Nyelv

PM 50MG‑22

Eredeti használati utasítás

A használati utasításra vonatkozó adatok

A használati utasításhoz

 • Figyelmeztetés! A termék használata előtt győződjön meg arról, hogy elolvasta és megértette a termékhez mellékelt használati utasítást, beleértve az utasításokat, a biztonsági és figyelmeztető jelzéseket, az ábrákat és a műszaki leírásokat. Ismerje meg az összes utasítást, biztonsági és figyelmeztető jelzést, ábrát, műszaki leírást, valamint az alkatrészeket és funkciókat. Ennek elmulasztása áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat. Őrizze meg a használati utasítást, beleértve az összes utasítást, biztonsági és figyelmeztető megjegyzést későbbi használatra.
 • A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
 • A mellékelt használati utasítás a nyomtatás időpontjában a technika aktuális állásának felel meg. A Hilti termékoldalán mindig megtalálja a legfrissebb verziót. Ehhez kövesse a jelen használati utasításban található linket vagy QR-kódot, melyet a Image alternative szimbólum jelölt.
 • A terméket csak ezzel a használati utasítással együtt adja tovább.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

Szimbólumok a használati utasításban

A jelen használati utasítás a következő szimbólumokat használja:
Image alternative Tartsa be a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe
Image alternative Hilti lítium‑ion akku
Image alternative Hilti töltőkészülék

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen használati utasítás elején található ábrákra vonatkoznak.
Image alternative Az ábrák számozása a fontos munkalépésekre vagy fontos részegységekre utal. A szövegben ezeket a munkalépéseket vagy részegységeket megfelelő számokkal emelik ki, pl. (3) .
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak.
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A terméken a következő szimbólumokat használhatjuk:
Image alternative A készülék NFC technológiás, iOS és Android platformokkal kompatibilis adatátvitelhez használható.
Image alternative Egyenáram
Image alternative A használt Hilti Li-ion akku típussorozata. Vegye figyelembe a Rendeltetésszerű használat fejezetben közölt adatokat.
Image alternative Inga reteszelve (ferde lézersugár)
Image alternative Inga kireteszelve (önszintezés aktív)

Címke a terméken

Lézerinformáció
Image alternative LÉZERSUGÁRZÁS! NE NÉZZEN A SUGÁRBA! 2. LÉZEROSZTÁLYBA TARTOZÓ TERMÉK!
Az IEC60825-1/EN60825-1:2014 szabvány szerint 2. lézerosztály, és megfelel a CFR 21 § 1040 szabványnak (Laser Notice 56).

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Többvonalas lézer
  PM 50MG-22
  Generáció
  01
  Sorozatszám

Megfelelőségi nyilatkozat

Image alternative
A gyártó kizárólagos felelőssége tudatában kijelenti, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő törvényeknek és szabványoknak.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Mérőeszköz általános biztonsági tudnivalói

Image alternative FIGYELMEZTETÉS! Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást. A mérőeszközök veszélyforrássá válhatnak szakszerűtlen kezelés esetén. A biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása a mérőeszköz sérüléséhez, illetve súlyos testi sérülésekhez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági utasítást és útmutatást a jövőbeni használathoz.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét, és gondoskodjon a megfelelő megvilágításról. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne használja a terméket olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.
 • Ügyeljen rá, hogy a termék használata során ne tartózkodjanak gyerekek vagy más személyek a közelben.
 • Csak a meghatározott alkalmazási korlátokon belül használja a terméket.
 • Tartsa be az Ön országában érvényben lévő balesetvédelmi előírásokat.
Elektromos biztonsági előírások
 • Tartsa távol a terméket az esőtől és a nedvesség hatásaitól. A behatoló folyadék rövidzárlatot, áramütést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • A termék ugyan nedvesség behatolása ellen védett, de mindig törölje szárazra, mielőtt a szállítótáskába teszi.
Személyi biztonsági előírások
 • Mindig figyelmesen dolgozzon, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan kezelje a mérőeszközt. Ne használja a mérőeszközt, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést. Az egyéni védőfelszerelés viselése csökkenti a sérülésveszélyt.
 • Ne hatástalanítsa a biztonsági berendezéseket és ne távolítsa el a tájékoztató és figyelmeztető feliratokat.
 • Kerülje el az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt a mérőeszközt az akkumulátorra csatlakoztatja, felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva.
 • A terméket és tartozékait jelen előírásoknak megfelelően használja, illetve úgy, ahogyan azt jelen különleges készüléktípushoz előírták. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. A termékek eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • Ne ringassa magát hiú biztonságtudatba és ne hagyja figyelmen kívül a készülékek biztonsági szabályait akkor sem, ha a mérőeszközt már többször használta és ezért ismeri azt. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
 • A mérőeszközt tilos orvosi műszerek közelében alkalmazni.
A mérőeszköz használata és kezelése
 • A terméket és tartozékok csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • A használaton kívüli mérőeszközöket olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják a terméket, akik nem ismerik azt, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. A mérőeszközök veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban a mérőeszközt. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják a mérőeszköz működését. Használat előtt javíttassa meg a készülék megrongálódott alkatrészeit. Sok olyan baleset történik, amelyet a mérőeszköz nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
 • A termék semmi esetre sem módosítható vagy manipulálható! Azok a módosítások, melyeket a Hilti nem engedélyez kifejezetten, korlátozhatják a felhasználónak a termék üzemeltetésére vonatkozó jogát.
 • Fontos mérések előtt, valamint ha a mérőeszközt leejtették vagy más mechanikai behatásnak tették ki, akkor ellenőrizni kell annak pontosságát.
 • A mérési elvből kifolyólag bizonyos környezeti feltételek ronthatják a mérési eredményeket. Ezek közé tartozik pl. az erős mágneses vagy elektromágneses mezőt kibocsájtó eszközök közelsége, a rezgés és a hőmérséklet-változás.
 • A gyorsan változó mérési feltételek meghamisíthatják a mérési eredményeket.
 • Amikor alacsony hőmérsékletű helyről egy melegebb hőmérsékletű helyre viszi a terméket – vagy fordítva –, akkor bekapcsolás előtt hagyja a terméket a környezet hőmérsékletéhez igazodni. A nagy hőmérséklet-különbségek hibás működéshez és hibás mérési eredményekhez vezethetnek.
 • Amikor adaptereket és tartozékokat használ, mindig győződjön meg arról, hogy a tartozékot megfelelően rögzítette.
 • Habár a mérőeszközt építkezéseken, nehéz munkakörülmények közötti használatra tervezték, a többi optikai és elektronikai termékhez (távcső, szemüveg, fényképezőgép) hasonlóan ezt is odafigyeléssel kell kezelni.
 • Tartsa be a megadott üzemi és tárolási hőmérsékletet.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók lézeres mérőeszközhöz

 • A termék szakszerűtlen nyitása esetén a 2. lézerosztályt meghaladó lézersugárzás léphet ki. A terméket csak Hilti Szervizben javíttassa.
 • Biztosítsa a mérési területet. Ügyeljen arra, hogy a termék felállításakor a lézersugár ne irányuljon más személyek vagy saját maga felé. A lézersugaraknak jóval a szemmagasság alatt vagy fölött kell haladniuk.
 • A pontatlan mérések elkerülése végett mindig tartsa tisztán a lézer kilépőnyílását.
 • Mérések/alkalmazás előtt, illetve az alkalmazás során többször is ellenőrizze a termék pontosságát.
 • Fényvisszaverő tárgyak, ill. felületek közelében, üvegtáblán vagy más tárgyon keresztül végzett mérések meghamisíthatják a mérés eredményét.
 • Egy megfelelő tartóra, állványra szerelje fel a terméket, vagy helyezze azt sík felületre.
 • A mérőléceket tilos magasfeszültségű vezetékek közelében használni.
 • Győződjön meg arról, hogy a készülék közelében nem használnak más lézeres mérőszerszámot, amely befolyásolná a készülékkel végzett mérést.
 • Ügyeljen arra, hogy a lézersugár ne hagyja el a megjelölt és ellenőrzött területet.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

 • Sérülésveszély a leeső szerszámok és/vagy tartozékok miatt. A munkavégzés megkezdése előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor és a tartozék biztonságosan rögzítve vannak-e.
 • A legnagyobb pontosság eléréséhez vetítse a vonalat egy függőleges, sík felületre. Eközben a terméket a síkhoz képest 90°-os szögbe állítsa be.

Elektromágneses összeférhetőség

Jóllehet a termék eleget tesz a vonatkozó irányelvek szigorú követelményeinek, a Hilti nem zárhatja ki teljesen, hogy a termék erős sugárzás zavaró hatására tévesen működjön. Ebben az esetben, illetve más bizonytalanság esetén, ellenőrző méréseket kell végezni. A Hilti ugyancsak nem tudja kizárni annak lehetőségét, hogy a készülék más készülékeknél (pl. repülőgépek navigációs berendezéseinél) zavart okozzon.

Lézerosztályozás 2. lézerosztályba tartozó termékekhez

A termék megfelel a 2. lézerosztálynak az IEC ⁄ EN 60825‑1:2014 és a CFR 21 § 1040 (FDA) szerint. Ezeket a termékeket további óvintézkedések nélkül lehet használni. Mindazonáltal gondosan ügyelni kell arra, hogy ne nézzen közvetlenül a fényforrásba. Közvetlen szemkontaktus esetén csukja be a szemét és mozdítsa el a fejét a sugárból. Ne irányítsa a lézersugarat emberekre.

Akkumulátoros készülékek gondos használata és kezelése

 • A Li-ion akkuk biztonságos kezelésére és használatára vegye figyelembe a következő biztonsági tudnivalókat. Ezek figyelmen kívül hagyása bőrirritációt, súlyos korrozív sérülést, kémiai égési sérülést, tüzet és/vagy robbanást okozhat.
 • Az akkut csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • A sérülések elkerülése és ez egészségre erősen ártalmas folyadékok kifolyásának megakadályozására odafigyeléssel használja az akkut!
 • Az akkuk semmi esetre sem módosíthatók vagy manipulálhatók!
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C (176 °F) fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, vagy egyéb más módon sérült. Rendszeresen ellenőrizze az akkukat sérülés szempontjából.
 • Soha ne használjon újrafelhasznált vagy javított akkukat.
 • Az akkut vagy akkumulátoros elektromos kéziszerszámot soha ne használja ütőszerszámként.
 • Az akkukat soha ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, magas hőmérsékletnek, szikraképződésnek vagy nyílt lángnak. Ezek robbanást okozhatnak.
 • Ne érintse ujjal, szerszámmal, ékszerrel vagy egyéb elektromosan vezető tárgyakkal az akkumulátor pólusait. Ez az akku sérülését okozhatja, valamint anyagi károkhoz és sérülésekhez vezethet.
 • Tartsa távol az akkumulátort esőtől, nedvességtől és folyadékoktól. A behatoló folyadék rövidzárlatot, áramütést, égési sérülést, tüzet és robbanást okozhat.
 • Csak az ehhez az akkumulátortípushoz tervezett töltőkészülékeket és elektromos kéziszerszámokat használja. Ehhez vegye figyelembe a megfelelő használati utasítás adatait.
 • Ne használjon és ne tárolja az akkut robbanásveszélyes környezetben.
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa az akkut egy látható, nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságra. Hagyja lehűlni az akkut. Amennyiben egy óra elteltével még mindig túl forró az akku érintésre, akkor meghibásodott. Forduljon a Hilti Szervizhez vagy olvassa el a „Tudnivalók a Hilti Li-ion akkuk biztonságával és alkalmazásával kapcsolatban” c. dokumentumot.
  Vegye figyelembe a lítium-ion akkuk szállítására, tárolására és alkalmazására vonatkozó speciális irányelveket.
  Olvassa el a Hilti Li-ion akkuk biztonságával és alkalmazásával kapcsolatos tudnivalókat, amelyeket a jelen használati utasítás végén található QR-kód beolvasásával érhet el.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Akku
 2. Akku állapotjelzője
 3. Akkukioldó gomb
 4. Figyelmeztető matrica
 5. Lézer kilépési ablaka
 6. Vevő üzemmód gomb
 7. Vonal üzemmód gomb
 8. Választókapcsoló be-/kikapcsoláshoz és az inga reteszelő/kireteszelő mechanizmusához
 9. Forgatógomb a finombeállításhoz

Rendeltetésszerű használat

A termék egy önszintező többvonalas lézer, amellyel egyetlen személy képes átvinni egy 90°-os szöget, elvégezni a vízszintes szintezést és a beállítási munkákat, valamint pontosan végrehajtani a függőzést.

A terméket kiváltképpen belső helyiségekben történő használatra tervezték, és nem alkalmazható forgólézerként. Kültéri alkalmazás esetén ügyelni kell arra, hogy a környezeti feltételek feleljenek meg a beltérieknek, vagy a Hilti lézervevő használata szükséges.
Lehetséges alkalmazások:
 • Válaszfalak elhelyezkedésének jelölése (derékszöggel és a függőleges szinten).

 • Derékszögek ellenőrzése és átvitele.

 • Berendezésrészek, épületgépészeti berendezések és egyéb szerkezeti elemek beigazítása három tengellyel.

 • Az aljzaton jelölt pontok átvitele a mennyezetre.

Image alternative
 • Ehhez a termékhez csak az ebben a táblázatban megadott B 22 sorozatú Hilti Nuron Li‑ion akkukat használja.

 • Ezekhez az akkumulátorokhoz csak a jelen táblázatban megadott típusú Hilti töltőkészülékeket használja.

Jellemzők

A termék három zöld, 360°-os lézersugárral, amelyek hatótávolsága 40 m (131 ft), és öt sugárkeresztezési ponttal rendelkezik (elöl, hátul, balra, jobbra és felül). A hatótávolság függ a környezet fényviszonyaitól.
Hátulról nézve a termék bal első oldalán egy lefelé néző referenciapont található. A hátoldal az az oldal, amelyhez az akku csatlakozik.
A lézervonalak külön (csak függőleges vagy csak vízszintes) és együtt is bekapcsolhatók. Ferde szögben való használathoz az önszintezés ingája blokkolásra kerül.

Szállítási terjedelem

Többvonalas lézer, koffer, használati utasítás, gyártói tanúsítvány.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group

Üzemi kijelzések

Állapot
Jelentés
A lézersugár 10 másodpercenként (inga nincs reteszelve), ill. 2 másodpercenként (inga reteszelve van) kétszer villan fel.
Az elemek majdnem lemerültek.
A lézersugár ötször villog, majd bekapcsolva marad.
A vevő üzemmód aktiválása és deaktiválása.
A lézersugár nagyon magas frekvenciával villog.
A készülék nem tudja elvégezni az önszintezést.
A lézersugár 5 másodpercenként villan fel.
Ferde vonal üzemmód; az inga reteszelve van, ezért a vonalak nincsenek szintezve.

Li-ion akku megjelenítése

A Hilti Nuron Li-ion akkuk megjelenítik a töltöttségi állapotot, a hibaüzeneteket és az akku állapotát.

A töltési állapot és hibaüzenetek megjelenítése

A következő kijelzések egyikének megjelenítéséhez nyomja meg röviden az akku kioldógombját.
FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély leeső akku miatt!
 • Behelyezett akku esetén a kioldógomb megnyomása után győződjön meg arról, hogy az akkumulátort előírásszerűen helyezte vissza a termékbe, és az bepattant a helyére.
A töltöttségi állapot és a lehetséges üzemzavarok folyamatosan megjelennek, amíg a csatlakoztatott termék be van kapcsolva.
Állapot
Jelentés
Négy (4) LED folyamatos zöld fénnyel világít
Töltöttségi állapot: 100% és 71% között
Három (3) LED folyamatos zöld fénnyel világít
Töltöttségi állapot: 70% és 51% között
Két (2) LED folyamatos zöld fénnyel világít
Töltöttségi állapot: 50% és 26% között
Egy (1) LED folyamatos zöld fénnyel világít
Töltöttségi állapot: 25% és 10% között
Egy (1) LED lassú zöld fénnyel villog
Töltöttségi állapot: < 10%
Egy (1) LED gyors zöld fénnyel villog
A Li-ion akku teljesen lemerült. Töltse fel az akkut.
Ha a LED az akkumulátor feltöltését követően is még mindig gyorsan villog, akkor forduljon a Hilti Szervizhez.
Egy (1) LED gyors sárga fénnyel villog
A Li-ion akku vagy az azzal összekapcsolt termék túlterhelt, túl hideg, túl forró vagy egyéb működési zavar áll fenn.
Hozza a terméket és az akkut az ajánlott munkahőmérsékletre és ügyeljen arra, hogy ne terhelje túl használat közben.
Ha az üzenet továbbra is fennáll, forduljon a Hilti Szervizhez.
Egy (1) LED sárga fénnyel világít
A Li-ion akku és az azzal összekötött termék nem kompatibilisek. Kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Egy (1) LED gyors piros fénnyel villog
A Li-ion akku zárolva van, és nem használható tovább. Kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

Az akku állapotkijelzései

Az akkumulátor állapotának lekérdezéséhez tartsa három másodpercnél hosszabb ideig lenyomva a kioldógombot. A rendszer nem ismeri fel az akkumulátor hibás működését olyan helytelen használat miatt, mint például a leejtés, átszúrás, külső hő okozta sérülés stb.
Állapot
Jelentés
Minden LED bekapcsolt állapotot jelző fénnyel világít, majd az egyik (1) LED folyamatosan zölden világít.
Az akku továbbra is használható.
Minden LED bekapcsolt állapotot jelző fénnyel világít, majd az egyik (1) LED sárga fénnyel villog.
Az akku állapotának lekérdezése nem zárható le. Ismételje meg a műveletet vagy forduljon a Hilti Szervizhez.
Minden LED bekapcsolt állapotot jelző fénnyel világít, majd az egyik (1) LED folyamatosan pirosan világít.
Ha a csatlakoztatott termék továbbra is használható, akkor a fennmaradó akkukapacitás 50% alatt van.
Ha egy csatlakoztatott termék nem használható tovább, akkor az akkut annak élettartama végén ki kell cserélni. Kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

Műszaki adatok

Termékinformációk

A vonalak és azok metszéspontjának hatótávolsága lézervevő nélkül
≤ 40 m
(≤ 131 ft ‑ 3 in)
A vonalak és azok metszéspontjának hatótávolsága lézervevővel
2 m … 65 m
(6 ft ‑ 7 in … 213 ft ‑ 3 in)
Önszintezési idő (tipikus)
3 s
Önszintezés tartománya (jellemző)
±4,25°
Pontosság
±3,0 mm / 10 m
(±0,12 in / 32 ft ‑ 10 in)
Vonalvastagság (jellemző)
5 m (16.4 in)
2,5 mm
(0,10 in)
10 m (32.8 in)
4,0 mm
(0,16 in)
Lézerosztály
2. osztály, látható, 510‑530 nm
Üzemidő (jellemző, minden vonal bekapcsolva)
B 22‑55
14 h értéknél 24 ℃
(14 h értéknél 75 ℉)
B 22‑85
24 h értéknél 24 ℃
(24 h értéknél 75 ℉)
Üzemidő (jellemző, csak vízszintes vagy függőleges vonalak bekapcsolva)
B 22‑55
22 h értéknél 24 ℃
(22 h értéknél 75 ℉)
B 22‑85
32 h értéknél 24 ℃
(32 h értéknél 75 ℉)
Automatikus kikapcsolás (aktiválva a következő szerint)
1 h
Védettség (nem vonatkozik a Nuron B 22 akkura)
IP 54
Állvány menete
BSW 5/8" | UNC1/4"
Sugárdivergencia
0,05 ... 0,08 mrad * 180°
Átlagos kimeneti teljesítmény (PAE = elérhető kibocsátott lézerteljesítmény)
< 2 mW
A 2. lézerosztály esetében az elérhető kibocsátott lézerteljesítmény határértéke: AEL class 2 = > 2 mW
Hullámhossz (λ)
510 nm … 530 nm
± 10 nm
Impulzusszélesség (tp)
< 80 µs
Impulzusfrekvencia (f)
< 12 kHz
A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg, akku nélkül
1,29 kg
Méretek (Hosszúság x szélesség x magasság)
140 mm x 128 mm x 180 mm
(5,5 in x 5,0 in x 7,1 in)
Üzemállapot-jelző
Lézersugarak, Nuron B 22 akku állapotjelző
Üzemi hőmérséklet
−10 ℃ … 40 ℃
(14 ℉ … 104 ℉)
Tárolási hőmérséklet
−25 ℃ … 63 ℃
(−13 ℉ … 145 ℉)

Akku

Akku üzemi feszültsége
21,6 V
Akku tömege
Lásd a „Rendeltetésszerű használat” fejezetet
Környezeti hőmérséklet működés közben
−17 ℃ … 60 ℃
(1 ℉ … 140 ℉)
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 40 ℃
(−4 ℉ … 104 ℉)
Akkuhőmérséklet a töltés kezdetekor
−10 ℃ … 45 ℃
(14 ℉ … 113 ℉)

A munkahely előkészítése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély a gép véletlenszerű üzembe helyezése miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy a vonatkozó termék ki van kapcsolva.
Vegye figyelembe a használati utasításban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Az akku töltése

 1. A töltés előtt olvassa el a töltőkészülék használati utasítását.
 2. Ügyeljen arra, hogy az akku és a töltőkészülék érintkezői tiszták és szárazak.
 3. Az akkut a megengedett töltőberendezésben töltse fel.

Az akku behelyezése

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély rövidzárlat vagy leeső akku miatt!
 • Az akku behelyezése előtt győződjön meg arról, hogy az akkuhoz és a termék érintkezőihez nem ér hozzá idegen tárgy.
 • Győződjön meg arról, hogy az akku mindig megfelelően rögzül.
 1. Az első üzembe helyezés előtt töltse fel teljesen az akkut.
 2. Tolja be az akkut a termékbe, amíg az hallhatóan be nem kattan.
 3. Ellenőrizze az akku biztos illeszkedését.

Az akku eltávolítása

 1. Nyomja meg az akku kioldógombját.
 2. Húzza ki az akkut a termékből.

Leesés elleni biztosítás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a leeső szerszám és/vagy tartozék miatt!
 • Csak az Ön termékéhez ajánlott Hilti szerszámtartó hevedert használja.
 • Minden használat előtt ellenőrizze a szerszámtartó heveder rögzítési pontjának sértetlenségét.
Vegye figyelembe a vonatkozó országos irányelveket a magasban végzett munkákhoz.
A termék leesés elleni biztosításaként kizárólag a Hilti #2293133 biztonsági leesésgátló és a Hilti #2261970 szerszámtartó heveder kombinációját használja.
 • Rögzítse a leesés elleni biztosítót a tartozékok szerelési nyílásaiba. Ellenőrizze az elem stabil rögzítését.
 • Rögzítse a szerszámtartó heveder egyik karabinerhorgát a biztonsági leesésgátlóra, a másik horgot pedig egy teherhordó szerkezetre. Ellenőrizze a karabinerhorog stabil rögzítést.
  Vegye figyelembe a Hilti biztonsági leesésgátló, valamint a Hilti szerszámtartó heveder használati utasítását.

Üzemeltetés

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! Ne irányítsa a lézersugarat emberekre.
 • Soha ne nézzen bele közvetlenül a lézer fényforrásába. Közvetlen szemkontaktus esetén csukja be a szemét és mozdítsa el a fejét a sugárból.
Vegye figyelembe a használati utasításban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Lézersugár bekapcsolása

 1. Állítsa a választókapcsolót Image alternative (be/reteszelve) helyzetbe.
  • A függőleges lézervonalak bekapcsolnak.
 2. Nyomja meg többször a vonal üzemmód gombot a kívánt üzemmód beállításáig.
  • A készülék ismét átvált az üzemmódok között a következő sorrend szerint: Függőleges vonalak, függőleges oldalvonal, vízszintes vonal, függőleges és vízszintes vonalak.

Két pont távolságának kiegyenlítése finombeállítással

 1. Helyezze a készüléket az alsó mérősugárral a referenciakereszt közepére a padlón.
 2. Fordítsa el a finombeállítás gombját, amíg a függőleges lézersugár fedésbe nem kerül a második, távoli referenciaponttal.

Lézersugár beállítása „Ferde vonal” funkcióhoz

 1. Állítsa a választókapcsolót Image alternative (be/reteszelve) helyzetbe.
 2. Nyomja meg többször a vonal üzemmód gombot a kívánt üzemmód beállításáig.
  A „Ferde vonal” funkcióban az inga reteszelt és a lézer nincs kiszintezve.
  A lézersugár (lézersugarak) 5 másodpercenként villog(nak).

A lézervevő üzemmód aktiválása vagy deaktiválása

A lézervevő hatótávolságát a lézeres teljesítmény típusonként eltérő aszimmetriája és az esetleges külső fényforrások korlátozhatják.
Az optimális hatótávolság elérése érdekében dolgozzon a vonallézer egyik erős oldaláról, és kerülje a közvetlen fényben történő munkavégzést. Erős oldalnak tekinthető a hátoldal, melyen az akku rögzítve van és az azzal szemközti elülső oldal.
 1. A vevő üzemmód aktiválásához nyomja meg a vevő üzemmód gombot. A lézersugár megerősítésként ötször villan.
 2. Nyomja meg ismételten a vevő üzemmód gombot a vevő üzemmód deaktiválásához.
  A készülék kikapcsolása deaktiválja a vevő üzemmódot.

A lézersugarak kikapcsolása

 1. Állítsa a választókapcsolót OFF helyzetbe.
  • A lézersugár kikapcsol és az inga reteszelődik.
 2. A lézersugár automatikusan kikapcsol, ha az akku lemerül.

Alkalmazási példák

Magasság átvitele

Image alternative

Térelválasztó szárazépítő profilok beállítása

Image alternative
Image alternative

A csővezetékeket függőlegesen helyezze el

Image alternative

Fűtőelemek beállítása

Image alternative

Ajtók és ablakkeretek beállítása

Image alternative

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély behelyezett akku esetén !
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt vegye ki az akkut!
A termék ápolása
 • Fújja le a port a lézersugár kilépőablakának üvegéről. Ne érintse ujjal az üveget.
 • Óvatosan távolítsa el a rátapadt szennyeződést.
 • Csak nedves törlőkendővel tisztítsa a burkolatot. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
 • A termék érintkezőinek tisztításához használjon tiszta, száraz törlőkendőt.
A Li‑ion akkuk ápolása
 • Soha ne használja az akkut eltömődött szellőzőnyílásokkal. Óvatosan tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat száraz, puha kefével.
 • Ne tegye ki az akkut szükségtelenül por és szennyeződés hatásának. Soha ne tegye ki az akkut nagy mennyiségű nedvességnek (pl. ne merítse vízbe és ne hagyja az esőn).
  Ha egy akku átnedvesedett, akkor azt sérült akkuként kezelje. Különítse el egy nem gyúlékony tartóba, és forduljon a Hilti Szervizhez.
 • Az akkut tartsa távol idegen olajtól és zsírtól. Ne hagyja, hogy az akkun felesleges por és szennyeződés gyűljön össze. Tisztítsa meg az akkut száraz, puha kefével vagy száraz, tiszta törlőkendővel. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
  Ne érjen hozzá az akkuk érintkezőihez, és ne távolítsa el az érintkezőkről a gyárilag felvitt zsírt.
 • Csak nedves törlőkendővel tisztítsa a burkolatot. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Haladéktalanul javíttassa meg a terméket egy Hilti Szervizben.
 • Ápolási és karbantartási munkák után állítson vissza minden védőfelszerelést, és ellenőrizze azok kifogástalan működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat használjon. A Hilti által engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group

Ellenőrzés

A merőleges talppontjának ellenőrzése

Image alternative
 1. Egy magas helyiségben (például egy 10 m magas lépcsőházban) rajzoljon egy jelet (egy keresztet) a padlóra.
 2. Helyezze a készüléket egy vízszintes, sima felületre.
 3. Kapcsolja be a készüléket és reteszelje ki az ingát.
 4. Helyezze a készüléket az alsó mérősugárral a kereszt padlón megjelölt közepére.
 5. Jelölje meg a lézervonalak felső metszéspontját a mennyezeten.
 6. Fordítsa el a készüléket 90°­kal.
  Az alsó piros mérősugárnak a kereszt középpontjában kell maradnia.
 7. Jelölje meg a lézervonalak felső metszéspontját a mennyezeten.
 8. Ismételje meg az előző folyamatot 180°­os és 270°­os elforgatással.
  A 4 megjelölt pontból képezzen kört a mennyezeten. Mérje meg a D körátmérőt mm-ben vagy collban, valamint az RH helyiségmagasságot m-ben vagy lábban.
Image alternative
 1. Számítsa ki az R értékét.
  • Az R értéknek 3 mm-nél kisebbnek kell lennie (ez 10 m esetén 3 mm-nek felel meg).
  • Az R értéknek 1/8”-nál kisebbnek kell lennie.

A lézersugár szintezésének ellenőrzése

Image alternative
 1. A falak közötti távolság legalább 10 m legyen.
 2. Helyezze a készüléket sima, vízszintes felületre, kb. 20 cm­re a faltól (A), és irányítsa a lézersugarak metszéspontját a falra (A).
 3. Jelölje meg kereszttel (1) a lézersugarak metszéspontját az (A) falon és egy másik kereszttel (2) a (B) falon.
 4. Helyezze a készüléket sima, vízszintes felületre, kb. 20 cm­re a faltól (B), és irányítsa a lézersugarak metszéspontját az (A) falon levő keresztre (1).
 5. Az állítható lábakkal állítsa be a lézersugarak metszéspontjának magasságát úgy, hogy a metszéspont a (B) falon levő jelöléssel (2) egybeessen. Ügyeljen a libella középpontos helyzetére.
 6. Jelölje meg ismét a falon (A) egy kereszttel (3) a lézervonalak metszéspontját.
 7. Mérje meg a D eltérést az (A) falon levő (1) és (3) keresztek között (RL = a helyiség hossza).
Image alternative
 1. Számítsa ki az R értékét.
  • Az R értéknek 3 mm-nél kisebbnek kell lennie.
  • Az R értéknek 1/8”-nál kisebbnek kell lennie.

A (vízszintes) merőlegesség ellenőrzése

 1. Helyezze a készüléket az alsó mérősugárral egy referenciakör közepére, amely egy helyiség közepén, a falaktól kb. 5 m távolságra található.
 2. Jelölje meg a 4 metszéspontot a négy falon.
 3. Fordítsa el a készüléket 90°-kal és ellenőrizze, hogy a metszéspont közepe az első referenciapontra (A) esik-e.
 4. Jelölje meg az összes új metszéspontot és mérje meg az egyes eltéréseket (R1, R2, R3, R4 [mm]).
Image alternative
 1. Számítsa ki az R eltérést (RL = helyiséghossz).
  • Az R értéknek 3 mm-nél vagy 1/8”-nál kisebbnek kell lennie.

A függőleges vonal ellenőrzése

Image alternative
 1. Pozicionálja a készüléket 2 m magasra (1. poz.).
 2. Kapcsolja be a készüléket.
 3. Helyezze el a T1 első céllemezt (függőleges) a készüléktől 2,5 m-re ugyanabban a magasságban (2 m) úgy, hogy a függőleges lézersugár eltalálja a céllemezt, majd jelölje meg ezt a pozíciót.
 4. Irányítsa a második iránybeállító céllemezt (T2) 2 méterrel az első iránybeállító céllemez alá úgy, hogy a függőleges lézersugár eltalálja a céllemezt, majd jelölje meg ezt a pozíciót.
 5. Végezze el a jelölést a 2. pozíció számára a tesztösszeállítás ellentétes oldalán (tükörképszerűen) a padlón levő lézervonalon a készüléktől 5 m távolságra.
 6. Állítsa a készüléket a padlón éppen megjelölt pozícióra (2. poz.).
 7. Irányítsa úgy a lézersugarat, hogy az a T1 céllemezt az azon megjelölt pozícióban találja el.
 8. Jelölje meg az új pozíciót a T2 céllemezen.
 9. Olvassa le a T2 céllemez két jelölése közötti D távolságot.
  Ha a D különbség 3 mm-nél nagyobb, akkor a készüléket Hilti Központban be kell állíttatni.

Hilti méréstechnikai szerviz

A Hilti méréstechnikai szerviz elvégzi a készülék ellenőrzését, eltérés esetén visszaállítja az értékeket, majd ismét bevizsgálja, hogy a mérőszerszám megfelel-e a specifikációnak. Azt, hogy a készülék a vizsgálat időpontjában megfelel-e a specifikációnak, a szerviz írásban igazolja a szerviztanúsítvánnyal. A következőket javasoljuk:
 • A használatnak megfelelően kiválasztható egy megfelelő ellenőrzési időköz.
 • A készülék rendkívüli igénybevétele után, fontosabb munkák előtt, de legalább évente egyszer ellenőriztesse a készüléket a Hilti méréstechnikai szervizzel.
A Hilti méréstechnikai szerviz általi bevizsgálás nem mentesíti a felhasználót a mérőszerszám használat előtti és utáni ellenőrzése alól.

Szállítás és tárolás

Az akkumulátoros kéziszerszámok és az akkumulátorok szállítása
  VIGYÁZAT
  Nem szándékos indítás szállításkor !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül szállítsa.
 • Vegye ki az akkukat.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve. A szállítás során az akkukat a túl nagy ütődéstől és rezgéstől védeni kell, minden vezetőképes anyagtól és a többi akkumulátortól el kell választani, hogy más akkumulátorpólussal ne kerülhessenek érintkezésbe, és ne okozhassanak rövidzárlatot. Vegye figyelembe az akkukra vonatkozó helyi szállítási előírásokat.
 • Az akkukat tilos postával küldeni. Forduljon szállítmányozóhoz, ha sértetlen akkukat szeretne küldeni.
 • Minden használat előtt, illetve hosszabb szállítás előtt és után ellenőrizze az akkumulátor és a termék sértetlenségét.
Az akkumulátoros kéziszerszámok és az akkumulátorok tárolása
  FIGYELMEZTETÉS
  Véletlen károsodás hibás vagy kifolyó akkuk miatt. !
 • A terméket mindig behelyezett akku nélkül tárolja.
 • A terméket és az akkukat száraz, hűvös helyen tárolja. Vegye figyelembe a műszaki adatok alatt megadott hőmérsékleti határértékeket.
 • Az akkukat ne a töltőkészüléken tárolja. A töltési folyamatot követően az akkumulátort mindig vegye le a töltőkészülékről.
 • Soha ne tárolja az akkut tűző napon, hőforráson vagy üveglap mögött.
 • A terméket és az akkut úgy tárolja, hogy azokhoz gyermekek, valamint illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
 • Minden használat előtt, illetve hosszabb idejű tárolás előtt és után ellenőrizze az akkumulátor és a termék sértetlenségét.

Hibakeresés

Zavar esetén vegye figyelembe az akku állapotjelzőjét. Lásd: Li-ion akku megjelenítése .
A táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud elhárítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
Az akku LED-jei nem jeleznek ki semmit
Az akku meghibásodott.
 • Forduljon a Hilti Szervizhez.
Az akku a megszokottnál gyorsabban merül le.
Nagyon alacsony környezeti hőmérséklet.
 • Hagyja az akkut lassan szobahőmérsékletre felmelegedni.
Az akku nem rögzül hallható kattanással.
Az akku retesze elszennyeződött.
 • Tisztítsa meg a reteszét, majd helyezze vissza az akkut.
Erős hőfejlődés a termékben vagy az akkuban.
Elektromos hiba
 • Kapcsolja ki azonnal a terméket, vegye ki az akkut, figyelje meg, hagyja lehűlni, majd lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.

Ártalmatlanítás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély a szakszerűtlen ártalmatlanítás miatt! Egészségkárosodás veszélye a kilépő gázok és folyadékok miatt.
 • Sérült akkut ne küldjön csomagküldő szolgálattal!
 • A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe.
 • Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz.
Image alternative A Hilti termékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

Gyártói garancia

 • A jótállás feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon a helyi Hilti partneréhez.

FCC-Tudnivalók (csak az USA esetén) / IC-Tudnivalók (csak Kanada esetén)

Ez a készülék a tesztek során betartotta a 15. fejezetben, a B osztályú digitális készülékekre megadott FCC-rendelkezések határértékeit. Ezek a határértékek a lakóterületen történő alkalmazáskor elegendő védelmet nyújtanak a zavaró sugárzással szemben. Az ilyen jellegű készülékek nagyfrekvenciát hoznak létre és használnak, és azt ki is sugározhatják. Ezért, ha nem az útmutatásnak megfelelően alkalmazzák és üzemeltetik őket, zavarhatják a rádióvételt.
Azonban nem garantálható, hogy bizonyos alkalmazásoknál mégsem lépnek fel zavarok. Amennyiben ez a készülék zavarja a rádió- vagy televízióvételt, ami a készülék ki- és bekapcsolásával állapítható meg, a felhasználó a zavart a következő intézkedésekkel köteles elhárítani:
 • Állítsa be újra, vagy helyezze át a vevőantennát.
 • Növelje meg a távolságot a készülék és a vevő között.
 • Csatlakoztassa a készüléket olyan áramkörre, ami a vevőétől független.
 • Kérjen segítséget kereskedőjétől vagy egy tapasztalt rádió- és televíziótechnikustól.
Ez a folyamat megfelel az FCC‑rendelkezés 15. paragrafusának és az ISED RSS-210 részének.
Az üzembe helyezésre a következő két feltétel vonatkozik:
 • Ez a készülék nem hozhat létre káros sugárzást.
 • A készüléknek el kell viselnie minden sugárzást, beleértve azokat is, amelyek nem kívánt műveleteket okoznak.
Azok a módosítások, melyeket a Hilti nem engedélyez kifejezetten, korlátozhatják a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

További információk

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)
Image alternative
Ez a táblázat a kínai piacra vonatkozik.
Image alternative
Ez a táblázat a tajvani piacra vonatkozik.

Hilti Li‑ion akkuk

Biztonsági és használati utasításokEbben a dokumentumban az akku alatt újratölthető Hilti Li-ion akkukat értünk, amelyekben több Li-ion cella van összezárva. Hilti elektromos kéziszerszámokhoz készültek, és csak ezekkel használhatók. Csak eredeti Hilti akkut használjon!
LeírásHilti akkuk cellakezelő és cellavédő rendszerekkel vannak felszerelve.
Az akkuk lítium-ion töltéstároló anyagot tartalmazó cellákból épülnek fel, amelyek nagyon specifikus energiasűrűséget tesznek lehetővé. Li-ion celláknál csak nagyon kis mértékben érvényesül a memóriaeffektus, azonban igen érzékenyek az erőszakos behatásokra, mélykisülésre vagy a magas hőmérsékletre.
A Hilti akkukhoz engedélyezett termékek a Hilti Store -ban vagy a következő weboldalon találhatók: www.hilti.group
Biztonság
 • A Li-ion akkuk biztonságos kezelésére és használatára vegye figyelembe a következő biztonsági tudnivalókat. Ezek figyelmen kívül hagyása bőrirritációt, súlyos korrozív sérülést, kémiai égési sérülést, tüzet és/vagy robbanást okozhat.
 • A sérülések elkerülése és ez egészségre erősen ártalmas folyadékok kifolyásának megakadályozására odafigyeléssel használja az akkut!
 • Az akkuk semmi esetre sem módosíthatók vagy manipulálhatók!
 • Az akkut tilos szétszedni, összepréselni, 80 °C fölé hevíteni vagy elégetni.
 • Ne használjon vagy töltsön olyan akkut, amelyet ütés ért, vagy egyéb más módon sérült. Rendszeresen ellenőrizze az akkukat sérülés szempontjából.
 • Soha ne használjon újrafelhasznált vagy javított akkukat.
 • Az akkut vagy akkumulátoros elektromos kéziszerszámot soha ne használja ütőszerszámként.
 • Az akkukat soha ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, magas hőmérsékletnek, szikraképződésnek vagy nyílt lángnak. Ezek robbanást okozhatnak.
 • Ne érintse ujjal, szerszámmal, ékszerrel vagy egyéb elektromosan vezető tárgyakkal az akkumulátor pólusait. Ez az akku sérülését okozhatja, valamint anyagi károkhoz és sérülésekhez vezethet.
 • Tartsa távol az akkumulátort esőtől, nedvességtől és folyadékoktól. A behatoló folyadék rövidzárlatot, áramütést, égési sérülést, tüzet és robbanást okozhat.
 • Csak az ehhez az akkumulátortípushoz tervezett töltőkészülékeket és elektromos kéziszerszámokat használja. Ehhez vegye figyelembe a megfelelő használati utasítás adatait.
 • Ne használjon és ne tárolja az akkut robbanásveszélyes környezetben.
 • Ha érintésre túl forró az akku, akkor lehet, hogy meghibásodott. Állítsa az akkut egy látható, nem gyúlékony helyre, éghető anyagoktól elegendő távolságra. Hagyja lehűlni az akkut. Amennyiben egy óra elteltével még mindig túl forró az akku érintésre, akkor meghibásodott. Járjon el az Intézkedések akkumulátortűz esetén c. fejezet utasításai szerint.
Tennivalók sérült akkuk esetén
 • Mindig a Hilti Szervizzel lépjen kapcsolatba, ha az akkumulátor sérült.
 • Ne használjon akkut, ha folyadék szivárog belőle.
 • Kilépő folyadék esetén kerülje a közvetlen érintkezést a bőrrel és a szemmel. Mindig viseljen védőkesztyűt és védőszemüveget az akkufolyadék kezelése során.
 • A kifolyt akkumulátorfolyadék eltávolításához használjon ehhez engedélyezett tisztítószert. Vegye figyelembe az akkumulátorfolyadékra vonatkozó helyi ártalmatlanítási előírásokat.
 • A sérült akkut helyezze nem éghető tartályba, fedje el száraz homokkal, mészkőporral (CaCO3) vagy szilikáttal (vermikulit). Ezután a fedelet zárja le légmentesen, és a tartályt tartsa távol éghető gázoktól, folyadékoktól és tárgyaktól.
 • A tartályt Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz. Vegye figyelembe a sérült akkukra vonatkozó helyi szállítási előírásokat!
Teendők működésképtelen akku esetén
 • Figyelje az akkuk normálistól eltérő működését, a hibás töltést vagy a szokatlanul hosszú töltési időt, az érezhető teljesítménycsökkenést, szokatlan LED működést és a kilépő folyadékokat. Ezek mind belső problémára utalnak.
 • Ha belső akkuproblémára gyanakszik, lépjen kapcsolatba a Hilti Szervizzel.
 • Ha az akku már nem működik, folyadék szivárog belőle, vagy már nem tölthető, akkor az akkut ártalmatlanítani kell. Lásd a Karbantartás és ártalmatlanítás c. fejezetet.
Intézkedések akkumulátortűz esetén
  FIGYELMEZTETÉS
  Akkumulátorégés miatti veszély! Az égő akkumulátor veszélyes és robbanásveszélyes folyadékokat és gőzöket bocsát ki, ami korróziós sérülést, égési sérülést és robbanást okozhat.
 • Akkumulátortűz oltásakor viseljen személyi védőfelszerelést.
 • Gondoskodjon a megfelelő szellőztetésről, hogy a veszélyes és robbanásveszélyes gőzök elillanhassanak.
 • Intenzív füstképződés esetén azonnal hagyja el a helyiséget.
 • A légutak irritációja esetén keressen fel orvost.
 • Mielőtt megpróbálkozna az oltással, hívja fel a tűzoltóságot.
 • Az akkumulátortüzet csak vízzel oltsa a lehető legnagyobb távolságból. A porral oltók és oltókendők Li-ion akkuk esetén hatástalanok. A környezeti tüzek normál oltóanyaggal leküzdhetők.
 • Ne kíséreljen meg nagy mennyiségű égő akkut mozgatni. A nem érintett anyagokat távolítsa el az akku közvetlen környezetéből, és így szigetelje el az érintett akkukat.
Nem lehűlt, füstölgő vagy égő akku esetében:
 • Tegye lapátra, és dobja egy vízzel teli vödörbe. A hűtő hatás megakadályozza a tűz átterjedését azokra a cellákra, amelyek hőmérséklete még nem érte el a gyulladást eredményező kritikus hőmérsékletet.
 • Hagyja az akkumulátort legalább 24 órára a vödörben, míg az teljesen le nem hűl.
 • Lásd a Tennivalók sérült akkuk esetén c. fejezetet.
Szállításra és tárolásra vonatkozó adatok
 • Környezeti hőmérséklet: -17 °C és +60 °C / 1 °F és 140 °F között.
 • Tárolási hőmérséklet: -20 °C és +40 °C / -4 °F és 104 °F között.
 • Az akkukat ne a töltőkészüléken tárolja. A töltési folyamatot követően az akkumulátort mindig vegye le a töltőkészülékről.
 • Az akkukat lehetőleg hűvös és száraz helyen tárolja. A hűvös helyen történő tárolás növeli az akkumulátor üzemidejét. Soha ne tárolja az akkumulátort tűző napon, fűtőtesten és üveglap mögött.
 • Az akkukat tilos postával küldeni. Forduljon szállítmányozóhoz, ha sértetlen akkukat szeretne küldeni.
 • Az akkukat soha ne szállítsa ömlesztve. A szállítás során az akkukat a túl nagy ütődéstől és rezgéstől védeni kell, minden vezetőképes anyagtól és a többi akkumulátortól el kell választani, hogy más akkumulátorpólussal ne kerülhessenek érintkezésbe, és ne okozhassanak rövidzárlatot. Vegye figyelembe az akkukra vonatkozó helyi szállítási előírásokat.
Karbantartás és ártalmatlanítás
 • Az akkut tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. Kerülje a por és szennyeződés szükségtelen lerakódását az akkumulátorra. Tisztítsa meg az akkut száraz, puha ecsettel vagy tiszta, száraz törlőkendővel.
 • Soha ne üzemeltesse az akkumulátort eldugult szellőzőnyílásokkal. Óvatosan tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat száraz, puha kefével.
 • Idegen tárgyakkal ne nyúljon az akkumulátor belső részeihez.
 • Ne hagyja, hogy nedvesség kerüljön az akkuba. Ha nedvesség hatolt az akkuba, akkor kezelje sérült akkuként, és szigetelje el nem éghető tartályban.
 • Lásd a Tennivalók sérült akkuk esetén c. fejezetet.
 • Szakszerűtlen ártalmatlanítás esetén a kilépő gázok és folyadékok miatt egészségkárosító hatás jöhet létre. Az akkut Hilti Store -ban ártalmatlanítsa, vagy forduljon az illetékes hulladéklerakóhoz. Vegye figyelembe a sérült akkukra vonatkozó helyi szállítási előírásokat!
 • Az akkukat ne dobja a háztartási szemétbe.
 • Az akkukat úgy ártalmatlanítsa, hogy azok ne kerülhessenek gyermekek kezébe. A csatlakozókat nem vezető anyaggal fedje le a rövidzárlat elkerülése érdekében.