Nyelv

WFE 450‑E

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet az olyan lehetséges veszélyhelyzetre, amely könnyebb személyi sérüléshez, vagy dologi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Viseljen védőszemüveget
Image alternative Viseljen hallásvédőt
Image alternative Viseljen védőkesztyűt
Image alternative Viseljen légzőmaszkot
Image alternative II. érintésvédelmi osztály (kettős szigetelés)
Image alternative Átmérő
Image alternative Fordulat percenként

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Excentercsiszoló
  WFE 450‑E
  Generáció:
  1.
  Sorozatszám:

Megfelelőségi nyilatkozat

Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Biztonsági előírások

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást, illusztrált anyagot és műszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékeltek. Az alábbi biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a csatlakozókábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekert csatlakozókábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítókábelt használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesethez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
 • Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszámot hosszú ideje használja, és ezáltal jól ismeri. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki a kivehető akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A markolatot és fogófelületeket tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos üzemeltetését és ellenőrzését az előre nem látható helyzetekben.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

biztonsági tudnivalók szalagos csiszolóhoz és dobcsiszolóhoz

 • Az elektromos kéziszerszámot a fogantyú szigetelt felületénél fogja, mivel a csiszolófelület eltalálhatja a saját elektromos csatlakozókábelét. A feszültséget vezető vezeték megsérülése miatt feszültség alá kerülhetnek a gép fém alkatrészei, és ez elektromos áramütést okozhat.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

Személyi biztonsági előírások
 • A gépet csak kifogástalan műszaki állapotban használja.
 • Soha ne végezzen módosításokat vagy változtatásokat a gépen.
 • A gépet mindig két kézzel fogja az erre szolgáló markolatoknál. A markolatokat tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban.
 • A munkák során a gép hálózati kábelét és a hosszabbítókábelt a gép hátsó részének irányába vezesse el. Ez csökkenti az elesés veszélyét.
 • Használjon porelszívót, légzőmaszkot és védőszemüveget. A csiszolás során keletkező por károsíthatja a tüdőt és a szemet.
 • Tartson munkaszüneteket és végezzen lazító- és ujjgyakorlatokat, ujjainak jobb vérellátása érdekében.
 • Ólomtartalmú festékek, ásványok és a fém, néhány fafajta, beton / téglafalazat / kvarctartalmú kövezet, valamint ásványok és fémek pora káros lehet az egészségre. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen ha fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt használják azokat. Az azbeszttartalmú anyagokat csak szakemberek munkálhatják meg. Lehetőleg használjon porelszívó egységet. A magas fokú porelszívás elérése érdekében használjon megfelelő mobil portalanítót. Szükség esetén használjon az adott por fajtája elleni védelemhez megfelelő légzésvédő maszkot. Biztosítsa a munkahely jó szellőzését. Tartsa be a megmunkálandó anyagra vonatkozó hatályos nemzeti előírásokat.
 • Gyenge személy ne használja a gépet betanítás nélkül. A gépet tartsa távol a gyermekektől.
 • A gyermekeket meg kell tanítani arra, hogy nem játszhatnak a géppel.
Elektromos biztonsági előírások
 • Rendszeresen ellenőrizze a gép csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott szakemberrel. Ha az elektromos kéziszerszám csatlakozóvezetéke sérült, akkor a Hilti ügyfélszolgálatánál kapható, speciálisan előkészített és engedélyezett csatlakozóvezetékkel kell kicserélni. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábelt, és cserélje ki, ha sérült. Ne érintse a csatlakozó- és a hosszabbítókábelt, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból. Sérült csatlakozóvezeték és hosszabbítókábel esetén fennáll az áramütés veszélye.
 • Áramkimaradás esetén kapcsolja ki az elektromos kéziszerszámot és húzza ki a hálózati csatlakozót, hogy az áram visszatérésekor megakadályozza a működés akaratlan beindulását.
 • A szennyezett gépet vezetőképes anyagokkal történt gyakori munkavégzés esetén ellenőriztesse rendszeres időközönként a Hilti Szervizzel. A gép felületére tapadó por, mindenekelőtt az elektromosan vezető anyagok pora, illetve a nedvesség kedvezőtlen körülmények között áramütéshez vezethet.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata
 • Rögzítse a munkadarabot. A szorítóval vagy satuval befogott munkadarab rögzítése biztosabb, mint a kézzel megtartotté.
 • Viseljen védőkesztyűt, ha szerszámot cserél, mert a szerszám a használat során felmelegedhet.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Vezetőfogantyú
 2. Beállítókerék a fordulatszám-előválasztáshoz
 3. Be-/kikapcsoló gomb
 4. Markolat
 5. Porzsák
 6. Porgyűjtő tartály
 7. Típustábla helye
 8. Minőségi markolat
 9. Csiszolótányér
 10. Tépőzáras csiszolótárcsa
 11. Fékezőgyűrű
 12. Pótfogantyú

Rendeltetésszerű géphasználat

A termék kézzel vezetett, elektromos meghajtású excentercsiszoló. Fa, fából készült anyagok, kompozit anyagok, lakkok, festékek, műanyagok, gipsz, spatulyázó masszák kopó és cserélhető csiszolóanyagokkal végzett száraz csiszolására tervezték.

Lehetséges hibás használat

 • Ez a termék egészségre káros anyagok megmunkálására nem alkalmas.
 • Ez a termék nedves környezetben végzett munkához nem alkalmas.
 • A terméket vizes csiszolásra használni tilos.

Szállítási terjedelem

Excentercsiszoló porgyűjtő tartállyal, porzsákkal, használati utasítással.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyeken vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group.

Műszaki adatok

A gép névleges feszültségét, névleges áramfelvételét, frekvenciáját és/vagy névleges teljesítményfelvételét az adott országra vonatkozó típustáblán találja.
Generátorral vagy transzformátorral való működtetés esetén annak leadott teljesítménye legyen legalább a duplája a gép típustábláján megadott névleges teljesítményfelvételi értékeknek. A transzformátor vagy a generátor üzemi feszültsége mindig essen a gép névleges feszültségfelvételi értékeinek +5%-os és -15%-os határa közé.

WFE 450‑E
A 01 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
2,2 kg
Üresjárati fordulatszám
5 000 ford./perc … 10 000 ford./perc
Rezgésszám
10 000 ford./perc … 20 000 ford./perc
Csiszolótányér átmérője
150 mm
Excenterlöket
4 mm
Elszívócsonk külső átmérője
30 mm

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 60745 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére. A megadott adatok az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt. Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: az elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajkibocsátási értékek

WFE 450‑E
Hangteljesítmény (L WA)
93 dB(A)
Bizonytalanság (KWA)
3 dB(A)
Hangnyomásszint (L pA)
82 dB(A)
Bizonytalanság (KpA)
3 dB(A)
Rezgési összértékek

WFE 450‑E
Felületcsiszolás (a h)
3,9 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²

Üzemeltetés

Csiszolóanyag felhelyezése

A készülék, a csiszolóanyag és a csiszolótányér egy rendszert képez. Ügyeljen arra, hogy az alkalmazásnak megfelelő kombinációt és készülékbeállítást használja.
A csiszolóanyag (szemcsézet), a fordulatszám és a rászorítóerő megválasztásával határozható meg a lehordási teljesítmény és a csiszolatkép.
 1. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból.
 2. Helyezze úgy fel a csiszolóanyagot, hogy a csiszolóanyag és a csiszolótányér elszívófuratai egybeessenek.

Fordulatszám beállítása

Image alternative
 • A fordulatszám-előválasztáshoz forgassa el az állítókereket, és állítsa be a kívánt fordulatszámot.
  A fordulatszám üzemeltetés közben is módosítható.

Porelszívó használata

Munkavégzés során mindig használjon porelszívót. A porelszívó porgyűjtő tartályból és porzsákból áll. Alternatívaként használhat porszívót is.
Image alternative
 1. Csatlakoztassa a porgyűjtő tartályt az elszívócsonkra.
 2. Helyezze be a porzsákot.

Porszívó használata

Image alternative
 • Csatlakoztassa a porszívót az elszívócsonkra.

Ajánlott markolatpozíciók

Lehordási munkák

Image alternative
 1. Húzza ki a kiegészítő fogantyút alaphelyzetből munkavégzési helyzetbe.
 2. A markolatnál és a beépített kiegészítő markolatnál fogva vezesse a gépet mindkét kezével.
  A beépített kiegészítő markolat helyett a vezetőmarkolat is használható.

Minőségi munkavégzés

Image alternative
 • A minőségi markolatnál fogva vezesse a gépet egy kézzel.
  • Ez lehetővé teszi a felület közelében végzett egykezes vezetést.

Függőleges munkavégzés

Image alternative
 • Vezesse a készüléket a minőségi markolatnál fogva.

Csiszolás

 1. Állítsa be a kívánt fordulatszámot.
 2. Helyezze a készüléket a teljes csiszolófelülettel a munkadarabra.
 3. Kapcsolja be a gépet.
 4. Mérsékelt nyomással mozgassa a készüléket a munkadarabon.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ápolás
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group | USA: www.hilti.com

Csiszolótányér

 • Ellenőrizze a csiszolótányér kopását és szennyeződését. Az elkopott vagy elszennyeződött csiszolótányér a csiszolóanyag rosszabb tapadásához vezet csiszolótányéron. Tisztítsa meg a csiszolótányért vagy cserélje ki. A sérült csiszolótányért azonnal ki kell cserélni.

A csiszolótányér cseréje

Image alternative
 1. A csatlakozódugót húzza ki az aljzatból.
 2. Állítsa a terméket a vezetőmarkolat állófelületére úgy, hogy látható legyen a csiszolóanyag szemcsézett oldala.
 3. Húzza le a csiszolóanyagot.
 4. Megfelelő szerszámmal lazítsa meg a három rögzítőcsavart.
 5. Vegye le a csiszolótányért.
 6. Tisztítsa meg és ellenőrizze a csiszolótányér fékét.
  • Szükség esetén cserélje ki a csiszolótányér fékét.
 7. Helyezze fel az új csiszolótányért.
 8. Tartsa meg a csiszolótányért, és húzza meg a három rögzítőcsavart.
 9. Ellenőrizze, hogy a csiszolótányér megfelelően van-e felszerelve és nem akad-e be.
 10. A beállítósegéddel helyezze fel a csiszolóanyagot.

Csiszolótányér féke

 • Ha az idő elteltével folyamatosan nő az üresjárati fordulatszám, akkor ez a csiszolótányér-fék fékezőgyűrűjének kopására utal. Cserélje ki a fékezőgyűrűt.

Csiszolótányér-fék fékezőgyűrűjének cseréje

Image alternative
 1. A csatlakozódugót húzza ki az aljzatból.
 2. Vegye le a csiszolótányért.
 3. Húzza le a régi, a készülékházra rögzített fékezőgyűrűt.
 4. Nyomja be az új fékezőgyűrűt a kivágásba úgy, hogy a négy készülékcsavar egybeessen. Ügyeljen a kioldó kampó bepattanására.
 5. Szerelje fel a csiszolótányért.

Szállítás és tárolás

 • Az elektromos gépet ne szállítsa behelyezett szerszámmal.
 • Az elektromos gépet mindig kihúzott hálózati csatlakozóval tárolja.
 • A gépet száraz helyen, gyermekek, valamint illetéktelen személyek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb szállítást vagy raktározást követően ellenőrizze az elektromos gép sértetlenségét a használatba vétel előtt.

Segítség zavarok esetén

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok, illetve olyan zavarok esetén, amelyeket saját maga nem tud megjavítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.

Hibakeresés

Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A gép nem indul.
A hálózati áramellátás megszakadt
 • Csatlakoztasson egy másik elektromos készüléket és ellenőrizze a működést.
A hálózati kábel vagy a csatlakozódugó meghibásodott.
 • Ellenőriztesse elektromos szakemberrel, és adott esetben cseréltesse ki.
Elektronikai hiba
 • Ellenőriztesse elektromos szakemberrel, és adott esetben cseréltesse ki.
A gép nem a teljes teljesítményen működik.
A hosszabbítókábel keresztmetszete túl kicsi.
 • Használjon megfelelő keresztmetszetű hosszabbítókábelt.
Hibás fordulatszám.
 • Fordítsa el a fordulatszám-szabályozót, és állítsa be 1 (kis) és 6 (nagy) között a fordulatszámot.
Nincs vagy csökkent az elszívóteljesítmény.
Rosszul helyezték fel a csiszolólapot.
 • Vegye le a csiszolólapot és helyezze fel úgy, hogy az elszívófuratok egybeessenek.
A porzsák megtelt.
 • Ártalmatlanítsa a régi porzsákot, majd helyezzen be egy újat.
Az elszívócsonk eltömődött.
 • Vegye le a porgyűjtő tartályt, és tisztítsa meg az elszívócsatornát.
A csiszolólap nem tapad a csiszolótányérra.
A csiszolótányér elszennyeződött.
 • Tisztítsa meg a csiszolótányért.
A csiszolótányér tapadóbevonata elkopott.
 • Cserélje ki a csiszolótányért.
Elektrosztatikus kisülés.
Antisztatikus felszereltség nélküli porszívó.
 • Az elektrosztatikus hatások elkerüléséhez használjon antisztatikus porelszívót.
Földelővezető szakadása.
 • Ellenőrizze a földelővezetőt.

Ártalmatlanítás

A Image alternative Hilti gépek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt gépét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
Image alternative
 • Az elektromos kéziszerszámokat, elektromos készülékeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe!

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)

A következő linken elérhető a veszélyes anyagok táblázata: qr.hilti.com/r2085.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül elérhető a RoHS táblázat.

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.
Image alternative
Image alternative