Nyelv

DCG 180-D
DCG 180-P

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Viseljen védőszemüveget
Image alternative Fordulatszám percenként
Image alternative Fordulatszám percenként
Image alternative Névleges fordulatszám
Image alternative Átmérő
Image alternative II. érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés)

Termékinformációk

A Hilti termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. Az ismertetett termék és tartozékai könnyen veszélyes helyzetet okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
 • Az elnevezést és a sorozatszámot a típustábláról másolja be a következő táblázatba.
 • Mindig ezt az információt adja meg, ha a termékkel kapcsolatban képviseletünket vagy a szervizt felkeresi.
  Termékadatok
Termékadatok
Sarokcsiszoló
DCG 180-D/P
Generáció
01
Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét, és gondoskodjon a megfelelő megvilágításról. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, miközben az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkától, könnyen elveszítheti az uralmát a gép felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó gépalkatrészektől. A sérült vagy összetekert vezeték növeli az elektromos áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítóvezeték használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az elektromos áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az áramellátásra csatlakoztatja, felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesetekhez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyességi szintjét.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • Húzza ki a csatlakozódugót a dugaszolóaljzatból, mielőtt a gépen beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy tárolásra elteszi. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót . Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett szerelő javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Biztonsági tudnivalók csiszoláshoz, csiszolópapírral történő csiszoláshoz, drótkefével végzett munkálatokhoz, polírozáshoz és daraboláshoz:

 • Ez az elektromos kéziszerszám használható csiszolóként és darabológépként. Vegye figyelembe a géppel együtt szállított biztonsági tudnivalókat, utasításokat, ábrákat és adatokat. A következő utasítások be nem tartása elektromos áramütést, tüzet okozhat és/vagy súlyos sérülésekhez vezethet.
 • Ez az elektromos kéziszerszám nem alkalmas csiszolópapírral történő csiszolásra, drótkefével végzett munkára és polírozásra. Ha nem rendeltetésének megfelelően használja az elektromos kéziszerszámot, akkor az veszélyek kialakulásához és sérülésekhez vezethet.
 • Ne használjon olyan tartozékot, amelyeket a gyártó nem kimondottan jelen elektromos kéziszerszámhoz tervezett és ajánlott. Az, hogy a tartozékot rögzíteni tudja az elektromos kéziszerszámon, még nem garantálja a biztonságos használatot.
 • A betétszerszám megengedett fordulatszámának legalább olyan magasnak kell lennie, mint az elektromos kéziszerszámon feltüntetett legnagyobb fordulatszámnak. A megengedettnél gyorsabb forgás következtében a tartozék eltörhet és lerepülhet.
 • A betétszerszám külső átmérőjének és vastagságának meg kell felelnie az elektromos kéziszerszám megadott méretének. A hibásan méretezett betétszerszámokat nem lehet megfelelően védeni vagy kontrollálni.
 • A menetbetétes betétszerszámoknak pontosan kell illeszkedniük az elektromos kéziszerszám csiszolóorsójára. A karima segítségével szerelt betétszerszámok esetében a betétszerszám lyukátmérőjének a karima befogóátmérőjéhez kell illeszkednie. Azok a betétszerszámok, amelyek nem pontosan illeszkednek az elektromos kéziszerszámra, egyenetlenül forognak, erősen rezegnek, minek következtében elvesztheti a gép fölötti ellenőrzést.
 • Ne használjon sérült betétszerszámokat. Minden egyes alkalmazás előtt ellenőrizze a betétszerszámokat. Vizsgálja meg a csiszolótárcsákat a szilánkok lepattanása, repedések tekintetében, ellenőrizze, hogy a csiszolótányéron vannak-e repedések, az nem kopott-e, vagy nem használódott-e el erősen, ellenőrizze, hogy a drótkefe drótjai nem lazultak-e ki, vagy nem törtek-e ki. Ha az elektromos kéziszerszám vagy a betétszerszám leesik, ellenőrizze, hogy az megsérült-e a leesés során, vagy használjon sérülésmentes betétszerszámot. Miután ellenőrizte és behelyezte a betétszerszámot, ügyeljen arra, hogy ön és az ön közelében lévő személyek a forgó betétszerszám síkján kívül tartózkodjanak, majd működtesse a gépet egy percig a legnagyobb fordulatszámon. A sérült betétszerszámok többnyire eltörnek ezalatt a tesztidőszak alatt.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést. Az alkalmazásnak megfelelően használjon arcvédőt, szemvédőt vagy védőszemüveget. Ha célszerű, akkor viseljen porvédő maszkot, hallásvédő felszerelést, védőkesztyűt vagy speciális kötényt, amely távol tartja az apró csiszoló- és anyagrészecskéket. Óvja a szemét az egyes alkalmazások során keletkező kirepülő idegen testektől. A por- és a légzőmaszk szűri az alkalmazás során keletkező port. Ha hosszú ideig van kitéve erős zajnak, halláskárosodást szenvedhet.
 • Ügyeljen arra, hogy a többi személy biztonságos távolságra tartózkodjon az Ön munkaterületétől. Mindenkinek, aki belép a munkaterületre, egyéni védőfelszerelést kell viselnie. A munkadarabról letört részek vagy a betétszerszám eltört darabjai szétrepülhetnek, és sérüléseket okozhatnak a közvetlen munkaterületen kívül is.
 • Az elektromos kéziszerszámot csak a szigetelt markolatoknál fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket vagy a saját elektromos csatlakozókábelét találhatja el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fém részei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.
 • Tartsa távol az elektromos csatlakozókábelt a forgó betétszerszámoktól. Ha elveszti a gép fölötti uralmat, akkor a gép átvághatja vagy elkaphatja az elektromos csatlakozókábelt, és a keze vagy a karja a forgó betétszerszámhoz érhet.
 • Soha ne tegye le az elektromos kéziszerszámot addig, míg a betétszerszám nem áll le teljesen. A forgó betétszerszám hozzáérhet a felülethez, melyre helyezte, minek következtében elvesztheti az elektromos kéziszerszám fölötti uralmat.
 • Szállítás, mozgatás közben ne működtesse az elektromos kéziszerszámot. A forgó betétszerszám elkaphatja a ruházatát, ha véletlenül hozzáér ahhoz, és a betétszerszám belefúródhat a testébe.
 • Tisztítsa rendszeresen az elektromos kéziszerszám szellőzőnyílásait. A motor kompresszora port szív be a gépházba, a vastagon felgyülemlett fémpor elektromos veszélyt okozhat.
 • Ne használja az elektromos kéziszerszámot gyúlékony anyagok közelében. A gépből kiugró szikra meggyújthatja ezeket az anyagokat.
 • Ne használjon olyan betétszerszámokat, amelyekhez folyékony hűtőanyag szükséges. Víz vagy egyéb folyékony hűtőanyag használata elektromos áramütést okozhat.
Visszacsapódás és a megfelelő figyelmeztetésekA gép visszacsapódása egy forgó betétszerszám, például egy csiszolótárcsa, csiszolótányér, drótkefe stb. beakadása vagy blokkolása következtében fellépő hirtelen reakció. A betétszerszám beakadása vagy blokkolása a forgó betétszerszám hirtelen leállását okozza. Ezáltal a kontrollálatlan elektromos szerszám a blokkolásban lévő betétszerszám forgásirányával ellentétes irányba halad.
Ha pl. egy csiszolótárcsa megakad vagy blokkolódik a munkadarabban, akkor a munkadarabba belemerülő csiszolótárcsa széle beakadhat, ennek következtében a csiszolótárcsa kitörhet vagy visszacsapódást okozhat. Ekkor a csiszolótárcsa a gépet kezelő személy felé vagy tőle távolodó irányba mozoghat, aszerint, hogy a blokkolásban található tárcsa milyen irányban forog. Közben a csiszolótárcsa eltörhet.
A visszacsapódás az elektromos kéziszerszám helytelen vagy hibás használatának következménye. Megfelelő óvintézkedésekkel, amelyekről a későbbiekben olvashat, a gép visszacsapódása megakadályozható.
 • Tartsa biztosan az elektromos kéziszerszámot, és vegyen fel a testével és karjaival olyan pozíciót, amelyben fel tudja fogni a gép visszacsapódásából adódó erőket. Ha van a gépen kiegészítő markolat, akkor azt használja mindig, így a lehető legnagyobb kontrollt tudja kifejteni a visszacsapódásából származó erőkre és a gép gyorsjárata során jelentkező reakciónyomatékra. A gépet kezelő személy a megfelelő óvintézkedések megtétele által uralhatja a visszacsapódásból és a reakciónyomatékból származó erőket.
 • Soha ne közelítse a kezét a forgó betétszerszámhoz. Visszacsapódás során a betétszerszám áthaladhat a keze fölött.
 • Ne tartózkodjon abban a tartományban, amelybe a visszacsapódás következtében az elektromos kéziszerszám bekerülhet. A visszacsapódás következtében az elektromos kéziszerszám a blokkolásban lévő csiszolótárcsa mozgásával ellentétes irányba halad.
 • Különösen óvatosan dolgozzon sarkok, éles peremek stb. közelében. Akadályozza meg, hogy a betétszerszám visszapattanjon a munkadarabról, vagy hogy beszoruljon abba. A sarkoknál, az éles peremeknél vagy visszapattanáskor a forgó betétszerszám hajlamos a beszorulásra. Ez a gép fölötti uralom elvesztését vagy a gép visszacsapódását okozza.
 • Ne használjon lánc- vagy fogazott fűrészlapot. Az ilyen betétszerszám gyakran visszacsapódást okoz, vagy az elektromos kéziszerszám fölötti uralom elvesztéséhez vezet.
Különleges biztonsági tudnivalók csiszoláshoz és daraboláshoz:
 • Kizárólag az elektromos kéziszerszámhoz engedélyezett csiszolótestet és ahhoz tervezett védőburkolatot használjon. Azokat a csiszolótesteket, amelyeket nem az adott elektromos kéziszerszámhoz terveztek, nem lehet megfelelően védeni és nem biztonságosak.
 • A hajlított csiszolótárcsákat úgy kell felszerelni, hogy a csiszolófelület a védőburkolat pereme alatt legyen. A szakszerűtlenül felszerelt csiszolótárcsa, amely a védőburkolat pereme alól kilóg, nem védhető megfelelően.
 • A védőburkolatot biztonságosan kell felszerelni az elektromos kéziszerszámra, és a lehető legnagyobb fokú biztonság érdekében úgy kell beállítani, hogy a csiszolótest lehető legkisebb része mutasson szabadon a kezelő felé. A védőburkolat óvja a kezelőszemélyt a letöredező daraboktól, a csiszolótesttel való véletlenszerű érintkezéstől, valamint a szikráktól, amelyek meggyújthatják a ruházatot.
 • A csiszolótesteket csak az ajánlott alkalmazási lehetőségekre szabad használni. Például: Soha ne csiszoljon a darabolótárcsa oldalfelületével. A darabolótárcsát a tárcsa élével történő anyaglehordásra tervezték. Ha ezt a csiszolótestet oldalirányú erőhatások érik, akkor azok széttörhetik a tárcsát.
 • A kiválasztott csiszolótárcsához mindig sérülésmentes, megfelelő méretű és alakú szorítókarimát használjon. A megfelelő karima megtámasztja a csiszolótárcsát és ezáltal csökkenti a tárcsatörés veszélyét. A darabolótárcsákhoz használt karima eltérhet a többi csiszolótárcsa karimáitól.
 • Ne használja nagyobb elektromos kéziszerszámok elkopott csiszolótárcsáit. A nagyobb elektromos kéziszerszámokhoz használt csiszolótárcsákat nem a kisebb elektromos kéziszerszámok magasabb fordulatszámára tervezték, ezért eltörhetnek.
További különleges biztonsági tudnivalók csiszoláshoz és daraboláshoz:
 • Kerülje el a darabolótárcsa blokkolását vagy a túl nagy rászorítóerőt. Ne végezzen túlságosan mély vágásokat. A darabolótárcsa túlterhelése növeli az igénybevételt, valamint a tárcsák hajlamosságát a megakadásra vagy a blokkolásra. Ezáltal megnő a visszacsapódás vagy a csiszolótest törésének lehetősége.
 • Ne tartózkodjon a forgó darabolótárcsa előtti és mögötti tartományban. Ha a darabolótárcsát a munkadarabban önmagától elfelé mozgatja, akkor visszacsapódás esetén az elektromos kéziszerszám a forgó tárcsájával egyenesen Ön felé vágódik.
 • Ha a darabolótárcsa beszorul vagy Ön megszakítja a munkát, kapcsolja ki a gépet, és tartsa nyugodtan addig, míg a tárcsa leáll. Soha ne próbálja meg a még forgó darabolótárcsát kihúzni a vágatból, egyébként a gép visszacsapódhat. Állapítsa meg és szüntesse meg a beszorulás okát.
 • Ne kapcsolja be újra az elektromos kéziszerszámot addig, amíg az a munkadarabban van. Mielőtt nagy odafigyeléssel folytatná a vágást, működtesse a darabolótárcsát addig, amíg az eléri a teljes fordulatszámot. Ellenkező esetben a tárcsa megakadhat, kiugorhat a munkadarabból, vagy a gép visszacsapódását okozhatja.
 • A beragadt darabolótárcsa a gép visszacsapódását okozhatja. Ennek elkerülése érdekében támassza ki a lemezeket vagy a nagyobb munkadarabokat. A nagyobb munkadarabok behajolhatnak saját súlyuk alatt. A munkadarabot a tárcsa mindkét oldalán alá kell támasztani, mind a daraboláshoz közeli, mind az él felőli oldalon.
 • Legyen különösen óvatos, ha meglévő falakon vagy más, be nem látható területen végez „merülővágást“. A bemerülő darabolótárcsa a gép visszacsapódását okozhatja gáz- vagy vízvezetéken, elektromos vezetéken vagy más objektumon végzett vágás közben.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

Személyi biztonsági előírások
 • A gépet csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a gépen.
 • A gépet mindig két kézzel tartsa az erre szolgáló markolatoknál. A markolatot tartsa mindig szárazon és tisztán.
 • Kerülje a forgó részekkel való érintkezést – sérülésveszély!
 • A gép használata során viseljen megfelelő védőszemüveget, védősisakot, fülvédőt, védőkesztyűt és könnyű légzőmaszkot.
 • Tartson munkaszüneteket és végezzen gyakorlatokat ujjai jobb vérellátása érdekében. Hosszabb idejű munkavégzés esetén a rezgések zavart okozhatnak az ujjak, a kéz és a csukló véredényeiben vagy idegrendszerében.
 • Gyenge személy ne használja a gépet betanítás nélkül. A gépet tartsa távol a gyermekektől.
 • A gépet ne használja, ha az keményen vagy lökésszerűen indul be. Lehetséges, hogy az elektronika meghibásodott. Ha szükséges, javíttassa meg a gépet a Hilti Szervizben.
 • Áttörési munkáknál biztosítsa a munkavégzés helyszínével szemközti területet. A letöredező darabok ki­ és/vagy leeshetnek, és megsebesíthetnek másokat.
 • A főfalakon és más szerkezeteken ejtett bevágások befolyásolhatják a statikát, különösen betonvas vagy tartóelem átvágása esetén. A munka megkezdése előtt kérdezze meg a felelős statikust, építészt vagy a felelős építésvezetőt.
 • A munka megkezdése előtt tisztázza a munka során keletkező por veszélyességi besorolását. Használjon hivatalosan engedélyezett védelmi osztályú ipari porszívót, amely megfelel a helyi porvédelmi előírásoknak.
 • Lehetőség szerint használjon porelszívót és megfelelő mobil portalanítót. Ólomtartalmú festékek, ásványok és a fém, néhány fafajta, beton / téglafalazat / kvarctartalmú kövezet, valamint ásványok és fémek pora káros lehet az egészségre.
 • Gondoskodjon a munkaterület jó szellőzéséről és szükség esetén viseljen az adott porhoz megfelelő légzőmaszkot. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen ha fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt használják azokat. Az azbeszttartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg.
 • A sérülés veszélyének csökkentése érdekében csak eredeti Hilti tartozékokat és szerszámokat használjon.
 • Tartsa be az Ön országában érvényes nemzeti munkavédelmi követelményeket.
Elektromos biztonsági előírások
 • A munka megkezdése előtt ellenőrizze a munkaterületet, hogy nincsenek-e rejtett elektromos vezetékek, ill. gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek áramütést okozhatnak, ha munka közben véletlenül megsért egy elektromos vezetéket.
 • Ne érintse meg a csatlakozó- és a hosszabbítókábelt, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból. Rendszeresen ellenőrizze a gép csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy Hilti Szervizzel. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábelt, és cserélje ki, ha sérült.
 • A szennyezett gépet vezetőképes anyagokkal történt gyakori munkavégzés esetén rendszeres időközönként ellenőriztetni kell a Hilti Szervizzel. A gép felületére tapadó por, mindenekelőtt az elektromosan vezető anyagok pora, illetve a nedvesség kedvezőtlen körülmények között áramütéshez vezethet.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata
 • Rögzítse a munkadarabot. A szorítóval vagy satuval befogott munkadarab rögzítése biztosabb, mint a kézzel megtartotté.
 • Lehelyezés előtt várja meg, hogy az elektromos kéziszerszám leálljon.
 • A csiszolótárcsákat a gyártó által előírt módon, gondosan kell tárolni és kezelni.
 • Tárcsatörés, leesés vagy egyéb mechanikai sérülés után vizsgáltassa meg a kéziszerszámot a Hilti Szervizzel.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Orsórögzítő gomb
 2. Menetes hüvely markolathoz
 3. Oldalsó markolat
 4. Kireteszelő kar (az elfordítható markolathoz)
 5. Be-/kikapcsoló gomb
 6. Feszítőkulcs
 7. Feszítőanya
 8. Kwik lock gyorsrögzítő anya (opcionális)
 9. Daraboló köszörűtárcsa / Nagyoló csiszolótárcsa
 10. Szorítókarima O-gyűrűvel
 11. Védőburkolat
 12. Beállítócsavar
 13. Szorítókar
 14. Orsó
 15. Kódoló pecek
 16. Tartópecek

Rendeltetésszerű géphasználat

A leírt termék egy kézi vezetésű, elektromos sarokcsiszoló. A gépet fémből vagy ásványi alapú anyagból készült tárgyak vízhasználat nélküli daraboló köszörülésére és nagyoló csiszolására tervezték. A gép csak száraz körülmények között történő csiszolásra, illetve vágásra használható.

Csak a típustáblán feltüntetett feszültségen és frekvencián szabad a gépet üzemeltetni.

Szállítási terjedelem

Sarokcsiszoló, oldalsó markolat, védőburkolat, szorítókarima, feszítőanya, feszítőkulcs, használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyeken vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Indításiáram­korlátozás

Az elektromos indításiáram­korlátozóval a bekapcsolási áram annyira van lekorlátozva, hogy a hálózati biztosíték ne oldjon ki. Ezzel elkerülhető a sarokcsiszoló lökésszerű elindulása.

Active Torque Control (ATC)

Az elektronika felismeri a tárcsa elakadásának veszélyét, és a gép lekapcsolásával megakadályozza az orsó továbbforgását.
Ha kiold az ACT rendszer, helyezze újra üzembe a gépet. Ehhez oldja ki a be-/kikapcsolót, majd nyomja meg újra.
Az ATC rendszer üzemzavara esetén az elektromos kéziszerszám csak erősen csökkentett fordulatszámon és forgatónyomatékkal működik. Javíttassa meg a gépet a Hilti Szervizben.

Újraindítás­gátló

Lenyomott be-/kikapcsoló gomb mellett, az áramkimaradás után a sarokcsiszoló nem indul el automatikusan. A be-/kikapcsoló gombot először ki kell oldani, majd újra meg kell nyomni.

Fedőlemezes védőburkolat (tartozék)

Image alternative
Fémes anyagok megmunkálása során egyenes csiszolótárcsával végzett nagyoló csiszoláshoz és darabolótárcsákkal végzett daraboló köszörüléshez a fedőlemezzel rendelkező védőburkolatot használja.

Fogyóanyagok

Csak műgyanta kötésű és szálerősített kivitelű, max. 180 mm Ø tárcsák használhatóak, amelyek legalább 8500 ford./perc fordulatszámhoz és 80 m/s kerületi sebességhez engedélyezettek.
A tárcsavastagság nagyoló csiszolókorongok esetén max. 8 mm, darabolótárcsák esetében max. 3 mm lehet.
FIGYELEM! Darabolótárcsával végzett darabolás és bemetszés során mindig használja a fedőlemezes védőburkolatot.
Tárcsák

Alkalmazás
Rövidítés
Aljzat
Abrazív daraboló köszörűtárcsa
Daraboló köszörülés, bemetszés
AC‑D
fémes
Gyémánt daraboló köszörűtárcsa
Daraboló köszörülés, bemetszés
DC‑D
ásványi
Abrazív nagyoló csiszolótárcsa
Nagyoló csiszolás
AG‑D, AF‑D, AN‑D
fémes
Gyémánt nagyoló csiszolótárcsa
Nagyoló csiszolás
DG‑CW
ásványi
A tárcsák hozzárendelése a használt felszereléshez
Tétel
Felszerelés
AC‑D
AG-D
AF-D
AN-D
DG‑CW
DC‑D
A
Védőburkolat

X
X
X
X
X
B
Fedőlemezes védőburkolat
X
X
C
Markolat
X
X
X
X
X
X
D
Kengyelfogantyú DC BG (választható C esetén)
X
X
X
X
X
X
E
Feszítőanya
X
X
X
X
X
X
F
Szorítókarima
X
X
X
X
X
X
G
Kwik lock (választható E esetén)
X
X
X
X

X

Műszaki adatok

Sarokcsiszoló

Generátorral vagy transzformátorral való működtetés esetén annak leadott teljesítménye legyen legalább a duplája a gép típustábláján megadott névleges teljesítményfelvételi értékeknek. A transzformátor vagy a generátor üzemi feszültsége mindig essen a gép névleges feszültségfelvételi értékeinek +5%-os és -15%-os határa közé.
Az adatok 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Eltérő feszültség és az egy adott országra jellemző kivitel esetén ezek az adatok eltérhetnek. A gép névleges feszültségét és frekvenciáját, valamint névleges teljesítményfelvételét, ill. névleges áramfelvételét a típustáblán találja.

DCG 180-D/P
Névleges teljesítményfelvétel
2 200 W
Névleges fordulatszám
8 500 ford./perc
Maximális tárcsaátmérő
180 mm
A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
5,7 kg
Hajtóorsó menete
M14
Menethossz
25 mm

A zajinformációk és rezgési értékek megállapítása az EN 60745 szabvány szerint történt

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére.
A megadott adatok az elektromos szerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: Elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajkibocsátási értékek

DCG 180-D/P
Hangteljesítmény
101 dB(A)
Kibocsátási hangnyomásszint (LpA)
90 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
3 dB(A)
Rezgési összértékekMás alkalmazások, mint pl. a darabolás, ettől eltérő vibrációs értékeket eredményezhetnek.

DCG 180-D/P
Felületcsiszolás rezgéscsillapító fogantyúval (ah,AG)
6,0 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²

A munkahely előkészítése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A termék véletlen elindítása.
 • A gép beállítása vagy az alkatrészek cseréje előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

A védőburkolat vagy a fedőlemezes védőburkolat felszerelése

A védőburkolaton kódolás található, amely biztosítja, hogy csak a megfelelő védőburkolat legyen felszerelhető. Ezenkívül a kódoló pecek megakadályozza, hogy a védőburkolat ráessen a szerszámra.
Image alternative
 1. Nyissa a szorítókart.
 2. Helyezze a védőburkolatot a kódoló pecekkel a gépfej tengelynyakán lévő kódoló horonyba.
 3. Fordítsa a védőburkolatot a megfelelő pozícióba.
 4. A védőburkolat rögzítéséhez zárja a szorítókart.
  A védőburkolat az állítócsavar segítségével a megfelelő befogható átmérőre van beállítva. Ha túl enyhe a felhelyezett védőburkolat szorítása, akkor az állító csavar kis meghúzásával növelheti a feszítőerőt.

A védőburkolat vagy a fedőlemezes védőburkolat beállítása

Image alternative
 1. Nyissa a szorítókart.
 2. Fordítsa a védőburkolatot a megfelelő pozícióba.
 3. A védőburkolat rögzítéséhez zárja a szorítókart.

Védőburkolat vagy fedőlemezzel rendelkező védőburkolat leszerelése

 1. Nyissa a szorítókart.
 2. Fordítsa el a védőburkolatot, míg a kódoló pecek egybe nem esik a kódoló horonnyal, majd vegye le a védőburkolatot.

Oldalsó markolat felszerelése

 • Csavarja be az oldalsó markolatot az erre szolgáló menetes hüvelyek egyikébe.

Betétszerszámok fel- és leszerelése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély. A betétszerszám forró lehet.
 • A betétszerszám cseréjekor viseljen védőkesztyűt.
A gyémánttárcsákat cserélni kell, mihelyt jelentősen csökken vágó-, ill. csiszolóteljesítményük. Ez általánosságban akkor következik be, ha a gyémántszegmensek magassága 2 mm-nél (1/16") kisebb.
Az egyéb tárcsatípusokat akkor kell cserélni, ha a vágóteljesítmény jelentősen csökken, vagy a sarokcsiszoló részei (a tárcsán kívül) a munkadarabhoz hozzáérnek.
Az abrazív tárcsákat a szavatossági idő elteltével kell cserélni.

Betétszerszám beszerelése

Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Ellenőrizze, hogy az O-gyűrű benne van-e a szorítókarimában és sértetlen állapotban van-e.
  Eredmény Az O-gyűrű megsérült.
  Nincs a szorítókarimában O-gyűrű.
  • Helyezzen be új szorítókarimát O-gyűrűvel.
 3. Helyezze a szorítókarimát az orsóra.
 4. Helyezze fel a betétszerszámot.
 1. Csavarozza rá a feszítőanyát az alkalmazott szerszámnak megfelelően.
 2. Nyomja meg az orsórögzítő gombot és tartsa lenyomva.
 3. Húzza meg a feszítőkulccsal a feszítőanyát, engedje fel az orsórögzítő gombot, majd távolítsa el a feszítőkulcsot.

A betétszerszám kiszerelése

 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
VIGYÁZAT
Törés- és sérülésveszély. Ha az orsórögzítő gombot megnyomja, miközben az orsó forog, a betétszerszám leoldódhat.
 • Az orsórögzítő gombot csak álló orsó esetén nyomja meg.
 1. Nyomja meg az orsórögzítő gombot és tartsa lenyomva.
 2. A feszítőkulcsot felhelyezve, majd az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva oldja a feszítőanyát.
 3. Engedje el az orsórögzítő gombot, és vegye ki a betétszerszámot.

Kwik lock gyorsrögzítő anyával rendelkező betétszerszám felszerelése

VIGYÁZAT
Törésveszély. A túl nagy kopás miatt a Kwik lock gyorsrögzítő anya eltörhet.
 • Ügyeljen arra, hogy munkavégzés közben a Kwik lock gyorsrögzítő anya ne érjen hozzá a megmunkálandó felülethez.
 • Ne használja a Kwik lock gyorsrögzítő anyát, ha az sérült.
A feszítőanya helyett opcionálisan Kwik lock gyorsrögzítő anyát is használhat. Használatával más szerszám nélkül cserélhet betétszerszámokat.
Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Tisztítsa meg a szorítókarimát és a gyorsrögzítő anyát.
 3. Ellenőrizze, hogy az O-gyűrű benne van-e a szorítókarimában és sértetlen állapotban van-e.
  Eredmény Az O-gyűrű megsérült.
  Nincs a szorítókarimában O-gyűrű.
  • Helyezzen be új szorítókarimát O-gyűrűvel.
 4. Helyezze a szorítókarimát formazáró módon, elfordulásbiztosan az orsóra.
 1. Helyezze fel a betétszerszámot.
 2. Csavarja fel a Kwik lock gyorsrögzítő anyát addig, amíg az fel nem ül a csiszolótárcsára.
  A felső oldalon lévő nyílnak a jelölések között kell lennie. Ha meghúzza a gyorsrögzítő anyát anélkül, hogy a nyíl a jelölések között lenne, akkor az már nem lesz kézzel oldható. Ebben az esetben a feszítőkulccsal oldja a Kwik lock gyorsrögzítő anyát (ne csőfogóval).
  A Kwik lock feliratnak felcsavarozott állapotban láthatónak kell lennie.
 3. Nyomja meg az orsórögzítő gombot és tartsa lenyomva.
 4. Fordítsa tovább erősen, kézzel az óramutató járásával megegyező irányba a betétszerszámot addig, míg a Kwik lock gyorsrögzítő anya nincs erősen meghúzva, majd engedje el az orsórögzítő gombot.

Kwik lock gyorsrögzítő anyával rendelkező betétszerszám leszerelése

 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
VIGYÁZAT
Törés- és sérülésveszély. Ha az orsórögzítő gombot megnyomja, miközben az orsó forog, a betétszerszám leoldódhat.
 • Az orsórögzítő gombot csak álló orsó esetén nyomja meg.
 1. Nyomja meg az orsórögzítő gombot és tartsa lenyomva.
 2. Lazítsa meg a Kwik lock gyorsrögzítő anyát kézzel balra elforgatva.
 3. Ha a Kwik lock gyorsrögzítő anya kézzel nem lazítható ki, helyezze a feszítőkulcsot a gyorsrögzítő anyára, majd forgassa el balra.
 4. Engedje el az orsórögzítő gombot, és vegye ki a betétszerszámot.

A markolat beállítása

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély Nem biztosítható a gép stabilitása, amennyiben a markolatot üzemelés közben állítják be, aminek hatására balesetveszélyes helyzet áll elő.
 • A gép üzemelése közben ne forgassa el a markolatot.
 • Győződjön meg arról, hogy a markolat a három lehetséges pozíció egyikében van reteszelve.
Image alternative
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Húzza hátra a kireteszelő kart.
 3. Fordítsa el a markolatot ütközésig balra vagy jobbra.
 4. A kireteszelő karral rögzítse újra a markolatot.
  A sarokcsiszolót nem lehet addig bekapcsolni, amíg a markolat nem kattant be a három lehetséges pozíció egyikébe.

Munkavégzés

FIGYELMEZTETÉS
Sérült kábel miatt fellépő veszély! Ne érintse a vezetéket, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a gép csatlakozóvezetékét a dugaszolóaljzatból.
 • Rendszeresen ellenőrizze a gép csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott szakemberrel.
Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábelt, és cserélje ki, ha sérült.

Csiszolás

VIGYÁZAT
Sérülésveszély. A betétszerszám hirtelen blokkolódhat vagy beakadhat.
 • Mindig az oldalmarkolattal (vagy az opcionális kengyelmarkolattal) használja a gépet, és tartsa erősen mindkét kézzel.

Daraboló köszörülés

 • Daraboló köszörülés során közepes előtolással dolgozzon, és a gépet, ill. a daraboló köszörűtárcsát soha ne akassza meg a darabolás síkjában (kb. 90°-os szögben álljon a darabolás síkjára).
  Idomok és kisebb zártszelvények darabolásához a darabolást a darabolótárcsát a legkisebb keresztmetszethez helyezve végezze.

Nagyoló csiszolás

VIGYÁZAT
Sérülésveszély. A daraboló tárcsa darabokra törhet és sérüléseket okozhat.
 • Soha ne használjon daraboló köszörűtárcsát nagyoló csiszoláshoz.
 • Mozgassa a gépet, enyhe nyomás mellett, 5°–30°-os szögállással oda-vissza.
  • Így a munkadarab nem forrósodik fel túlságosan, nem színeződik el és nem képződnek hornyok.

Bekapcsolás

DCG 180-D
 1. Helyezze be a gép csatlakozódugóját az aljzatba.
 2. Nyomja előre a be-/kikapcsoló gombot.
 3. Nyomja be teljesen a be-/kikapcsoló gombot.
  • A motor jár.

Kikapcsolás

DCG 180-D
 • Engedje el a be-/kikapcsoló gombot.

Bekapcsolás reteszeléssel

DCG 180-P
 1. Helyezze be a gép csatlakozódugóját az aljzatba.
 2. Nyomja előre a be-/kikapcsoló gombot (3 mm).
 3. Nyomja le teljesen a be-/kikapcsoló gombot, és lenyomva tartva ismételten tolja előre, amíg nem rögzül.
  • A motor jár.

Kikapcsolás reteszeléssel

DCG 180-P
 • Nyomja meg elöl a be-/kikapcsoló gombot.
  • A be-/kikapcsoló gomb KI pozícióba ugrik és a motor leáll.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ápolás
 • Óvatosan távolítson el minden makacs szennyeződést.
 • Száraz kefét használjon a szellőzőnyílások gondos kitisztításához.
 • Rendszeres időközönként tisztítsa meg nedves törlőkendővel a burkolatot.
 • Ennek során ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
 • Karbantartási munkáknál kizárólag eredeti Image alternative tartozékokat használjon.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Ne használja tovább a terméket sérülések és/vagy működési zavar esetén.
 • Minden ápolási és karbantartási eljárás után ellenőrizze, hogy minden védőfelszerelés a helyén van­e, és maga a készülék hibátlanul működik­e.

Szállítás és tárolás

 • Az elektromos gépet ne szállítsa behelyezett szerszámmal.
 • Az elektromos gépet mindig kihúzott hálózati csatlakozóval tárolja.
 • A gépet száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb szállítást vagy raktározást követően ellenőrizze az elektromos gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A gép nem indul.
A hálózati áramellátás megszakadt.
 • Csatlakoztasson egy másik elektromos gépet és ellenőrizze a működést.
Hibás a hálózati kábel vagy a csatlakozódugó.
 • Ellenőriztesse elektromos szakemberrel az elektromos csatlakozókábelt és a dugót, szükség esetén cserélje ki azokat.
A szén elkopott.
 • Ellenőriztesse elektromos szakemberrel a gépet és szükség esetén cserélje ki a szénkeféket.
DCG 180-P
Áramkimaradás után az újraindítás­gátló aktív.
 • Először oldja a be-/kikapcsoló gomb reteszelését, majd ismét kapcsolja be.
A gép nem a teljes teljesítményen működik.
A hosszabbítókábel átmérője túl kicsi.
 • Használjon megfelelő keresztmetszetű hosszabbítókábelt.
ATC-funkció üzemzavara
 • Javíttassa meg a terméket a Hilti Szervizben.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative