a vékony szíjon, majd húzza szorosra a csuklószíjat.

A mérőeszköz bekapcsolása / kikapcsolása

A mérőeszköz bekapcsolása előtt ellenőrizze, nem nedves-e az érzékelő területe. Ha szükséges, szárítsa meg a mérőeszközt száraz kendővel.
 1. A mérőeszköz bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot vagy a Start/Stop gombot.
  • Az üzemi hőmérsékleten kívül megjelenik egy hibaüzenet, és a mérőeszköz automatikusan kikapcsol. Várja meg, míg a mérőeszköz lehűl vagy felmelegszik, majd kapcsolja be újra.
  5 percnyi használaton kívüli állapot esetén a mérőeszköz automatikusan kikapcsol. A kikapcsolásig eltelő idő hosszát a főmenüben módosíthatja.
 2. A mérőeszköz kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot.

Menü

Navigálás a menüben

A bal és jobb oldali funkciógombokhoz a képernyő kijelzőjétől függően különböző funkciók vannak hozzárendelve. Az egyes funkciók grafikusan jelennek meg a kijelzőn közvetlenül a megfelelő funkciógomb felett.
 1. A menü megnyitásához nyomja meg a bal oldali funkciógombot.
 2. A menüben való görgetéshez nyomja meg a felfelé vagy lefelé mutató nyílbillentyűket.
 3. A kiválasztott menüpont megerősítéséhez nyomja meg a start/stop gombot.
 4. A következő magasabb szintű menübe való visszatéréshez nyomja meg a bal oldali funkciógombot.
 5. A menüből való kilépéshez nyomja meg a jobb oldali funkciógombot (a Galéria almenüben nem érhető el).

Menüpontok

Galéria A mentett képeket behívhatja vagy törölheti a papírkosár ikon alatt jobbra található funkciógomb megnyomásával.
A képek adattöredékei a memóriában maradnak, és onnan rekonstruálhatók. A végleges törléshez válassza a Belső memória formázása lehetőséget. Ha egy SD-kártya be van helyezve, akkor először válassza az SD-kártya formázása lehetőséget, majd távolítsa el az SD-kártyát, és formázza a belső memóriát. A képeket a Készülék beállításai menüben is végérvényesen törölheti a Gyári beállítás alkalmazásával.
Mérési mód Állítsa be a kívánt mérési módot. A kiválasztás után a mérőeszköz közvetlenül a kiválasztott mérési módra vált át. Az objektum helyének meghatározása mérési módban meghatározhatja a tervezett méréshez megfelelő faltípust és a mérési eredmények nézetét is.
készülékbeállítások
 • Mérőpálca: Kapcsolja be, ill. ki a mérőlécet az objektum helyének (a pontnézet kivételével), valamint a szivárgás helyének meghatározása mérési módoknál. A mérőpálcával például meghatározhatja az objektumok középpontjai közötti távolságot. A mérőpálca nullára állításához nyomja meg a jobb oldali funkciógombot.
 • Képernyő fényereje : Beállíthatja a kijelzővilágítás fényerejét.
 • Hang : Be-, ill. kikapcsolhatja a jelzőhangot. Ha a hangjelzés be van kapcsolva, a gomb megnyomásakor és minden alkalommal, amikor egy objektumot talál az érzékelő hatósugara alatt, egy hangjelzés hallható.
 • Indítási beállítások : Kiválaszthatja, hogy a mérőeszköz bekapcsoláskor milyen beállításokkal (pl. fal típusa, nézet, mérőpálca) induljon el a készülék. Választhat a legutóbbi kikapcsoláskori beállítások átvétele és egy személyre szabott alapbeállítás (megfelel a főmenü aktuális beállításainak) között.
 • Kikapcsolás késleltetése : Kiválaszthatja azt az időintervallumot, amely után a mérőeszköz automatikusan kikapcsol, ha nem használják.
 • Nyelv : A kijelzőn használt nyelv kiválasztása.
 • Dátum és pontos idő : Beállíthatja a képek mentésének dátumát és idejét, valamint kiválaszthatja a dátum és az idő formátumát. Ha a készülék nem tárolja tovább az időt és a dátumot, akkor cserélje ki a gombelemet (lásd „A gombelem behelyezése/cseréje (D jelű ábra)“, 31. oldal).
 • Mértékegység : Kiválaszthatja a méréskijelző mértékegységét. (Nem áll rendelkezésre minden piacon.)
 • Gyári beállítások : Minden menüopciót visszaállíthat a gyári beállításra. Ezzel egyidejűleg az összes mentett kép véglegesen törlődik.
Készülékinformáció Itt olyan készülékinformációk találhatók, mint például a telepített szoftver verziója.

Kontextusérzékeny információk és súgó

Ha a kijelzőn a jobb oldali funkciógomb felett a kérdőjel szimbólum jelenik meg, akkor a jobb oldali funkciógomb megnyomásával kontextusérzékeny információkat és segítséget kaphat. Ez az opció elérhető a faltípus és a nézet megváltoztatásakor, az objektum helyének minden mérési módjában, valamint a szivárgás helyén.

Mérési eredmény tárolása / átvitele

Mérési eredmény tárolása képként

A panoráma képernyőkép funkció elérhető az objektumnézetben. Ez lehetővé teszi a mérési eredmények (beleértve az egyes megjelenített objektumok objektummélységét) képként történő mentését dokumentálás vagy későbbi elemzés céljából.
 1. Mérje meg a kívánt területet a szokásos módon.
 2. Ezután nyomja meg a képernyőkép gombot.
  • Behelyezett microSD-kártya esetén a képek a kártyára kerülnek mentésre. Ellenkező esetben a képek a mérőeszköz belső memóriájában tárolódnak, és az USB-csatlakozón keresztül továbbíthatók.

Adatátvitel USB-interfészen keresztül

Az USB-interfész kizárólag adatátvitelre szolgál. Akkumulátorok vagy más eszközök nem tölthetők az USB-interfészen keresztül.
 1. Nyissa ki az USB-aljzat fedelét.
 2. Az USB-kábelen keresztül csatlakoztassa a kikapcsolt mérőeszköz USB-aljzatát a számítógéphez.
  A mérőeszközt kizárólag egy PC-hez csatlakoztassa az USB-interfészen keresztül. Más eszközökhöz való csatlakoztatáskor a mérőeszköz megsérülhet.
 3. Kapcsolja be a mérőeszközt.
 4. Nyissa meg a fájlböngészőt a számítógépén, majd válassza ki a Hilti PS 85 meghajtót. A tárolt fájlok átmásolhatók a mérőeszköz belső memóriájából, áthelyezhetők a számítógépre vagy törölhetők.
 5. Ha befejezte a kívánt műveletet, a standard eljárás szerint válassza le a meghajtót.
  Először mindig jelentkezzen ki a meghajtóval a számítógép operációs rendszeréből (meghajtó kiadása), különben a mérőeszköz belső memóriája megsérülhet.
 6. Ezután a be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja ki a mérőeszközt.
 7. Távolítsa el az USB-kábelt, és zárja le az USB-csatlakozó fedelét, hogy megvédje azt a portól vagy a fröccsenő víztől.

Adatátvitel a microSD-kártyára

Ha a mérőeszközbe microSD-kártya van behelyezve, akkor mentéskor a képek automatikusan a kártyára kerülnek, nem pedig a mérőeszköz belső memóriájába.
A microSD-kártya eltávolítása előtt kapcsolja ki a mérőeszközt. Ellenkező esetben a microSD-kártya megsérülhet.
 1. Nyissa ki a microSD-kártya foglalatának fedelét.
 2. Nyomja a microSD-kártyát finoman a mérőeszközbe, amíg ki nem old a reteszelése.
 3. Húzza ki a microSD-kártyát a foglalatból, és csatlakoztassa a számítógéphez. A tárolt fájlok másolhatók, áthelyezhetők a számítógépre vagy törölhetők.
 4. Ezután helyezze vissza a microSD-kártyát a foglalatába. A behelyezéskor győződjön meg az SD-kártya helyes irányáról. Helyezze be a microSD-kártyát, amíg az be nem pattan a helyére.
 5. Zárja a kártyafoglalat fedelét a por vagy a fröccsenő víz elleni védelem érdekében.

Szoftverfrissítés

Szükség esetén frissítheti a mérőeszköz szoftverét.
A legfrissebb szoftververzió az alábbi linken keresztül tölthető le: letöltés
 • Amennyiben a szoftververzió frissebb az Ön termékén lévő verziónál, töltse le a frissítőfájlt.
 • Töltse be a frissítőfájlt a microSD-kártyára.
 • Helyezze be a microSD-kártyát a mérőeszközbe.
 • Kapcsolja be a mérőeszközt.
 • Ha a készülék új, korábban nem telepített frissítőfájlt talált, akkor a frissítési folyamat automatikusan elindul.
 • A frissítési folyamat megjelenik a kijelzőn. Ez a folyamat néhány percig is eltarthat.
 • A frissítés befejezése után a mérőeszköz automatikusan újraindul.
 • A Hilti azt javasolja, hogy a frissítőfájlt utólag törölje a microSD-kártyáról.
  A microSD-kártya eltávolítása előtt kapcsolja ki a mérőeszközt.

Objektum helyének meghatározása mérési mód

Működési elv

A mérőeszköz az érzékelőterület aljzatának ellenőrzésére szolgál. Ha a falbon több objektum helyezkedik el egymás fölött, akkor a felülethez legközelebbi jelenik meg a kijelzőn.
Az objektum helyének meghatározása mérési módban meghatározhatja a tervezett méréshez megfelelő faltípust és a mérési eredmények nézetét is.

Kereshető objektumok:

A fal anyagától eltérő objektumok felismerése.
 • Műanyag csövek (pl. legalább 10 mm átmérőjű vízvezető műanyag csövek, legalább 20 mm átmérőjű üres csövek szilárd burkolóanyagban).
 • Elektromos vezetékek (függetlenül attól, hogy vezetik-e az áramot vagy sem)
 • Háromfázisú vezetékek (pl. tűzhelyhez menő)
 • Kisfeszültségű vezetékek (pl. csengő, telefon, hálózat, Smart Home)
 • Bármilyen fémcső, rúd, gerenda (pl. acél, réz, alumínium)
 • Betonvas
 • Fagerendák
 • Üregek

Speciális mérések

  A kedvezőtlen körülmények a mérési elvből kifolyólag ronthatják a mérési eredményt:
 • Többrétegű falszerkezetek.
 • Üres műanyag csövek és fagerendák üregekben és könnyűszerkezetes falakban.
 • A falban ferdén futó objektumok.
 • Fémfelületek és nedves területek; bizonyos körülmények között (pl. magas víztartalom) ezek objektumként jeleníthetők meg a falon. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a betonnak több hónapra van szüksége a teljes száradáshoz.
 • Üregek falban; ezek objektumként jeleníthetők meg.
 • Erős mágneses vagy elektromágneses mezőt generáló berendezések, pl. mobiltelefon-bázisállomások vagy generátorok közelsége.
Mielőtt a falba fúrna, fűrészelne vagy marna, további információforrások alapján gondoskodjon a veszély kizárásáról. Mivel a mérési eredményeket a környezeti hatások vagy a fal tulajdonságai befolyásolhatják, még akkor is fennállhat a veszély, ha a kijelző nem jelez az érzékelő hatótávolságában lévő objektumot.

Faltípusok

Faltípusok módosításaA lehető legjobb mérési eredmények érdekében mindig állítsa be a vonatkozó faltípust. A mérési mélység a fal típusától függ, és legfeljebb 85 mm (3,3") lehet.
 • Nyomja meg a bal vagy jobb nyílbillentyűt, amíg a kívánt faltípus meg nem jelenik a kijelzőn.
 • Nyomja meg a start/stop gombot a fal típusának kiválasztásához.
Általános falazat faltípusAz általános falazat faltípus alkalmas a legtöbb alkalmazáshoz tömör falazatban vagy más homogén anyagok esetében. Műanyag- és fémtárgyak, valamint elektromos és egyéb kábelek jelennek meg a készülék kijelzőjén. A falazatban lévő üregek vagy 2 cm (0,8") kisebb átmérőjű üres műanyag csövek nem jeleníthetők meg. Ez az üzemmód a legalkalmasabb homogén alapanyagtípusok, például homokkő téglák vagy agyagcserepek esetében.
Beton faltípusA betonfal típus alkalmas száraz betonban történő alkalmazásokhoz. Műanyag- és fémtárgyak, valamint elektromos és egyéb kábelek jelennek meg a készülék kijelzőjén. Előfordulhat, hogy a 2 cm (0,8") átmérőnél kisebb átmérőjű üres műanyag csövek nem jeleníthetők meg. A fal típusának kiválasztásakor a maximális mérési mélységet is beállíthatja 8 cm (3,1") és 20 cm (7,9") között.
Szárazfalazat faltípusA szárazfalazat faltípus alkalmas fagerendák, fémállványok, valamint elektromos és egyéb vezetékek megtalálására a szárazfalazatban (fa, gipszkarton stb.). A töltött műanyag csövek és a fagerendák azonos módon jelennek meg. Üres műanyag csöveket a készülék nem ismer fel. Ha sok objektumot azonosít a felülethez közel (0-2 mm (0-0,08") a felülethez képest), akkor próbáljon meg alátéttel (pl. 1 cm (0,4") vastag plexiüveg felhelyezésével) dolgozni.
Üreges tégla keresztirányú lyukakkal faltípusAz üreges tégla keresztirányú lyukakkal faltípus üreges téglák esetében alkalmazható. Az üreges tégla keresztirányú lyukakkal típusú téglában sok apró üreg található, amelyek többnyire merőlegesen futnak. Fémtárgyak, elektromos és egyéb csövek, valamint vízzel töltött műanyag csövek jelezhetők ki. Előfordulhat, hogy üregek vagy üres műanyag csövek nem jeleníthetők meg.
Üreges tégla hosszirányú lyukakkal faltípusAz üreges tégla hosszirányú lyukakkal faltípus kifejezetten a hosszirányú lyukakkal rendelkező üreges téglából álló falazathoz alkalmazható. A hosszirányú lyukakkal rendelkező üreges tégla nagy üregekkel rendelkező tégla, amelyek többnyire merőlegesen futnak. A laposan fekvő fémtárgyak, elektromos és egyéb kábelek, valamint vízzel töltött műanyag csövek legfeljebb 2 cm-es mérési mélységig jelennek meg. Előfordulhat, hogy üregek vagy üres műanyag csövek nem jeleníthetők meg. A mérési eredmény javítása érdekében a hosszirányú lyukakkal rendelkező téglákat a keresztirányú lyukakkal rendelkező téglákkal együtt kell vizsgálni. Vigyázzon a valószínű és valószínűtlen tárgyakra (szellemtárgyak).
Friss beton faltípusA Friss beton faltípus kifejezetten a még nem teljesen kikeményedett és megszáradt betonhoz alkalmazható. A jelzett tárgyak fémtárgyak, műanyag és fémcsövek, valamint elektromos kábelek. Nem alkalmas feszültség alatt álló és feszültség alatt nem álló vezetékek megkülönböztetésére. A maximális mérési mélység 6 cm (2,4"). Kérjük, vegye figyelembe, hogy a beton teljes kikeményedése és száradása több hónapot vesz igénybe.

Nézet

Nézethez módosítása
 • Nyomja meg többször a felfelé vagy lefelé mutató nyílgombot, amíg a kívánt nézet meg nem jelenik.
 • Nyomja meg a start/stop gombot a nézet kiválasztásához.

Pontnézet

Image alternative
A pontnézetben az első mérési eredmény már megjelenik anélkül, hogy a mérőeszközt a felület fölé mozgatná. Ezért különösen alkalmas sarkokban vagy szűk pontokon végzett mérésekhez. A maximális mérési mélység 6 cm. A megtalált objektumok adott esetben az anyagtulajdonságokkal együtt, de mélységi információk nélkül jelennek meg.
Amikor csak lehetséges, a lehető legjobb mérési eredmények elérése érdekében a mérőeszközt is mozgatni kell az aljzat felett a pontnézetben. A mérőeszköz mozgatása nélkül különösen a műanyag csövek és a fagerendák helymeghatározása korlátozott.
MéréskijelzőHa a készülék nem talált objektumot, akkor csak a külső kör jelenik meg a kijelzőn, és zöld színnel világít.
Ha egy objektum van a közelben, akkor a külső kör pirosan világít. A körök száma növekszik, ahogy a mérőeszköz megközelíti az objektumot. Amikor a mérőeszköz eltávolodik egy objektumtól, a körök száma csökken.
Ha a jelerősség megfelelő, akkor tájoló nyilak jelennek meg. Az objektum középpontjának pontos meghatározásához mozgassa a mérőeszközt a tájoló nyilak irányába. Egy objektum középpontja felett a mérési kijelzőn megjelenik a maximális kitérés, és ha a jelerősség elegendő, akkor egy középső kereszt jelenik meg. Az anyagtulajdonság színkódolása megegyezik az objektumnézet színkódolásával.
Ha a tájoló nyilak vagy a középső kereszt nem jelenik meg, akkor is lehet a közvetlen közelben egy objektum.

Objektum nézet

Image alternative
A lehető legjobb mérési eredmények, valamint a maximális mérési mélységek az objektum nézetben érhetők el. Az észlelt objektumok a mérési szakaszon belül megjelennek a mélységi információkkal és szükség esetén az anyagtulajdonságokkal együtt.
Mérés
 • Helyezze a mérőeszközt az aljzatra, és mozgassa azt az aljzat felett a haladási irányban. A mérési eredmények kb. 10 cm-es minimális mérési szakasz megtétele után jelennek meg a kijelzőn.
 • A mérőeszközt mindig egyenes vonalban, enyhe nyomással mozgassa a felületen, hogy a kerekek biztosan érintkezzenek a fallal.
 • Az optimális mérési eredmények elérése érdekében lassan mozgassa a mérőeszközt a teljes vizsgálandó terület fölött, és visszafelé haladva tekintse meg a mérési eredményeket. A mérési távolságnak legalább 40 cm-nek kell lennie.
 • A start/stop gomb megnyomásával bármikor új mérést indíthat.
 • Ha mérés közben leemeli a mérőeszközt a falról, a kijelzőn az utolsó mérési eredmény látható. A mérés újraindul, amikor a készüléket ismét felhelyezik vagy továbbmozgatják.
 • Különösen érzékeny mérésekhez használja a pontnézetet a megfelelő faltípussal.
Image alternative
A mérőeszköz mozgási irányával keresztben haladó objektumok felső élei a funkciójuknak köszönhetően megbízhatóan megtalálhatók. Ezért mindig keresztben vezesse a készüléket a vizsgálandó terület fölött.
Az objektumok helyének meghatározásához elegendő egyszer végighaladni a mérési útvonalon. Ha pontosan meg akarja találni és meg akarja jelölni a talált objektumot, akkor mozgassa a mérőeszközt visszafelé a mérési szakasz fölött.
A falban talált objektum haladását a falban úgy határozhatja meg, hogy több mérési szakaszon egymás után, lépcsőzetesen halad át készülékkel.
MéréskijelzőHa a készülék az érzékelési tartományban nem észlelt objektumot, akkor a szaggatott vonalak és a középső vonal teljesen zöld színűek. Ha a készülék objektumot észlelt, akkor az a kijelzőn a két szaggatott vonal között jelenik meg, és a két szaggatott vonal és a középső vonal teljesen vagy részben piros színű lesz.
A jobb oldali mélységmérő skála az objektum mélységét mutatja a megtalált objektum felső széléig.
A megtalált objektumok tulajdonságainak megjelenítése a kijelzőn eltérhet az objektumok tényleges tulajdonságától. Különösen a nagyon vékony objektumok vastagabban jelennek meg a kijelzőn. A nagyobb, hengeres objektumok (pl. műanyag- vagy vízvezetékcsövek) keskenyebbnek tűnhetnek a kijelzőn, mint amilyenek valójában.
Az anyagtulajdonságok színkódolásaAz objektum típusától és mélységétől függően az anyagtulajdonságok felismerhetők.
Ezek színkódolása a következő:
Narancssárga
feszültség alatt álló objektum
Kék
mágneses / vasas fém (pl. betonvas)
Türkiz
nem-mágneses fém (pl. rézcső)
Fehér
Nemfém (pl. fa, műanyag)
Szürke
Anyagtulajdonság ismeretlen
 • Feszültség alatt álló objektumok esetében nem jelenik meg további tulajdonság.
 • A háromfázisú vezetékeket nem lehet feszültség alatt álló vezetékként érzékelni.
 • Ha a relatív páratartalom meghaladja az 50 százalékot, akkor a „feszültség alatt álló” tulajdonság meghatározása korlátozott lehet.
Objektumok megjelöléseA talált objektumokat a mérőeszköz felső vagy külső szélén lévő jelölő rovátkával jelölheti meg.
 • Mozgassa a mérőeszközt a megjelölni kívánt objektumhoz.
 • Igazítsa a mérőeszközt úgy, hogy az objektum a kijelző középvonalának középen legyen.
 • Helyezzen egy-egy jelet a jelölőhorony fölé, illetve attól jobbra és balra.
 • Az objektum középpontja a rajzolt jelölések metszéspontjában található.
 • Alternatív megoldásként igazítsa be a mérőeszközt úgy, hogy az objektum a kijelző két szaggatott vonalának egyikének közepén legyen.
 • Az objektum most a mérőeszköz megfelelő külső éle alatt van középen.
 • A külső él mentén húzzon egy vonalat a felületre, majd keresztezze ezen a vonalon a hozzátartozó oldalsó jelölőhorony helyét.
 • Itt található az objektum közepe.
 • A falban található objektum pályáját úgy jelölheti meg, hogy egymás után több mérési szakaszon áthalad, majd összekapcsolja az adott jelöléseket.

2D jelnézet

Image alternative
A 2D jelnézetben a jelerősség az adott mérési pozícióban az objektum mélységével együtt jelenik meg. A 2D jelnézet az objektumnézet egy változata. Objektum szimbólumok helyett jelerősségeket jelenít meg. A maximális jelerősség az objektumok felső szélét jelenti.
A 2D jelnézet az egymás melletti objektumok helyének meghatározására, valamint a bonyolult anyagszerkezetek jobb értékelésére használható. Bizonyos körülmények között még halványabb és egymás mögött elhelyezkedő objektumok is megtalálhatók. Figyelje meg a mérési folyamatra vonatkozó megjegyzéseket az objektumnézetben.
Tartsa be az Objektumnézet esetében a mérési eljárásra vonatkozó megjegyzéseket.

Jelnézet

Image alternative
A jelnézetben a jelerősség az adott mérési pozícióban az objektum mélységére vonatkozó információ nélkül jelenik meg. A jelnézet használatával határozható meg a szorosan elhelyezkedő objektumok helyzete, és a jelfolyammal jobban meg lehet ítélni a bonyolult anyagszerkezeteket.

Szivárgás helyének meghatározása mérési mód

Ebben a mérési módban a felület relatív anyagnedvessége jelenik meg. Ezért alkalmas az anyag maximális nedvességtartalmának észlelésére, és így jelzi az esetleges szivárgást. A felületen lévő különböző anyagok, a laposan elhelyezkedő objektumok és az aljzat inhomogenitásai (pl. fugák) meghamisíthatják az eredményt.

Távolságmérése mérési mód

Ebben a mérési módban mérheti az objektumok közötti távolságokat.
A mérés referenciapontja mindig a felső jelölési segédvonal. A mérés csak a kerekek haladási irányában, egyenes vonalban lehetséges. A kezdőponttól való távolságot a készülék folyamatosan méri. A kijelzőn megjelenő mért érték az aktuális mérés kezdőpontjától mért távolságnak felel meg, nem pedig a teljes megtett útnak. A kezdőpont irányába visszafelé haladva a mért érték kisebb lesz.
Ha a mérőeszköz valószínűtlen távolságértékeket ad, mérjen meg egy meghatározott távolságot, például 1 m-t (3 ft). Ha a távolság kívül van a tűréshatáron (lásd a Műszaki adatok fejezetet), akkor forduljon a Hilti Szervizhez.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély behelyezett akku esetén !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A termék ápolása
 • Óvatosan távolítsa el a makacs szennyeződést.
 • Ha van, óvatosan tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat száraz, puha kefével.
 • Csak nedves törlőkendővel tisztítsa a burkolatot. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • A termék érintkezőinek tisztításához tiszta, száraz törlőkendőt használjon.
A Li‑ion akkuk ápolása
 • Soha ne használja az akkut eltömődött szellőzőnyílásokkal. Óvatosan tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat száraz, puha kefével.
 • Ne tegye ki az akkut szükségtelenül pornak és szennyeződésnek. Soha ne tegye ki az akkumulátort erős nedvességnek (pl. ne merítse vízbe és ne hagyja kint az esőn).
  Ha egy akku átnedvesedett, akkor úgy kezelje, mintha megsérült volna. Különítse el egy nem gyúlékony tartóba, és forduljon a Hilti Szervizhez.
 • Az akkut tartsa idegen olajoktól és zsíroktól mentes állapotban. Ne hagyja, hogy az akkun felesleges por és szennyeződés gyűljön össze. Tisztítsa meg az akkut száraz, puha kefével vagy száraz, tiszta törlőkendővel. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
  Ne érintse meg az akku érintkezőit, és ne távolítsa el az érintkezőre gyárilag felvitt zsírt.
 • Csak nedves törlőkendővel tisztítsa a burkolatot. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Haladéktalanul javíttassa meg a terméket egy Hilti Szervizben.
 • Ápolási és karbantartási munkák után állítson vissza minden védőfelszerelést, és ellenőrizze azok kifogástalan működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. A Hilti által engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group

Gombelem cseréje

Annak érdekében, hogy a mérőeszközben tárolni tudja az időt, az eszköz gombelemmel van felszerelve. Ha a gombelem lemerült, ki kell cserélni.
Image alternative
 1. Távolítsa el a gombelemtartó csavarját.
 2. Húzza ki a gombelemtartót a nyílásából (szükség esetén használjon megfelelő szerszámot).
 3. Távolítsa el az üres gombcellát, majd helyezzen be egy újat. Ügyeljen a helyes polaritásra. A gombelem pozitív pólusának felfelé kell mutatnia.
 4. Helyezze vissza a gombelemtartót a nyílásába. Ügyeljen arra, hogy a gombelemtartó előírásszerűen és teljesen be legyen helyezve, különben nem biztosított a por és a fröccsenő víz elleni védelem.
 5. Szerelje vissza és kézzel húzza meg a gombelemtartó csavarját.

Az akkus szerszámok és az akkuk szállítása és tárolása

Szállítás
  VIGYÁZAT
  Nem szándékos indítás szállításkor !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül szállítsa.
 • Vegye ki az akkukat.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve. A szállítás során az akkukat a túl nagy ütődéstől és rezgéstől védeni kell, minden vezetőképes anyagtól és a többi akkumulátortól el kell választani, hogy más akkumulátorpólussal ne kerülhessenek érintkezésbe, és ne okozhassanak rövidzárlatot. Vegye figyelembe az akkukra vonatkozó helyi szállítási előírásokat.
 • Az akkukat tilos postával küldeni. Forduljon szállítmányozóhoz, ha sértetlen akkukat szeretne küldeni.
 • Minden használat előtt, illetve hosszabb szállítás előtt és után ellenőrizze az akkumulátor és a termék sértetlenségét.
Tárolás
  FIGYELMEZTETÉS
  Véletlen károsodás hibás vagy kifolyó akkuk miatt. !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
 • A terméket és az akkukat száraz, hűvös helyen tárolja. Vegye figyelembe a műszaki adatok alatt megadott hőmérsékleti határértékeket.
 • Az akkukat ne a töltőkészüléken tárolja. A töltési folyamatot követően az akkumulátort mindig vegye le a töltőkészülékről.
 • Soha ne tárolja az akkut tűző napon, hőforráson vagy üveglap mögött.
 • A terméket és az akkut úgy tárolja, hogy azokhoz gyermekek, valamint illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
 • Minden használat előtt, illetve hosszabb idejű tárolás előtt és után ellenőrizze az akkumulátor és a termék sértetlenségét.

Hibakeresés

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt, illetve olyan hibák esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A terméket nem lehet bekapcsolni.
Lemerült az akkumulátor
 • Cserélje ki az akkut, vagy töltse fel az üres akkut.
Az akku nincs teljesen betolva.
 • Az akkut hallható kattanással reteszelje be.
Az akku nem rögzül hallható kattanással.
Az akku patentfülei szennyezettek.
 • Tisztítsa meg a reteszeket, és helyezze be újra az akkut.
A kezelőmezőn keresztül történő bevitel nem lehetséges
Kezelőmező meghibásodott
 • Lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
A kerekek nem forognak simán
A kerekek porral eltömődtek vagy elszennyeződtek
 • Tisztítsa meg a kerekeket és a készülékházat.
A termék nem csatlakoztatható számítógéphez.
A számítógép nem ismerte fel a terméket.
 • Ellenőrizze, hogy az illesztőprogram naprakész-e. Lehet, hogy frissítenie kell az illesztőprogramot és/vagy az operációs rendszert.
Az USB-kábel meghibásodott.
 • Ellenőrizze a kapcsolatot egy másik USB-kábellel. Szükség esetén cserélje ki az USB-kábelt.
A termék USB-aljzata meghibásodott.
 • Forduljon a Hilti Szervizhez.
A microSD-kártya nem működik.
A készülék nem ismeri fel a microSD-kártyát.
 • Ellenőrizze a microSD-kártya működését egy másik eszközzel (pl. számítógéppel).
 • Használjon másik vagy új microSD-kártyát. Ha a készülék ezt sem ismeri fel, akkor forduljon a Hilti Szervizhez.
A microSD-kártya nem olvasható.
 • Ellenőrizze a microSD-kártya és a mérőeszköz nyílásának szennyeződésmentességét. Óvatosan tisztítsa meg ezeket száraz, puha kefével.
 • Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a Hilti Szervizhez.

Ártalmatlanítás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a szakszerűtlen ártalmatlanítás miatt! Egészségkárosodás veszélye a kilépő gázok és folyadékok miatt.
 • Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe.
 • Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz.
Image alternative A Hilti termékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.

További információk

A termék tartozékaira, rendszertartozékaira vonatkozó és egyéb kiegészítő információt itt talál.

Kínai RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)
Image alternative
Ez a táblázat a kínai piacra vonatkozik.

Hilti Li‑ion akkuk

Biztonsági és használati utasításokEbben a dokumentumban az akku alatt újratölthető Hilti Li-ion akkukat értünk, amelyekben több Li-ion cella van összezárva. Hilti elektromos kéziszerszámokhoz készültek, és csak ezekkel használhatók. Csak eredeti Hilti akkut használjon!
A Hilti akkuk a technika legújabb állása szerint készülnek, cellakezelő és cellavédő rendszerekkel vannak ellátva.
LeírásAz akkuk lítium-ion töltéstároló anyagot tartalmazó cellákból épülnek fel, amelyek nagy specifikus energiasűrűséget tesznek lehetővé. A NiMH és NiCd akkumulátorokkal szemben a Li-ion akkukban igen csekély a memóriaeffektus, de erőszakos behatásokra, mélykisülésre vagy magas hőmérsékletre igen érzékenyek. Lásd: Biztonság
Az akkumulátorainkhoz engedélyezett termékeket a Hilti Store helyeken, illetve a következő weboldalon találja meg:
www.hilti.group | USA: www.hilti.com
Biztonság
 • Az akkuk semmi esetre sem módosíthatók vagy manipulálhatók!
 • Soha ne használjon újrafelhasznált vagy javított akkumulátort, ha azt a Hilti Szerviz nem engedélyezte.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, egy méternél magasabbról leeset, vagy más módon sérült. Rendszeresen ellenőrizze az akkukat sérülés, pl. zúzódások, vágások, beszúrások szempontjából.
 • Az akkut vagy akkumulátoros elektromos kéziszerszámot soha ne használja ütőszerszámként.
 • Kerülje el, hogy a szivárgó akkumulátorfolyadék a bőréhez vagy szeméhez érjen!
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén
 • A meghibásodott akkukból folyadék léphet ki és eláztathatja a szomszédos tárgyakat. Az érintett részeket meleg szappanos vízzel tisztítsa meg, és cserélje ki a sérült akkut.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén
 • Az akkukat soha ne tegye ki magas hőmérséklet, szikraképződés vagy nyílt láng hatásának. Ez robbanást okozhat.
 • Az akkumulátor pólusait ne érintse ujjal, szerszámmal, ékszerrel vagy más fémtárggyal. Ez rövidzárlatot, elektromos áramütést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Tartsa távol az akkumulátort az esőtől és a nedvességtől. A behatoló folyadék rövidzárlatot, áramütést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Csak az ehhez az akkumulátortípushoz készült töltőkészülékeket és elektromos kéziszerszámokat használja. Ehhez vegye figyelembe a használati utasítás előírásait.
 • Soha ne tárolja vagy használja az akkut robbanásveszélyes környezetben, éghető folyadékok és gázok közelében. Ilyen körülmények között egy váratlan akkumulátorhiba robbanást okozhat.
Tennivalók sérült akkuk esetén
 • Mindig vegye fel a kapcsolatot Hilti szervizpartnerével, ha egy akku megsérül.
 • Kilépő folyadék esetén kerülje a bőr és szem közvetlen érintkezését a folyadékkal védőszemüveg és védőkesztyű használatával.
 • A sérült akkut helyezze nem éghető tartályba, fedje el száraz homokkal, mészkőporral (CaCO3) vagy szilikáttal (vermikulit). Ezután a fedelet zárja le légmentesen, és a tartályt tartsa távol éghető gázoktól, folyadékoktól és tárgyaktól.
 • A konténert Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz. Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A kifolyt akkumulátorfolyadék eltávolításához használjon ehhez engedélyezett tisztítószert.
Teendők működésképtelen akku esetén
 • Figyelje az akkuk normálistól eltérő működését, a hibás töltést vagy a szokatlanul hosszú töltési időt, az érezhető teljesítménycsökkenést, szokatlan LED működést és a kilépő folyadékokat. Ezek mind belső problémára utalnak.
 • Ha belső akkuproblémára gyanakszik, lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
 • Ha az akku már nem működik, nem tölthető, vagy folyadék szivárog belőle, akkor a fentieknek megfelelően ártalmatlanítani kell.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén .
Intézkedések akkumulátortűz esetén
  FIGYELMEZTETÉS
  Akkumulátorégés miatti veszély! Az égő akkumulátor veszélyes és robbanásveszélyes folyadékokat és gőzöket bocsát ki, ami korróziós sérülést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Akkumulátortűz oltásakor viseljen személyi védőfelszerelést.
 • Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről, hogy a veszélyes és robbanásveszélyes gőzök elillanhassanak.
 • Intenzív füstképződés esetén azonnal hagyja el a helyiséget.
 • A légutak irritációja esetén keressen fel orvost.
 • Az akkumulátortüzet csak vízzel oltsa. A porral oltók és oltókendők Li-ion akkuk esetén hatástalanok. A környezeti tüzek normál oltóanyaggal leküzdhetők.
 • Ne próbáljon meg nagy mennyiségű sérült, égő vagy folyó akkumulátort mozgatni. A nem érintett anyagokat távolítsa el a közvetlen környezetből és így szigetelje el az érintett akkukat. Ha a tüzet a rendelkezésre álló anyagokkal nem tudja eloltani, hívja a tűzoltóságot.
Egyetlen égő akku esetén:
 • Tegye lapátra, és dobja egy vízzel teli vödörbe. A hűtő hatás megakadályozza a tűz átterjedését azokra a cellákra, amelyek hőmérséklete még nem érte el a gyulladást eredményező kritikus hőmérsékletet.
 • Várja meg, míg az akku teljesen lehűl.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén .
Szállításra és tárolásra vonatkozó adatok
 • Környezeti hőmérséklet: -17 °C és +60 °C / 1 °F és 140 °F között.
 • Tárolási hőmérséklet: -20 °C és +40 °C / -4 °F és 104 °F között.
 • Az akkukat ne a töltőkészüléken tárolja. Az akkut és töltőkészüléket használat után mindig válassza szét.
 • Az akkukat lehetőleg hűvös és száraz helyen tárolja. A hűvös helyen történő tárolás növeli az akkumulátor üzemidejét. Soha ne tárolja az akkumulátort tűző napon, fűtőtesten és üveglap mögött.
 • Az akkukat tilos postával küldeni. Forduljon szállítmányozóhoz, ha sértetlen akkukat akar küldeni.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve. A szállítás során az akkukat a túl nagy ütődéstől és rezgéstől védeni kell, minden vezetőképes anyagtól és a többi akkumulátortól el kell választani, hogy más akkumulátorpólussal ne kerülhessenek érintkezésbe, és ne okozhassanak rövidzárlatot.
Karbantartás és ártalmatlanítás
 • Az akkut tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. Az ilyen szennyeződést tiszta, száraz ronggyal távolítsa el.
 • Soha ne üzemeltesse az akkumulátort eldugult szellőzőnyílásokkal. Óvatosan tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat puha kefével.
 • Idegen tárgyakkal ne nyúljon az akkumulátor belső részeihez.
 • Kerülje a por és szennyeződés szükségtelen lerakódását az akkumulátorra. Az akkut száraz ecsettel vagy tiszta, száraz, ronggyal tisztítsa meg.
 • Ne hagyja, hogy nedvesség kerüljön az akkuba. Ha nedvesség hatolt az akkuba, akkor kezelje sérült akkuként, és szigetelje el nem éghető tartályban.
 • Lásd: Tennivalók sérült akkuk esetén
 • Szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a kilépő gázok és folyadékok miatt egészségkárosító hatás jöhet létre. Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz. Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • Az akkukat ne dobja a háztartási szemétbe.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe. A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.