Nyelv

WSC 85

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok

A terméken a következő szimbólumokat használhatjuk:
Image alternative Névleges üresjárati fordulatszám
Image alternative Váltóáram
Image alternative Fordulatszám percenként
Image alternative Fordulatszám percenként
Image alternative Átmérő
Image alternative Vezeték nélküli adatátvitel
Image alternative II. érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés)

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Típus:
  WSC 85
  Generáció:
  01
  Sorozatszám:

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást, illusztrált anyagot és műszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékeltek. Az alábbi biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a csatlakozókábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekert csatlakozókábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítókábelt használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesethez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
 • Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszámot hosszú ideje használja, és ezáltal jól ismeri. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki a kivehető akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A markolatot és fogófelületeket tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos üzemeltetését és ellenőrzését az előre nem látható helyzetekben.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Biztonsági tudnivalók minden fűrészhez

Fűrészelési eljárás
 • Image alternative VESZÉLY: A keze ne kerüljön a fűrész és a fűrészlap közelébe. A másik kezével fogja meg a kiegészítő fogantyút vagy a motorházat. Ha mindkét kezével a körfűrészt fogja, akkor a fűrészlap nem sértheti meg a kezeit.
 • Ne nyúljon a munkadarab alá. A munkadarab alatt a védőfedél nem véd a fűrészlaptól.
 • Igazítsa hozzá a vágásmélységet a munkadarab vastagságához. A munkadarab alatt kisebb rész maradjon, mint amennyi egy teljes fűrészfog magassága.
 • A fűrészelendő munkadarabot soha ne tartsa a kezében, illetve ne helyezze a lábára / térdére. Rögzítse a munkadarabot stabil tartóra. Fontos a munkadarab megfelelő rögzítése, ugyanis ezzel csökkenthető annak a veszélye, hogy a gép hozzáérjen a testéhez, a fűrészlap beszoruljon, vagy a kezelő elveszítse az uralmát a gép fölött.
 • Az elektromos szerszámot csak a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során fennáll a veszély, hogy a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket vagy a saját elektromos csatlakozókábelét találhatja el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülnek, ami elektromos áramütéshez vezet.
 • Hosszanti vágás során használjon mindig ütközőt vagy egyenes élvezetőt. Ez javítja a vágás pontosságát, és csökkenti a fűrészlap beragadásának lehetőségét.
 • Mindig megfelelő méretű és megfelelő (pl. csillag formájú vagy kör alakú) befogó furattal rendelkező fűrészlapot használjon. Azok a fűrészlapok, amelyek nem illeszkednek a fűrész részegységeihez, egyenetlenül futnak, és a gép fölötti uralom elvesztését okozzák.
 • Soha ne használjon sérült vagy rossz fűrészlap-alátétlemezt, illetve ‑csavart. A fűrészlap‑alátétlemezek és ‑csavarok kifejezetten ehhez a fűrészhez készültek az ideális teljesítmény és üzembiztonság elérése érdekében.
Visszacsapódás - okok és a megfelelő figyelmeztetések
 • A gép visszacsapódása egy beakadó, beszoruló vagy rosszul beállított fűrészlap következtében fellépő hirtelen reakció, aminek az a következménye, hogy az elszabadult fűrész megemelkedik, kiugrik a munkadarabból és a gépkezelő irányába csapódik;
 • ha a fűrészlap megakad vagy beszorul az automatikusan záródó fűrésznyílásban, akkor a lap blokkolódik, és a motorerő visszacsapja a fűrészt a gépkezelő irányába;
 • ha a fűrészlap elfordul a vágatban vagy rosszul van beállítva, akkor a fűrészlap hátsó szélén lévő fűrészfogak beakadnak a munkadarab felületébe, ezáltal a fűrészlap kiugrik a fűrésznyílásból és a fűrész visszacsapódik a gépkezelő irányába.
A visszacsapódás a fűrész helytelen vagy hibás használatának következménye. Megfelelő óvintézkedésekkel, amelyekről a későbbiekben olvashat, a gép visszacsapódása megakadályozható.
 • Két kézzel fogja a fűrészt, és tartsa a karját úgy, hogy ellen tudjon tartani a visszacsapódásból eredő erőknek. Mindig oldalra tartsa a fűrészlapot, soha ne hozza a fűrészlapot egy vonalba a testével. Visszacsapódás közben a körfűrész hátracsapódhat, azonban a gép kezelője uralhatja a visszacsapódásból eredő erőt, ha megtette az ehhez szükséges óvintézkedéseket.
 • Ha a fűrésztárcsa beszorul, vagy Ön megszakítja a munkát, akkor kapcsolja ki a gépet, és tartsa nyugodtan a munkadarabban addig, amíg a fűrésztárcsa leáll. Soha ne próbálja meg kivenni a fűrészt a munkadarabból, vagy hátrafelé húzni a fűrészt addig, míg a fűrészlap mozog, egyébként a gép visszacsapódhat. Állapítsa meg és szüntesse meg a fűrészlap beszorulásának okát.
 • Ha újra el akarja indítani a munkadarabba beszorult fűrészt, akkor központozza a fűrésznyílásban a fűrészlapot, és ellenőrizze, nem akadtak-e meg a fűrészfogak a munkadarabban. Ha a fűrészlap beszorult, akkor az újraindítás során kiugorhat a munkadarabból, vagy visszacsapódást okozhat.
 • A nagyobb lemezeket támassza alá, hogy csökkenthető legyen a beszorult fűrészlap visszacsapódásának kockázata. A nagyobb lemezek meghajolhatnak a saját súlyuk alatt. A lemezeket mindkét oldalon alá kell támasztani, mind a fűrésznyílás közelében, mind az élnél.
 • Soha ne használjon tompa vagy sérült fűrészlapot. Tompa vagy rosszul beállított fogazattal rendelkező fűrészlapok a szűkebb fűrészelési nyílás következtében nagyobb súrlódást hozhatnak létre és a fűrészlap beszorulását okozhatják, illetve visszacsapódhatnak.
 • A fűrészelés előtt húzza meg a vágásmélység- és a metszésszög-beállítást. Ha fűrészelés közben megváltoznak a beállítások, akkor a fűrészlap beszorulhat és visszacsapódhat.
 • Legyen különösen óvatos, ha meglévő falakon vagy egyéb más, be nem látható területen végez fűrészelést. Fűrészelés közben a bemerülő fűrészlap rejtett objektumokba akadhat és visszacsapódást okozhat.
Az alsó védőfedél működése
 • Minden használat előtt ellenőrizze, hogy kifogástalanul zárul-e az alsó védőfedél. Ne használja a fűrészt, ha az alsó védőfedél nem mozog szabadon és nem zárul be azonnal. Soha ne szorítsa be vagy kösse be az alsó védőfedelet, ha az nyitva van. Ha a fűrész véletlenül leesik a földre, akkor az alsó védőfedél elhajolhat. A visszahúzó karral nyissa ki a védőfedelet és győződjön meg róla, hogy a fedél szabadon mozog, és egyik metszőszögnél és vágási mélységnél sem ér hozzá sem a fűrészlaphoz, sem a többi részhez.
 • Ellenőrizze az alsó védőfedél rugóinak működését. Ha az alsó védőfedél és a rugók nem működnek kifogástalanul, akkor használat előtt végeztesse el a fűrész karbantartását. A sérült alkatrészek, ragacsos lerakódások vagy a felgyülemlett forgács akadályozzák a védőfedél működését.
 • Csak speciális vágások, pl. ún. „merülővágások és szögvágások” elvégzése esetén nyissa ki manuálisan az alsó védőfedelet. Nyissa ki az alsó védőfedelet a visszahúzó karral, és engedje el a kart, amint a fűrészlap bemerült a munkadarabba. Az alsó védőfedélnek minden fűrészelési mód közben automatikusan kell működnie.
 • Ne tegye le a fűrészt a munkapadra vagy a padlóra úgy, hogy az alsó védőfedél nem takarja a fűrészlapot. A védelem nélküli fűrészlap utánfutáskor a vágási iránnyal szemben mozgatja a gépet, és elfűrészeli, ami az útjába kerül. Vegye figyelembe a gép utánfutási idejét.
A védőfedél funkciója
 • Minden használat előtt ellenőrizze, hogy kifogástalanul záródik-e a védőfedél. Ne használja a fűrészt, ha a védőfedél nem mozog szabadon és nem záródik be azonnal. Soha ne szorítsa be vagy kösse be a védőfedelet; ezáltal a fűrészlap védtelenné válna. Ha a fűrész véletlenül leesik a földre, akkor a védőfedél elhajolhat. Győződjön meg róla, hogy a fedél szabadon mozog, és egyik metszőszögnél és vágási mélységnél sem ér hozzá sem a fűrészlaphoz, sem a többi részhez.
 • Ellenőrizze a védőfedél rugóinak állapotát és működését. Ha a védőfedél és a rugók nem működnek kifogástalanul, akkor használat előtt végeztesse el a fűrész karbantartását. A sérült alkatrészek, ragacsos lerakódások vagy a felgyülemlett forgács akadályozzák a védőfedél működését.
 • Derékszögű „merülővágás” esetén biztosítsa a fűrész alaplapját oldalsó elcsúszás ellen. Az oldalsó elcsúszás a fűrészlap beszorulásához, és így visszacsapódáshoz vezethet.
 • Ne tegye le a fűrészt a munkapadra vagy a padlóra úgy, hogy a védőfedél nem takarja a fűrészlapot. A védelem nélküli fűrészlap utánfutáskor a vágási iránnyal szemben mozgatja a gépet, és elfűrészeli, ami az útjába kerül. Vegye figyelembe a gép utánfutási idejét.
A horonytámasz funkciója
 • Használja az alkalmazott fűrészlaphoz illő horonytámaszt. Annak érdekében, hogy a horonytámasz hatásos legyen, a fűrészlap lapvastagságának vékonyabbnak, a fogak szélességének pedig nagyobbnak kell lennie a horonytámasz vastagságánál.
 • Szabályozza be a horonytámaszt az ebben a használati utasításban leírtaknak megfelelően. A helytelen vastagság, pozíció és beigazítás azt okozhatják, hogy a horonytámasz nem akadályozza meg hatékonyan a visszacsapódást.
 • A horonytámaszt használja mindig, kivéve a merülővágásoknál. Merülővágás után szerelje újra a horonytámaszt. Merülővágás során a horonytámasz zavar és visszacsapódást okozhat.
 • Annak érdekében, hogy a horonytámasz hatásos legyen, annak a vágási nyílásban kell lennie. Rövid vágásoknál a horonytámasz nem tudja hatékonyan megakadályozni a visszacsapódást.
 • Ne üzemeltesse a fűrészt elhajlott horonytámasszal. A legkisebb üzemzavar is lelassíthatja a védőfedél záródását.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Forgácskidobó
 2. Be-/kikapcsoló gomb
 3. Szögmutató skála
 4. Rögzítőcsavar a szög beállításához
 5. Rögzítőcsavar párhuzamos ütközőhöz
 6. Előrajzolat-mutató
 7. Vágásmélység-skála
 8. Lengő védőfedél
 9. Párhuzamos ütköző
 10. Hasítóék
 11. Hasítóék rögzítőcsavarjai
 12. Bekapcsolásgátló
 13. Elszívóadapter
 14. Rögzítőcsavar párhuzamos ütközőhöz
 15. Vágásmélység-reteszelés
 16. Alaplemez
 17. Orsórögzítés nyomógombja
 18. Szellőzőnyílások
 19. Imbuszkulcs
 20. Pótfogantyú
 21. Vágásmélység beállítókarja

Rendeltetésszerű használat

Az itt ismertetett termék egy kézzel vezetett körfűrész. Fa vagy fához hasonló anyagok, műanyag, gipszkarton, gipszkartonlapok és többnemű kompozit anyagok vágási munkálataira használható max. 85 mm (3,35 in) vágásmélységig.

A kézi körfűrész a porelszívó, ill. portalanító csatlakoztatására levehető csatlakozócsonkkal rendelkezik, amely az általánosan elterjedt porszívótömlőkhöz illeszkedik. A porelszívó tömlő fűrészhez való csatlakoztatásához szükség lehet egy megfelelő adapterre.

Lehetséges hibás használat

Tilos olyan fűrészlapokat használni, amelyek nem felelnek meg a műszaki adatoknál megadottaknak, továbbá tilos daraboló- és csiszolótárcsákat, valamint erősen ötvözött gyorsacélból (HSS-acél) készült fűrészlapokat használni. A géppel tilos fémeket fűrészelni.

Szállítási terjedelem

Körfűrész, használati utasítás.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti központban és az alábbi címen: www.hilti.group

Műszaki adatok

Műszaki adatok

A gép névleges feszültségét, névleges áramfelvételét, frekvenciáját, valamint névleges teljesítményfelvételét az adott országra vonatkozó típustáblán találja.
Generátorral vagy transzformátorral való működtetés esetén annak leadott teljesítménye legyen legalább a duplája a gép típustábláján megadott névleges teljesítményfelvételi értékeknek. A transzformátor vagy a generátor üzemi feszültsége mindig essen a készülék névleges feszültségfelvételi értékeinek +5%-os és -15%-os határa közé.

WSC 85
Leadott teljesítmény
1 260 W
Üresjárati fordulatszám
4 500 ford./perc
Fordulatszám terheléssel
3 100 ford./perc
Üresjárati vágássebesség
54 m/s
Vágássebesség terhelés közben
37,3 m/s
0°-os vágásmélység
0 mm … 85 mm
45°-os vágásmélység
0 mm … 60 mm
60°-os vágásmélység
0 mm … 43 mm
Fűrészlap átmérője
207 mm … 230 mm
Fűrészlapbefogó furat
30 mm
A hasítóék vastagsága (standard)
2 mm
A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
7,8 kg
Érintésvédelmi osztály
II

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 62841 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére.
A megadott adatok az elektromos szerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: Elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajértékek

WSC 85
Kibocsátási hangnyomásszint (LpA)
94 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság KpA
3 dB(A)
Hangteljesítményszint (LWA)
105 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság KWA
3 dB(A)
Vibrációs értékek

WSC 85
Triaxiális rezgésgyorsulási érték fa fűrészelése esetén (ah)
≈ 2,3 m/s²
Bizonytalanság (K)
0,5 m/s²

A munkahely előkészítése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A termék véletlen elindítása.
 • A gép beállítása vagy az alkatrészek cseréje előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Fűrészlap behelyezése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A nem megfelelő vagy rosszul behelyezett fűrészlapok a fűrész sérülését okozhatják.
 • Csak ehhez a fűrészhez alkalmas fűrészlapokat használjon. Ügyeljen a fűrészlap forgásirányára, amit a nyilak mutatnak.
 • Csak olyan fűrészlapot használjon, amelynek a megengedett fordulatszáma legalább akkora, mint a terméken megadott maximális fordulatszám.
Image alternative
 1. Helyezze le a készüléket az állóbordákra.
 2. A fűrészorsó blokkolásához egyik kezével tartsa lenyomva az orsóreteszelés nyomógombját.
 3. Helyezze a szorítókarimát az orsóra.
 4. Húzza meg a csavart.
 5. Ellenőrizze a szorítókarima előírásszerű helyzetét.
  A hasítóék vastagsága kisebb kell, hogy legyen a fűrészlap vágásszélességénél és legalább akkorának kell lennie, mint az alap fűrészlap vastagsága. Az „A” távolság legyen kisebb, mint 5 mm (0,2 in).

Vágásmélység beállítása

Tiszta vágási élhez a vágásmélység az anyagvastagság plusz 2 mm értéknek feleljen meg.
Image alternative
 1. Oldja ki a reteszelést.
 2. A vágásmélység beállítókarjával állítsa be a vágásmélységet.
  • A vágásmélység a vágásmélység-skálán látható.
 3. Rögzítse a reteszelést.

Vágószög beállítása

Image alternative
 1. Oldja ki a vágószög-beállítás rögzítőcsavarját.
 2. A kívánt vágásszögig fordítsa el a talplemezt.
  • A vágásszög a szögmutató skálán látható.
 3. Húzza meg a rögzítőcsavart.

Vágásszélesség beállítása

Image alternative
 1. Oldja ki a rögzítőcsavart.
 2. Tolja a párhuzamos ütköző szánját a rögzítőcsavar alá.
 3. Állítsa be a megkívánt vágásszélességet.
 4. Húzza meg a rögzítőcsavart.

Munkavégzés

FIGYELMEZTETÉS
Sérült kábel miatt fellépő veszély! Azonnal csatlakoztassa le a készüléket és a kábelt a hálózatról, ha munka közben megsérül a hálózati kábel vagy a hosszabbítókábel. Ne érintse meg a meghibásodott részt!
 • Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozóvezetékeket. Cserélje ki a hibás hosszabbítókábelt. Cseréltesse ki a sérült csatlakozókábelt egy felhatalmazott szakemberrel.
Mindig ajánlott legfeljebb 30 mA kioldóáramú hibaáram-védőkapcsolót (RCD) használni.

A készülék bekapcsolása

VIGYÁZAT
Sérülésveszély műanyag fűrészelésekor! A fűrészlap túlhevülése következtében a műanyag deformálódhat vagy megolvadhat.
 • Munka közben mindig iktasson be rövid szüneteket, hogy a fűrészlap lehűlhessen.
 1. Nyomja meg a bekapcsolásgátlót.
 2. Nyomja meg a ki-/bekapcsoló gombot.

Fűrészelés előrajzolt minta mentén

 1. Biztosítsa a munkadarabot elcsúszás ellen.
 2. Ügyeljen arra, hogy a fűrészlap szabadon mozogjon a munkadarab alatt.
 3. Illessze a készüléket az alaplemez első élével a munkadarabra.
 4. Kapcsolja be a körfűrészt.
 5. Megfelelő tempóban vezesse végig a körfűrészt a munkadarabon az előrajzolt minta mentén.

Fűrészelés besüllyesztő funkcióval

A merülővágás lehetővé teszi a munkadarab vágását a fűrészlap tetszőleges helyen történő lesüllyesztésével. A besüllyesztő funkció minden vágásszögállásban használható.
A visszaütés veszélyének csökkentésére helyezzen fel egy ütközőt a munkadarabra, a talplemez mögé.
Image alternative
 1. Állítsa be a 0-ra a vágásmélységet.
 2. Helyezze a körfűrészt a munkadarabra.
 3. Hozza egy szintbe a talplemez hátsó jelölését és az előrajzolt mintát.
 4. Oldja a vágásmélység reteszelését.
 5. Egyik kezével szorítsa a készüléket a munkadarabhoz és az ütközőhöz.
 6. Kapcsolja be a körfűrészt.
  • A fűrészlap lesüllyed.
 7. Húzza meg szorosan a vágásmélység reteszelését, amint a kívánt vágásmélységet elérte.
 8. Végezze el a vágást.

A gép kikapcsolása

 1. Engedje el a be-/kikapcsoló gombot.
 2. Várja meg, míg a fűrészlap leáll.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ápolás
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Fűrészlap kiszerelése

Image alternative
VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A betétszerszám forró és/vagy nagyon éles is lehet.
 • A betétszerszám cseréjekor viseljen védőkesztyűt.
 • Forró betétszerszámot soha ne helyezzen gyúlékony aljzatra.
 1. Helyezze le a készüléket az állóbordákra.
 2. A fűrészorsó blokkolásához egyik kezével tartsa lenyomva az orsóreteszelés nyomógombját.
 3. Imbuszkulccsal oldja meg a motorfedél alatt található karimacsavart.
 4. A beállítókarral állítsa 0 értékre a vágásmélységet.
 5. Az imbuszkulccsal csavarja ki az óramutató járásával ellentétes irányban (balra) a csavart.
 6. Vegye le a szorítókarimát.
 7. Nyissa ki a lengő védőfedelet és tartsa meg.
 8. Távolítsa el a fűrészlapot.

A védőberendezés tisztítása

 1. Szerelje ki a fűrészlapot.
 2. Tisztítsa meg óvatosan a védőberendezést egy száraz kefével.
 3. Távolítsa el a védőberendezés belsejéből a lerakódást és a forgácsot egy megfelelő szerszámmal.
 4. Helyezze vissza a fűrészlapot.

A lengő védőfedél ellenőrzése

 • Nyissa ki teljesen a lengő védőfedelet a kezelőkar segítségével.
  • A kezelőkar elengedését követően a lengő védőfedélnek gyorsan és teljesen be kell záródnia.

Szállítás és tárolás

Szállítás
 • Ezt a terméket ne szállítsa behelyezett termékkel.
 • Ügyeljen a szállítás közbeni stabil rögzítésre.
 • Minden szállítást követően rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
Tárolás
 • A terméket mindig kihúzott hálózati csatlakozóval tárolja.
 • Ezt a terméket száraz helyen, valamint illetéktelen személyek és gyerekek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

Hibák táblázata

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A gép nem a teljes teljesítményen működik.
A hosszabbítóvezeték túl hosszú és / vagy túl kicsi a keresztmetszete.
 • Megengedett hosszúságú és / vagy elegendő keresztmetszetű hosszabbítókábelt használjon.
Az áramellátás feszültsége túl kicsi.
 • Ellenőrizze a típustáblán feltüntetett teljesítményadatokat.
A gép nem működik.
Az áramellátás feszültsége túl kicsi.
 • Csatlakoztasson egy másik elektromos gépet és ellenőrizze a működést.
A hálózati kábel vagy a csatlakozódugó meghibásodott.
 • A terméket elektromos szakemberrel vizsgáltassa felül.
A be-/kikapcsoló gomb meghibásodott.
 • A terméket elektromos szakemberrel vizsgáltassa felül.
A szén elkopott.
 • Ellenőriztesse elektromos szakemberrel a gépet és szükség esetén cserélje ki a szénkeféket.
Nincs vagy korlátozott az elszívóteljesítmény
A forgácscsatorna eldugult.
 • Tisztítsa meg a forgácscsatornát.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r933.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative
Image alternative