Fogyasztói nyereményjáték teljes szabályzata

Ez a dokumentum a Hilti (Hungária) Szolgáltató Kft. (a továbbiakban „Szervező”) közösségi hálókon rendezett nyereményjátékainak (továbbiakban „Nyereményjáték”) szabályait hivatott teljes és világos módon szabályozni. Nyereményjáték szervezője: Hilti (Hungária) Szolgáltató Kft., székhelye 1033 Budapest, Ángel Sanz Briz út 13, Magyarország, azonosítószáma: 10354544-2-41, cégjegyzékszám: Cg. 01-09-067260.

Ezek a szabályok a Szervező által azon a közösségi hálón (továbbiakban „Közösségi háló”) leírt Nyereményjáték szabályait (továbbiakban „Nyereményjáték tájékoztató”) érintően szolgálnak kiegészítő tájékoztatóként, melyen a Nyereményjáték megszervezésre kerül.

I. Nyereményjáték ideje és helye

1. A Nyereményjáték a Szervező Közösségi háló fiókjának keretén belül a Közösségi hálón, a Nyereményjáték tájékoztatójában leírt időben és területen valósul meg.

II. Nyereményjáték résztvevői

1. A Nyereményjátékon kizárólag olyan 18. életévét betöltött fizikai személy vehet részt, aki Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkezik, és megfelel a Közösségi hálón folyó Nyereményjáték tájékoztatóban meghatározott esetleges további feltételeknek (továbbiakban „Résztvevő“, „Nyereményjáték résztvevője“ vagy „Játékos“).


2. Szervezővel munkaviszonyban, vagy hasonló jellegű, munkavégzésre irányuló kapcsolatban álló személyek a Nyereményjátékban nem vehetnek részt.


3. Azok a személyek, akik nem felelnek meg a Nyereményjátékon való részvételi feltételeknek, illetve a Nyereményjáték szabályait nem tartják be, kizárásra kerülnek a Nyereményjátékból.

 

III. Nyereményre vonatkozó kikötések

1. Azok a nyereményre vonatkozó kikötések és szabályok, melyek szerint a nyertes személye meghatározásra kerül, a Közösségi hálón közzétett Nyereményjáték tájékoztatóban kerülnek megadásra.

2. A Nyereményjáték tájékoztatóban kerül meghatározásra továbbá maga a nyeremény is. A nyeremény nyertesnek való átadása, amennyiben arról a Nyereményjáték tájékoztató másként nem rendelkezik, elsősorban kézbesítési szolgáltatást nyújtó harmadik fél által történik.

 

IV. Személyes adatok kezelése

1. A Játékos a Nyereményjátékban való részvételével tudomásul veszi, hogy a megadott személyes adatait a Nyereményjáték megvalósítása (azaz annak irányítása, szervezése és kiértékelése), a nyertesek (főként a szervező weboldalán és közösségi hálóin történő) nyilvános kihirdetése céljából, valamint a Szervező jogos érdekéből kifolyólag a Nyertessel történő kapcsolatfelvétel és a Nyereményjáték sikeres lebonyolítása végett dolgozza fel. A Résztvevő elérhetőségi adatai, illetve a Nyereményjáték sikeres megvalósításához megadott egyéb adatok kerülnek feldolgozásra.


2. Résztvevő tudomásul veszi, hogy személyes adatait önként szolgáltatja, és jogában áll
- hozzáférni a feldolgozott személyes adataihoz,

- a pontatlan személyes adatait helyesbítését kérni,

- a személyes adatainak törlését kérni,

- az adatkezelés korlátozását kérni,

- a feldolgozott személyes adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, és egy másik adatkezelőnek átadni,

- panaszt benyújtani felügyeleti adatvédelmi hatóságnál

- bármikor visszavonni az adatkezelési beleegyezését.

Ezekre a jogosultságokra vonatkozó bővebb információt a Szervező Adatvédelmi Politika szabályzata tartalmaz.

Amennyiben kétsége támad jogai Szervező általi betartásáról, úgy a Résztvevő személyes adatainak védelmében a HU-dpo@hilti.com  email címen a személyes adatok védelmének megbízottjához vagy Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulhat.


3. A személyes adatok védelmére vonatkozó további információkat ezen az oldalon lehet megtalálni: Adatvédelmi politika

 

V. Záró rendelkezések

1. Szervező fenntartja jogát a meghirdetett nyeremények hasonló típusú és hasonló értékű nyereményekkel történő kiváltására, valamint a nyeremények valóra váltási feltételeinek megváltoztatására abban az esetben, amikor a nyeremények valóra váltása objektív okok miatt jelen Szabályzatnak megfelelően nem lenne lehetséges.


2. Amennyiben a Szervezőben jogos kétség támad arra vonatkozóan, hogy a Nyertes vagy olyan személy, aki az adott Nyertest a nyeremény megszerzéséhez segítette, csalást, illetve a jelen szabályzatba ütköző magatartást követett el, a nyeremény megtagadásra kerül.


3. A Résztvevő a Nyereményjátékon való részételével a Nyereményjáték szabályait és feltételeit elfogadja.

4. A Szervező fenntartja az ezt a Nyereményjátékot érintő valamennyi tárgykörről történő végleges érvényű döntés jogát, ideértve a Nyereményjáték idő előtti lezárását vagy a szabályok Nyereményjáték játékidőtartama alatti megváltoztatását is. A Nyereményjátékkal kapcsolatos panasz esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot az ugyfelszolgalat@hilti.com email címen.


5. A Nyereményjáték szabályai a szervező weboldalain és a Közösségi hálón zajló Nyereményjáték tájékoztatóban állnak a résztvevők rendelkezésére.


6. A Szervező fenntartja jogát arra, hogy indoklás nélkül kizárja a Nyereményjátékból azt a Résztvevőt, aki megtévesztő, illetve csalásra utaló módon viselkedik. A Szervező kizárhatja a Nyereményjátékból azokat a Játékosokat, akik nem felelnek meg a jelen szabályzat szerinti feltételeknek.


7. Az igénybe nem vett nyeremények ellenszolgáltatás nélkül a Szervezőre szállnak vissza.

Budapest, 2021.05.04.