Nyelv

WSJ 750
WSJ 850

Eredeti használati utasítás

A dokumentáció adatai

A dokumentumról

 • Üzembe helyezés előtt olvassa el ezt a dokumentumot. Ez a biztonságos munkavégzés és a hibamentes kezelés előfeltétele.
 • Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.
 • Ezt a használati utasítást mindig tárolja a termék közelében, és a gépet csak ezzel az utasítással együtt adja tovább harmadik személynek.

Jelmagyarázat

Figyelmeztetések

A figyelmeztetések a termék használata során előforduló veszélyekre hívják fel a figyelmet. A következő figyelmeztetéseket használjuk:
VESZÉLY
VESZÉLY !
 • Súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezető közvetlen veszély esetén.
FIGYELMEZTETÉS
FIGYELMEZTETÉS !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy olyan lehetséges veszélyre, amely súlyos személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
VIGYÁZAT
VIGYÁZAT !
 • Ezzel a szóval hívjuk fel a figyelmet egy lehetséges veszélyhelyzetre, amely személyi sérüléshez vagy anyagi kárhoz vezethet.

A dokumentációban használt szimbólumok

A következő szimbólumokat használjuk a jelen dokumentációban:
Image alternative Használat előtt olvassa el a használati utasítást
Image alternative Alkalmazási útmutatók és más hasznos tudnivalók
Image alternative Újrahasznosítható anyagokkal való bánásmód
Image alternative Az elektromos gépeket és akkukat ne dobja a háztartási szemétbe

Az ábrákon használt szimbólumok

Az ábrákon a következő szimbólumokat használjuk:
Image alternative Ezek a számok a jelen utasítás elején található ábrákra vonatkoznak
Image alternative A számozás a munkalépések sorrendjét mutatja képekben, és eltérhet a szövegben található munkalépések számozásától
Image alternative Az áttekintő ábrában használt pozíciószámok a termék áttekintésére szolgáló szakasz jelmagyarázatában lévő számokra utalnak
Image alternative Ez a jel hívja fel a figyelmét arra, hogy a termék használata során különös odafigyeléssel kell eljárnia.

Termékhez kötődő szimbólumok

Szimbólumok a terméken

A következő szimbólumokat használjuk a terméken:
Image alternative Üresjárati löketszám
Image alternative kettős szigetelés

Termékinformációk

A Image alternative termékeket kizárólag szakember általi használatra szánták és a gépet csak engedéllyel rendelkező, szakképzett személy használhatja, javíthatja. Ezt a személyt minden lehetséges kockázati tényezőről tájékoztatni kell. A termék és tartozékai könnyen veszélyt okozhatnak, ha nem képzett személy dolgozik velük, vagy nem rendeltetésszerűen használják őket.
A típusjelölés és a sorozatszám a típustáblán található.
 • Jegyezze fel a sorozatszámot a következő táblázatba. Amennyiben kérdéssel fordul a képviseletünkhöz vagy a szervizhez, szüksége lesz ezekre a termékadatokra.
  Termékadatok
  Szúrófűrész
  WSJ 750 | WSJ 850
  Generáció:
  01
  Sorozatszám:

Megfelelőségi nyilatkozat

Image alternative
Kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az érvényben lévő irányelveknek és szabványoknak. A megfelelőségi nyilatkozat másolatát a dokumentáció végén találja.
A műszaki dokumentáció helye:
Hilti Entwicklungsgesellschaft mbH | Zulassung Geräte | Hiltistraße 6 | 86916 Kaufering, DE

Biztonság

Általános biztonsági tudnivalók az elektromos kéziszerszámokhoz

Image alternative FIGYELMEZTETÉS Olvasson el minden biztonsági tudnivalót és utasítást, illusztrált anyagot és műszaki adatot, amelyet ehhez az elektromos kéziszerszámhoz mellékeltek. Az alábbi biztonsági tudnivalók és utasítások betartásának elmulasztása áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérüléshez vezethet.
Őrizzen meg minden biztonsági tudnivalót és utasítást a jövőbeni használathoz.
A biztonsági utasításokban használt „elektromos kéziszerszám” fogalom hálózatról üzemelő elektromos kéziszerszámokra (tápkábellel együtt értve) és akkumulátoros elektromos kéziszerszámokra (tápkábel nélkül) vonatkozik.
Munkahelyi biztonság
 • Tartsa tisztán a munkahelyét és jól világítsa meg. Rendetlen munkahelyek és megvilágítatlan munkaterületek balesetekhez vezethetnek.
 • Ne dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak. Az elektromos kéziszerszámok szikrákat bocsáthatnak ki, amelyek meggyújthatják a port vagy a gyúlékony gőzöket.
 • Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja. Ha elvonják a figyelmét a munkáról, könnyen elvesztheti az uralmát a berendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
 • Az elektromos kéziszerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a dugaszolóaljzatba. A csatlakozódugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott elektromos kéziszerszámokhoz ne használjon csatlakozóadaptert. Az eredeti csatlakozódugó és a hozzá illeszkedő csatlakozóaljzat csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Ne érjen hozzá földelt felületekhez, például csövekhez, fűtőtestekhez, tűzhelyekhez és hűtőszekrényekhez. Az áramütés veszélye megnövekszik, ha a teste le van földelve.
 • Tartsa távol az elektromos kéziszerszámokat az esőtől és a nedvesség hatásaitól. Ha víz hatol be az elektromos kéziszerszámba, az növeli az áramütés kockázatát.
 • Ne használja a csatlakozókábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis az elektromos kéziszerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és soha ne húzza ki a hálózati csatlakozódugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a csatlakozókábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkaktól, mozgó alkatrészektől. A sérült vagy összetekert csatlakozókábel növeli az áramütés kockázatát.
 • Ha az elektromos kéziszerszámmal szabadban dolgozik, akkor csak a szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítókábelt használjon. A kültérre is alkalmas hosszabbítókábel használata csökkenti az áramütés kockázatát.
 • Használjon hibaáram-védőkapcsolót, ha az elektromos kéziszerszám nedves környezetben történő üzemeltetése nem kerülhető el. A hibaáram-védőkapcsoló használata csökkenti az áramütés kockázatát.
Személyi biztonsági előírások
 • Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál, és meggondoltan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ne használja az elektromos kéziszerszámot, ha fáradt, illetve ha kábítószer, alkohol vagy gyógyszer hatása alatt áll. Az elektromos kéziszerszámmal végzett munka közben már egy pillanatnyi figyelmetlenség is komoly sérülésekhez vezethet.
 • Viseljen személyi védőfelszerelést, és mindig viseljen védőszemüveget. Az elektromos kéziszerszám alkalmazásának megfelelő személyi védőfelszerelések, úgymint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
 • Kerülje az elektromos kéziszerszám akaratlan üzembe helyezését. Mielőtt az elektromos kéziszerszámot az elektromos hálózatra és/vagy az akkumulátorra csatlakoztatja, vagy felveszi, ill. szállítja, győződjön meg arról, hogy a gép ki van kapcsolva. Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a gépet bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, az balesethez vezethet.
 • Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt feltétlenül távolítsa el a beállító szerszámokat vagy csavarkulcsokat. Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállító szerszám vagy csavarkulcs sérüléseket okozhat.
 • Kerülje el a normálistól eltérő testtartást. Ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és megtartsa az egyensúlyát. Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
 • Viseljen megfelelő munkaruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részektől. A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal ránthatják.
 • Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a szerszámhoz, és rendeltetésüknek megfelelően működnek. Porelszívó egység használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.
 • Ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos kéziszerszám biztonsági előírásait, akkor sem, ha az elektromos kéziszerszámot hosszú ideje használja, és ezáltal jól ismeri. A figyelmetlen kezelés a másodperc tört része alatt súlyos sérülésekhez vezethet.
Az elektromos kéziszerszám használata és kezelése
 • Ne terhelje túl a gépet. Munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja. A megfelelő elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
 • Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott. Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes, és meg kell javíttatni.
 • A gép beállítása, a tartozékok cseréje vagy a gép lehelyezése előtt húzza ki a csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból és/vagy vegye ki a kivehető akkut a gépből. Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a gép szándékolatlan üzembe helyezését.
 • A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót. Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
 • Mindig gondosan tartsa karban az elektromos kéziszerszámot és a tartozékokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hátrányosan befolyásolhatják az elektromos kéziszerszám működését. Használat előtt javíttassa meg a gép megrongálódott alkatrészeit. Sok balesetnek a rosszul karbantartott elektromos kéziszerszám az oka.
 • Tartsa tisztán és élesen a vágószerszámokat. Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágószerszámok ritkábban ékelődnek be, és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
 • Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. a jelen utasítások figyelembevételével használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait. Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
 • A markolatot és fogófelületeket tartsa száraz, tiszta, olaj- és zsírmentes állapotban. A csúszós markolatok és fogófelületek nem teszik lehetővé az elektromos kéziszerszám biztonságos üzemeltetését és ellenőrzését az előre nem látható helyzetekben.
Szerviz
 • Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet javíthatja, kizárólag eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos marad.

Biztonsági tudnivalók oda-vissza mozgó fűrészlappal felszerelt fűrészekhez

 • Az elektromos kéziszerszámot a markolat szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket vagy a saját elektromos csatlakozókábelét találhatja el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez áramütéshez vezethet.
 • Rögzítse és biztosítsa a szerszámot szorítók segítségével vagy más módon egy stabil aljzathoz. Ha a munkadarabot csak kézzel vagy a testével tartja, akkor az labilis marad, ami a szerszám feletti kontroll elvesztéséhez vezethet.

Kiegészítő biztonsági tudnivalók

Személyi biztonsági előírások
 • A gép átalakítása tilos.
 • Az elektromos kéziszerszámot a fogantyú szigetelt felületénél fogja meg, ha olyan munkát végez, amelynek során a betétszerszám rejtett elektromos vezetéket vagy a saját elektromos csatlakozókábelét találhatja el. Ha a gép elektromos feszültséget vezető vezetékhez ér, akkor a gép fémrészei feszültség alá kerülhetnek és ez elektromos áramütéshez vezethet.
 • Viseljen fülvédőt. A zaj halláskárosodáshoz vezethet.
 • A port okozó munkáknál viseljen könnyű légzőmaszkot.
 • Tartson munkaszüneteket és végezzen lazító- és ujjgyakorlatokat, ujjainak jobb vérellátása érdekében.
 • Gyenge személy ne használja a gépet betanítás nélkül.
 • A gépet tartsa távol a gyermekektől.
 • A munkák során a gép hálózati kábelét és a hosszabbítókábelt a gép hátsó részének irányába vezesse el. Ez csökkenti az elesés veszélyét.
 • Viseljen védőkesztyűt. A szúrófűrész üzem közben felmelegedhet. A szerszámcsere során ezek megérintése vágásos és égési sérüléseket okozhat.
 • Ólomtartalmú festékek, néhány fafajta, ásvány és fém pora káros lehet az egészségre. Ezen porok belélegzése vagy érintése a gép kezelőjénél vagy a közelében tartózkodóknál allergiás reakciót válthat ki, és/vagy légzési nehézséget okozhat. Bizonyos porok, mint például a tölgyfa vagy a bükkfa pora rákkeltő, különösen ha fakezelési adalékanyagokkal (kromát, favédő anyagok) együtt használják azokat. Lehetőleg használjon hatékony porelszívó egységet. Ehhez használjon megfelelő, a Hilti által ajánlott és az elektromos szerszámmal összehangolt, fához és/vagy ásványi porhoz alkalmas mobil porelszívót. Tartsa be a megmunkálandó anyagra vonatkozó érvényes nemzeti előírásokat.
Elektromos biztonsági előírások
 • Ellenőrizze a munka megkezdése előtt, pl. fémkeresővel, a munkaterületet, hogy nincsenek-e takart, fekvő elektromos vezetékek, gáz- és vízcsövek. A külső fémrészek feszültség alá kerülhetnek, amikor például egy feszültség alatt lévő kábel véletlenül megsérül. Ez igen komoly veszélyt jelent az áramütés veszélye miatt.
 • Rendszeresen ellenőrizze a készülék csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott szakemberrel. Ha az elektromos kéziszerszám csatlakozóvezetéke sérült, akkor a Hilti ügyfélszolgálatánál kapható, speciálisan előkészített és engedélyezett csatlakozóvezetékkel kell kicserélni. Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábelt, és cserélje ki, ha sérült. Ne érintse a csatlakozó- és a hosszabbítókábelt, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a hálózati dugót a csatlakozóaljzatból. Sérült csatlakozóvezeték és hosszabbítókábel esetén fennáll az áramütés veszélye.
 • A szennyezett gépet vezetőképes anyagokkal történt gyakori munkavégzés esetén ellenőriztesse rendszeres időközönként a Hilti Szervizzel. A gép felületére tapadó por, mindenekelőtt az elektromosan vezető anyagok pora, illetve a nedvesség kedvezőtlen körülmények között áramütéshez vezethet.
 • Áramkimaradáskor kapcsolja ki a gépet és húzza ki a csatlakozódugót. Így megakadályozza a gép véletlenszerű üzembe helyezését az áram visszatértekor.
Speciális biztonsági utasítások szúrófűrészhez.
 • Vágás során a terméket mindig testétől távolodó irányba vezesse.
 • Soha ne tartsa a kezét a fűrészlaphoz vagy a fűrészlap előtt.
 • Ne vágjon a géppel ismeretlen felületbe, és ügyeljen arra, hogy a vágás felső és alsó útja akadályoktól mentes legyen. Tárgynak ütközve a fűrészlap visszalökheti a terméket.
 • Szállításhoz kapcsolja ki a terméket.
 • Soha ne működtesse a terméket felszerelt érintésvédelem nélkül. Kerülje a forgó részekkel való érintkezést. A készüléket csak a munkaterületen kapcsolja be. A forgó részek, különösen a forgó betétszerszámok érintése sérülést okozhat.
 • A munka megkezdése előtt tisztázza a munka során keletkező por veszélyességi besorolását. Használjon hivatalosan engedélyezett védelmi osztályú ipari porszívót, amely megfelel a helyi porvédelmi előírásoknak.
 • Áttörési munkáknál biztosítsa a munkavégzés helyével szemközti területet. Sérülésveszély az aljzat áttörése miatt.
 • Vágás közben ne nyúljon a munkadarab alá.
Biztonsági tudnivalók a porelszívó modulhoz WSJ-DRS
 • Szűrőcsere közben tartsa a terméket és/vagy az WSJ-DRS egységet úgy, hogy a porgyűjtő fiók függőlegesen lefelé kihúzható legyen. Ez megakadályozza a por szabadba jutását.
 • Szűrőcsere közben viseljen könnyű légzőmaszkot.

Leírás

Termékáttekintés

Image alternative
 1. Be-/kikapcsoló gomb
 2. Rögzítőgomb (csak WSJ 750/850-ET)
 3. Szellőzőnyílások
 4. Löketszám-beállító kerék
 5. Elszívócsonk
 6. Alaplemez
 7. Előtolás-beállító kar
 8. Alaplemez rögzítőcsavarja
 9. Vezetőgörgő
 10. Fűrészlap
 11. Érintésvédelem
 12. Tokmány
 13. Kar a fűrészlap kireteszeléséhez
 14. Elszívás fedőburkolata
 15. Csúszósaru az alaplemezhez
 16. Forgácskiszakadás elleni védelem

Rendeltetésszerű használat

Az ismertetett termék egy kézzel vezetett, elektromos hajtású szúrófűrész. A termék műanyag, fa, fém, valamint gipszkarton és gipszkötésű farostlemezek fűrészelésére szolgál.

A termék egy elszívócsonkkal rendelkezik az elszívókészülék számára. Elszívókészülékkel végzett munkák során a fedőburkolat legyen felszerelve.
Csak a típustáblán feltüntetett feszültségen és frekvencián szabad a gépet üzemeltetni.

Lehetséges hibás használat

 • Ne használja a terméket ágak és fatörzsek fűrészelésére.
 • A terméket tilos egészségre káros anyagok megmunkálására használni.
 • A terméket tilos nedves környezetben végzett munkákhoz használni.

Forgácslefúvó

A szúrófűrész forgácslefúvóval van felszerelve.
A fúvókészülék légáramot vezet a fűrészlaphoz, hogy a vágás vonalát forgácsmentesen tartsa.

Löketszám

A löketszám a beállítótárcsa segítségével állítható be. Az 1. pozíció kicsinek, 6. pozíció nagynak felel meg.
A helyes beállításra vonatkozó információt az adott fűrészlapra vonatkozó adatoknál találja.

4 előtolási (ingamozgási) fokozat

A 4 fokozatban állítható ingamozgás segítségével a vágóteljesítmény és a vágási kép a megmunkált anyaghoz igazítható. Az előtolást (ingamozgást) beállító karral állítható be a 4 fokozat egyike.
Minél finomabb és tisztább élű vágást szeretne, annál kisebb előtolási (ingamozgási) fokozatot válasszon. Gyakorlati próbákkal határozható meg az optimális beállítás.
Állapot
Jelentés
0. fokozat:
nincs ingamozgás
1. fokozat:
kis ingamozgás
2. fokozat:
közepes ingamozgás
3. fokozat:
nagy ingamozgás

Forgácskiszakadás elleni védelem

A termék felszerelhető forgácskiszakadás elleni védelemmel.
A forgácskiszakadás elleni védelem fa fűrészelésekor megakadályozza a felületből a szálak kiszakadását.

Porelszívás elszívókészülékkel

A porelszívó egység csökkenti a porterhelést és növeli a munka biztonságát, mivel jobb rálátást biztosít a vágásra, továbbá megakadályozza a munkahely nagyobb mértékű, porral és forgáccsal történő beszennyezését.
Csatlakoztassa az elszívókészüléket, ha hosszabb ideig fát vagy olyan anyagot munkál meg, aminél nagyobb porkoncentráció keletkezhet.
Ha elszívókészülékkel dolgozik, a fedőburkolatot fel kell szerelni.

Szállítási terjedelem.

Szúrófűrész, fűrészlap, forgácskiszakadás elleni védelem, elszívóadapter, csúszósaru, imbuszkulcs, fedőburkolat, használati utasítás.
A termékéhez jóváhagyott további rendszertartozékokat a Hilti Store helyen vagy a következő oldalon talál: www.hilti.group

Műszaki adatok

Szúrófűrész

A gép névleges feszültségét, névleges áramfelvételét, frekvenciáját és/vagy névleges teljesítményfelvételét az adott országra vonatkozó típustáblán találja.
Generátorral vagy transzformátorral való működtetés esetén annak leadott teljesítménye legyen legalább a duplája a gép típustábláján megadott névleges teljesítményfelvételi értékeknek. A transzformátor vagy a generátor üzemi feszültsége mindig essen a gép névleges feszültségfelvételi értékeinek +5%-os és -15%-os határa közé.

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
A 01/2003 EPTA-eljárásnak megfelelő tömeg
2,8 kg
2,6 kg
2,7 kg
2,6 kg
Üzemi hőmérséklet
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
−17 ℃ … 60 ℃
Tárolási hőmérséklet
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
−20 ℃ … 70 ℃
Maximális vágásmélység szerkezeti acélhoz
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
Maximális vágásmélység fához
120 mm
120 mm
150 mm
150 mm

Zajinformációk és rezgési értékek az EN 62841 szabvány szerint

A jelen útmutatókban megadott hangnyomás- és rezgésértékeket egy szabványosított mérési eljárás keretében mértük meg, és alkalmasak elektromos kéziszerszámok egymással történő összehasonlítására. Az értékek emellett alkalmasak az expozíció előzetes megbecsülésére.
A megadott adatok az elektromos szerszám fő alkalmazási területeire vonatkoznak. Ha az elektromos kéziszerszámot más célra, eltérő betétszerszámokkal használják, vagy nem megfelelően tartják karban, akkor az adatok eltérőek lehetnek. Ez jelentősen megnövelheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Az expozíció pontos megbecsüléséhez azokat az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a gépet lekapcsolták, vagy a gép ugyan működik, de ténylegesen nincs használatban. Ez jelentősen csökkentheti az expozíciókat a munkaidő teljes időtartama alatt.
Hozzon kiegészítő intézkedéseket a kezelő védelme érdekében a hang és/vagy a rezgés hatásai ellen, mint például: Elektromos kéziszerszámok és betétszerszámok karbantartása, a gépkezelő kezének melegen tartása, a munkafolyamatok megszervezése.
Zajkibocsátási értékek

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Hangteljesítményszint (LWA)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
97 dB(A)
Hangteljesítményszint bizonytalanság (KWA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Hangnyomásszint (LpA)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
86 dB(A)
Hangnyomásszint bizonytalanság (KpA)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
3 dB(A)
Rezgési összértékek

WSJ 750-ET
WSJ 750-EB
WSJ 850-ET
WSJ 850-EB
Rezgéskibocsátási érték falemezek fűrészelésekor (ah,B)
8,7 m/s²
12,1 m/s²
8,7 m/s²
10,7 m/s²
Rezgéskibocsátási érték fémlemezek fűrészelésekor (ah,M)
5,2 m/s²
6,6 m/s²
4,2 m/s²
6,6 m/s²
Bizonytalanság (K)
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²
1,5 m/s²

Porelszívó modul


WSJ-DRS
Tömeg
0,25 kg

Hosszabbítókábel használata

FIGYELMEZTETÉS
Sérült kábel miatt fellépő veszély! Ne érintse a vezetéket, ha az munka közben megsérül. Húzza ki a gép csatlakozóvezetékét a dugaszolóaljzatból.
 • Rendszeresen ellenőrizze a gép csatlakozóvezetékét, és sérülés esetén cseréltesse ki egy felhatalmazott szakemberrel.
 • Csak az adott felhasználási területre engedélyezett, megfelelő vezeték-keresztmetszetű hosszabbítókábelt használjon. Ellenkező esetben a gép teljesítménye csökkenhet és a hosszabbítókábel túlhevülhet.
 • Rendszeresen ellenőrizze a hosszabbítókábel épségét.
 • A sérült hosszabbítókábelt cserélje ki.
 • Ha hosszabbító kábelt használ, annak szabványosnak kell lennie.
A dokumentáció végén található QR-kódon keresztül kaphat további információt az ajánlott minimális keresztmetszetre és maximális kábelhosszra vonatkozóan.

A munkahely előkészítése

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A termék véletlen elindítása.
 • A gép beállítása vagy az alkatrészek cseréje előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

Fűrészlap behelyezése

Image alternative
 1. Nyomja meg és tartsa nyomva a fűrészlapkioldót.
 2. Bepattanásig nyomja a fűrészlapot a tokmányba (a fogak a vágás irányában álljanak).
 3. Tartsa meg a fűrészlapot az ellenállással szemben, és engedje a pengekioldót visszacsúszni.
 4. A fűrészlap meghúzásával ellenőrizze, hogy az biztonságosan reteszelve van-e.

Elszívóadapter felszerelése

Image alternative
 1. Dugja az elszívóadaptert a termék nyílásába.
 2. Nyomja az elszívóadaptert alulról a terméknek, amíg az be nem pattan.
 3. Csatlakoztassa a porszívó tömlőjét az elszívóadapterhez.

A fedőburkolat felhelyezése

Image alternative
 • Elölről, bepattanásig tolja a fedőburkolatot a termékre, míg az bereteszel.

Előtolás (ingamozgás) beállítása

A 4-fokozatú előtolás segítségével a vágóteljesítmény és a vágási kép a megmunkált anyaghoz illeszthető.
Az előtolás-beállító karral állítható be a 4 fokozat egyike.
Minél finomabb és tisztább vágóélet szeretne, annál kisebb előtolás-fokozatra van szükség.
Gyakorlati próbákkal határozható meg az optimális beállítás.
A helyes beállításra vonatkozó információt az adott fűrészlapra vonatkozó adatoknál találja.
Image alternative
Állapot
Jelentés
0. fokozat:
nincs ingamozgás
1. fokozat:
kis ingamozgás
2. fokozat:
közepes ingamozgás
3. fokozat:
nagy ingamozgás

Löketszám beállítása

Image alternative
 • A tárcsán állítsa be a löketszámot az 1 (kicsi) és a 6 (nagy) között.
  • A megfelelő beállításra vonatkozó információt az adott fűrészlapra vonatkozó adatoknál találja.

A forgácskiszakadás elleni védelem felszerelése

A funkció csak az erre alkalmas fűrészlapokkal használható.
Image alternative
 • Alulról nyomja a forgácskiszakadás elleni védelmet az alaplemezbe.

Vágószög beállítása

Image alternative
 1. Távolítsa el az elszívócsonkot.
 2. Lazítsa meg a csavart.
 3. Kissé húzza előre az alaplemezt.
 4. Állítsa be a kívánt szöget a terméken lévő skálával.
 5. Húzza meg a csavart.

Alaplemez áthelyezése

Image alternative
 1. Lazítsa meg a csavart.
 2. Ütközésig nyomja vissza az alaplemezt.
 3. Húzza meg a csavart.

Alaplemez csúszósarujának felszerelése

Karcolásra érzékeny anyagok megmunkálásakor használja az alaplemezhez való csúszósarut.
 1. Elölről akassza be a csúszósarut az alaplemezbe.
 2. Hátul nyomja a csúszósarut az alaplemeznek, bepattanásig.

Munkavégzés

FIGYELMEZTETÉS
Sérült kábel miatt fellépő veszély! Azonnal csatlakoztassa le a készüléket és a kábelt a hálózatról, ha munka közben megsérül a hálózati kábel vagy a hosszabbítókábel. Ne érintse meg a meghibásodott részt!
 • Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozóvezetékeket. Cserélje ki a hibás hosszabbítókábelt. Cseréltesse ki a sérült csatlakozókábelt egy felhatalmazott szakemberrel.
Mindig ajánlott legfeljebb 30 mA kioldóáramú hibaáram-védőkapcsolót (RCD) használni.

Porelszívó csatlakoztatása

A porelszívó egység csökkenti a porterhelést és növeli a munka biztonságát, mivel jobb rálátást biztosít a vágásra, továbbá megakadályozza a munkahely nagyobb mértékű, porral és forgáccsal történő beszennyezését.
Image alternative
 1. Helyezze fel a fedőburkolatot.
 2. Csatlakoztassa az elszívókészüléket, ha hosszabb ideig fát vagy egyéb anyagot munkál meg, hiszen ennek során nagyobb porkoncentráció keletkezhet.

Bekapcsolás

 1. Ha az alábbi felszereltség létezik, akkor ezt a műveletet is végezze el:
  WSJ 750-ET
  WSJ 850-ET
  Image alternative
  • Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
  • Ezután nyomja meg a reteszelőgombot.
   • A be-/kikapcsoló <BE> állásban bereteszel.
  • A rögzítés kireteszeléséhez ismételten nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
 2. Ha az alábbi felszereltség létezik, akkor ezt a műveletet is végezze el:
  WSJ 750-EB
  WSJ 850-EB
  • Kapcsolja be a terméket a tolókapcsolóval.

Merülővágás

Image alternative
 1. Kapcsolja az előtolás-beállító kart 0 pozícióba.
 2. Illessze a gépet az alaplemez első élével a munkadarabra.
 3. Tartsa a terméket szilárdan és nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
 4. Erősen nyomja a terméket a munkadarabnak, és az állásszög csökkentésével hajtsa végre a besüllyesztést.
 5. Ha átszúrta a munkadarabot, akkor állítsa a terméket a szokásos munkapozícióba.
  • Az alaplemez teljes felületével felfekszik.
 6. Fűrészeljen tovább a vonal mentén.

Leszerelés

VIGYÁZAT
Sérülésveszély! A termék véletlen elindítása.
 • A gép beállítása vagy az alkatrészek cseréje előtt húzza ki a hálózati csatlakozót.
Vegye figyelembe a dokumentumban és a terméken található biztonsági utasításokat és figyelmeztetéseket.

A fedőburkolat levétele

Image alternative
 • Enyhén billentse meg a fedőburkolatot és előrefelé húzza le.

Vágószög visszaállítása

 1. Lazítsa meg a csavart.
 2. Állítsa a vágószöget 0°-ra.
 3. Nyomja vissza az alaplemezt a kiindulási helyzetbe.
 4. Húzza meg a csavart.

Porelszívó leszerelése

Image alternative
 1. Húzza le a porszívó tömlőjét az elszívóadapterről.
 2. Nyomja lefelé az elszívóadaptert, majd húzza ki a termékből.

A fűrészlap kidobatása

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély. A fűrészlap ellenőrizetlen kidobása sérülést okozhat.
 • A fűrészlap kidobásakor tartsa a gépet úgy, hogy sem ember, sem állat ne sérülhessen meg a penge kidobása miatt.
Image alternative
 • Ütközésig tolja oldalra a fűrészlapkioldó kart.
  • Ezzel a fűrészlap kioldódik és kidobódik.

Ápolás és karbantartás

FIGYELMEZTETÉS
Elektromos áramütés veszélye! A csatlakoztatott hálózati kábellel végzett ápolás és karbantartás súlyos sérüléseket és égési sérülést okozhat.
 • Minden ápolási és karbantartási munka előtt húzza ki a hálózati csatlakozót!
Ápolás
 • Óvatosan távolítsa el a szilárdan tapadó szennyeződést.
 • Száraz kefével tisztítsa meg óvatosan a szellőzőnyílásokat.
 • A házat csak enyhén nedves kendővel tisztítsa. Ne használjon szilikontartalmú ápolószert, mivel az károsíthatja a műanyag alkatrészeket.
Karbantartás
FIGYELMEZTETÉS
Áramütés veszélye! Az elektromos alkatrészek nem szakszerű javítása súlyos sérülésekhez és égési sérülésekhez vezethet.
 • A gép elektromos részeit csak szakképzett villamossági szakember javíthatja.
 • Rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
 • Sérülések és/vagy funkciózavar esetén ne működtesse a terméket. Azonnal javíttassa meg a Hilti Szervizben.
 • Az ápolási és karbantartási munkák után minden védőfelszerelést szereljen fel, és ellenőrizze a gép működését.
A biztonságos üzemelés érdekében csak eredeti pótalkatrészeket és fogyóanyagokat használjon. Az általunk engedélyezett pótalkatrészeket, fogyóanyagokat és tartozékokat termékéhez megtalálja a Hilti Store helyeken vagy az alábbi címen: www.hilti.group .

Porgyűjtő tartály ürítése

FIGYELMEZTETÉS
Veszély a por miatt A porelszívó modul kirázásakor por szabadul fel.
 • Viseljen könnyű légzőmaszkot.
 1. Egyidejűleg nyomja meg a porgyűjtő tartály jobb és bal oldalán található gombokat.
 2. Lefelé húzza le a porgyűjtő tartályt.
 3. Rázza ki a port a porgyűjtő tartályból vagy porszívóval tisztítsa meg a porgyűjtő tartályt.

Az elszívóadapter tisztítása

 1. Tisztítsa meg az elszívóadaptert.
 2. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek a termék működésére.

A fűrészlapok tisztítása

 1. A használt fűrészlapokat rendszeresen gyantátlanítsa.
 2. Helyezze a fűrészlapokat 24 órára petróleumba vagy a kereskedelemben kapható más gyantátlanító anyagba.

Szállítás és tárolás

Szállítás
 • Ezt a terméket ne szállítsa behelyezett termékkel.
 • Ügyeljen a szállítás közbeni stabil rögzítésre.
 • Minden szállítást követően rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.
Tárolás
 • A terméket mindig kihúzott hálózati csatlakozóval tárolja.
 • Ezt a terméket száraz helyen, valamint illetéktelen személyek és gyerekek számára nem hozzáférhető módon tárolja.
 • Hosszabb tárolást követően rendszeresen ellenőrizze a látható részeket sérülés, illetve a kezelőelemeket kifogástalan működés szempontjából.

Hibakeresés

Az ebben a táblázatban fel nem sorolt zavarok esetén, illetve olyan zavaroknál, melyeket saját maga nem tud elhárítani, kérjük, forduljon a Hilti Szervizhez.
Üzemzavar
Lehetséges ok
Megoldás
A fűrészlap kiesik.
A fűrészlap nincs megfelelően reteszelve.
 • Ismételje meg a befogási folyamatot, közben ügyeljen arra, hogy a tokmány egészen nyitva legyen, valamint hogy a fűrészlapot megfelelően benyomja az ellenállással szemben.
A befogórendszer elszennyeződött.
 • Tisztítsa meg a szerszámbefogót.
A fűrészlap nem helyezhető be.
A befogórendszer elszennyeződött.
 • Tisztítsa meg a szerszámbefogót.
A terméket nem lehet bekapcsolni.
A hálózati csatlakozódugó nincs bedugva.
 • Ellenőrizze az érintkezést.
A kapcsoló hibás vagy elszennyeződött.
 • Kívülről tisztítsa meg egy tisztítókendővel a kapcsolót.
WSJ 750-ET
WSJ 850-ET
A kapcsoló nem reteszelhető.
A kapcsoló hibás vagy elszennyeződött.
 • Kívülről tisztítsa meg egy tisztítókendővel a kapcsolót.
Az előtolás (ingalöket) nem állítható.
Horony elszennyeződött.
 • Tisztítsa meg az előtolás-beállító kar vájatát a szennyeződésektől.
Az előtolás (ingalöket) nem működik.
A lengővilla elszennyeződött.
 • Ellenőrizze, hogy van-e szennyeződés a lengővillánál, majd távolítsa el azt.
Az előtolás beállítókarja “0” pozícióban áll.
 • Állítsa be a kívánt értéket.
A fordulatszám nem állítható be.
A tárcsa hibás vagy elszennyeződött.
 • Kívülről tisztítsa meg a tárcsát.
A fordulatszám túl magas vagy túl alacsony.
Téves érték van beállítva.
 • Ellenőrizze a beállított értéket (a tárcsán lévő skálával), és ennek megfelelően módosítsa a beállítást.
Elszívás a porelszívóval vagy a WSJ-DRS modullal nem működik.
Az elszívófedél nincs felhelyezve.
 • Győződjön meg arról, hogy a porszívó működik, valamint, hogy felszerelték az elszívóadaptert és az elszívófedelet.
A termék csatornái és/vagy az elszívóadapter szennyezettek.
 • Tisztítsa meg a csatlakozást, és ellenőrizze, hogy megfelelő-e a tartozék.
Az alaplemez nem fordítható el.
A rögzítőcsavar nincs megoldva.
 • Ellenőrizze a csavart, szükség esetén oldja meg.
A kapcsolat a termékkel elszennyeződött.
 • Tisztítsa meg az alaplemez és a termék közötti területet.
WSJ 850-EB
WSJ 850-ET
A tartozék nem szerelhető fel.
Szennyezett az alaplemez csatlakozása.
 • Tisztítsa meg a csatlakozást.
Nem megfelelő a tartozék.
 • Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a tartozék.
A DRS elszívómodul nem működik.
A termék nincs megfelelően csatlakoztatva.
 • Ellenőrizze a csatlakozást a termékre.
A porgyűjtő tartály megtelt.
 • Ürítse ki a porgyűjtő tartályt.
A szűrő elszennyeződött.
 • Tisztítsa meg a szűrőt, vagy cserélje ki a porgyűjtő tartályt.
A vágás nem egyenes.
A feladatnak nem megfelelő fűrészlap.
 • Használjon egy új, megfelelő fűrészlapot.
A fűrészlap életlen vagy sérült.
 • Használjon új fűrészlapot.
A vágott anyag túlságosan felmelegszik.
Túl nagy vágóerő és fordulatszám.
 • Csökkentse a fordulatszámot és a rászorítóerőt.
A vágott anyag (fém) túlságosan forró.
Hiányos kenés fém vágásakor.
 • Használjon új fűrészlapot, és gondoskodjon a megfelelő kenésről a fűrészlap és a munkadarab között.

Ártalmatlanítás

FIGYELMEZTETÉS
Sérülésveszély. Szakszerűtlen ártalmatlanítás miatti veszély.
 • A felszerelések szakszerűtlen ártalmatlanítása a következő következményekkel járhat: A műanyag alkatrészek elégetésekor mérgező gázok szabadulnak fel, amelyek betegségekhez vezethetnek. Ha az akkumulátorok megsérülnek vagy erősen felmelegednek, akkor felrobbanhatnak, és közben mérgezést, égési sérülést, marást vagy környezetszennyezést okozhatnak. A könnyelmű hulladékkezeléssel lehetővé teszi jogosulatlan személyek számára a felszerelés szakszerűtlen használatát. Ezáltal Ön vagy egy harmadik személy súlyosan megsérülhet, valamint környezetszennyezés következhet be.
 • A hibás akkukat haladéktalanul ártalmatlanítsa. Ezek az akkuk gyerekektől elzárva tartandók. Ne szedje szét az akkut és ne égesse el azt.
 • Ártalmatlanítsa az akkukat az adott országban érvényes előírások szerint, vagy adja vissza a kiszolgált akkukat a Hilti vállalatnak.
A Image alternative Hilti készülékek nagyrészt újrahasznosítható anyagokból készülnek. Az újrahasznosítás előtt az anyagokat gondosan szét kell válogatni. A Hilti sok országban már visszaveszi használt készülékét újrahasznosítás céljára. Kérdezze meg a Hilti ügyfélszolgálatot vagy kereskedelmi tanácsadóját.
A használt elektromos és elektronikai készülékekről szóló európai uniós irányelv és annak a nemzeti jogba történt átültetése szerint az elhasznált elektromos és elektronikus készülékeket külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.
Image alternative
 • Az elektromos és elektronikus készülékeket ne dobja a háztartási szemétbe!

További információk

RoHS (Veszélyes anyagok alkalmazásának korlátozásáról szóló irányelv)
Image alternative
A veszélyes anyagok listáját tartalmazó táblázat a dokumentáció végén található QR-kódon vagy a qr.hilti.com/r3076 linken keresztül érhető el

Gyártói garancia

 • Kérjük, a garancia feltételeire vonatkozó kérdéseivel forduljon helyi Hilti partneréhez.